İLAN

Şubat 26, 2021
İLAN

İHALE DOSYA NUMARASI:2021/36

 

T.C.

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

I-GENEL ŞARTLAR

 

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

 

 • Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait Tapunun Niksar İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 768 ada, 8 nolu parselinde, Bağlar Mahallesi Danişmendgazi Bulvarı 221 numaralı adresindeki(Oto galericiler Sitesi) B Blok 2 nolu 145 m2 ve Bağımsız Bölüm ve B Blok 7 nolu 145 m2 Bağımsız Bölüm Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararı  istinaden, Encümenin 16.02.2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

 

 

SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN LİSTESİ

 

 

İlçesi

Adresi

 

Blok

Bağımsız Bölüm No

Ada

Parsel

Arsa Payı

Vasfı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Niksar

İsmetpaşa Mah. Danişmendgazi Bul. No:221

B

2

768

8

1/20

Dükkan

300.000,00

9.000,00

02.03.2021

11:00

Niksar

İsmetpaşa Mah. Danişmendgazi Bul. No:221

B

7

768

8

1/20

Dükkan

300.000,00

9.000,00

02.03.2021

11:15

 

 

                              

          Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Niksar Belediyesine ait taşınmazlar, Niksar Belediye  Başkanlığınca 02.03.2021 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11.00 ve 11:15’te Niksar Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

         3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 4. bendinin (p) fıkrasına istinaden Katma Değer Vergisinden istinadır.( Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri,[28] belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler)

 

          İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; her bağımsız bölüm satışı için ayrı ayrı olmak üzere 50,00.-TL(ellitürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler Ayrıca niksar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

  

 

 MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

 

          Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları , yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

          İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

          İştirakçilerin geçici teminat bedelini 02.03.2021 tarihinde ve saat  10:30’ a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve  Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 02.03.2021 tarihinde ve saat  10:30’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

         Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

         İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

  

     MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  

 1. 09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli Niksar Belediyesine gelir kaydedilecektir.

    

 

MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
 4. Geçici Teminat,
 5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)
 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 8. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
 9. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 13. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 14. Şartname alındı makbuzu.
 15. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

 

          Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 02.03.2021 tarihinde ve saat  11:00’e kadar Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

          Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

 

          İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

 

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

 

          İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

          İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

          İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. 

          Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

          İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.                                                          

 

 

MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

 

          İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları, ilan bedeli ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

 

MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

          Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.Maddeye göre tebliğ, sayılan günden itibaren onbeş 15 gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacak, Taşınmaz satış bedellerinin %20 si peşin, kalanı ise onbeş ayda eşit taksitte ödenecektir.

           Ayrıca satışı yapılan taşınmazın onaylanan ihale kararının, yukarıda bahsedilen kanun çerçevesinde üzerine ihale yapılana veya vekiline tebliği sayılan günden itibaren on beş gün içerisinde ihale bedelini ödediği takdirde satış sözleşmesi düzenlenmeyecektir.

          Bu şartnamedeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

          Geçici Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

          Alıcının sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, Belediyeye gelir kaydedilir.

 

MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

        Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

         Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz, bağımsız bölümlerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

          İdare de alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde, satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

 

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

          Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

 

 

MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

 

          İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Niksar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR

 

          “Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıda ki adresi me yapılabilir.”

 

                                                                         

                                                                                                           Özdilek ÖZCAN

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

Taahhüt Eden veya Vekili

 

İmzası : …………………………………………………..

 

 

Adı-Soyadı : …………………………………………………..

Görevi : …………………………………………………..

Yasal Adresi : …………………………………………………..

………………………….……………..…………..

Tarih : ……………..

 

( İşbu şartname 4 (dört) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir. )

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YER GÖRME BELGESİ

 

Tapunun İsmetpaşa Mahallesi 768 Ada 8 Nolu Parseli ve Bağlar Bahallesi, Danişmendgazi Bulvarı No 221, Otogalericiler Sitesi  “B” Blokta Bulunan “2” nolu Bağımsız Bölüm ihale  şartnamesinde belirtilen yazılı şartlarla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre şartnamede belirtilen muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

 

02.03.2021 Tarihinde satış ihalesi yapılacak olan ihale konusu Tapunun İsmetpaşa Mahallesi 768 Ada 8 Nolu Parseli ve Bağlar Bahallesi, Danişmendgazi Bulvarı No 221, Otogalericiler Sitesi  “B” Blokta Bulunan “2” nolu bağımsız bölümün, yerinde hali hazır durumlarını, işgal altında olup olmadığını tespit ettim. Taşınmaz malın imar durumları ve kısıtlamalarını; Belediyedeki imar durumlarını ve paftaları üzerin de inceledim ve detaylı olarak tetkik ettim. Ayrıca taşınmaz malın imar durumları ve taşınmaz üzerindeki bütün hak ve yükümlükleri ile kayıtlamaları; ilgili tapu sicil ve kadastro müdürlüklerindeki pafta ve tapu kayıtlarından tek tek tetkik ettim.

       

 Bağımsız bölüm ile ilgili ihale dosyasını ilgili birimde inceledim.  Bilgi ve gereğini arz ederim. 02.03.2021

 

 

                                                                                                                                     imza

 

 

 İSTEKLİNİN:

ADI-SOYADI                   :………………………………………………………………….....

 

İMZA                                :……………………………………………………………………..

 

TARİH VE SAAT            :……………………………………………………………………..

 

TELEFON                        :……………………………………………………………………..

 

İKAMETGAH ADRESİ :……………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YER GÖRME BELGESİ

 

Tapunun İsmetpaşa Mahallesi 768 Ada 8 Nolu Parseli ve Bağlar Bahallesi, Danişmendgazi Bulvarı No 221, Otogalericiler Sitesi  “B” Blokta Bulunan “2” nolu Bağımsız Bölüm ihale  şartnamesinde belirtilen yazılı şartlarla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre şartnamede belirtilen muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

 

02.03.2021 Tarihinde satış ihalesi yapılacak olan ihale konusu Tapunun İsmetpaşa Mahallesi 768 Ada 8 Nolu Parseli ve Bağlar Bahallesi, Danişmendgazi Bulvarı No 221, Otogalericiler Sitesi  “B” Blokta Bulunan “7” nolu bağımsız bölümün, yerinde hali hazır durumlarını, işgal altında olup olmadığını tespit ettim. Taşınmaz malın imar durumları ve kısıtlamalarını; Belediyedeki imar durumlarını ve paftaları üzerin de inceledim ve detaylı olarak tetkik ettim. Ayrıca taşınmaz malın imar durumları ve taşınmaz üzerindeki bütün hak ve yükümlükleri ile kayıtlamaları; ilgili tapu sicil ve kadastro müdürlüklerindeki pafta ve tapu kayıtlarından tek tek tetkik ettim.

       

 Bağımsız bölüm ile ilgili ihale dosyasını ilgili birimde inceledim.  Bilgi ve gereğini arz ederim. 02.03.2021

 

 

                                                                                                                                     imza

 

 

 İSTEKLİNİN:

ADI-SOYADI                   :………………………………………………………………….....

 

İMZA                                :……………………………………………………………………..

 

TARİH VE SAAT            :……………………………………………………………………..

 

TELEFON                        :……………………………………………………………………..

 

İKAMETGAH ADRESİ :……………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI”

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

           

        Bilumum resmi daireler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şahsım veya şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz. 02.03.2021

 

 

İSİM-İMZA-KAŞE

 

 

 

 

TEBLİGAT ADRESİMİZ

 

 

Tel      :..........................................................

 

Faks    :…………………………………….

 

e-mail :……………………………………@........................................

 

İkamet:…………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI”

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

           

        Bilumum resmi daireler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şahsım veya şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz. 02.03.2021

 

 

İSİM-İMZA-KAŞE

 

 

 

 

TEBLİGAT ADRESİMİZ

 

 

Tel      :..........................................................

 

Faks    :…………………………………….

 

e-mail :……………………………………@........................................

 

İkamet:…………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                02.03.2021

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunuyla ilgili olarak kamu ihalelerinden men edilmediğimi taahhüt eder, bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederim.

 

 

 

                                                                                                                Adı Soyadı

                                                                                                                    İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                02.03.2021

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunuyla ilgili olarak kamu ihalelerinden men edilmediğimi taahhüt eder, bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMZA BEYANNAMESİ

                                              

Ben, ............................................................, işbu belge ile Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi daireleri, kurumları ve kurulları ile gerçek, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacağım her türlü işlemlerde, aşağıda örneği bulunan tatbiki imzamı kullanacağımı beyan ederim.  02.03.2021

 

BEYANEDEN:.................................................................(T.C.: ...............................................)

ADRES                   : ..................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                (İmza)                                            (İmza)                                                (İmza)

 

 

                _____                                             _____                                                 ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMZA BEYANNAMESİ

                                              

Ben, ............................................................, işbu belge ile Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi daireleri, kurumları ve kurulları ile gerçek, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacağım her türlü işlemlerde, aşağıda örneği bulunan tatbiki imzamı kullanacağımı beyan ederim.  02.03.2021

 

BEYANEDEN:.................................................................(T.C.: ...............................................)

ADRES                   : ..................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                (İmza)                                            (İmza)                                                (İmza)

 

 

                _____                                             _____                                                 ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları

 

1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta Niksar Belediye Başkanlığı (sözleşmede İdare olarak anılacaktır.), diğer tarafta Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş hizmeti sunan  …………………………….. (sözleşmede Alıcı olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda imzalanmıştır. İdare ve Yüklenici bundan böyle birlikte "Taraflar” ve ayrı ayrı olarak anılacaktır.

Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler

 

2.1. İdarenin

Adı      :Niksar Belediye Başkanlığı

Adresi :Yusufşah Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:151 NİKSAR

Telefon numarası        :356 527 8151

Faks numarası :356 527 6370

Elektronik posta adresi          :

 

2.2. Alıcı

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı   :

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No      :

Adresi :

Telefon numarası        :

Faks numarası :

Elektronik posta adresi          :

 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

 

3.1-İşin Adı    : Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait Tapunun Niksar İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 768 ada, 8 nolu parselinde, Bağlar Mahallesi Danişmendgazi Bulvarı  221 numaralı adresindeki(Oto galericiler Sitesi) B Blok 2 nolu 145 m2 ve Bağımsız Bölüm ve B Blok 7 nolu 145 m2 Bağımsız Bölüm Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararı  istinaden, Encümenin 16.02.2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi

 

Madde 4 - Sözleşmenin Bedeli

 

Sözleşmenin Bedeli: ………………………-TL (………………… Türk Lirası)

Yüklenici sözleşme bedelinin %20 sini (yüzde yirmisini) olan ………………………-TL (………………… Türk Lirası) sözleşmeden önce Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine veya T.C. Vakıflar Bankası Niksar şubesi nezdindeki TR 680001500158007290448005 IBAN nolu hesabına yatıracaktır. Kalan %80 ini  15 eşit taksitte altta belirtilen tarihlerde aylık ………………………-TL (………………… Türk Lirası) T.C. Vakıflar Bankası Niksar şubesi nezdindeki TR 680001500158007290448005 IBAN nolu hesabına yatıracaktır.

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ ÖDEME CETVELİ

 

SIRA NO

ÖDEME TARİHİ

TAKSİT MİKTARI

ÖDEME ŞEKLİ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

TOPLAM ÖDEME

 

 

 

 

Madde 5 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

5.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri Yükleniciye aittir.

 

Madde 6 - Sözleşmenin ekleri

6.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.

6.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

6.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

 

1-İdari Şartname,

2-Sözleşme Tasarısı,

 

Madde 7-Teminata ilişkin hükümler

7.1. Kesin teminat

7.1.1. Yüklenici, nakit/banka mektubu olarak …………………..-TL (………………….. Türk Lirası) kesin teminat vermiştir.

7.1.2. Firma, sözleşme konusu satışın teklife, şartnameye ve iş bu sözleşmeye uygun yapılmadığının Niksar belediye Başkanlığı tarafından tespit edildiği her durumda teminatın nakde çevrileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.1.3. Teminat mektubu, alıcıya sözleşme konusu satışın tamamlanarak tapu devri yapılmasından sonra iade edilir.

Madde 8 - Anlaşmazlıkların çözümü

 

8.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Niksar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 9 – Özel Hükümler

 

9.1. Yüklenici, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan idari şartname iş bu sözleşme hükümleri ile çelişmeyen tüm taahhütlerinden de sorumlu olacaktır. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Madde 10 - Bu sözleşme 10 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/……/…… tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

 

 

 

      İdare                                                                                                                                         Alıcı

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE ONAY BELGESİ

BAŞKANLIK MAKAMINA

SATIŞI YAPILACAK TAŞIMAZ BİLGİLERİ

İli

TOKAT

Taşınmaz Niteliği

ARSA

İlçesi

NİKSAR

Yüzölçümü (m²)

145

Mahallesi / Köyü

BAĞLAR

Tapu Tarihi

 

Caddesi / Sokağı

DANİŞMENGAZİ BULVARI NO:221/  B BLOK  2

Pafta

---------

Yöresi

--------

Ada

768

Maliki

NİKSAR BELEDİYESİ

Parsel

8

 

İşin Nev’i, Niteliği, Miktarı:

Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait olup, tapunun Bağlar Mahallesi 768 ADA 8 NOLU parseli ve DANİŞMENGAZİ BULVARI NO:221/  B BLOK  bağımsız bölüm no 2  adresinde bulunan 145 m2 işyeri(dükkan) satışı.

Tahmini Bedeli (TL) :

300.000,00 (ÜçyüzbinTürk Lirası)

İhalede Uygulanacak Usül:

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca-Açık artırma usulü

İlanın Şekli ve Adeti (Yapılacaksa):

Yazılı Basın-Sesli Yayın Cihazı

Geçici Teminat (TL) (Alınacaksa):

9.000,00 (Dokuzbin Türk Lirası)

 

Şartname Bedeli (TL) (Alınacaksa): 50,00 TL.

 

Diğer Açıklamalar:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesine göre 02.03.2021 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:00’da satış ihalesinin yapılması için,

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesi gereği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 2990 sayılı Kanun ile değişik 11’inci maddesine göre hazırlanan bu onay belgesini olurlarınıza arz ederim. 15/01/2021

                                                                                                                  

                                                                                                                   Şükrü KIRIŞ

                                                                                                          Mali Hizmetler Müdürü

ONAY

15.02.2021

 

Özdilek ÖZCAN

Niksar Belediye Başkanı

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

İHALE ONAY BELGESİ

BAŞKANLIK MAKAMINA

SATIŞI YAPILACAK TAŞIMAZ BİLGİLERİ

İli

TOKAT

Taşınmaz Niteliği

ARSA

İlçesi

NİKSAR

Yüzölçümü (m²)

145

Mahallesi / Köyü

BAĞLAR

Tapu Tarihi

 

Caddesi / Sokağı

DANİŞMENGAZİ BULVARI NO:221/  B BLOK  7

Pafta

---------

Yöresi

--------

Ada

768

Maliki

NİKSAR BELEDİYESİ

Parsel

8

 

İşin Nev’i, Niteliği, Miktarı:

Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait olup, tapunun Bağlar Mahallesi 768 ADA 8 NOLU parseli ve DANİŞMENGAZİ BULVARI NO:221/  B BLOK  Bağımsız Bölüm no 7  adresinde bulunan 145 m2 işyeri(dükkan) satışı.

Tahmini Bedeli (TL) :

300.000,00 (ÜçyüzbinTürk Lirası)

İhalede Uygulanacak Usül:

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca-Açık artırma usulü

İlanın Şekli ve Adeti (Yapılacaksa):

Yazılı Basın-Sesli Yayın Cihazı

Geçici Teminat (TL) (Alınacaksa):

9.000,00 (Dokuzbin Türk Lirası)

 

Şartname Bedeli (TL) (Alınacaksa): 50,00 TL.

 

Diğer Açıklamalar:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesine göre 02.03.2021 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:15’da satış ihalesinin yapılması için,

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesi gereği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 2990 sayılı Kanun ile değişik 11’inci maddesine göre hazırlanan bu onay belgesini olurlarınıza arz ederim. 15/02/2021

                                                                                                                  

                                                                                                                   Şükrü KIRIŞ

                                                                                                          Mali Hizmetler Müdürü

ONAY

15.02.2021

 

Özdilek ÖZCAN

Niksar Belediye Başkanı

 

 

 Resimleri İndirmek için tıklayın
TOP