Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Projesi

10 Mart 2023

Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Projesi

10 Mart 2023

Teklife Çağrı

(Tek Zarflı İhale Süreci)

 

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi II

Sözleşme Başlığı: Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Projesi

İkraz No./Kredi No./ Hibe No.: 8974-TR

RFB Referans No.: NİKSAR-W1

 

 1. “İller Bankası A.Ş.” (bundan böyle "Faydalanıcı" olarak anılacaktır), Niksar Belediyesi’ne, (bundan böyle "İşveren” olarak anılacaktır) Sürdürülebilir Şehirler Projesi II giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarının bir bölümü “Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapımı işinin sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.

 

 1. Niksar Belediyesi yapım işi için uygun Teklif Sahiplerini kapalı zarf Teklif vermeye davet etmektedir.

Proje kapsamında çeşitli çaplarda 193,6 km HDPE boru, 16 adet tahliye yapısı, 14 adet vantuz odası, 25 adet şebeke vantuzu, 6 adet basınç kırıcı vana, 25 adet yangın hidrantı, 5 adet debimetre odası, 1 adet maslak odası ve gerekli olacak diğer çeşitli işlerin imalatı yapılacaktır.

“Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapımı (Construction of Tokat-Niksar Centrum Drinking Water Network Project)” işinin yapım süresi toplamda 15 ay, takibinde 12 ay Kusur Bildirim Süresi olacaktır.

 

 1. İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de revize edilen “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemelerinde” belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satınalma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

 

 1. İhaleye dair detaylı değerlendirme ve yeterlilik şartlarına aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir. ilbank.gov.tr, www.niksar.bel.tr,

 

 1. İlgilenen uygun Teklif sahipleri aşağıda verilen İşveren adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri dâhilinde [09:00 – 17:00] ihale dokümanlarını inceleyebilir.

İlgili: Danişmend Hüseyin Şahin

Adres: Niksar Belediye Başkanlığı, Proje Yönetim Ofisi – Çıtakoğlu Konağı, Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:201-A Niksar/Tokat/TÜRKİYE

Tel: (+90) 356 527 10 60,

Gsm: 0544 261 41 80

E-posta: piu@niksar.bel.tr

Web sitesi: www.niksar.bel.tr

 

 1. İlgilenen uygun Teklif sahipleri Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek 50 Avro karşılığında projenin adını taşıyan aşağıdaki hesap numarasına ödenmesi halinde satın alınabilir.

Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası

Şube Adı : Niksar Şubesi / S00481

Hesap No (Avro): 001 5804 8012 2415 68

IBAN No (Avro): TR80 0001 5001 5804 8012 2415 68

Talep üzerine, ihale dokümanı ücretinin ödendiğine dair belgesinin e-mail ile İşveren’e ulaştırılması akabinde İhale Dokümanları, ilgili Teklif Sahibi’ne kargo ile gönderilebilir. Böyle bir durumda İşveren teslimattan sorumlu değildir.

 

 1. Tekliflerin en geç 10/04/2023, Saat 16:00’ya kadar “Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi” yazılı kapalı zarflarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 10/04/2023, Saat 16:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

 

İlgili: Danişmend Hüseyin Şahin

Adres: Niksar Belediye Başkanlığı, Proje Yönetim Ofisi – Çıtakoğlu Konağı, Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:201-A Niksar/Tokat/TÜRKİYE

Tel: (+90) 356 527 10 60,

Gsm: 0544 261 41 80

E-posta: piu@niksar.bel.tr

Web sitesi: www.niksar.bel.tr

 

 1. Tüm teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az 119 gün süreyle geçerli olmalı ve beraberinde İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 5.500.000,00 TL (BeşMilyonBeşYüzBinTürkLirası) veya eşdeğeri bir miktarda ve süresiz veya son teklif alma tarihinden itibaren en az 147 gün süreyle geçerli olacak Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir.

 

 1. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

NİKSAR BELEDİYESİ

 

 

 

 

 

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - II

KREDİ NO: 8974-TR

 

 

 

 

 

İHALE DOKÜMANI

 

“TOKAT NİKSAR MERKEZ İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ”

 

Teklife Çağrı No: NİKSAR-W1

 

 

 

Mart, 2023

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

CİLT 1

KISIM 1 – İHALE PROSEDÜRLERİ

Bölüm I:             Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST)

Bölüm II.           Teklif Bilgi Formu (TBF)

Bölüm III.          Değerlendirme ve Yeterlilik Bilgileri

Bölüm IV:          Teklif Formları

Bölüm V:           Uygun Ülkeler

Bölüm VI:          Sahtecilik ve Yolsuzluk

CİLT 2

KISIM 2 – YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER

Bölüm VII.        Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler

Bölüm VII.I       Teknik Şartnameler

Bölüm VII.II      Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik gereklilikleri

Bölüm VII.III    Çizimler

Bölüm VII.IV    Diğer Bilgiler

 

CİLT 3

KISIM 3 – SÖZLEŞME KOŞULLARI VE SÖZLEŞME FORMLARI

Bölüm VIII.       Sözleşme Genel Koşulları

Bölüm IX.          Sözleşme Özel Koşulları

Bölüm X:           Sözleşme Formları

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

NİKSAR BELEDİYESİ

 

SÜRÜDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - II

 

KREDİ NO: 8974-TR

 

Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi

 

 

 

CİLT 1

 

_____________________

Teklife Çağrı No: NİKSAR-W1

Proje: Sürdürülebilir Şehirler Projesi - II

İşveren: Niksar Belediyesi

Ülke: Türkiye

Yayınlanma Tarihi: Mart 2023

 

 

 

KISIM 1 – İhale Prosedürleri

 

Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar

 

İçindekiler

 

 1. Genel 9
 2. Teklifin Kapsamı 9
 3. Finansman Kaynağı 10
 4. Sahtecilik ve Yolsuzluk. 10
 5. Uygun Teklif Sahipleri 10
 6. Uygun Malzemeler, Ekipmanlar ve Hizmetler 13
 7. İhale Dokümanının İçeriği 13
 8. İhale Dokümanının Bölümleri 13
 9. İhale Dokümanının Açıklanması, Saha Ziyareti, İhale Öncesi Toplantı 14
 10. İhale Dokümanının Değiştirilmesi 15
 11. Tekliflerin Hazırlanması 16
 12. Teklif Masrafları 16
 13. Teklifin Dili 16
 14. Teklifi Oluşturan Belgeler 16
 15. Teklif Mektubu ve Çizelgeler 17
 16. Alternatif Teklifler 17
 17. Teklif Fiyatları ve İndirimler 18
 18. Teklif ve Ödeme için Kullanılacak Para Birimleri 18
 19. Teknik Teklifi Oluşturan Belgeler 19
 20. Teklif Sahibinin Uygunluğunu ve yeterliliğini Gösteren Belgeler 19
 21. Tekliflerin Geçerlilik Süresi 19
 22. Geçici Teminat 20
 23. Teklifin Formatı ve İmzalanması 22
 24. Tekliflerin Sunulması ve Açılması 23
 25. Tekliflerin Mühürlenmesi ve İşaretlenmesi 23
 26. Son Teklif Verme Tarihi 23
 27. Geç Teslim Edilen Teklifler 24
 28. Tekliflerin Geri Çekilmesi, Yerine Başka Teklif Sunulması ve Değiştirilmesi 24
 29. Tekliflerin Açılması 24
 30. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 26
 31. Gizlilik. 26
 32. Tekliflerin Açıklığa Kavuşturulması 26
 33. Sapmalar, Çekinceler ve İhmaller 26
 34. Gerekliliklerin Karşılanıp Karşılanmadığının Tespiti 27
 35. Maddi Olmayan Uyumsuzluklar 27
 36. Aritmetik Hatalarının Düzeltilmesi 28
 37. Tek Para Birimine Çevirme. 28
 38. Tercih Marjı 28
 39. Alt Yükleniciler 28
 40. Tekliflerin Değerlendirilmesi 29
 41. Tekliflerin Karşılaştırılması 30
 42. Aşırı Düşük Teklifler 30
 43. Dengesiz veya Ön Yüklemeli Teklif. 30
 44. Teklif Sahibinin Yeterliliği 31
 45. En Avantajlı Teklif. 31
 46. İşverenin Herhangi bir Teklifi Kabul Etme veya Herhangi bir Teklifi veya Tüm Teklifleri Reddetme Hakkı 31
 47. İtiraz Süresi 32
 48. Sözleşme İmzalama Niyet Bildirimi 32
 49. Sözleşme Kararının Verilmesi 32
 50. Sözleşmenin Yapılmasına İlişkin Kriter 32
 51. Sözleşme Davet Mektubunun Gönderilmesi 32
 52. İşveren Tarafından Bilgilendirme Yapılması 33
 53. Sözleşmenin İmzalanması 34
 54. Kesin Teminat 34
 55. Hakem.. 34
 56. İhale ile ilgili Şikayetler 35

 

 

 

Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar

                                                                                                                                           A.        Genel

1.      Teklifin Kapsamı

1.1     Teklif Bilgi Formunda (BDS) belirtilen Spesifik İhale İlanı – Teklife Çağrı (RFB) ile bağlantılı olarak, Teklif Bilgi Formunda belirtilen İşveren, Bölüm VII’de (Yapım İşine ilişkin Gereklilikler) belirtilen Yapım İşlerinin temini için bu ihale dokümanını yayınlamıştır. Bu Teklife Çağrı dokümanı kapsamındaki işin (sözleşme) adı ve tanımlama kodu Teklif Bilgi Formunda belirtilmiştir.

 

1.2     Bu ihale dokümanı genelinde;

(a)      “yazılı olarak” ifadesi, alındı teyitli olacak şekilde yazılı bildirim anlamına gelir (örneğin posta ile, e-posta ile ve faks ile, ayrıca Teklif Bilgi Formunda belirtilmiş ise, İşveren tarafından kullanılan elektronik ihale sistemi yoluyla dağıtım veya teslim alma);

(b)     metin bağlamının öyle gerektirmesi halinde, tekil” ifadeler “çoğul” veya “çoğul” ifadeler “tekil” anlama gelebilir; ve

(c)      “Gün” ifadesi, “İş Günü” olarak belirtilmediği sürece takvim günü anlamına gelir. İş Günü, Borçlunun resmi çalışma günüdür. Borçlunun resmî tatil günlerini içermez. “

(d)      “ES/ÇS” çevresel ve sosyal (cinsel sömürü ve istismar – CSİ – ve cinsel taciz de – CT – dâhil) anlamına gelir;

(e)      “Cinsel Sömürü ve İstismar” “(CSİ)” aşağıdaki anlamları taşımaktadır:

“Cinsel Sömürü” başkasının cinsel sömürüsünden maddi, sosyal veya siyasi anlamda çıkar sağlanması dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere cinsel amaçlara yönelik olarak kırılganlık durumu, güç/yetki ilişkisi veya güvenin kötüye kullanımı veya bu yöndeki teşebbüsleri ifade eder;

“Cinsel İstismar” her türlü rızasız, cebri veya eşitsiz ya da zorlayıcı koşullarda cinsel temas teşebbüsünü veya tehdidini ifade eder; 

(f)       “Cinsel Taciz” “(CT)” yüklenicinin personelinin diğer bir yüklenici veya İşveren personeline hoş karşılanmayan cinsel teklif, cinsel istekte bulunma veya diğer cinsel içerikli sözlü veya fiziksel davranışı gibi durumları ifade eder;

(g)      “Yüklenicinin Personeli” Sözleşme Genel Koşullarının 1. Alt Maddesi (ii) altında tanımlanmıştır;

(h)      “İşverenin Personeli” Sözleşme Genel Koşulları 1. Alt Maddesi (nn) altında tanımlanmıştır.

Bölüm IV, Davranış Kuralları formunun ekinde (i) cinsel sömürü veya istismar ve (ii) cinsel taciz teşkil edebilecek muhtemel davranışların bir listesi sunulmuştur.

2.      Finansman Kaynağı

2.1     Teklif Bilgi Formunda belirtilen Borçlu veya Alıcı (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan veya Uluslararası Kalkınma Birliği’nden (bundan böyle “Banka” olarak anılacaktır), Teklif Bilgi Formunda belirtilen proje için, Teklif Bilgi Formunda belirtilen miktarda bir finansman temin etmiş veya finansman (bundan böyle “Finansman” olarak anılacaktır) başvurusunda bulunmuştur. Borçlu bu finansman tutarının bir bölümünü, bu ihale dokümanının ilgili olduğu sözleşme(ler) kapsamındaki uygun ödemeler için kullanmayı istemektedir.

 

2.2     Banka tarafından yapılacak Ödemeler, sadece Borçlunun talebi üzerine ve Bankanın onayından sonra yapılacak ve her bakımdan Kredi Anlaşmasının (veya başka bir finansman anlaşmasının) hüküm ve şartlarına tabi olacaktır.  Kredi Anlaşması (veya başka bir finansman anlaşması), Birleşmiş Milletler Şartı Bölüm VII hükümleri kapsamında alınan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ile yasaklanan kişi veya kuruluşlara yapılacak ödemeler veya bu şekilde yasaklanan mal, ekipman, tesis veya malzeme ithalatı için yapılacak ödemeler için kredi hesabından çekiş yapılmasını yasaklamaktadır. Borçlu dışındaki hiçbir taraf, Kredi (veya başka finansman) Anlaşmasından doğan hiçbir hakka sahip olmayacak ve Kredi (veya başka finansman) tutarları üzerinde hak iddiasında bulunmayacaktır.

3.      Sahtecilik ve Yolsuzluk

3.1     Banka, Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzuna ve Bölüm VI’da açıklanan Dünya Bankası Grubu Yaptırımlar Çerçevesinde belirtilen mevcut yaptırım prosedürleri ve politikalarına uyulmasını gerektirmektedir.

3.2     Bu politikaya uyum amacıyla, Teklif Sahipleri, Banka’nın ön seçim süreci, ön yeterlilik süreci, tekliflerin sunulması ve (ihaleyi kazanmaları halinde) sözleşmenin ifası ile ilgili tüm hesaplarını, kayıtlarını ve diğer belgeleri teftiş etmesine ve bunların Banka tarafından atanan denetçilerin tarafından denetlenmesine izin verecek, temsilcilerinin (ister açıklanmış ister açıklanmamış), alt yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve çalışanlarının da buna izin vermesini sağlayacaktır.

4.      Uygun Teklif Sahipleri

 

 

4.1     Bir özel sektör kuruluşu, TST 4.6’ya uygun olmak şartıyla bir  kamu teşebbüsü veya kuruluşu, veya bunların ortak girişim (OG) şeklindeki herhangi bir bileşimi bu ihaleye katılmak amacıyla İstekli olarak başvurabilir. Ortak Girişim için, mevcut bir OG anlaşması veya OG anlaşması yapılması amacıyla taraflar arasında hazırlanmış bir niyet mektubu bulunabilir. Ortak Girişim durumunda, ortak girişimin tüm üyeleri Sözleşmenin tamamının Sözleşme koşul ve hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Ortak Girişim, ihale Sürecinde ve ihaleyi Ortak Girişimin kazanması halinde sözleşmenin imzalanması sürecinde tüm iş ve işlemleri Ortak Girişimin tüm üyeleri adına ve hesabına gerçekleştirme yetkisine sahip olacak bir Temsilci atayacaktır. Teklif Bilgi Formunda aksi belirtilmediği sürece, bir Ortak Girişimin üye sayısı için herhangi bir sınır yoktur.

 

 

4.2     Bir Teklif Sahibi, herhangi bir çıkar çatışması içinde olmayacaktır.  Bir çıkar çatışması içinde olduğu belirlenen tüm Teklif Sahipleri, ihale dışı bırakılır.  Aşağıdaki durumlarda, bir Teklif Sahibinin bir veya daha çok sayıdaki taraf ile bu İhale Süreci bakımından bir çıkar çatışması içinde olduğu kabul edilebilir:

(a)          bir başka Teklif Sahibini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi, bir başka Teklif Sahibi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilmesi veya bir başka Teklif Sahibi ile ortak kontrol altında olması; veya

(b)          bir başka Teklif Sahibinden herhangi bir doğrudan veya dolaylı destek alması veya almış olması; veya

(c)           bir başka Teklif Sahibi ile aynı yasal temsilciye sahip olması; veya

(d)          bir başka Teklif Sahibi ile, doğrudan veya ortak bir üçüncü taraf yoluyla, onu bir başka Teklif Sahibinin Teklifini etkileyebilecek bir konuma getiren veya İşverenin ihale süreci ile ilgili kararlarını etkileyebilecek konuma getiren bir ilişkiye sahip olması; veya

(e)           iştiraklerinden birinin Teklife konu yapım işlerinin tasarımının veya teknik şartnamelerinin hazırlanmasında danışman olarak görev almış olması; veya

(f)            iştiraklerinden birinin, İşveren veya Borçlu tarafından, Sözleşmenin uygulanması için Proje Yöneticisi olarak görevlendirilmiş (veya görevlendirilmesi önerilmiş) olması;

(g)          Teklif Bilgi Formu TST 2.1 hükümlerinde belirtilen, projenin hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik olarak kendisinin sunmuş olduğu veya doğrudan kontrol ettiği, doğrudan kontrol edildiği veya ortak kontrol altında olduğu bir iştirakinin sunmuş olduğu danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanan, veya bunlarla doğrudan ilişkili, mal tedariki, yapım işi veya danışmanlık dışı hizmet temin edecek olması;

(h)          Borçlunun (veya proje uygulayıcı kuruluşunun veya kredi tutarlarının belirli bir bölümünün kullanıcısının), (i) ilgili sözleşmeye ilişkin ihale dokümanını veya şartnamesinin  hazırlanmasında ve/veya Teklif değerlendirme sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak görev alan; veya (ii) söz konusu sözleşmenin uygulanmasında veya denetlenmesinde görev alacak bir profesyonel çalışanı ile yakın bir iş veya aile ilişkisinin olması ve söz konusu ilişkiden kaynaklı çıkar çatışmasının ihale süreci ve sözleşmenin ifası boyunca Banka için kabul edilebilir bir şekilde çözülmemiş olması.

 

4.3     (Tek başına veya bir Ortak Girişimin üyesi olarak) Teklif sahibi, izin verilen alternatif teklifler dışında en fazla bir Teklife katılabilir. Bu hüküm, başka Tekliflere Alt Yüklenici olarak katılım için de geçerlidir. Bu şekilde katılım, şirketin dahil olduğu tüm tekliflerin ihale dışı bırakılması ile sonuçlanır. Teklif Sahibi olmayan veya bir Ortak Girişimin üyesi olmayan bir şirket, birden fazla Teklife Alt Yüklenici olarak katılabilir.

 

4.4        TST 4.8 hükümlerine göre, bir Teklif Sahibi herhangi bir ülkenin uyruğuna sahip olabilir. Eğer bir Teklif Sahibi, ilgisine göre ana sözleşmesinin (veya eşdeğer bir kuruluş belgesinin) ve tescil belgelerinin gösterdiği gibi belirli bir ülkede kurulmuş, şirketleşmiş veya tescil edilmiş ve o ülkenin kanunlarına uygun olarak faaliyet gösteriyorsa, söz konusu teklif Sahibinin o ülkenin uyruğunda  olduğu kabul edilir.  Bu kriter, ilgili Hizmetler de dahil olmak üzere Sözleşmenin herhangi bir bölümü için önerilen alt yüklenicilerin ve alt danışmanların uyruğunun tespiti için de geçerlidir.  

 

4.5        Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu uyarınca,  Bölüm VI paragraf 2.2 d’de açıklanan Dünya Bankası Grubu Yaptırımlar Çerçevesinin yürürlükteki yaptırım politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak yaptırıma tabi tutulmuş bir Teklif Sahibi, Banka’nın belirlediği süre boyunca, Banka finansmanlı bir sözleşme için ön yeterliliği veya ön seçimi geçemez, teklif veremez, sözleşme için önerilemez veya sözleşme imzalayamaz veya Banka finansmanlı bir sözleşmeden finansal olarak veya başka şekilde yararlanamaz. Yasaklı şirketlerin ve bireylerin listesine Teklif Bilgi Formunda belirtilen elektronik adresten ulaşılabilir.

 

4.6        İşverenin ülkesinde kamu iktisadi teşebbüsü veya kamu kurumu niteliğinde olan Teklif Sahipleri, ancak (i) yasal ve finansal açıdan özerk olduklarını, (ii) ticaret hukukuna tabi olarak faaliyet gösterdiklerini ve (iii) İşverenin denetimi altında olmadıklarını veya bağlı kuruluşu olmadıklarını Banka için kabul edilebilir bir şekilde göstermeleri halinde Sözleşme(ler) için ihaleye katılabilirler ve sözleşme imzalayabilirler.

 

4.7     Teklif Sahibi, geçmişte Geçici Teminat Taahhütnamesinin irad kaydedilmesi gerekçesiyle, İşveren tarafından yasaklanmış olmamalıdır.

 

4.8     Bölüm V’te (Uygun Ülkeler) bu yönde hüküm yer alması ve (a) Banka’nın bu şekilde çıkarılmanın gerekli malların veya ilgili yapım işlerinin veya hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik etkili bir rekabeti engellemeyeceği konusunda ikna olması kaydıyla; yasal açıdan veya resmi düzenlemeler yoluyla Borçlunun ülkesinin söz konusu ülkeyle girişilecek ticari ilişkileri yasaklaması; veya (b) Birleşmiş Milletler Şartı Bölüm VII kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin vermiş olduğu bir karara uymak üzere, Borçlunun ülkesinin, söz konusu ülkeden herhangi bir mal ithalini veya yapım işi veya hizmet sözleşmesi akdedilmesini veya söz konusu ülkeye, kişilere ve kuruluşlara herhangi bir ödeme yapılmasını yasaklaması, durumunda, ilgili şirketler ve bireyler   ihale dışı bırakılabilir. Yapım işlerinin birden fazla ülkede uygulanması (ve birden fazla ülkenin Borçlu olması ve ihalede sürecinde bulunması) durumunda, Banka’nın ve ihale sürecinde yer alan ülkelerin kabul etmesi halinde, bir ülke tarafından yukarıdaki TST 4.8(a) hükümleri uyarınca bir şirketin veya bireyin ihale dışı bırakılması kararı söz konusu ihale için diğer ülkeler tarafından da uygulanabilir.

4.9     Bir Teklif Sahibi uygunluk durumunu kanıtlayıcı nitelikte İşveren tarafından kabul edilebilir belgeleri, İşverenin makul bir talebi üzerine İşverene sunacaktır.

4.10 İşveren tarafından sözleşme yasağı yaptırımına tabi tutulan bir şirket, , Borçlunun talebi üzerine Banka aşağıdaki hususlarda ikna olmadığı takdirde bu ihaleye katılabilir:   

(a) yasağın, sahtecilik veya yolsuzluk ile ilgili olduğu ve

(b) şirkete yeterli bir yasal süreci takip etme hakkının tanındığı yargısal veya idari bir prosedüre uyulduğu

 

5.      Uygun Malzemeler, Ekipmanlar ve Hizmetler

5.1     Sözleşme kapsamında temin edilecek ve Banka tarafından finanse edilecek malzemeler, ekipman ve hizmetlerin menşei, Bölüm V’te (Uygun Ülkeler) belirtilen kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, herhangi bir ülke olabilir bu Sözleşme kapsamındaki harcamalar bu kısıtlamaları ihlal etmeyecektir. İşverenin talebi üzerine, Teklif Sahiplerinden malzemelerin, ekipmanların ve hizmetlerin menşeine ilişkin kanıtlar sunmaları istenebilir.

                                                                                                  B.        İhale Dokümanının İçeriği

6.      İhale Dokümanının Bölümleri

6.1     İhale dokümanı, aşağıda belirtilen bölümlerin tümünü içeren ve TST 8 uyarınca yayınlanan Zeyilnameler ile birlikte okunması gereken 1, 2 ve 3 numaralı Kısımlardan oluşmaktadır.

KISIM 1          İhale Prosedürleri

·         Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST)

·         Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF)

·         Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri

·         Bölüm IV – Teklif Formları

·         Bölüm V – Uygun Ülkeler

·         Bölüm VI – Sahtecilik ve Yolsuzluk

KISIM 2          Yapım İşlerine ilişkin Gereklilikler

·         Bölüm VII – Yapım İşlerine ilişkin Gereklilikler

KISIM 3          Sözleşme Koşulları ve Sözleşme Formları

·         Bölüm VIII – Genel Sözleşme Koşulları (SGK)

·         Bölüm IX – Özel Sözleşme Koşulları (PCC)

·         Bölüm X – Sözleşme Formları

 

 

6.2     İşveren tarafından yayınlanan Spesifik İhale İlanı - Teklife Çağrı Dokümanı (RFB), bu ihale dokümanının bir parçasını oluşturmaz.

 

6.3     İşverenden doğrudan alınmadığı sürece, İşveren ihale dokümanının, açıklama taleplerine verilen cevapların, Teklif öncesi toplantı tutanaklarının (varsa) veya TST 8 hükümleri uyarınca ihale dokümanı için hazırlanan Zeyilnamelerin tamlığından sorumlu tutulamaz. Herhangi bir çelişki durumunda, doğrudan İşverenden temin edilen dokümanlar geçerli sayılacaktır.

 

6.4     Teklif Sahibinden, ihale dokümanında yer alan tüm talimatları, formları, koşulları ve özellikleri incelemesi ve Teklifi ile birlikte ihale dokümanında istenen tüm bilgileri ve belgeleri sunması beklenmektedir.

7.      İhale Dokümanının Açıklanması, Saha Ziyareti, İhale Öncesi Toplantı

7.1     İhale Dokümanına ilişkin herhangi bir açıklama isteyen Teklif Sahipleri, İşverenin Teklif Bilgi Formunda belirtilen adresine yazılı olarak başvurabilirler veya TST 7.4 hükümleri, uyarınca düzenlenmesi öngörülüyor ise İhale Öncesi Toplantı sırasında sorularını yöneltebilirler. İşveren, son Teklif verme tarihinden Teklif Bilgi Formunda belirtilen süre kadar önce alınan açıklama taleplerini yazılı olarak cevaplandırır. İşveren, TST 6.3 uyarınca İhale Dokümanını almış olan tüm Teklif Sahiplerine, açıklama talebinin kaynağını göstermeksizin, iletilen sorunun açıklaması dâhil olmak üzere cevabının birer nüshasını gönderecektir. Teklif Bilgi Formunda bu yönde bir hüküm bulunması halinde, İşveren cevabını Teklif Bilgi Formunda belirtilen web adresinde de derhal yayınlayacaktır. Açıklama sonucunda ihale dokümanının temel unsurlarında değişiklikler meydana gelmesi halinde,  İşveren TST 8 ve TST 22.2 kapsamında belirtilen prosedüre uygun olarak ihale dokümanını değiştirecektir.

 

7.2     Teklif Sahibine, İş Sahasını ve çevresini ziyaret ederek incelemesi ve sorumluluğu kendine ait olmak üzere, teklifi hazırlamak ve İşin yapımına yönelik sözleşmeye girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri edinmesi tavsiye edilir. Saha ziyaretinin masrafları teklif Sahibinin kendisi tarafından karşılanır.

 

7.3     İşveren tarafından, Teklif Sahibine ve personelinden ya da temsilcilerinden herhangi birine, söz konusu ziyaretin amaçları doğrultusunda İşverenin tesislerine ve arazisine girme izni verilecektir; ancak bu izin, Teklif Sahibinin, personelinin ve temsilcisinin, İşveren ve İşverenin personeli ve temsilcilerinin bununla ilgili olarak maruz kalabileceği her türlü yükümlülükten kurtaracağına ve tazmin edeceğine ve, bu inceleme sonucunda doğan ölüm veya kişisel yaralanma, mal kaybı veya zararı ile, diğer kayıp, zarar, masraf ve harcamalardan kendisinin sorumlu olacağına ilişkin açık şarta bağlıdır.

 

7.4     Teklif Bilgi Formunda belirtilmesi halinde, Teklif Sahibinin atanmış temsilcisi İhale Öncesi toplantıya ve/veya İş Yeri ziyaretine katılmaya davet edilir. Bu toplantının amacı, sorunları  açıklığa kavuşturmak ve o aşamada ortaya çıkabilecek herhangi bir husus hakkındaki tüm soruları yanıtlamak olacaktır.

 

7.5     Teklif Sahibinden, tüm sorularını toplantıdan en geç bir hafta önce İşverene ulaşacak şekilde yazılı olarak iletmesi istenir.

 

7.6     Soruların kim tarafından yöneltildiği belirtilmeksizin, Teklif Sahipleri tarafından yöneltilen soruların metni ve bunlara verilen cevaplar dâhil olmak üzere, varsa ihale öncesi toplantının tutanakları, toplantıdan sonra hazırlanan tüm cevaplar ile birlikte, TST 6.3 uyarınca İhale Dokümanını almış olan bütün teklif Sahiplerine gecikmeksizin gönderilecektir. İhale öncesi toplantı sonucunda İhale Dokümanında yapılması gerekli hale gelen her türlü değişiklik, İşveren tarafından, ihale öncesi toplantının tutanakları yoluyla değil, sadece TST 8 doğrultusunda bir zeyilnamenin yayınlanması yoluyla gerçekleştirilecektir. İhale öncesi toplantıya katılmamak, bir Teklif Sahibinin ihaleye alınmaması için gerekçe oluşturamaz.

8.      İhale Dokümanının Değiştirilmesi

8.1     Son teklif verme tarihinden önce herhangi bir zamanda, İşveren, zeyilname yayınlamak suretiyle İhale Dokümanında değişiklik yapabilir.

 

8.2     Yayınlanan tüm zeyilnameler, İhale Dokümanının bir parçası haline gelecek ve TST 6.3 uyarınca İşverenden İhale Dokümanı almış olan tüm kişilere yazılı olarak iletilecektir. İşveren ayrıca zeyilnameyi TST 7.1 uyarınca İşverenin web sayfasında da gecikmeksizin yayınlayacaktır.

 

8.3     Müstakbel Teklif sahiplerine, tekliflerini hazırlarken zeyilnameyi dikkate alabilmeleri için makul bir zaman tanımak için, İşveren kendi takdirine bağlı olarak TST 22.2 hükümlerine uygun olarak son Teklif verme tarihini uzatabilir.

                                                                                                     C.        Tekliflerin Hazırlanması

9.      Teklif Masrafları

9.1          Teklif Sahibi, teklifin hazırlanması ve verilmesi ile ilgili bütün masrafları üstlenecek ve ihalenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine veya İhale sürecinin sonucuna bağlı olmaksızın, İşveren bu masraflardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

10.  Teklifin Dili

10.1      Teklif hazırlığı, Teklif Sahibi ve İşveren arasında Teklife ilişkin gerçekleşen her türlü yazışma ve belge alışverişi, Teklif Bilgi Formunda belirtilen dilde yazılacaktır. Teklifin parçaları olan destekleyici belgeler ve basılı literatür ise, ilgili pasajların Teklif Bilgi Formunda belirtilen dilde doğru tercümesinin verilmiş olması koşulu ile, başka bir dilde olabilir; bu durumda, Teklifin yorumlanması bakımından, ilgili tercüme esas alınacaktır.

11.  Teklifi Oluşturan Belgeler

11.1      Teklifi oluşturan belgeler aşağıda verilmektedir:

(a)   TST 12 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Teklif Mektubu;

(b)  TST 12 ve 14 hükümlerine uygun olarak, Teklif Bilgi Formunda öngörüldüğü şekilde doldurulan Birim Fiyat Teklif Cetveli veya Faaliyet Çizelgesi;

(c)   TST 19.1 hükümlerine uygun olarak Geçici Teminat veya Geçici Teminat Taahhütnamesi;

(d)  TST 13 uyarınca izin veriliyor ise, Alternatif Teklif;

(e)   Yetki Belgesi: Teklifi imzalayan kişinin, TST 20.3 uyarınca Teklif Sahibinin imzalama yetkisi olduğunu belirten yazılı onay;

(f)    Teklif sahibinin Uygunluğu: TST 17 hükümleri uyarınca, Teklif Sahibinin Teklif vermek için uygun olduğuna dair kanıtlayıcı belgeler;

(g)   Yeterlilik: TST 17 hükümleri uyarınca, ihaleyi kazanması halinde Teklif Sahibinin sözleşmeyi, ifa etmek için uygun olduğuna  dair kanıtlayıcı belgeler;

(h)  Teknik Uygunluk: TST 16 hükümleri uyarınca hazırlanan bir teknik teklif;

(i)     Teklif Bilgi Formunda istenen diğer belgeler.

11.2      TST 11.1 kapsamındaki gerekliliklere ek olarak, Ortak Girişim tarafından sunulan Tekliflerde, tüm Ortak Girişim üyeleri tarafından imzalanan Ortak Girişim Anlaşmasının bir nüshası bulunacaktır.  İmzalı anlaşmanın bulunmaması durumunda ise alternatif olarak, Teklifin başarılı olması halinde Ortak Girişim Anlaşması’nın imzalanıp uygulanacağına dair bir niyet mektubu tüm OG üyeleri tarafından imzalanarak, önerilen Anlaşmanın bir nüshası ile birlikte Teklifin ekinde sunulacaktır.

11.3      Teklif Sahibi, Teklif Mektubunda, Teklif ile ilgili olarak temsilcilere veya başka taraflara ödenen veya ödenecek olan komisyonlar ve ücretsiz alınan hizmetler hakkında bilgi sunacaktır.

12.  Teklif Mektubu ve Çizelgeler

12.1       Teklif Mektubu ve Çizelgeler, Bölüm IV’teki (Teklif Formları) ilgili formlar kullanılarak hazırlanacaktır. Bu formlar, metinde hiçbir değişiklik yapılmadan doldurulmalıdır; TST 20.3 kapsamında öngörülenler hariç olmak üzere, bunların yerine geçen herhangi bir belge kabul edilmeyecektir. Boş bırakılmış tüm alanlar, talep edilen bilgiler ile doldurulacaktır.

13.  Alternatif Teklifler

13.1       Teklif Bilgi Formunda aksi belirtilmediği sürece, alternatif teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

13.2       Alternatif tamamlama süreleri için açık bir şekilde talepte bulunulması halinde, Teklif Bilgi Formunda bu yönde bir ifadeye yer verilecektir ve alternatif tamamlama sürelerini değerlendirme yöntemi Bölüm III’te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) açıklanacaktır.

 

13.3       Aşağıda TST 13.4’te belirtilen durumlar dışında, ihale dokümanındaki gereklilikler için teknik alternatifler önermek isteyen İstekliler öncelikle ihale dokümanında tanımlanan İdarenin tasarımını esas alarak ana teklif vermeli ve alternatifin İdare tarafından eksiksiz bir şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli tüm bilgileri sunmalıdır. Bu bilgiler çizimleri, proje hesapları, teknik şartnameleri, fiyat analizleri, önerilen inşaat yöntemini ve diğer ilgili detayları içermelidir. İdare, sadece ihaleye esas Teknik gerekliliklere uygun bulunan En Avantajlı Teklifi sunan İsteklinin vermiş olabileceği teknik alternatifleri dikkate alacaktır.

 

13.4       Teklif Bilgi Formunda belirtilmiş ise, Teklif Sahiplerinin İş’in belirtilen bölümleri için alternatif teknik çözümler sunmalarına izin verilir. Bu bölümler, Teklif Bilgi Formunda belirtilecek ve Bölüm VII’de (Yapım İşlerine ilişkin Gereklilikler) açıklanacaktır. Bunların değerlendirilmesine ilişkin yöntem, Bölüm III’te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriteri) belirtilecektir.

14.  Teklif Fiyatları ve İndirimler

14.1       Teklif Sahibi tarafından Teklif Mektubunda ve Faaliyet Çizelgesinde veya Metraj Cetvelinde belirtilen fiyatlar ve indirimler, aşağıda belirtilen koşullara uygun olacaktır.

 

14.2        Teklif Sahibi; Bölüm IV’te (Teklif Formları) belirtildiği gibi, İşin tüm kalemlerine ait teklif fiyatlarını girerek, TST 1.1'de açıklanan İşlerin tamamı için teklif sunacaktır. Birim fiyat sözleşmelerinde, Teklif Sahibi Metraj Cetvelinde açıklanan tüm İş kalemleri için rayiç ve fiyatları dolduracaktır.  Teklif sahibi tarafından fiyat veya rayiç girilmeyen kalemler için bu iş kalemleri gerçekleştirildiğinde İşveren tarafından ödeme yapılmayacak, bu İş kalemlerine ilişkin bedellerin Metraj Cetvelinde yer alan diğer kalemlerin fiyatlarına dahil olduğu kabul edilecektir.

 

14.3       TST 12.1 uyarınca, Teklif Mektubunda belirtilen fiyat, önerilen indirimler hariç olmak üzere toplam Teklif fiyatı olacaktır

 

14.4       Teklif Sahibi teklif ettiği indirimleri de belirtecek ve bu indirimlerin nasıl uygulanacağına ilişkin yöntemi TST 12.1 hükümlerine uygun olarak Teklif Mektubunda açıklayacaktır.

 

14.5       Teklif Bilgi Formunda ve Sözleşme Koşullarında aksi belirtilmediği sürece, Teklif Sahibi tarafından teklif edilen fiyatlar sabit olacaktır. Eğer Teklif Sahibi tarafından teklif edilen fiyatlar Sözleşme Koşullarında yer alan hükümlere uygun olarak Sözleşmenin ifası sırasında fiyat farkı uygulamasına tabi tutulacak olursa Teklif Sahibi Bölüm IV’teki (Teklif Formları) Fiyat Farkı Tablosunda fiyat farkı hesaplamasına ilişkin endeksleri ve ağırlıkları belirtecek ve İşveren Teklif Sahibinden önerilen endeks ve ağırlıkları gerekçelendirmesini isteyebilecektir.

14.6       TST 1.1’de belirtilmesi halinde, Teklifler münferit lotlar (sözleşmeler) veya belirli lot (sözleşme) kombinasyonları için istenir. Birden fazla sayıda Sözleşmenin kendisine verilmesi halinde bir fiyat indirimi önermek isteyen Teklif Sahipleri, her bir pakete uygulanabilecek fiyat indirimini, veya alternatif olarak paket içerisindeki münferit Sözleşmelere tek tek uygulanabilecek fiyat indirimini tekliflerinde belirteceklerdir. İndirimler, tüm lotlara (sözleşmelere) yönelik Tekliflerin aynı anda açılması koşuluyla, TST 14.4'e göre sunulacaktır.

 

14.7       Sözleşme kapsamında veya başka herhangi bir sebeple, son teklif verme tarihinden 28 gün önceki tarih itibarıyla Yüklenici tarafından ödenebilecek her türlü vergi, resim veya harç, Teklif Sahibi tarafından oran ve fiyatlara ve toplam Teklif bedeline dahil edilecektir.

15.  Teklif ve Ödeme için Kullanılacak Para Birimleri

15.1       Teklifte kullanılacak para birim(ler)i ile ödemede kullanılacak para birim(ler)i aynı olacak ve Teklif Bilgi Formunda belirtildiği şekilde olacaktır.

 

15.2       İşveren tarafından Teklif Sahiplerinden yerel ve yabancı para cinsinden vermiş oldukları fiyatları İşvereni tatmin edecek şekilde gerekçelendirmeleri ve Fiyat Ayarlama Tablosunda gösterilen birim fiyatlarda ve rayiçlerde yer alan miktarların makul olduğunu kanıtlamaları istenebilir; bu durumda yabancı para birimi cinsinden teklif verilen kısımların ayrıntılı bir dökümü Teklif Sahipleri tarafından sunulacaktır.

16.  Teknik Teklifi Oluşturan Belgeler

16.1       Teklif Sahibi, Bölüm IV’te (Teklif Formları) belirtilen şekilde çalışma yöntemlerine ilişkin beyanı, ekipman, personel, takvim ve diğer tüm bilgileri içeren bir teknik teklif sunacak; bu teknik teklif, Teklif Sahibinin teklifinin işin gereklerini ve tamamlama süresini karşılayacak yeterlikte olduğunu belirtecek şekilde ayrıntılı olacaktır.

17.  Teklif Sahibinin Uygunluğunu ve yeterliliğini Gösteren Belgeler

17.1       TST 4 uyarınca Teklif Sahibinin uygunluğunu belirlemek için, Teklif sahipleri Bölüm IV’te (Teklif Formları) yer alan Teklif Mektubunu dolduracaktır.

17.2       Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) uyarınca, Sözleşmeyi uygulama yeterliliğinin belirlenmesi için, Teklif Sahibi Bölüm IV’te (Teklif Formları) yer alan ilgili bilgi formlarında istenen bilgileri sunacaktır.

 

17.3       TST 33.1 hükümlerinde belirtildiği gibi bir yerli Teklif Sahibi lehine fiyat avantajı uygulanıyorsa, tek başına veya bir OG üyesi olarak ihaleye katılan ve yerli tercihi için uygunluk başvurusunda bulunan yerli Teklif Sahipleri, TST 33.1 hükümlerinde belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamak için gerekli tüm bilgileri sunacaktır.

18.  Tekliflerin Geçerlilik Süresi

18.1       Teklifler, Teklif Bilgi Formunda belirtilen Teklif Geçerlilik süresi boyunca geçerli kalacaktır. Teklif Geçerlilik süresi,(İşveren tarafından TST 22.1 hükümlerine uygun olarak) son teklif verme tarihi olarak belirlenen tarihten itibaren başlar. Daha kısa süreli bir geçerliliğe sahip bir teklif, gereklilikleri karşılamadığı gerekçesiyle İşveren tarafından reddedilecektir.

 

18.2       İstisnai durumlarda, teklif geçerlilik süresi dolmadan önce, İşveren, Teklif Sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini uzatmalarını isteyebilecektir. Bu talep ve bu talebe verilen cevaplar yazılı olarak bildirilecektir. TST 19 uyarınca bir geçici teminatın istenmesi durumunda, bu geçici teminat da uzatılan geçerlilik süresinden itibaren yirmi sekiz (28) gün daha uzatılacaktır. Bir Teklif Sahibi, geçici teminatını irad kaydedilmeksizin bu talebi reddedebilecektir. TST 18.3 hükümlerinde belirtilen durumlar haricinde, bu talebi yerine getiren bir Teklif Sahibinden, Teklifini değiştirmesi istenmeyecek veya bu Teklif Sahibinin teklifini değiştirmesine izin verilmeyecektir.

 

18.3       İhale kararının başlangıçtaki Teklif Geçerlilik süresinden elli altı (56) günden fazla gecikmesi halinde, Sözleşme fiyatı aşağıdaki gibi belirlenecektir:

 

(a)     sabit fiyatlı sözleşmelerde, Sözleşme fiyatı Teklif Bilgi Formunda belirtilen katsayı ile düzeltilen Teklif fiyatı olacaktır;

(b)     fiyat ayarlamasına tabi sözleşmelerde, herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır; veya

(c)      her halükarda, teklif değerlendirmesi yukarıda belirtilenlere göre uygulanabilecek düzeltme dikkate alınmaksızın teklif fiyatına dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

19.  Geçici Teminat

19.1       Teklif Sahibi, Teklifinin bir parçası olarak, Teklif Bilgi Formunda belirtilen şekilde, Geçici Teminat Taahhütnamesi ya da Geçici Teminatı’nı sunacaktır. Geçici Teminat, Teklif Bilgi Formunda belirtilen miktar ve para biriminde olacak ve Teklif Formları'nda verilen Geçici Teminat Formu kullanılarak hazırlanacaktır.

 

19.2       Geçici Teminat Taahhütnamesi için, Bölüm IV’te (Teklif Formları) verilen form kullanılacaktır.

 

19.3       TST 19.1 uyarınca bir Geçici Teminat verilmesini talep ediyorsa, bu Geçici Teminat, Teklif Sahibinin tercihine göre, uygun ülkelerden birindeki itibarlı bir kaynaktan alınmış, aşağıdaki biçimlerden herhangi birindeki bir talep garantisi olacaktır:

(a)        bir banka veya banka dışı finansal kuruluş (sigorta, teminat veya kefalet şirketi gibi) tarafından düzenlenmiş koşulsuz garanti;

(b)        gayrikabili rücu akreditif;

(c)         banka çeki veya banka onaylı çek; veya

(d)        Teklif Bilgi Formunda belirtilen başka bir teminat türü,

          Koşulsuz Teminatın, İdarenin Ülkesi dışında kurulmuş olan bir banka dışı finansal kuruluş tarafından verilmesi halinde, söz konusu garantiyi veren banka dışı finansal kuruluşun İdarenin Ülkesinde bir muhabir finansal kuruluşa sahip olması gerekmektedir. Bu şartın uygulanmaması, ancak İdare'nin teklif teslim tarihi öncesinde muhabir finansal kuruluşun gerekli olmadığını yazılı olarak kabul etmesi durumunda mümkün olabilecektir. Banka teminatı alınması durumunda, Geçici Teminat, Bölüm IV’te (Teklif Formları) verilen Geçici Teminat Formu kullanılarak, ya da Teklifler verilmeden önce İdare tarafından onaylanmış, esas olarak bu Geçici Teminat formatına benzer bir format kullanılarak verilebilecektir. Geçici Teminat, Teklifin orijinal geçerlilik süresini takiben veya TST 18.2 uyarınca talep edilen herhangi bir uzatma süresini takiben yirmi sekizinci (28.) günün sonuna kadar geçerli olacaktır.  

 

19.4     TST 19.1 uyarınca bir geçici Teminat veya Geçici Teminat Taahhütnamesi isteniyorsa, esas itibariyle gereklilikleri karşılayan bir Geçici Teminat veya Geçici Teminat Taahhütnamesi ile birlikte sunulmayan tüm Teklifler, gereklilikleri karşılamadığı gerekçesiyle İşveren tarafından reddedilecektir.

 

19.5     TST 19.1 uyarınca Geçici Teminat sunulması öngörülüyorsa, başarılı Teklif Sahibinin Sözleşmeyi imzalamasından ve Kesin Teminat ile Teklif Bilgi Formunda istenmesi halinde TST 48 hükümlerine uygun Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Kesin Teminatını  teslim etmesinden itibaren mümkün olan en kısa sürede başarısız Teklif Sahiplerinin Geçici Teminatları kendilerine iade edilir.

 

19.6     Başarılı Teklif Sahibinin Geçici Teminatı ise, Sözleşmeyi imzalamasından ve Kesin Teminat ile Teklif Bilgi Formunda istenmesi halinde TST 48 hükümlerine uygun Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Kesin Teminatını  teslim etmesinden itibaren mümkün olan en kısa sürede kendisine iade edilir.

 

19.7     Aşağıdaki durumlarda Geçici Teminat irat kaydedilebilir veya Geçici Teminat Taahhütnamesi işleme konulabilir:

(a)        bir teklif Sahibinin Teklif Mektubunda belirttiği Teklif Geçerlilik süresi veya Teklif Sahibinin bu sürede yaptığı uzatım içinde teklifini geri çekmesi; veya

(b)        başarılı Teklif Sahibinin:

(i)     TST 47 hükümlerine uygun olarak Sözleşmeyi imzalamaması; veya

(ii)  Kesin Teminatı ve Teklif Bilgi Formunda istenmesi halinde TST 48 hükümlerine uygun Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Kesin Teminatını   sunmaması.

 

19.8       Bir Ortak Girişimin Geçici Teminatı veya Geçici Teminat Taahhütnamesi Teklifi sunan Ortak Girişim adına düzenlenecektir. İhale tarihi itibariyle ortak girişimin henüz yasal olarak geçerli bir Ortak Girişim olarak kurulmamış olması halinde, Geçici Teminat veya Geçici Teminat Taahhütnamesi, TST 4.1 ve TST 11.2’de belirtilen niyet mektubunda adı belirtilen müstakbel Ortak Girişim üyelerinin adlarına düzenlenir.

 

19.9       Eğer TST 19.1 uyarınca Teklif Bilgi Formunda bir Geçici Teminat istenmiyorsa ve;

(a)        bir Teklif Sahibi Teklif Mektubunda belirttiği Teklif Geçerlilik süresi içinde teklifini geri çekerse; veya

(b)        başarılı Teklif Sahibi  TST 47 hükümlerine uygun olarak Sözleşmeyi imzalamazsa veya Kesin Teminatı ve Teklif Bilgi Formunda istenmesi halinde TST 48 hükümlerine uygun Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Kesin Teminatını  sunmazsa,

Borçlu, Teklif Bilgi Formunda öngörülmesi halinde, İşveren tarafından o Teklif Sahibi ile Teklif Bilgi Formunda belirtilen bir süre boyunca Sözleşme yapılmasını yasaklayabilir.

20.  Teklifin Formatı ve İmzalanması

20.1       Teklif Sahibi, TST 11’de açıklanan Teklifi oluşturan belgelerin birer aslını hazırlayacak ve bunları açık bir şekilde "ASIL NÜSHA" şeklinde işaretleyecektir.  TST 13 uyarınca izin verildiği taktirde, alternatif teklifler, açık bir şekilde “ALTERNATİF” şeklinde işaretlenecektir. Buna ek olarak, Teklif Sahibi, teklifin Teklif Bilgi Formunda belirtilen sayıda suretini sunacak ve bu suretlerin her birini açık bir şekilde "SURET" şeklinde işaretleyecektir. Asıl nüsha ile suretler arasında herhangi bir tutarsızlık belirlenmesi halinde, asıl nüsha geçerli sayılacaktır.

 

20.2       Teklif Sahipleri Tekliflerinde yer alan ve işletmeleri açısından gizlilik taşıyan bilgileri “GİZLİ” olarak işaretleyecektir. Bunlar müşterinin özel mülkiyetindeki bilgileri, ticari sırları veya ticari ya da finansal açıdan hassas bilgileri içerebilir.

 

20.3       Teklifin asıl nüshası ve tüm suretleri, silinmez mürekkeple daktilo edilmiş veya yazılmış olacak ve Teklif Sahibi adına usulüne uygun şekilde imza yetkisi verilmiş bir şahıs tarafından imzalanacaktır. Bu imza yetkisi, Teklif Bilgi Formunda belirtildiği gibi yazılı bir onayı içerecektir ve teklife eklenecektir. Yetki belgesini imzalayanların her birinin adı ve makamı, imzalarının altına daktilo edilmiş veya basılmış olmalıdır. Teklifin ekleme veya değişiklik yapılan tüm sayfaları Teklifi imzalayan kişi tarafından imzalanacak veya paraflanacaktır.

 

20.4       Teklif Sahibinin bir Ortak Girişim olması halinde, Teklif Ortak Girişim adına Ortak Girişimin yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanacaktır ve Ortak Girişimin tüm üyeleri için yasal olarak bağlayıcı olabilmesi için yasal olarak yetkili temsilcilerince imzalanmış birer vekaletname kanıt olarak sunulacaktır.

20.5       Satır arasına yapılan yazı eklemesi, silinti veya üzerine yazı yazma gibi herhangi bir değişiklik, ancak Teklifi imzalayan şahıs tarafından imzalanmış veya paraf edilmiş ise geçerli sayılacaktır.

                                                                                   D.        Tekliflerin Sunulması ve Açılması

21.  Tekliflerin Mühürlenmesi ve İşaretlenmesi

21.1       Teklif Sahibi Teklifi tek bir mühürlü zarf içerisinde sunacaktır (tek zarflı ihale süreci). Teklif Sahibi, tek zarf içerisine aşağıdaki ayrı ayrı mühürlenmiş zarfları koyacaktır:

(a)        “ASIL NÜSHA” işaretli bir zarf içerisinde, TST 11’de açıklandığı gibi teklifi oluşturan tüm belgeler; ve

(b)        “SURETLER” olarak işaretli bir başka zarfta ise teklifin istenen tüm suretleri; ve

(c)         TST 13 uyarınca alternatif tekliflere izin veriliyor ise, ilgisine göre;

(i)            “ASIL NÜSHA – ALTERNATİF TEKLİF” işaretli bir zarf içerisinde alternatif teklif; ve

(ii)         “SURETLER – ALTERNATİF TEKLİF” işaretli bir zarf içerisinde alternatif teklifin istenen tüm suretleri.

 

21.2       İç ve dış zarflar;

(a)        Teklif Sahibinin adını ve adresini taşıyacak;

(b)        alıcı olarak TST 22.1 uyarınca İşvereni belirtecek;

(c)         TST 1.1’e uygun olarak ilgili ihalenin ilan referans bilgisini taşıyacak; ve

(d)        Teklif açma saatinden ve tarihinden önce açılmaması uyarısını taşıyacaktır.

 

21.3       Tüm zarfların istenen şekilde mühürlenmemiş ve işaretlenmemiş olması halinde, İşveren teklifin yanlış yere yönlendirilmesi veya zamanından önce açılmasıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

22.  Son Teklif Verme Tarihi

22.1       Teklifler, Teklif Bilgi Formunda gösterilen adreste ve belirtilen tarihten ve saatten daha geç olmamak üzere İşveren tarafından teslim alınmalıdır. Teklif Bilgi Formunda bu yönde bir hüküm bulunması halinde, Teklif Sahipleri Tekliflerini elektronik olarak sunma seçeneğine sahip olacaktır. Tekliflerini elektronik olarak sunan Teklif Sahipleri, Teklif Bilgi Formunda yer alan tekliflerin elektronik olarak sunulmasına ilişkin prosedürleri takip edecektir.

 

22.2       İşveren, kendi takdirine bağlı olarak, TST 8 hükümlerine uygun olarak ihale dokümanında değişiklik yapmak suretiyle son Teklif verme süresini, uzatabilir; bu durumda İşverenin  ile Teklif Sahiplerinin eski son teslim tarihine tabi olan tüm hakları ve yükümlülükleri, uzatılmış olan yeni son teslim tarihine tabi olacaktır.

23.  Geç Teslim Edilen Teklifler

23.1       İşveren, TST 22 uyarınca, son teklif verme tarihinden sonra teslim edilen hiçbir teklifi dikkate almayacaktır. Son teklif verme tarihinden sonra İşverenin eline ulaşan tüm teklifler gecikmiş olarak ilan edilecek, reddedilecek ve açılmadan söz konusu teklif sahibine iade edilecektir.

24.  Tekliflerin Geri Çekilmesi, Yerine Başka Teklif Sunulması ve Değiştirilmesi

24.1       Bir Teklif Sahibi, teklifini ilettikten sonra, yetkili temsilci tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış bir yazılı bildirim yoluyla, teklifini geri çekebilecek, teklifinin yerine başka bir teklif sunabilecek veya teklifini değiştirebilecektir; ve ilgili yetki belgesinin bir nüshasını TST 20.3 uyarınca (geri çekme bildirimlerinin suret gerektirmemesi  hariç olmak üzere) bu bildirime ekleyecektir. İlgili yazılı bildirim ile birlikte, ilk teklifin yerine geçen yeni teklif veya değiştirilmiş teklif de sunulmalıdır. Tüm bildirimler; 

(a)     TST 20 ve 21’e göre hazırlanmış ve iletilmiş olmalıdır (geri çekme bildirimlerinin suret gerektirmemesi  hariç olmak üzere); buna ilaveten, ilgili zarflar açık bir şekilde “GERİ ÇEKME”, “DEĞİŞTİRME”, “DEĞİŞİKLİK” şeklinde işaretlenecektir, ve 

(b)    TST 22 uyarınca, tekliflerin iletilmesine ilişkin son teslim tarihinden önce İdare'nin eline geçmelidir.

 

24.2       TST 24.1 uyarınca geri çekme talebinde bulunulan teklifler, açılmadan ilgili Teklif Sahiplerine iade edilecektir.

 

24.3       Son teklif teslim tarihi ile, Teklif Sahibi tarafından Teklif Mektubu’nda belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitim tarihi veya uzatılmış teklif geçerlilik süresinin bitim tarihi arasında kalan süre içerisinde, hiçbir teklif geri çekilemez, hiçbir teklifin yerine yeni bir teklif sunulamaz veya hiçbir teklif değiştirilemez. 

25.  Tekliflerin Açılması

25.1       TST 23 ve 24.2’de belirtilen durumlar dışında, İşveren son teklif verme tarihine ve saatine kadar alınan tüm Teklifleri, Teklif Bilgi Formunda belirtilen adreste, tarihte ve saatte, Teklif sahiplerinin atanmış temsilcileri ve hazır bulunmak isteyen herkesin huzurunda açacaktır. Tüm Teklif Sahipleri veya temsilcileri ve ilgilenen başka taraflar aleni olarak gerçekleştirilecek teklif açılış toplantısına katılabilir.   TST 21.1 uyarınca elektronik yolla ihale sürecine izin verilmesi halinde, gerek duyulan tüm özel elektronik teklif açma usulleri, Teklif Bilgi Formunda belirtildiği şekilde olacaktır.

 

25.2       İlk olarak, “GERİ ÇEKME" ibaresiyle işaretlenmiş olan zarflar açılacak ve okunacak olup, ilgili Teklifin bulunduğu zarf açılmadan ilgili Teklif Sahibine iade edilecektir. İlgili geri çekme bildiriminde, geri çekme talebinde bulunmak için geçerli bir yetki belgesi bulunmadığı ve bu bildirim teklif açılması sırasında okunmadığı sürece, hiçbir Teklif geri çekme işlemine izin verilmeyecektir.

25.3       Daha sonra, “DEĞİŞTİRME" ibaresiyle işaretlenmiş olan zarflar açılacak ve okunacak olup, değiştirilecek olan Teklif yerine geçecek yeni Teklif ile değiştirilecektir; ilk Teklif açılmayacak ve ilgili Teklif Sahibine iade edilecektir. Teklif değiştirmeye ilişkin söz konusu bildirimde, bu değiştirme talebinde bulunmak için geçerli bir yetki belgesi bulunmadığı ve bu bildirim teklif açılması sırasında okunmadığı sürece,  hiçbir Teklif değiştirme işlemine izin verilmeyecektir.

25.4       Daha sonra, “DEĞİŞİKLİK” ibaresiyle işaretlenmiş zarflar açılacak ve ilgili Teklifle birlikte okunacaktır. Değişiklik bildiriminde, bu değişiklik talebinde bulunmak için geçerli bir yetki belgesi bulunmadığı ve bu bildirim teklif açılması sırasında okunmadığı sürece, hiçbir Teklif değişiklik işlemine izin verilmeyecektir.

 

25.5       Daha sonra kalan bütün zarflar aynı anda açılacak ve aşağıdakiler okunacaktır: Teklif sahibinin adı ve bir değişiklik olup olmadığı; toplam Teklif Fiyatı, varsa lot (sözleşme) başına fiyat, varsa indirimler ve alternatif Teklifler; Geçici Teminatın veya isteniyorsa Geçici Teminat Taahhütnamesinin olup olmadığı; ve İşverenin uygun görebileceği diğer ayrıntılar.

25.6       Sadece tekliflerin açılması sırasında açılan ve okunan Teklifler, alternatif teklifler ve indirimler değerlendirmeye alınacaktır. Teklif Mektubu ve Teklif Cetvelleri, Teklif açılışına katılan İşveren temsilcileri tarafından Teklif Bilgi Formunda açıklanan şekilde paraflanacaktır.

25.7       İşveren, bu aşamada (TST 23.1 uyarınca, geç teslim edilen Teklifler hariç olmak üzere) herhangi bir teklifin esasını tartışamaz ve hiçbir Teklifi reddedemez.

 

25.8       İşveren, asgari olarak aşağıdakileri içeren bir Teklif açılış tutanağı hazırlar:

(a)        Teklif Sahibinin adı ve geri çekme, değiştirme veya değişiklik işleminin olup olmadığı;

(b)        Teklif fiyatı, varsa lot (sözleşme) başına fiyatlar ve indirimler;

(c)         Geçici Teminatın veya isteniyorsa Geçici Teminat Taahhütnamesinin olup olmadığı; ve

(d)        varsa alternatif Teklifler.

25.9       Teklif Sahiplerinin Teklif açılışı sırasında hazır bulunan temsilcilerinden tutanağı imzalamaları istenir. Bir Teklif Sahibinin imzasının bu tutanakta bulunmaması, tutanağın içeriğini ve yürürlüğünü geçersiz kılmaz. Bu tutanağın birer nüshası tüm Teklif Sahiplerine dağıtılacaktır. 

                                                     E.        Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

26.  Gizlilik

26.1       TST 43 hükümleri uyarınca sözleşme kararı niyet bildirimi tüm Teklif Sahiplerine iletilinceye kadar, Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale kararının verilmesi ile ilgili bilgiler Teklif Sahiplerine veya İhale süreci ile resmi olarak ilgisi bulunmayan başka şahıslara açıklanmaz. 

 

26.2       Bir Teklif Sahibi tarafından Tekliflerin değerlendirilmesi veya İhale kararının verilmesi sürecinde İşvereni etkilemek için yapılacak herhangi bir girişim, söz konusu Teklif Sahibinin Teklifinin reddedilmesi ile sonuçlanabilir.  

 

26.3       TST 26.2 hükümlerine rağmen, Tekliflerin açıldığı zamandan Sözleşme kararının verildiği zamana kadar, eğer bir Teklif Sahibi İhale süreci ile ilgili herhangi bir husus hakkında İşveren ile temas kurmak isterse, bunu yazılı olarak gerçekleştirecektir.

27.  Tekliflerin Açıklığa Kavuşturulması

 

27.1       İşveren gerekli gördüğü takdirde, Tekliflerin incelenmesine, değerlendirilmesine, karşılaştırılmasına ve Teklif Sahiplerinin yeterliliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla herhangi bir Teklif Sahibine makul bir süre tanıyarak, Teklifine açıklık getirmesini isteyebilir. Bir Teklif Sahibi tarafından, İşverenin bir talebi olmaksızın sunulan bir açıklama dikkate alınmayacaktır. İşverenin açıklama talebi ve bu talebe verilen cevap yazılı olacaktır. TST 31 uyarınca, İşveren tarafından Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında fark edilen aritmetik hatalarının düzeltilmesini onaylamak dışında, teklifte belirtilen fiyatlarda gönüllü bir artış veya azaltma veya teklifin özünde herhangi bir değişiklik dahil olmak üzere, bir değişikliğin yapılması istenemez, önerilemez veya buna izin verilemez.

 

27.2       Bir Teklif Sahibinin, İşverenin açıklama talebinde belirtilen tarih ve saat itibarıyla kendi Teklifine ilişkin herhangi bir açıklama sunmamış olması halinde, söz konusu Teklif Sahibinin Teklifi reddedilebilecektir.

28.  Sapmalar, Çekinceler ve İhmaller

28.1       Tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki tanımlar uygulanacaktır:

(a)     “Sapma”, İhale Dokümanında belirtilen koşullardan sapmaktır 

(b)    “Çekince”, İhale Dokümanında belirtilen koşulların tamamen kabul edilmesiyle ilgili sınırlayıcı şartlar getirmek veya bu koşulları tamamen kabul etmeyi reddetmektir; ve

(c)     “İhmal”, İhale Dokümanında istenen bilgilerin veya belgelerin bir kısmını veya tamamını sunmamaktır.

29.  Gerekliliklerin Karşılanıp Karşılanmadığının Tespiti

29.1     İşverenin teklifin gereklilikleri karşıladığına yönelik tespiti, TST Madde 11’de tanımlandığı şekliyle teklifin içeriğine dayanarak yapılacaktır.

 

29.2     Esas itibariyle gereklilikleri karşılayan bir Teklif, önemli bir sapma, çekince veya ihmal olmaksızın ihale dokümanının gerekliliklerini  karşılayan bir tekliftir. Önemli bir sapma, çekince veya ihmal;

(a)     kabul edilmesi halinde;

(i)   Sözleşmede belirtilen İşin kapsamını, niteliğini veya yerine getirilmesini önemli ölçüde etkileyecek olan; veya 

(ii)  İhale Dokümanıyla uyuşmayan bir şekilde, önerilen Sözleşme kapsamında İşverenin haklarını veya Teklif Sahibinin yükümlülüklerini önemli ölçüde sınırlayacak olan; veya

(b)    düzeltildiği takdirde, esas itibariyle gereklilikleri karşılayan teklifler sunan diğer Teklif Sahiplerinin rekabetçilik konumunu haksız şekilde etkileyecek olan bir durumdur.

 

29.3     İşveren, özellikle Bölüm 7’nin (Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler) tüm koşullarının hiçbir önemli sapma, çekince veya ihmal olmaksızın karşılanmış olduğunu doğrulamak için, iletilen teklifin teknik yönlerini TST 16 hükümlerine uygun olarak inceleyecektir.

 

29.4     Bir teklif, İhale Dokümanının gerekliliklerini esas itibariyle karşılamaması durumunda İşveren tarafından reddedilecek olup; maddi sapmanın, çekincenin veya ihmalin düzeltilmesi yoluyla esas itibariyle  uyumlu hale getirilemeyecektir.

30.  Maddi Olmayan Uyumsuzluklar

30.1     Bir Teklifin esas itibariyle gereklilikleri karşılaması kaydıyla, İşveren Teklifteki uyumsuzlukları göz önüne almayabilir.

 

30.2     Bir teklifin esas itibariyle uyumlu olması koşuluyla, İşveren, Teklif Sahibinden Teklifindeki dokümantasyon koşullarıyla ilgili maddi olmayan uyumsuzlukları düzeltmek üzere gerekli bilgileri veya belgeleri makul bir süre içerisinde iletmesini isteyebilecektir.  Bu gibi uyumsuzluklar hakkında bilgi veya belge talep edilmesi, teklifin bedelinin hiçbir şekilde etkileyici nitelikte olmayacaktır. Teklif Sahibinin söz konusu talebe cevap vermemesi, Teklifinin reddedilmesiyle sonuçlanabilecektir.

 

30.3     Bir teklifin esas itibariyle uyumlu olması koşuluyla, İşveren Teklif Bedeli ile ilgili maddi olmayan nicel uyumsuzlukları düzeltecektir. Bu amaçla, yalnızca karşılaştırma amaçlı olmak üzere, Teklif Bedeli uygun olmayan veya eksik kalemin veya bileşenin fiyatını yansıtacak şekilde ayarlanacaktır. Bu ayarlama, Teklif Bilgi Formunda belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

31.  Aritmetik Hatalarının Düzeltilmesi

31.1     Bir Teklifin esas itibariyle uyumlu olması koşuluyla, İşveren aritmetik hatalarını aşağıdaki temele dayalı olarak düzeltecektir:

(a)   Sadece birim fiyat sözleşmeleri için olmak üzere, Birim fiyatın miktarla çarpılması sonucu elde edilen toplam fiyat ile birim fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda; birim fiyat geçerli olacak ve toplam fiyat düzeltilecektir; ancak İdare'nin kanaatince birim fiyattaki ondalığı ayırmak için kullanılan virgülün yanlış yere konulduğu açıkça belliyse, teklif edilmiş olan toplam fiyat geçerli sayılacak ve birim fiyat düzeltilecektir;

(b)   Eğer ara toplamların toplanmasındaki veya çıkarılmasındaki yanlışlık nedeniyle toplamda bir hata varsa, ara toplamlar geçerli olacaktır ve toplam düzeltilecektir; ve

(c) Yazı ve rakamlar arasında bir farklılık varsa, yazıyla ifade edilen tutar geçerli olacaktır; ancak yazıyla ifade edilen tutar bir aritmetik hata ile ilişkiliyse, yukarıdaki (a) ve (b) paragraflarına tabi olacak şekilde, rakamla ifade edilen tutar geçerli olacaktır.

 

31.2     Teklif sahiplerinden, aritmetik hatalarda yapılan düzeltmeleri kabul etmeleri istenecektir. TST 31.1 uyarınca yapılan düzeltmeyi kabul etmemeleri halinde, Teklifleri reddedilecektir.

32.  Tek Para Birimine Çevirme

32.1     Değerlendirme ve karşılaştırma amacıyla, Teklifin para birim(ler)i Teklif Bilgi Formunda belirtildiği şekilde tek bir para birimine çevrilecektir.

33.  Tercih Marjı

33.1     Teklif Bilgi Formunda aksi belirtilmediği sürece, yerli Teklif Sahipleri[1] için bir tercih marjı uygulanmayacaktır.

34.  Alt Yükleniciler

34.1      Teklif Bilgi Formunda aksi belirtilmediği sürece, İşveren İşlerin belirli bir bölümünü İşveren tarafından önceden seçilen alt yükleniciler yoluyla yürütülmesini amaçlamaz.

34.2      Yüklenicinin nitelikleri İstekli tarafından yeterlilik elde etmek amacıyla kullanılamayacaktır. Yapım İşlerinin ihtisas gerektiren bölümleri İdare tarafından önceden belirlendiği ve bu bölümler sadece “İhtisaslaşmış Alt Yükleniciler” olarak adlandırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilebilir olduğu taktirde, İstekli tarafından önerilen İhtisaslaşmış Alt Yüklenicilerin nitelikleri İsteklinin niteliklerine eklenebilir.

34.3      Teklif Sahipleri sözleşmelerin toplam değerinin veya toplam iş hacminin Teklif Bilgi Formunda belirtilen bir yüzdesine kadarı için alt yüklenici önerebilirler. Teklif Sahibi tarafından önerilen alt yükleniciler İşlerin kendi bölümleri bakımından tam yeterliliğe sahip olmalıdır.

35.  Tekliflerin Değerlendirilmesi

35.1     İşveren bu TST ve Bölüm III’te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) listelenen kriterleri ve metodolojileri kullanacaktır. Başka değerlendirme kriterlerinin ve metodolojilerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir. İşveren, bu kriterleri ve metodolojileri  uygulayarak En Avantajlı Teklifi belirleyecektir. En Avantajlı Teklif, Yeterlilik Kriterlerini karşılayan ve  Teklifi:

(a)        ihale dokümanını gerekliliklerini önemli ölçüde karşılayan; ve

(b)        en düşük değerlendirilen maliyete sahip

Teklif Sahibinin Teklifidir.

 

35.2     Bir teklifi değerlendirmek için, İşveren aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:

(a)        birim fiyat usulü sözleşmelerde Birim Fiyat Teklif Cetveli İcmalinde[2]  şarta bağlı tutarlar ile varsa beklenmeyen durumlara ilişkin tutarların düşülerek, ancak rekabetçi bir şekilde fiyatlandırıldığı durumlarda puantaj[3]  usulü iş kalemlerinin fiyata dahil edildiği, Teklif fiyatı;

(b)        TST 3.1 uyarınca aritmetik hataların düzeltilmesine ilişkin fiyat ayarlaması;

(c)         TST 14.4 hükümlerine uygun olarak sunulan indirimler sebebiyle yapılan fiyat ayarlamaları;

(d)        yukarıdaki (a) – (c) hükümlerinin uygulanması sonucu ortaya çıkan tutarın, gerektiğinde TST 32 uyarınca tek para birimine dönüştürülmesi   

(e)         TST 30.3 uyarınca uyumsuzluklar için yapılan fiyat ayarlaması; ve

(f)          Bölüm III’te (Değerlendirme ve yeterlilik Kriterleri)  belirtilen ilave değerlendirme faktörleri.

 

35.3     Sözleşmenin yerine getirilmesi süresince uygulanan Sözleşme Koşullarının fiyat ayarlama hükümlerinin tahmini etkisi, Teklif değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır.

 

35.4     Bu İhale Dokümanının Teklif Sahiplerinin farklı sözleşmeler için ayrı fiyat belirtmesine ve tek bir Teklif Sahibine birden fazla sözleşme verilmesine imkan tanıması halinde; Teklif Mektubunda sunulan tüm indirimler dahil en düşük bedelli olarak değerlendirilen sözleşme paketlerini belirlemek için uygulanacak metodoloji, Bölüm III’te (Değerlendirme ve Seçme Kriteri) belirtilmiştir.

36.  Tekliflerin Karşılaştırılması

36.1     İşveren, en düşük değerlendirilen teklifi belirlemek amacıyla, TST 35.2 uyarınca belirlenen, gereklilikleri büyük ölçüde karşılayan bütün tekliflerin değerlendirilmiş bedellerini karşılaştıracaktır.

37.  Aşırı Düşük Teklifler

37.1      Aşırı Düşük Teklif, Teklif fiyatının diğer Teklif bileşenleri ile birlikte, Teklif Sahibinin Sözleşmeyi teklif edilen fiyatla gerçekleştirmesi konusunda maddi şüpheye yol açacak ölçüde düşük görünmesidir.

37.2      Teklifin, Aşırı Düşük Teklif olma ihtimalinin tespit edildiği durumlarda, İşveren Teklif Sahibinden yazılı açıklama ister ve bu kapsamda sözleşmenin konusuna, kapsamına, önerilen metodolojiye, programa,  risk ve sorumluluk dağılımına ve teklife çağrı dokümanının diğer gerekliliklerine göre Teklif fiyatının ayrıntılı fiyat analizlerini talep eder.

37.3      Eğer ayrıntılı fiyat analizlerini değerlendirdikten sonra İşveren Teklif Sahibinin teklif edilen fiyat ile sözleşmeyi uygulama kapasitesine sahip olmadığı sonucuna varırsa, İşveren Teklifi reddeder.

38.  Dengesiz veya Ön Yüklemeli Teklif

38.1     Eğer birim fiyat usulü bir sözleşmeye yönelik olarak sunulan ve İşverene göre en düşük değerlendirilen maliyeti veren Teklif ciddi derecede dengesiz veya ön yüklemeli ise, İşveren Teklif Sahibinden yazılı açıklama sunmasını isteyebilir. Açıklamalar, teklif fiyatların işin kapsamı, önerilen metodoloji, program ve ihale dokümanındaki diğer gereklilikler ile tutarlılığını göstermek için ayrıntılı fiyat analizlerini sunmasını kapsayabilir.  

38.2     Teklif Sahibi tarafından sunulan bilgilerin ve ayrıntılı fiyat analizlerinin değerlendirilmesi sonucunda, İşveren, uygun gördüğü takdirde;

(a)        Teklifi kabul edebilir; veya

(b)        masrafları Teklif Sahibi tarafından karşılanmak üzere toplam kesin teminat tutarının en fazla Sözleşme Bedelinin yüzde yirmisine (%20) kadar arttırılmasını isteyebilir; veya

(c)         Teklifi reddedebilir.

39.  Teklif Sahibinin Yeterliliği

39.1     İşveren, en düşük değerlendirilen ve esas itibariyle şartları sağlayan Teklifi sunan Teklif Sahibinin Bölüm III'te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) belirtilen yeterlilik kriterini karşılayıp karşılamadığını kendi için tatmin edici olacak şekilde belirleyecektir.

 

39.2     Bu tespit süreci, TST 17 uyarınca söz konusu Teklif Sahibi tarafından sunulan ve bu Teklif Sahibinin yeterliliğini kanıtlayan belgelerin incelenmesine dayanacaktır. Bu tespitte, Teklif Sahibinin bağlı ortaklıkları, ana şirketleri, iştirakleri, alt yüklenicileri (eğer ihale dokümanında izin veriliyorsa İhtisaslaşmış Alt Yükleniciler dışındakiler) ve Teklif Sahibinden farklı başka firmaların yeterlilikleri dikkate alınmaz.

 

39.3     Teklif Sahibinin yeterliliğine yönelik değerlendirmenin olumlu olarak sonuçlandırılması, Sözleşmenin söz konusu Teklif Sahibine verilmesi için bir önkoşul olacaktır. Olumsuz bir yeterlilik tespiti, teklifin değerlendirme dışı bırakılması ile sonuçlanacaktır; bu durumda İşveren, bir sonraki en düşük değerlendirilen teklifi sunan Teklif Sahibine geçecektir ve benzer şekilde, söz konusu Teklif Sahibinin sözleşmeyi tatmin edici şekilde yerine getirmek üzere gereken yeterliliğe sahip olup olmadığını belirleyecektir.

40.  En Avantajlı Teklif

40.1     İşveren Tekliflerin değerlendirilmiş fiyatlarını karşılaştırdıktan sonra, En Avantajlı Teklifi belirler. En Avantajlı Teklif, Yeterlilik Kriterlerini karşılayan ve Teklifi; 

(a)        ihale dokümanının gerekliliklerini önemli ölçüde karşılayan; ve

(b)        en düşük değerlendirilen maliyete sahip 

Teklif Sahibinin teklifidir

41.  İşverenin Herhangi bir Teklifi Kabul Etme veya Herhangi bir Teklifi veya Tüm Teklifleri Reddetme Hakkı 

41.1     İşveren, sözleşmenin verilmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir teklifi kabul etme veya reddetme hakkını ve sözleşme sürecini iptal edip tüm teklifleri reddetme hakkını saklı tutar ve bu hakkın kullanmasından dolayı Teklif Sahiplerine karşı hiçbir sorumluluk taşımaz. İptal halinde, sunulan tüm teklifler ve özellikle geçici teminatlar, gecikmeksizin Teklif Sahiplerine iade edilecektir.

42.  İtiraz Süresi

42.1     Sözleşmeye davet, İtiraz süresi sona ermeden yapılamaz. İtiraz süresi, TST 46’da aksi belirtilmediği sürece 10 (on) iş günüdür. İtiraz süresi, İşverenin İhale Kararı Bildirimini her bir Teklif Sahibine göndermesi ile başlar. Eğer, sadece bir teklif sunulmuş veya Banka tarafından mutabık kalınan bir acil durum projesi söz konusu ise, İtiraz süresi uygulanmaz.

43.  Sözleşme İmzalama Niyet Bildirimi

43.1     İşveren, İhale Kararı Bildirimini her bir Teklif Sahibine gönderecektir. İhale Kararı Bildirimi asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a)      Başarılı Teklifi sunan Teklif Sahibinin adı ve adresi

b)     Başarılı Teklifin Sözleşme fiyatı;

c)      Teklif sunmuş olan tüm Teklif Sahiplerinin adları ve teklif açılışında okunan ve değerlendirilen Teklif fiyatları;

d)     Yukarıdaki (c) fıkrası kapsamında verilen teklif fiyatına dair bilginin açıklayıcı olmaması durumunda, bildirimin gönderildiği tarafın Teklifinin neden başarısız sayıldığına dair sebep(ler)in açıklaması;

e)      İtiraz Süresinin sona erme tarihi;

f)       İtiraz Süresi içerisinde bilgilendirme talebinin nasıl sunulacağına ve/veya şikâyet başvurusunda bulunulabileceğine ilişkin talimatlar;

                                                                                            F.        Sözleşme Kararının Verilmesi

44.  Sözleşmenin Yapılmasına İlişkin Kriter 

44.1       TST 41’e tabi olacak şekilde, İşveren sözleşmeyi başarılı Teklif Sahibiyle yapacaktır. Başarılı Teklif Sahibi, TST 40 uyarınca En Avantajlı Teklif olarak belirlenen Teklifin sahibidir.

45.  Sözleşme Davet Mektubunun Gönderilmesi

45.1       Teklif geçerlilik süresi ve TST 42.1’e tabi İtiraz Süresi, ilgili İtiraz Süresi Formunda gerekçelendirilmiş herhangi bir süre uzatma talebi  sona ermeden önce ,İşveren başarılı Teklif Sahibini teklifinin kabul edildiği konusunda bilgilendirir.  Bu bildirim (bundan böyle ve Sözleşme Şartları ve Sözleşme Formları bölümünde “Kabul Mektubu” olarak anılacaktır.) Sözleşmenin gerçekleştirilmesi karşılığında İşverenin Yükleniciye ödeyeceği tutarı belirtir (bundan böyle Sözleşme Koşulları ve Sözleşme Formları bölümünde “Sözleşme Bedeli” olarak anılacaktır).

45.2       Sözleşmeye Davet Mektubunun gönderilmesini takip eden 10 (on) İş Günü içerisinde, İşveren asgari olarak aşağıdaki bilgileri içeren İhale Sonuç Bildirimini yayınlayacaktır:

(a)      İşverenin adı ve adresi;

(b)     Verilen sözleşmenin adı ve referans numarası ile kullanılan seçim yöntemi;

(c)      Teklif sunan Teklif Sahiplerinin adları ve teklif açılışında okunarak değerlendirilen teklif fiyatları;

(d)     Teklifleri, gereklilikleri karşılamadığı veya yeterlilik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle reddedilen veya bu gerekçeler ile değerlendirmeye alınmayan Teklif Sahiplerinin adları ve

(e)      Başarılı Teklif Sahibinin adı, nihai toplam sözleşme bedeli, sözleşme süresi ve sözleşme kapsamının özeti.

(f)       Başarılı Teklif Sahibinin, Bilgi Formu TST 47.1’de belirtilmesi halinde, Yararlanma Hakkı Beyan Formu

 

45.3       İhale Sonuç İlanı, varsa İşverenin serbest erişimli web sitesinde veya İşverenin Ülkesinde ulusal olarak dağıtımı yapılan en az bir gazetede veya resmi gazetede yayınlanır. İşveren İhale Sonuç Bildirimini ayrıca UNDB online da yayınlayabilir.

 

45.4       Resmi bir sözleşme hazırlanıp imzalanıncaya kadar, Kabul Mektubu bağlayıcı bir Sözleşme niteliğinde olacaktır.

46.  İşveren Tarafından Bilgilendirme Yapılması

46.1       İşverenin TST 43.1’de belirtilen Sözleşme İmzalama Niyet Bildirimini alan başarısız Teklif Sahibi, üç (3) İş Günü içerisinde İşverenden yazılı olarak bilgilendirme talebinde bulunabilir. İşveren, bu süre içerisinde talebini ileten tüm başarısız Teklif Sahiplerine bilgilendirme yapacaktır.

 

46.2       İşveren, süresi içerisinde bir bilgilendirme talebi aldığında, haklı görülebilecek gerekçeler ile daha ileri bir tarihte bilgilendirme yapılmasını uygun gördüğü haller dışında, talebi takip eden beş (5) İş Günü içerisinde bilgilendirmeyi yapacaktır. İşverenin daha geç bilgilendirme yapılmasını uygun gördüğü hallerde, itiraz süresinin bitiş tarihi söz konusu bilgilendirmenin yapılmasından sonraki beş (5) İş Günü kadar doğrudan uzatılmış olacaktır. Geç tarihte yapılan bilgilendirme sayısı birden fazla ise, itiraz süresi en son bilgilendirmenin gerçekleşmesini takip eden beş (5) İş Gününden daha erken sona ermeyecektir. İşveren uzatılan itiraz süresini derhal en hızlı yollarla tüm Teklif Sahiplerine bildirecektir.

46.3       İşveren tarafından üç (3) İş Günü olarak belirlenen sürenin sona ermesinden sonra bir bilgilendirme talebi alınması halinde, İşveren mümkün olduğunca hızlı şekilde ve her halükarda Sözleşme Karar Bildiriminin yayınlandığı tarihten itibaren en geç on beş (15) İş Günü içerisinde bilgilendirmeyi yapacaktır. Üç (3) İş Günü olarak belirlenen sürenin sona ermesinden sonra alınan bilgilendirme talepleri itiraz süresinin uzamasına yol açmayacaktır.

46.4       Başarısız Teklif Sahiplerine yapılacak bilgilendirme yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Teklif Sahibi söz konusu bilgilendirme toplantısına katılım masraflarını kendisi karşılar.

47.  Sözleşmenin İmzalanması

47.1       İşveren, başarılı bulunan Teklif Sahibine Kabul Mektubu ve Sözleşme Anlaşmasını ve Teklif Bilgi Formunda belirtilmiş ise yararlanma hakkına dair ilave bilgileri içeren Yararlanma Hakkı Beyan Formunun sunulmasına ait talebini gönderecektir.  Yararlanma Hakkı Beyan Formu, eğer talep ediliyorsa, talebi takip eden 8 (sekiz) iş günü içerisinde sunulacaktır.

 

47.2       Başarılı bulunan Teklif Sahibi, Sözleşme Anlaşmasını aldıktan itibaren yirmi sekiz (28) gün içerisinde bu akdi imzalayacak, imzaladığı günün tarihini atacak ve İşverene iade edecektir.

48.  Kesin Teminat

48.1       Başarılı Teklif Sahibi, İşverenden Kabul Mektubunu aldıktan sonra yirmi sekiz (28) gün içerisinde, Kesin Teminat Formunu ve eğer Teklif Bilgi Formunda isteniyorsa, TST 38.2(b) hükümlerine tabi olarak, Sözleşme Genel Koşullarına uygun Çevresel, Sosyal Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Kesin Teminatını  sunacaktır. Teklif Sahibi bu amaçla Bölüm X’te (Sözleşme Formları) yer alan Kesin Teminat ve ÇSSG Performans Teminatı formlarını veya İşveren tarafından kabul edilen başka formları kullanacaktır. Başarılı bulunan Teklif Sahibi tarafından sunulan kesin teminat mektubu eğer bir senet şeklinde ise, bu senet, başarılı bulunan söz konusu Teklif Sahibi tarafından İşverence kabul edileceği belirlenmiş bir teminat veya sigorta şirketi tarafından verilmiş olacaktır. İşveren muhabir finansal kuruluşa gerek duyulmadığını yazılı olarak kabul etmediği sürece, senedi veren yabancı bir kuruluşun İşverenin Ülkesinde kurulu bir muhabir finansal kuruluşa sahip olması gerekir.

 

48.2       Başarılı bulunan Teklif Sahibinin yukarıda bahsedilen Kesin Teminatı ve eğer Teklif Bilgi Formunda isteniyorsa Çevresel, Sosyal Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Kesin Teminatını iletmemesi veya Sözleşmeyi imzalamaması; sözleşme kararının iptali ve geçici teminata el konulması için yeterli gerekçe oluşturacaktır. Bu durumda İşveren, bir sonraki En Avantajlı Teklifi sunan Teklif Sahibine Sözleşmeyi verebilir.

49.  Hakem

49.1       İşveren, Sözleşme kapsamında Hakem olarak atanmak üzere Teklif Bilgi Formunda adı geçen şahsın, Teklif Bilgi Formunda belirtilen saat ücreti artı geri ödenebilir masraflar karşılığında görevlendirilmesini önerir.  Teklif Sahibi bu öneriyi kabul etmiyor ise, bu öneriyi kabul etmediğini Teklifinde ifade etmelidir.  İşveren, Kabul Mektubu'nda Hakem atanmasını kabul etmediğini belirtir ise, İşveren, Sözleşme Genel Koşullarının (SGK) 23.1 Maddesi uyarınca Sözleşme Özel Koşullarında (SÖK) belirtilen Atama Makamından bir Hakem atamasını isteyecektir.

50.  İhale ile ilgili Şikayetler

50.1       İhale ile ilgili şikayetlerin iletilmesine ilişkin prosedür Teklif Bilgi Formunda açıklandığı gibidir.

 

 

 

Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF)

İhalesi yapılacak İşlere ait aşağıda belirtilen spesifik bilgiler, Teklif Sahiplerine Talimatlarda (TST) yer alan hükümleri tamamlayıcı, destekleyici veya değiştirici nitelikte olacaktır. İkisi arasında bir uyuşmazlık olması halinde, burada yer alan hükümler geçerli olacaktır.

 

 

TST Referans Maddesi

A.  Genel

TST 1.1

Teklife Çağrı İlanının numarası: NİKSAR-W1

İşveren: Niksar Belediyesi

Teklife Çağrı Dokümanının (RFB) referans numarası: NİKSAR-W1   

İhale adı: Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi

 

TST 1.2 (a)

Elektronik İhale Sistemi kullanılmayacaktır.

TST 2.1

Borçlu İller Bankası’dır.

İLLER BANKASI Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Dünya Bankası)’ndan Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II kapsamında kullanılmak üzere kredi almıştır.  İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Niksar Belediyesi’ne (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) tahsis etmiştir. Alt-Borçlu kredinin bir kısmını NİKSAR-W1, “Tokat – Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi” kapsamındaki uygun ödemeler için Alt kredi Anlaşması hükümlerine göre kullanmayı planlamaktadır.

İkraz veya Finansman Anlaşması miktarı: 500.000.000 € (BeşYüzMilyon Avro)

Projenin adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman’dır.

Alt-projenin adı Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Projesi’dir.

TST 4.1

Ortak Girişimde (OG) yer alabilecek azami üye sayısı: 3 (üç) olacaktır.

TST 4.5

Yasaklı firmaların ve bireylerin bir listesine Banka’nın harici web sitesinden ulaşılabilir: http://www.worldbank.org/debarr.

B.  İhale Dokümanının İçeriği

TST 6.1

Aşağıdaki açıklamaları madde 6.1 sonuna ekleyiniz.

İhale Dokümanları eki projeler, bütün hakları İşverene ait olmak üzere, bir CD içinde de verilecektir. Fakat her durumda geçerli olan basılı dokümanlar olacaktır.

TST Madde 8 uyarınca çıkarılabilecek olan Zeyilnameler, TST, Madde

6.1’de belirtilen ihale dokümanlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturur

TST 7.1

Sadece Teklif Açıklama amacı için kullanılmak üzere, İşverenin adresi:

Dikkatine: Sn. Danişmend Hüseyin Şahin

Adres: Niksar Belediye Başkanlığı, Proje Yönetim Ofisi – Çıtakoğlu Konağı, Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:201-A Niksar/Tokat/TÜRKİYE

Tel: (+90) 356 527 10 60,

Gsm: 0544 261 41 80

E-posta: piu@niksar.bel.tr

Web sitesi: www.niksar.bel.tr

 

TST 7.1

İşveren, son Teklif verme tarihinden 14 (ondört) gün öncesine kadar alınan açıklama taleplerini yazılı olarak cevaplandırır.

TST 7.1

İhale sürecinde yapılacak ilan, açıklama ve bilgilendirmeler https://www.niksar.bel.tr/ihaleler web adresinde yayınlanacaktır.

TST 7.4

İhale Öncesi Toplantı ve saha ziyareti gerçekleştirilecektir.

İhale Öncesi Toplantı, aşağıdaki tarihte, saatte ve yerde gerçekleştirilecektir: 21.03.2023 Saat:14.00’da TST 7.1’de belirtilen adreste gerçekleştirilecektir

TST 7.5

Madde aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

İhale Öncesi Toplantıda ve T.S.T. 7.1 de belirtilen takvime göre teklif alma tarihinden en geç 14 (ondört) gün öncesine kadar alınan sorular yanıtlanacaktır.

TST 8.2

Yayınlanan tüm zeyilnameler, İhale Dokümanının bir parçası haline gelecek ve TST 6.3 uyarınca İşverenden İhale Dokümanı almış olan tüm kişilere yazılı olarak iletilecektir.

C.  Tekliflerin Hazırlanması

TST 10.1

Teklifin dili: Türkçe’ dir.

Tüm yazışmalar Türkçe dilinde yapılacaktır.

Destekleyici dokümanların ve basılı literatürün çevrileceği dil Türkçe olacaktır.

TST 11.1 (b)

Teklif ile birlikte aşağıdaki çizelgeler sunulacaktır: Birim fiyat usulü Sözleşme olacağı için Fiyatlandırılmış Birim Fiyat Cetveli (Teklif Cetveli) sunulmalıdır.

Ayrıca, Teklif İsteme Dokümanı ile birlikte DVD içerisinde dijital olarak verilecek olan boş Metraj Cetveli de basılı olarak verilecek Metraj Cetveline uygun olarak doldurularak CD içerisinde, Teklif ile birlikte sunulmalıdır. Birim fiyatlar virgülden sonra iki basamak olarak girilmelidir.

TST 11.1 (c)

TST 19.1 hükümlerine uygun olarak Geçici Teminat verilecektir. Geçici Teminat Taahhütnamesi kabul edilmeyecektir.

TST 11.1 (d)

Alternatif Tekliflere izin verilmeyecektir.

TST 11.1 (i)

Teklif Sahibi, Teklifi ile birlikte aşağıda belirtilen ilave dokümanları   sunacaktır:

1.    Teklif yılı içinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası kayıt belgeleri (orijinal veya noter tasdikli sureti)

 

2.    Teklifi imzalayan kişinin Yetki Belgesi ile İmza ve Paraf Sirküleri (aslı veya noter tasdikli sureti). Tüm belgeler Teklif Sahibi tarafından doldurulacak ve Teklif yetki belgesi ve imza sirküleri verilen kişi / kişiler tarafından imzalanacaktır.

 

3.    İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.

 

4.    Teklif Sahibi aşağıdaki dokümanları, Bölüm IV, Teklif Formlarında verilen bilgiler doğrultusunda hazırlayacak ve Teklifi ile birlikte vermelidir.

·         Şantiye Organizasyon Planı

§  Metodoloji

§  Kalite Planı

§  Mobilizasyon Programı

§  İş Programı

 

Yüklenicinin Personeli için Davranış Kuralları (ÇS)

Teklif Sahibi, sözleşme kapsamındaki çevresel ve sosyal (ÇS) yükümlülüklerine uyumu teminen, (Sözleşmenin Genel Koşulları Alt Madde 1 (ii) uyarınca) Yüklenici Personeli için geçerli Davranış Kurallarını sunacaktır. Teklif Sahibi, bu amaçla, Bölüm IV’te sunulan Davranış Kuralları formunu kullanacaktır. Davranış Kuralları formunda, Teklif Sahibinin belirli sözleşmesel hususları/riskleri dikkate alarak ilave şartlar getirebileceği istisnai durumlar haricinde, esas itibariyle bir değişiklik yapılamaz. 

ÇS Risklerine yönelik Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları (ÇS – YSUP)

Teklif Sahibi, Kısım 2 – Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler, Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik gereklilikleri–EK-1’de yer alan Çevre ve Sosyal Yönetim Planı (işveren tarafından hazırlanan) gereklilikleri doğrultusunda aşağıdaki temel Çevresel ve Sosyal (ÇS) risklerin yönetmek amacıyla Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları (YSUP) kapsamında aşağıdaki dokümanları taslak olarak hazırlayacak ve sunacaktır:

a.      Yerel trafiğin düzenlenmesi ile birlikte gürültü ve tozun önlenmesine yönelik Trafik Yönetim Planı,

b.      Kazı fazlası malzemenin ve atıkların bertarafına yönelik Atık Yönetim Planı;

c.       Toplum ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı

TST 13.1

Alternatif teklifler dikkate alınmayacaktır.

TST 13.2

Alternatif tamamlama sürelerine izin verilmeyecektir.

TST 13.4

Alternatif teknik çözümlere izin verilmemektedir.

TST 14.4

Uygulanmayacaktır.

TST 14.5

Teklif Sahibi tarafından Türk Lirası olarak teklif edilen fiyatlar, Sözleşmenin ifası sırasında fiyat farkı uygulamasına tabi olacaktır.

Teklif Sahibi tarafından Yabancı para birimi olarak teklif edilen fiyatlara fiyat farkı uygulanmayacaktır.

TST 14.8

Aşağıdaki Alt- Maddeyi ekleyiniz.

14.8 İşverenin Yükleniciye yapacağı tüm ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte müstakil kalem olarak, yasanın gerektirdiği orandaki her türlü KDV'yi (Katma Değer Vergisini) İşveren ödeyecektir. KDV teklif fiyatlarının içine dâhil edilmeyecektir.

TST 15.1

Teklif para birimi Türk Lirası, AVRO veya ABD Doları para birimi cinsinden olabilir. Ancak, Teklif Sahibi Teklifinde sadece tek bir para birimini göstermelidir. Ödeme için kullanılacak para birimi Teklif para birimi ile aynı olacaktır.

TST 18.1

Teklifler, son Teklif Verme Tarihinden itibaren en az yüzondokuz (119) gün süreyle geçerli olacaktır.

TST 18.2

İşveren teklif geçerlilik sürelerinin uzatılmasını talep edebilir, bu durumda Teklif sahibi teklif geçerlilik süresini uzatıp/uzatmamakta serbesttir. Teklif geçerlilik süresini usulüne uygun uzatmayı kabul eden Teklif sahipleri işbu nedenle İşverene karşı hiçbir surette finansman gideri rücu edemezler.

TST 18.3 (a)

Teklif fiyatı uzatma süresi boyunca ayarlanmayacaktır.

TST 19.1

 

Geçici Teminat istenecektir

İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminatın miktarı 5.500.000,00 TL- (BeşMilyonBeşYüzBinTürkLirası) veya eşdeğeri bir miktarda olacaktır.

Yabancı para biriminde verilen geçici teminat tutarlarını TL’ye çevirmek için son teklif verme tarihinden yirmisekiz (28) gün önce geçerli olan T.C. Merkez Bankası Döviz Satış kuru kullanılacaktır.

Geçerli olan tarihte, Türkiye Cumhuriyeti, Merkez Bankasının saat 15:30 da ilan ettiği döviz satış kurudur.  Şöyle ki, son teklif verme tarihinden yirmisekiz gün önce, Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere resmi tatil günlerinden bir gün sonrasında olması durumunda, tespit edilen tarihten önceki son resmi çalışma günü geçerli tarih olarak kabul edilecektir.

Döviz kurları http://www.tcmb.gov.tr adresinden temin edilebilir.

TST 19.3

Geçici Teminat, yalnızca saygın bir Banka tarafından verilen koşulsuz bir banka teminatı şeklinde olacaktır.

Banka teminatı, İşverenin Ülkesinden başka bir Ülkeden sağlanmışsa, İşverenin Ülkesinde bulunan ve kayıtlı saygın bir Banka tarafından verilen bir karşı teminatla birlikte sağlanacaktır.

Gayrikabili rücu akreditif, Banka çeki veya Banka onaylı çek teminat olarak kabul edilmeyecektir.    

Geçici teminat, süresiz veya son teklif alma tarihinden itibaren en az 147 gün geçerli olacak şekilde düzenlenecektir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması durumunda, geçici teminat uzatılan geçerlilik tarihini takiben en az 28 (yirmisekiz) gün daha geçerli olacaktır.

Geçici Teminat Mektubu ihale dokümanlarının Bölüm IV’te yer alan Geçici Teminat Formu-Banka Teminatına uygun olarak hazırlanacaktır.

Yerli bankaların kullandığı standart formlardaki metin, İşverence kabul edilebilir. (Geçici teminat mektubu için Kamu İhale Kurumunun (KİK) yayınladığı formatın kullanılması durumunda, KİK’e tabi bir ihale olmamasından ötürü KİK ile ilgili atıflar çıkarılacaktır.)

TST 19.3 (d)

Diğer kabul edilebilir teminat türleri: Yok

TST 19.5

Çevresel ve Sosyal Kesin Teminatı istenmeyecektir.

TST 19.8

Ortak girişim halinde, geçici teminat mektubu Ortak Girişim adına veya Ortak Girişimi oluşturacak firmaların tamamı adına düzenlenecek ve her bir ortağın ismi geçici teminat mektubunda yer alacaktır. Ortak Girişimi oluşturan firmaların her birinin adına ayrı ayrı düzenlenen geçici teminat mektubu içeren teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

TST 19.9

Uygulanmayacaktır.

TST 20.1

Teklifin orijinal nüshasına ek olarak, verilmesi gereken suret sayısı 2 (iki) adet olacaktır. Verilen asıl ihale dokümanının her sayfası tek tek yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Suretler asıl teklifteki tüm belgeleri içerecektir. Ayrıca bir adet CD/DVD’de excel formatında Birim Fiyat Teklif Cetveli (imzalı ekli Teklif Cetveline ek olarak) sunulacaktır. Orijinal Birim Fiyat Teklif Cetveli ile CD/DVD’de sunulan arasında uyuşmazlık olması durumunda orijinali dikkate alınacaktır.

TST 20.3

Teklif Sahibi adına imza atma yetkisi olan kişinin yazılı onayında şunlar belirtecektir:

(a)   Teklif Sahibinin kuruluşunu, kanuni statüsünü, tescil yerini ve genel merkezini belirten orijinal belgelerin kopyaları; Teklif Sahibi tarafından verilen, teklifi imzalayacak kişiye ait yetki vekâletnameleri, imza sirküleri ve

(b)  Tekliflerin mevcut veya kurulması planlanan bir Ortak Girişim tarafından sunulması durumunda, tüm taraflarca imzalanan bir taahhüt; bu taahhütte

(i)              tüm tarafların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilecek, ve

(ii)            teklif verme süreci sırasında ve Ortak Girişime Sözleşmenin verilmesi durumunda sözleşmenin icrası sırasında ortak Girişimin tüm tarafları adına tüm işleri yürütme yetkisine sahip olacak bir Temsilci atanacaktır.

D. Tekliflerin Sunulması ve Açılması

TST 22.1

 

Sadece Teklif teslim etme amacı için kullanılmak üzere, İşverenin adresi:

Dikkatine: Sn. Danişmend Hüseyin Şahin

Adres: Niksar Belediye Başkanlığı, Proje Yönetim Ofisi – Çıtakoğlu Konağı, Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:201-A Niksar/Tokat/TÜRKİYE

Tel: (+90) 356 527 10 60,

Gsm: 0544 261 41 80

E-posta: piu@niksar.bel.tr

Web sitesi: www.niksar.bel.tr

 

Son teklif verme tarihi:

Tarih: 10.04.2023

Saat: 16:00 (yerel saat)

Teklif Sahipleri tekliflerini elektronik yollarla teslim etme seçeneğine “sahip olmayacaktır.

 

TST 25.1

Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir:

Niksar Belediyesi Proje Yönetim Ofisi - Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:201-A Niksar/Tokat/TÜRKİYE

Tarih: 10.04.2023

Saat: 16:15 (yerel saat)

Tekliflerin elektronik olarak sunumuna izin verilmeyecektir.

TST 25.6

Teklif Mektubu ve Çizelgeleri İşverenin teklif açılışını gerçekleştiren tüm ihale komisyonu üyeleri tarafından paraflanacaktır.

E. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

TST 30.3

 

Teklif çizelgelerinde eksik bırakılan/fiyatlandırılmayan kalem(ler) için ayarlama, belirli bir İş kalemi veya bileşeni için gereklilikleri önemli ölçüde karşılayan diğer Tekliflerde teklif edilen en yüksek fiyata dayalı olarak yapılacaktır. Eğer bir iş kalemine veya bileşene ait fiyat, gereklilikleri önemli ölçüde karşılayan diğer Tekliflerden türetilemiyorsa, İşveren en iyi tahminini kullanacaktır.

TST 31.1 (c)

Aşağıda paragraf 31.1 Alt-maddesinin (c) bendinin sonuna eklenecektir:

Ancak yazıyla yazılmış değerin anlamsız olması ve rakam ile yazılmış meblağın teklif ekinde yer alan keşif ve metraj cetvelindeki toplam ile aynı olması halinde rakam ile yazılan meblağ geçerli sayılacaktır.

TST 31.1 (d)

Aşağıda paragraf 31.1 Alt-maddesine (d) bendi olarak eklenecektir:

(d)  Teklif ekinde verilen Keşif ve Metraj Cetvelinde yer alan herhangi bir birim miktarın (metrajın) teklif isteme dokümanında yer alan miktardan farklı olması halinde, hatalı birim miktar (metraj) teklif isteme dokümanında yer alan değere uygun olarak düzeltilerek oluşan yeni toplam fiyat değerlendirmeye esas alınacaktır.

TST 32.1

 

Tekliflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amacıyla kullanılacak para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

Yabancı para birimi cinsinden ifade edilen tutarları TL’ye çevirmek için kullanılacak:

Döviz kurunun kaynağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olacaktır.

Döviz kuru, geçerli olan tarihte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının saat 15:30’da ilan ettiği döviz satış kurudur. Geçerli olan tarih, son teklif verme tarihinden 28 (yirmisekiz) gün önce geçerli olan tarihtir. Şöyle ki, son teklif verme tarihi, Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere resmi tatil günlerinden bir gün sonrasında olması durumunda, geçerli olan tarih, teklif verme tarihinden önceki son resmi çalışma günü olarak kabul edilecektir.

Döviz kurları http://www.tcmb.gov.tr  adresinden temin edilebilir.

TST 33.1

Yerli tercih marjı uygulanmayacaktır.   

TST 34.2

Bu Sözleşme kapsamında “İhtisaslaşmış Alt Yüklenici” çalıştırılması öngörülmemektedir.

TST 34.3

Yüklenicinin önerdiği alt sözleşmeler: İzin verilen azami alt sözleşme yüzdesi: Toplam sözleşme bedelinin %25’idir. 

Toplam iş hacminin yüzde 10’undan fazlası için alt sözleşme yapmayı planlayan Teklif Sahipleri Teklif Mektubunda alt yükleniciye yaptırılacak faaliyetleri veya İş bölümlerini, alt yüklenicilerin ayrıntılı bilgilerini, niteliklerini ve deneyimlerini belirtecektir.

F. Sözleşme Kararı

TST 47.1

Başarılı Teklif Sahibi Yararlanma Hakkı Beyan Formu vermeyecektir.

TST 47.2

Bu maddenin sonuna aşağıdaki ifade eklenecektir:

İhaleyi kazanan Teklif Sahibi İşverenin adresinde imzalayacağı Sözleşmenin bir (1) asıl + iki (2) kopyasını İşveren’e teslim edecektir. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin diğer tüm masraflar Teklif Sahibine aittir. Teklif Sahibi teklifi hazırlama, çoğaltma vb. teklifin geçerliliğini muhafaza etme ve diğer hiçbir sebeple idareye masraf rücu etmeyecektir.

TST 48.1 ve 48.2

 

Başarılı Teklif Sahibinden, bir Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Performans Teminatı sunması istenmeyecektir.

Kesin Teminat İşverenin isteği doğrultusunda, yalnızca Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. Kesin Teminat Sözleşme Özel Şartlarına uygun miktarda olacaktır. Kesin Teminat, süresiz veya muhtemel kesin kabul belgesinin tanzim edildiği tarihten 84 (seksendört) gün sonrasını kapsayacak şekilde olacaktır.

Ortak Girişim olması halinde, kesin teminat mektubu ortak girişim adına düzenlenmiş olacaktır.  Kesin Teminat mektubu, Bölüm X’da verilen koşullara uygun olacaktır.

Kesin Teminat miktarı, sözleşme bedelinin en az yüzde on (% 10)’u kadar olacaktır ve sözleşme para biriminde düzenlenecektir.

TST 49.1

İşveren tarafından önerilen Hakem ¬Feriha Koç-’tur.  Özgeçmişine ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.

Önerilen bu Hakemin saat ücreti TMMOB rayiçleri olacak ve önden onay alınması koşuluyla seyahat, konaklama, şehir içi ulaşım, vb. geri ödenecek masraflara ilişkin ödeme belgelerinin ibrazı karşılığında harcamalar telafi edilecektir. Bu kapsamdaki tüm ödemeler ve masraflar, İşveren tarafından % 50 ve Yüklenici tarafından % 50 oranında olmak üzere eşit şekilde karşılanacaktır

Önerilen Hakemin özgeçmişi Bölüm II- Teklif Bilgi Formunun ekinde yer almaktadır.

TST 50.1

İhale ile ilgili şikayetlerin iletilmesine ilişkin prosedür “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri (Ek III)’nde ayrıntılı olarak verilmiştir. Eğer bir Teklif Sahibi İhale ile ilgili bir şikayet başvurusunda bulunmak isterse, Teklif Sahibinin şikayetini bu prosedürler, takip ederek aşağıdaki adrese yazılı olarak sunması gerekmektedir:

Dikkatine: Sn. Danişmend Hüseyin Şahin

Unvan/Görev: Etüt Proje Müdürü

İşveren: Niksar Belediyesi

E-posta adresi: piu@niksar.bel.tr

Tel: (+90) 356 527 10 60

Gsm: 0544 261 41 80

Özet olarak, İhale ile ilgili şikayetler yoluyla aşağıdakilere itiraz edilebilir:

1.      İhale Dokümanında yer alan şartlar ve

2.      İşverenin Sözleşme İhale Sonucuna ilişkin Kararı.

Şikayetin iletilmesi ve takip eden süreçlerle ilgili takvim “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri (Ek III)’te yer alan Tablo-1’de verilmektedir. Borçlu ifadesi “Alt-borçlu: Niksar Belediyesi, Borçlu: İLBANK” olarak dikkate alınacaktır. İhale uygulama sorumluluğu Niksar Belediyesi’ne aittir.

 

 

 

 

 

EK-HAKEM ÖZGEÇMİŞ FORMU(TST Madde 49)

 

Adı, Soyadı                : Feriha KOÇ                                                                                                    

 1. Kimlik No : 39235497170                                             

Cinsiyeti                     : Bayan                                                                  

Doğum Yeri ve Tarihi: Yıldızeli, 05.03.1964                                                                     

Medeni Durumu         : Bekar

Uyruk                         : T.C.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Cep Tel                       : 0542 687 03 12

Ev Tel                         : 0356 212 44 80

İş Tel                           : 0312 410 10 08

E-posta                       : feriha.koc@hotmail.com

Adres                          : Cumhuriyet Mah. Demet Sok. No: 11   Turhal / TOKAT

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Üniversite                   : İ.T.Ü  Mimarlık Fakültesi (1981 - 1985)

Lise                             : Turhal Lisesi

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

 • Turhal Belediyesi İmar Müdürü 1986 - 1989  Turhal / TOKAT
 • Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü (Mimar) 1989 - 2005  TOKAT
 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tokat İl Müdürlüğü, İl Müdürü (21.07.2005 tarih ve 2005.75.72 sayılı Kararname ile atanma) (2005 - 2011)

      Tokat Bayındırlık ve İskan  İl   Müdürlüğü  görevinden   Milletvekili aday adaylığı için istifa (10.03.2011)

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Uzman olarak atanma (12.07.2011)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Komisyon Üyesi (31.10.2012 - 31.07.2014)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Haziran 2014 - Nisan 2015)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müd. Yardımcılığına vekaleten atanma (22.05.2014 - 2015 - Temmuz 2019)
 • 04 2015 tarih ve 2015/170 sayılı kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına asaleten atanma   (25.01.2019 )
 • Yüksek Fen Kurulu üyesi olarak atanma (25.07,2019 )

 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri

 

Bu bölüm İşverenin Teklifleri değerlendirme ve sonradan yeterlilik yoluyla Teklif Sahiplerinin yeterliliği belirlemek için kullanacağı tüm kriterleri içermektedir. Bu ihale dokümanında belirtilenlerden başka hiçbir faktör, yöntem veya kriter kullanılmayacaktır. Teklif Sahibi Bölün IV’te (Teklif Formları) yer alan formlarda talep edilen tüm bilgileri sunacaktır.

 

Teklif Sahibinin parasal miktar bildirmesi gereken durumlarda aşağıdaki yöntemle belirlenen döviz kuru üzerinden bahse konu miktarın ABD Doları eşdeğeri belirtilmelidir:

 • Her yıl için gereken yapım işleri cirosu veya mali veriler – İlgili takvim yılının 30 Haziran tarihinde açıklananTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurundan ABD Dolarına çevrilecektir.
 • Teknik yeterlilik 4.2 (a) ve (b) tabloları için tek bir sözleşme değeri – Sözleşme tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru üzerinden ABD Dolarına çevrilecektir.

Döviz kuru bilgileri TST 32.1’de tanımlanmış olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan alınmalıdır. Döviz kurlarının belirlenmesinde yapılabilecek hatalar İşveren tarafından düzeltilebilir.

 

 

İçindekiler

 

 1. Tercih Marjı 47
 2. Değerlendirme. 47
 3. Yeterlilik. 48
 4. Kilit Personel 56
 5. Ekipman. 57

 

 

 

 

 

 1. Tercih Marjı

Bu madde uygulanmayacaktır.

 1. Değerlendirme

TST 35.2 (a) – (e)’de listelenen kriterlere ek olarak, aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:

2.1    Teknik Teklifin Yeterliliği

Teklif Sahibinin Teknik Teklifinin değerlendirilmesi kapsamında, Teklif Sahibinin sözleşme için çalışma yöntemleri, programı ve malzeme temini ile ilgili yeterli detay düzeyindeki ve Bölüm VII’deki (Yapım İşlerine ilişkin Gereklilikler) gereklilikleri tamamen karşılayan teklifi ile tutarlı bir şekilde kilit ekipman ve personeli harekete geçirme bakımından teknik kapasitesi değerlendirilecektir.

2.2    Çoklu Sözleşmeler

Uygulanmayacaktır

2.3    Alternatif Tamamlama Süreleri

Uygulanmayacaktır

2.4    Sürdürülebilir satın alma

Uygulanmayacaktır.

2.5    Yapı işlerinin belirli bölümleri için Alternatif teknik Çözümler

Uygulanmayacaktır.

2.6    İhtisaslaşmış Alt Yükleniciler

Uygulanmayacaktır.

 

 1. Yeterlilik

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri

Uyum Gereklilikleri

Belgeler

Sıra

No.

Konu

Gereklilik

Tek Kuruluş

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan)

Sunulması Gereken Belgeler

Tüm üyeler birlikte

Her bir üye

En az bir üye

1. Uygunluk

1.1

Uyruk

Uyruğun TST 4.4’e uygun olması

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Form ELI – 1.1 ve 1.2, ekleri ile birlikte

1.2

Çıkar Çatışması

TST 4.2 uyarınca çıkar çatışması olmaması

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Teklif Mektubu

1.3

Dünya Bankası için Uygunluk

TST 4.5’te açıklandığı gibi Banka tarafından seçilemez olarak ilan edilmemiş olması.

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Teklif Mektubu

1.4

Borçlu ülkenin bir kamu iktisadi teşebbüsü veya kamu kurumu niteliğinde olan Teklif Sahipleri

TST 4.6 koşullarını karşılaması

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Form ELI – 1.1 ve 1.2, ekleri ile birlikte

1.5

Birleşmiş Milletler kararı veya Borçlunun ulusal kanunları

TST 4.8 ve Bölüm V hükümleri uyarınca Borçlunun ülkesindeki kanunlar veya Teklif Sahibinin ülkesi ile ticari ilişkiler aleyhine çıkarılan resmi düzenlemeler ya da BM Güvenlik Konseyi kararına uyum için çıkarılan bir kanun uyarınca yasaklama sonucunda ihale dışı bırakılmamış olmak.

 

 

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Form ELI – 1.1 ve 1.2, ekleri ile birlikte

2. Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri

2.1

Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri

1 Ocak 2014 tarihinden bu yana  yüklenicinin bir ihmali sebebiyle bir sözleşme temerrüdü durumunun[4] gerçekleşmemiş olması.

Gerekliliği karşılamalıdır 1 ve 2 

Gereklilikleri karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır[5]

İlgili değil

Form CON-2

2.2

İşveren Tarafından Geçici Teminatın / Geçici Teminat Taahhütnamesinin İşleme konulması veya Teklif Geçerlilik Süresi içerisinde Teklifin Geri çekilmesi sebebiyle Askıya Alma

TST 4.7 uyarınca bir Geçici Teminat Taahhütnamesinin işleme konulması veya TST 19.9 uyarınca Teklifin geri çekilmesi sebebiyle geçici olarak ihalelere katılımının engellenmemiş olması

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Teklif Mektubu

2.3

Devam eden dava

Devam eden tüm davaların teklif Sahibi aleyhine çözüleceğinin varsayılması durumunda dahi Teklif Sahibinin finansal durumunun ve geleceğe dönük uzun vadeli karlılığının, aşağıdaki Madde 3.1’de belirtilen kriterlere göre sağlam olması

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Form CON – 2

 

2.4

Dava geçmişi 

1 Ocak 2018 tarihinden bu yana Teklif Sahibine karşı tutarlı olarak verilen mahkeme / tahkim kararı geçmişi olmaması[6]

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Form CON – 2

2.5

Beyan: Çevresel, Sosyal, Sağlık, ve Güvenlik ile ilgili (ÇSSG) geçmiş performans

1 Ocak 2017 tarihinden bu yana son beş yıllık dönemde çevresel ve sosyal ile ilgili gerekliliklere veya koruma önlemlerine ilişkin gerekliliklere uyulmaması sebebiyle (cinsel sömürü ve istismar dahil) askıya alınan veya sonlandırılan ve/veya kesin teminatına el konulan yapım işleri sözleşmeleri beyan edilmelidir.[7]

Beyan yapılmalıdır. İhtisaslaşmış Alt Yüklenicilerin olduğu durumlarda,  İhtisaslaşmış Alt Yükleniciler de beyanda bulunmalıdır.

İlgili değil

Her biri beyanda bulunmalıdır. İhtisaslaşmış Alt Yüklenicilerin olduğu durumlarda,  İhtisaslaşmış Alt Yükleniciler de beyanda bulunmalıdır.

İlgili değil

Form CON-3 ÇSSG Performans Beyanı

2.6

Banka tarafından Cinsel Sömürü ve İstismar,

Cinsiyete Dayalı Şiddet kaynaklı men edilme

İhale sonucunun kararlaştırılacağı tarih itibariyle, Banka tarafından  CSİ/CT yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle ihalelerden men edilmemiş olmalıdır

 

Gerekliliği karşılamalıdır

(Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici dahil olmak üzere)

Uygulanmayacaktır.

Gerekliliği karşılamalıdır

(Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici dahil olmak üzere)

Uygulanmayacaktır.

Teklif Mektubu, Form CON-4

Eğer Teklif Sahibi daha önce CSİ/CT yükümlülüklerine uyulmaması sebebiyle Banka tarafından ihalelerden men edilmiş ise, Teklif Sahibi ya (i)  söz konusu men işlemi ile ilgili olarak kendi lehine verilmiş olan bir tahkim kararının kanıtlarını sunar;  ya (ii) CSİ/CT önleme ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olduğunu gösterir; ya da (iii) Banka tarafından finanse edilen başka bir yapım işleri sözleşmesi kapsamında söz konusu kapasiteyi ve kararlılığı zaten göstermiş olduğuna dair kanıtlar sunar.

Gerekliliği karşılamalıdır

(Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici dahil olmak üzere)

Uygulanmayacaktır.

Gerekliliği karşılamalıdır

(Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici dahil olmak üzere)

Uygulanmayacaktır.

Teklif Mektubu, Form CON-4

3. Finansal Durum ve Performans

3.1

Finansal Kapasite

(i) Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer taahhütleri düşüldükten sonra söz konusu sözleşme için 2.000.000,00USD (İkiMilyonAmerikanDoları) olarak tahmin edilen inşaat işlerine ilişkin nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için likit varlıklara, hacizsiz maddi duran varlıklara, kredi hatlarına veya başka finansal araçlara erişebildiğini veya bunlara sahip olduğunu (herhangi bir sözleşme avans ödemesinden bağımsız olarak) göstermelidir.

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

İlgili değil

Form FIN – 3.1, ekleri ile birlikte

 

 

(ii) Teklif Sahipleri ayrıca, halihazırda devam etmekte olan işler ve gelecekteki sözleşme taahhütleri için nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için yeterli finansman kaynaklarına sahip olduğunu İşvereni tatmin edici şekilde, gösterecektir.

 

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

İlgili değil

 

 

 

(iii) 2017-2018-2019-2020-2021 yıllarına ait Denetimden geçmiş bilançolar, veya Teklif Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilecek başka mali tablolar sunulacaktır ve Teklif Sahibinin mevcut mali durumunun sağlam ve geleceğe dönük olarak uzun vadede karlı olduğunu göstermelidir.

Ayrıca, Teklif Sahibinin son 5 yılın en az 3 yılında, toplam aktiflerin toplam pasiflerden çıkarılması sonucu hesaplanan kar değeri pozitif olmalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

 

3.2

Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu

2017-2018-2019-2020-2021 yıllarında (2022 yılına ait veriler 2021 yılına dahil edilecektir.) tamamlanan veya devam eden sözleşmeler için alınan toplam belgelendirilmiş ödemelerin 5 (beş) yıla bölünmesi ile hesaplanan asgari ortalama yıllık inşaat cirosu 10.000.000,00USD (OnMilyonAmerikanDoları) olmalıdır. Yeminli Mali Müşavir tarafından bu İhale için hazırlanmış Özel Amaçlı İnşaat Ciro Denetim Raporu sunulmalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır

Gerekliliği % 100 karşılamalıdır

Gerekliliğin en az %25’ini   karşılamalıdır

Gerekliliğin en az %50’sini karşılamalıdır

Form FIN – 3.2

 

4. Deneyim

4.1 (a)

Genel İnşaat Deneyimi

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren en az son 10 (on) yıl boyunca inşaat sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici, OG üyesi, alt yüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak deneyim sahibi olmalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Gerekliliği karşılamalıdır

İlgili değil

Form EXP – 4.1

 

4.2 (a)

Spesifik İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi

1 Ocak 2012 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi, veya alt yüklenici olarak asgari aşağıda açıklanan benzer kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu sözleşmelerini tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde min%80 tamamlamış olmak gerekir6:

 

(i) En fazla 2 sözleşme kapsamında toplamı 12.000.000,00USD veya eşdeğeri tutarından az olmayacak iş bitirmeye sahip olmak;

veya 

(ii)  En az 8.000.000,00USD veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme tamamlamış olmak;

Gerekliliği karşılamalıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekliliği karşılamalıdır [8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) ve (ii) nolu opsiyonlar için:

 

Her bir üye en az 2.000.000,00USD veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme tamamlamış olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) nolu opsiyon için:

 

En az bir üye 8.000.000,00USD veya eşdeğeri tutarında en az 1 adet benzer sözleşme tamamlamış olmalıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form EXP 4.2(a)

4.2 (b)

 

1 Ocak 2012 ile teklif verme tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak büyük ölçüde tamamlanan  yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır :

 

Tek bir sözleşmede en az 130 km içmesuyu boru hattı inşaası yapmış olmak (Abone bağlantıları metrajı dahil değildir).

 

 

Gereklilikleri karşılamalıdır

 

Gereklilikleri %100 karşılamalıdır.

 

Gerekliliklerin en az %25’ini karşılamalıdır.

.

Gerekliliklerin en az %100’ünü karşılamalıdır.

 

Form EXP – 4.2 (b)

4.2 (c)

Benzer Deneyimler

 

Teklif Sahibi tarafından ÇS risk ve etkilerinin yönetiminde deneyimlerini göstermek üzere aşağıda belirtilen konularda uluslararası kabul görmüş belgelerin sunulması (Aşağıdaki her bir alt-başlık için en az 1 adet uluslararası prosedürlere göre onaylı ve halen geçerliliği devam eden bir belge sunulacaktır.):

a.     ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası.

b.    ISO 14001 Çevresel Yönetim Sertifikası.

c.     ISO 45001 (veya OHSAS 18001) Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sertifikası.

 

Gereklilikleri karşılamalıdır

 

Uygulanmayacaktır.

Gereklilikleri karşılamalıdır

 

İlgili Değildir.

Form EXP-ESHS- 4.2(c).

İlgili

Sertifikaların

Fotokopileri

ve Onay veren kuruluştan sertifikaların geçerliliğine dair ıslak imzalı teyit yazısı.

 

 

 1. Kilit Personel

Teklif Sahibi, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi, Sözleşmenin uygulanması için gerekli olan uygun niteliklere sahip (yeterli sayıda) Kilit Personele sahip olacağını göstermelidir.

 

Teklif Sahibi, Kilit Personele ve uygun göreceği diğer personele ilişkin detayları, akademik nitelikleri ve çalışma deneyimleri hakkında bilgiler ile birlikte sunmalıdır. Teklif Sahibi Bölüm IV’te (Teklif Formları) yer alan ilgili formları dolduracaktır.

 

Yüklenici, Kilit Personelde bir değişiklik yapabilmek için İşverenin rızasını almak zorundadır (bakınız Sözleşme Özel Koşulları Madde 9.1).

 

İşin niteliğine ve gidişatına (iş programında gelinen aşamaya ve yapılan iş kaleminin niteliğine) göre işin zamanında tamamlanabilmesini sağlayacak sayı ve nitelikte personel çalışma alanında hazır bulundurulacaktır. Ancak, Proje Müdürünce uygun görülen süre içerisinde personeller oluşturulacak ve iş yeri teslimi ile işin tamamlanmasına kadar olan her aşamada aşağıdaki listede bulunan Makine ve Elektrik Mühendisleri hariç diğer tüm Uzmanlar, proje sahasında sürekli bulunacaklardır. Makine ve Elektrik Mühendisleri de Yüklenicinin onaylı İş Programına göre küçük sanat yapılarının imalatlarının başlaması ile tamamlanmasına kadar sahada bulunacaklardır.

Kilit Personel

Sıra No.

Görev / uzmanlık

İlgili akademik nitelikler

İlgili iş deneyiminin asgari süresi (yıl)

Benzer tecrübe

(yıl)

Benzer işlerdeki yöneticilik tecrübesi

(yıl)

1

Yüklenici Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi)

İnşaat Mühendisliği min. Lisans eğitimi

15

7

3

2

Şantiye Şefi (İnşaat Müh.)

İnşaat Mühendisliği min. Lisans eğitimi

10

5

-

3

Teknik Ofis Şefi (İnşaat Müh.)

İnşaat Mühendisliği min. Lisans eğitimi

7

3

-

4

Saha Mühendisi (İnşaat Müh.)

İnşaat Mühendisliği min. Lisans eğitimi

5

3

-

5

Makine Mühendisi

Makine Mühendisliği min. Lisans eğitimi

10

5

-

6

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisliği min. Lisans eğitimi

10

5

-

7

Kalite Kontrol Müh.

İnşaat Mühendisliği

min. Lisans Eğitimi

10

5

-

8

Harita Müh.

Harita Mühendisliği min. Lisans eğitimi

5

3

-

9

İnşaat Teknikeri

Min. Ön Lisans Eğitimi

5

3

-

10

Harita Teknikeri

Min. Ön Lisans Eğitimi

5

3

-

Aşağıdaki uzmanlık alanlarında çalışan uygun uzmanlar

 

 

12

Çevre ve Sosyal Uzmanı

Çevre Mühendisliği min. Lisans eğitimi

7

2

-

13

İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Uzmanı

A sınıfı yeterlilik sertifikası

5

-

-

 

 

 1. Ekipman

Teklif Sahibi, aşağıda listelenen Kilit Yüklenici ekipmanına erişimi olacağını göstermelidir:

No.

Ekipman Türü ve Özellikleri

Gerekli Asgari Sayı

1

Ekskavatör (1.5 yd3)

3 adet

2

Yükleyici (1.2 m³)

3 adet

3

Kamyon (15 t)

6 adet

4

Kompresör (yeterli kapasitede)

2 adet

5

Asfalt Kesme makinesi

2 adet

6

Kompaktör

5 adet

7

Vibratör

1 adet

8

Jeneratör

2 adet

9

Su Pompası (100lt/sn)

2 adet

10

Total station ve diğer ölçüm aletleri      

2 takım

11

Arazöz

2 adet

 

Teklif Sahibi Bölüm IV’teki ilgili Formu kullanarak önerilen ekipman kalemleri hakkında daha fazla ayrıntı sunmalıdır.

 

 

 

 

 

Bölüm IV – Teklif Formları

İçindekiler

Teklif Mektubu. 59

Çizelgeler. 62

Metraj Cetveli 62

Cilt 1 eki olarak verilmektedir 62

 1. Ödeme Para Birimleri Çizelgesi 63
 2. Düzeltme Verisi Çizelgeleri 64

Geçici Teminat Formları 65

Geçici Teminat Formu - Banka Teminatı 65

Teknik Teklif. 67

Teknik Teklif Formları 67

Ekipman. 72

Saha Organizasyonu. 73

Metodoloji 74

Mobilizasyon Programı 75

İnşaat Programı 76

ÇSSG Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları 77

Davranış Kuralları: Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) 78

Teklif Sahibinin Yeterliliği 79

Form ELI -1.1: Teklif Sahibi Bilgi Formu. 80

Form ELI -1.2: OG Teklif Sahipleri için Bilgi Formu. 81

Form CON – 2: Sözleşme Temerrüdü Geçmişi, Devam Eden Davalar ve Dava Geçmişi 82

Form CON – 3: Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik. 85

Form CCC: Mevcut Sözleşme Taahhütleri  / Devam Eden İşler 87

Form FIN – 3.1: Finansal Durum ve Performans. 88

Form FIN - 3.2: Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu. 90

Form FIN- 3.3: Finansal Kaynaklar 91

Form EXP - 4.1: Genel İnşaat Deneyimi 92

Form EXP - 4.2(a): Spesifik İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi 93

Form EXP - 4.2(b): Kilit Faaliyetlerde İnşaat Deneyimi 95

Ortak Girişim Beyannamesi 97

 

 

 

 

Teklif Mektubu

TEKLİF SAHİPLERİNE TALİMATLAR: BELGEYİ DOLDURDUKTAN SONRA BU KUTUYU SİLİNİZ

 

Teklif Sahibi bu Teklif Mektubunu tam adı ile iş adresini açık olarak gösteren antetli kağıdı üzerinde hazırlamalıdır.

 

Not:  İtalikle belirtilen tüm metinler, Teklif Sahiplerinin bu formları hazırlamalarına yardımcı olmak için verilmiştir.

 

 

Teklifin Verildiği Tarih: [Teklifin teslim edildiği tarihi giriniz (gün, ay ve yıl olarak)]

RFB No.: NİKSAR-W1

 

Alıcı: Niksar Belediyesi, Etüt Proje Müdürlüğü

 

 • Çekince olmaması: TST 8 uyarınca yayınlanmış Zeyilnameler dâhil, İhale Dokümanlarını inceledik ve İhale Dokümanlarına ilişkin hiçbir çekincemiz bulunmadığını beyan ederiz;
 • Uygunluk: TST 4 hükümlerine uygun olarak uygunluk kriterlerini karşılamakta olup herhangi bir çıkar çatışmamız bulunmamaktadır;
 • Geçici Teminat Taahhütnamesi: İşverenin ülkesinde daha önce, TST 4.7 uyarınca, Herhangi bir Geçici Teminat Taahhütnamesinin veya Teklif Teminatının ifasında askıya alınma ya da men edilme gibi bir durumla karşılaşılmamıştır;
 • Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) ve/veya Cinsel Taciz (CT): [aşağıdaki (i) ila (v) bentlerinden uygun seçeneği seçiniz ve diğerlerini siliniz].

Biz [OG durumunda “OG üyelerimizin her biri dahil olmak üzere” ibaresini ekleyiniz] ve alt yüklenicilerimizin her biri;

 1. [CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle Banka tarafından daha önce ihalelerden men edilmedik.]
 2. [CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle Banka tarafından ihalelerden men edilmiş durumdayız.]
 3. [CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından ihalelerden men edilmiştik. Men işlemine ilişkin tahkim davasında lehimize karar verildi.]
 4. [CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından iki yıl süreyle ihalelerden men edilmiştik. Daha sonra CSİ ve CT önleme ve müdahale yükümlülüklerine uyum için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olduğumuzu gösterdik.]
 5. [CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından iki yıl süreyle ihalelerden men edilmiştik. Daha sonra CSİ ve CT önleme ve müdahale yükümlülüklerine uyum için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olduğumuzu gösteren belgeler ekte sunulmaktadır.]
 • İhale dokümanlarına Uyumluluk: Aşağıda belirtilen işleri ihale dokümanına uygun şekilde gerçekleştirmeyi teklif ediyoruz:

NİKSAR-W1-Tokat Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi

 • Teklif Fiyatı: Teklifimizin toplam fiyatı, aşağıdaki (f) maddesinde sunulan indirimler hariç olmak üzere, şu kadardır: [ilgiline göre aşağıdaki seçeneklerden birisini giriniz].

Toplam fiyat: [Teklifin toplam fiyatını yazıyla ve rakamla giriniz, çeşitli miktarları ve iligli para birimlerini belirtiniz];

 • İndirimler: Uygulanmayacaktır.
 • Teklif Geçerlilik Süresi: Teklifimiz, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren Teklif Bilgi Formu TST 18.1’de belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır ve söz konusu süre boyunca bizim için bağlayıcı olup kabul edilebilecektir.;
 • Kesin Teminat: Teklifimizin kabul edilmesi halinde, ihale dokümanlarına uygun olarak bir kesin teminat temin etmeyi taahhüt ediyoruz;
 • Teklif Sahibi Başına Bir teklif: Bireysel Teklif Sahibi veya alt yüklenici olarak başka herhangi bir Teklif sunmuyoruz ve başka Teklif(ler)e Ortak Girişim Üyesi olarak katılmıyoruz ve TST 13 uyarınca sunulan alternatif teklifler haricinde TST 4.3’ün kurallarını uygulayacağımızı taahhüt ediyoruz
 • Askıya Alma ve Yasaklama: Sözleşmenin herhangi bir kısmına ilişkin alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, imalatçılarımız veya hizmet sağlayıcılarımız dahil olmak üzere şirketimizin, Dünya Bankası Grubu tarafından uygulanan bir geçici askıya almaya veya yasaklamaya veya Dünya Bankası ile diğer kalkınma bankaları arasındaki Yasaklama Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Karşılıklı Yaptırım Anlaşması uyarınca Dünya Bankası Grubu tarafından uygulanan bir yasaklamaya tabi olmadığını veya bu durumdaki bir kuruluş veya bireyin kontrol altında olmadığını beyan ederiz. Ayrıca, İşverenin Ülkesindeki kanun veya resmi düzenlemeler ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir kararı kapsamında seçilemez ilan edilmediğimizi beyan ederiz;
 • Kamu iktisadi teşebbüssü veya kamu kurumu: [uygun seçeneği seçiniz ve diğerini siliniz] [Şirketimiz bir kamu iktisadi teşebbüsü veya kamu kurumu değildir.] / [Şirketimiz bir kamu iktisadi teşebbüsü veya kamu kurumudur, ancak TST 4.6’da belirtilen gereklilikleri karşılamaktadır];
 • Komisyonlar, bağışlar ve ücretler: İhale süreci veya Sözleşmenin imzalanması ile ilgili olarak tarafımızca aşağıdaki komisyonlar, bağışlar ve ücretler ödenmiştir veya ödenecektir: [her bir Alıcının tam adını, tam adresini, her bir komisyon veya bağışın ödenme sebebini, miktarını ve para birimini giriniz]

 

Alıcının Adı

Adres

Sebep

Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eğer böyle bir ödeme yapılmamışsa ve yapılmayacaksa, “yok” ibaresini giriniz.”)

 

 • Bağlayıcı Sözleşme: Kabul Mektubunuzda yer alan yazılı kabul ile birlikte bu Teklifin, resmi bir sözleşme hazırlanıp imzalanıncaya kadar, aramızda bağlayıcı bir sözleşme oluşturacağını anladığımızı beyan ederiz;
 • Kabul Etmeme Serbestliği: En düşük değerlendirilen Teklifi, En Avantajlı Teklifi veya alabileceğiniz başka herhangi bir Teklifi kabul etmekle bağlı olmadığınızı anladığımızı  beyan ederiz;
 • Sahtecilik ve Yolsuzluk: Bizim için veya bizim adımıza hareket eden hiçbir kişinin herhangi bir sahtecilik ve yolsuzluk türüne bulaşmamasını sağlamak için gerekli adımları attığımızı beyan ederiz;
 • Hakem: [Teklif Bilgi Formunda önerilen ismi giriniz] Hakem olarak atanmasını kabul ederiz.

 

[veya]

 

[Teklif Bilgi Formunda önerilen ismi giriniz] Hakem olarak atanmasını kabul etmiyoruz ve onun yerine günlük ücreti ve özgeçmişine ilişkin bilgiler ekte sunulan [isim giriniz]’nin Hakem olarak atanmasını öneririz.   

 

Teklif Sahibinin Adı: *[Teklifi imzalayan kişinin tam adını giriniz]

 

Teklif Sahibi adına Teklifi İmzalamak için usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişinin adı:**[ Teklifi imzalamak için usulüne uygun olarak yetkilendirilen kişinin tam adını giriniz]

 

Teklifi imzalayan kişinin ünvanı: [Teklifi imzalayan kişinin tam ünvanını giriniz]

 

Yukarıda adı verilen kişinin imzası: [yukarıda adı ve ünvanı belirtilen kişinin imzasını giriniz]

 

İmza Tarihi [imza tarihini gün, ay, yıl olarak giriniz]

 

*: Ortak Girişim tarafından verilen teklif durumunda, Teklif Sahibi olarak ortak girişimin adını belirtiniz

**: Teklifi imzalayan kişi, teklif sahibi tarafından çıkarılan ve Teklif ekinde  sunulan vekaletnameye sahip olmalıdır

 

 

 

 

Çizelgeler

Metraj Cetveli

 

Metraj Cetvelleri

(Ödeme/Ölçme Yöntemi- Metraj Cetveli ve Birim Fiyat Açıklamaları ile Özel Birim Fiyat Tarifleri de dahil)

 

Cilt 1 eki olarak verilmektedir

 

 

 

Ödeme Para Birimleri Çizelgesi

 

Uygulanmayacaktır.

 

 

 

Düzeltme Verileri Çizelgesi

Tablo A – Yerel Para Birimi

Endeks Kodu

Endeks Açıklaması

Endeks Kaynağı

Baz Değer ve Tarih

Teklif Sahibinin

Yerel Para Birimindeki Tutar

Teklif Sahibinin

Önerilen

Ağırlıklandırması

 

Sabit Katsayı

* Yİ-ÜFE

TUIK

A: 0,15

B: 0,85

 

 

 

 

Toplam

 

1,00

 

(*) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) tarafından genel olarak yayınlanmıştır. Baz Değer ve Tarih (Dördüncü sütunda belirtilir) ödenecek kalemler için Tekliflerin açılmasından 28 gün önce geçerli olan endekstir.

 

Tablo B – Yabancı Para Birimi  - UYGULANMAYACAKTIR

Para Biriminin Adı: _______________

 

Eğer Teklif Sahibi birden fazla yabancı para biriminde teklif vermek isterse, bu tablo her yabancı para birimi için tekrarlanmalıdır.

 

Endeks Kodu

Endeks Açıklaması

Endeks Kaynağı

Baz Değer ve Tarih

Teklif Sahibinin Para Biriminin Cinsi / Miktarı

Yabancı Para Birimi #1’deki eşdeğeri

Teklif Sahibinin

Önerilen

Ağırlıklandırması

 

 

 

A:           0.15

B:           *

C:           *

D:           *

E:           *

 

 

 

 

Toplam

 

1,00

 

[* “A” sabit bir yüzde olarak İşveren tarafından girilecektir. B, C, D ve E bir değer aralığı belirtmelidir ve Teklif Sahibinden toplam ağırlıklandırma = 1,00 olacak şekilde bu aralık içerisinde bir değer belirtmesi istenmelidir]

 

NOT: Yabancı Para Birimi teklif edilen kısım ve fiyatlar için fiyat farkı UYGULANMAYACAKTIR.

 

 

 

Geçici Teminat Formları

Geçici Teminat Formu - Banka Teminatı

 [Garantör anteti veya SWIFT tanımlama kodu]

Lehdar:  Niksar Belediyesi

Çıtlakoğlu Konağı, Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:201-A Niksar/Tokat/TÜRKİYE

Teklife Çağrı No.: _NİKSAR-W1

Tarih: [Düzenlendiği tarihi giriniz]

GEÇİCİ TEMİNAT No.: [Teminat referans numarasını giriniz]

Garantör:  _[antette belirtilmiyor ise, düzenlendiği yerin adını ve adresini giriniz]

NİKSAR-W1no’lu Teklife Çağrı (RFB) kapsamında Tokat Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi’nin yerine getirilmesi amacıyla __________________________’nin [Teklif Sahibinin adını giriniz; ortak girişim halinde, ortak girişimin adı (ister yasal olarak kurulmuş olsun, isterse kurulacak olsun) veya tüm ortak girişim üyelerinin isimleri girilecektir] (bundan böyle "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır) teklifini (bundan böyle "Teklif" olarak anılacaktır) Lehdara ilettiğini veya ileteceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Ayrıca, Lehdarın koşulları uyarınca, Tekliflerin bir geçici teminat ile desteklenmesi gerektiğini anlıyoruz.

Başvuru Sahibinin talebi üzerine, bizler, garantör olarak, Başvuru Sahibinin aşağıda belirtilen eylemleri veya ihmalleri sebebiyle, Lehdarın talep yazısı içerisinde veya talep yazısının yanında veya talebi açıklayıcı olarak sunulan ayrıca imzalanmış bir belgede  yer alan beyanı ile desteklenen ihbarın tarafımızca alınması üzerine, toplam ___________ [rakamla] (____________) [yazıyla] tutarı geçmeyen herhangi bir meblağı veya meblağları Lehdara ödemeyi işbu belge ile gayrikabili rücu olarak taahhüt ederiz:

 (a)    Başvuru Sahibinin, Teklif Mektubunda belirttiği teklif geçerlilik süresi içinde veya Başvuru Sahibi tarafından verilen süre uzatımının kapsadığı süre içerisinde Teklifini geri çekmiş olması; veya

(b)    Teklif geçerlilik süresi içinde Lehdar tarafından Teklifinin kabul edildiği Başvuru Sahibine bildirilmiş olmakla beraber, Başvuru Sahibinin (i) sözleşme anlaşmasını imzalamaması, veya (ii) Lehdarın ihale dokümanının Teklif Sahibine Talimatlar (TST) bölümü uyarınca kesin teminatı ve istenmesi halinde Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Kesin Teminatını sunmaması.

Bu teminat:  (a) Başvuru Sahibinin başarılı bulunması halinde, Başvuru Sahibi tarafından imzalanan sözleşme anlaşmasının nüshalarının ve söz konusu anlaşma ile ilgili olarak Lehdar adına düzenlenen kesin teminatın  ve istenmesi halinde  Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Kesin Teminatının   tarafımızca alınması; ve (b) Başvuru Sahibinin başarılı bulunmaması halinde, (i) Başvuru Sahibine İhale sürecinin sonucunu açıklayan Lehdar bildiriminin bir nüshasının tarafımızca alınması üzerine, veya (ii) Başvuru Sahibinin Teklifinin geçerlilik süresinin bitiminden yirmi sekiz gün sonra, olarak belirtilen iki durumdan hangisi önce gerçekleşirse, söz konusu durum gerçekleştiğinde, sona erecektir.

Sonuç olarak, bu teminat kapsamında yapılacak herhangi bir ödeme talebi, söz konusu tarihte veya söz konusu tarihten önce, belirtilen ofisimizde elimize geçmiş olmalıdır.

Bu teminat, Uluslararası Ticaret Odası Yayın No.758, Talep Garantilerine ilişkin Tekdüze Kurallara (URDG, 2010 Revizyonu) tabidir.

NOT: Geçici teminat mektupları en az 04/09/2023 tarihine dek geçerli olacaktır.

_____________________________

 

 

_____________________________

[imza(lar)]

 

Not:  İtalik olarak yazılan tüm metinler bu formun hazırlanmasında kullanılmak üzere sunulmuştur ve nihai üründen silinmelidir.

 

 

 

,

Teknik Teklif

Teknik Teklif Formları

 

 • Kilit Personel Çizelgesi

 

 • Ekipmanlar

 

 • Saha Organizasyonu

 

 • Yöntem Bildirimi

 

 • Mobilizasyon Programı

 

 • İnşaat Programı

 

 • ÇS Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları

 

 • Davranış Kuralları (ÇS)

 

 • Diğer

 

 

 

 

Form PER -1

 

Kilit Personel

Çizelgesi

 

 

Teklif Sahipleri, Sözleşmenin ifası için uygun niteliklere sahip Kilit Personelin adlarını ve detay bilgilerini vermelidir. Bu personelin deneyimi hakkındaki bilgiler ise, her bir aday için aşağıdaki Form PER-2 kullanılarak verilmelidir.

 

Kilit Personel

1.

Görev Unvanı:

 

Adayın adı:

 

Görevlendirme Süresi:

[bu görevin gerçekleştirileceği tam süreyi (başlangıç ve bitiş tarihleri) belirtiniz]

 

Bu görev için süre taahhüdü:

[bu görev için programlanan gün/hafta/ay sayısını giriniz]

 

Bu görev için beklenen süre çizelgesi:

[bu görev için beklenen zaman çizelgesini giriniz (örn. üst düzey Gantt şemasını ekleyiniz]

2.

Görev Unvanı: [Çevre Uzmanı]

 

Adayın adı:

 

Görevlendirme Süresi:

[bu görevin gerçekleştirileceği tam süreyi (başlangıç ve bitiş tarihleri) belirtiniz]

 

Bu görev için süre taahhüdü:

[bu görev için programlanan gün/hafta/ay sayısını giriniz]

 

Bu görev için beklenen süre çizelgesi:

[bu görev için beklenen zaman çizelgesini giriniz (örn. üst düzey Gantt şemasını ekleyiniz]

3.

Görev Unvanı: [Sağlık ve Güvenlik Uzmanı]

 

Adayın adı:

 

Görevlendirme Süresi:

[bu görevin gerçekleştirileceği tam süreyi (başlangıç ve bitiş tarihleri) belirtiniz]

 

Bu görev için süre taahhüdü:

[bu görev için programlanan gün/hafta/ay sayısını giriniz]

 

Bu görev için beklenen süre çizelgesi:

[bu görev için beklenen zaman çizelgesini giriniz (örn. üst düzey Gantt şemasını ekleyiniz]

4.

Görev Unvanı: [Sosyal Uzman]

 

Adayın adı:

 

Görevlendirme Süresi:

[bu görevin gerçekleştirileceği tam süreyi (başlangıç ve bitiş tarihleri) belirtiniz]

 

Bu görev için süre taahhüdü:

[bu görev için programlanan gün/hafta/ay sayısını giriniz]

 

Bu görev için beklenen süre çizelgesi:

[bu görev için beklenen zaman çizelgesini giriniz (örn. üst düzey Gantt şemasını ekleyiniz]

5.

Görev Unvanı:  Cinsel Sömürü İstismar ve Taciz Uzmanı

 [Proje ÇS Değerlendirme riskleri önemli veya yüksek ise Kilit Personel içerisinde cinsel sömürü, istismar ve taciz vakalarında deneyimli bir uzman da bulunmalıdır]

 

Adayın adı:

 

Görevlendirme Süresi:

[bu görevin gerçekleştirileceği tam süreyi (başlangıç ve bitiş tarihleri) belirtiniz]

 

Bu görev için süre taahhüdü:

[bu görev için programlanan gün/hafta/ay sayısını giriniz]

 

Bu görev için beklenen süre çizelgesi:

[bu görev için beklenen zaman çizelgesini giriniz (örn. üst düzey Gantt şemasını ekleyiniz]

6.

Görev Unvanı: [unvan]

 

Adayın adı:

 

Görevlendirme Süresi:

[bu görevin gerçekleştirileceği tam süreyi (başlangıç ve bitiş tarihleri) belirtiniz]

 

Bu görev için süre taahhüdü:

[bu görev için programlanan gün/hafta/ay sayısını giriniz]

 

Bu görev için beklenen süre çizelgesi:

[bu görev için beklenen zaman çizelgesini giriniz (örn. üst düzey Gantt şemasını ekleyiniz]

 

 

 

Form PER-2:

Özgeçmiş ve Beyan

Kilit Personel

 

Teklif Sahibinin Adı

 

 

Görev [#1]: [Form PER-1’den alınan görev unvanı]

 

Personel bilgileri

Adı:

 

Doğum Tarihi:

 

Adresi:

 

E-posta adresi:

 

 

 

 

Mesleki yeterlilikleri:

 

 

Akademik yeterlilikleri:

 

 

Dil yeterlilikleri: [bildiği diller ve konuşma, okuma ve yazma becerilerinin düzeyleri]

 

Detaylar

 

 

İşveren Adresi:

 

 

Telefon:

 

İrtibat (müdür / personel görevlisi):

 

Faks:

 

 

 

İş Unvanı:

 

Mevcut İşveren ile çalışma süresi (yıl):

Sırası ile en son yıldan önceki yıllara doğru olacak şekilde mesleki deneyimi özetleyiniz. Projeyle ilgili özel teknik ve yönetimsel deneyimi belirtiniz.

Proje

Görev

Çalışma Süresi

İlgili Deneyim

[başlıca proje bilgileri]

[projedeki görev ve sorumluluklar]

[görevde çalıştığı süre]

[bu görev ile ilgili deneyimleri açıklayınız]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyan

 

Aşağıda imzası bulunan Kilit Personel olarak, sahip olduğum bilgi ve inanışa dayalı olarak, işbu Form PER-2’de yer alan bilgilerin beni, niteliklerimi ve deneyimimi doğru bir şekilde yansıttığını beyan ederim.

Aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ve Teklifte bu görev için belirtilen beklenen görev süresi boyunca çalışmaya hazır olduğunu teyit ederim: 

Taahhüt

Ayrıntılar

Sözleşme süresine bağlılık:

[Kilit Personelin bu sözleşme kapsamında çalışmaya hazır olduğu süreyi (başlangıç ve bitiş tarihleri) giriniz]

Zaman taahhüdü:

[bu Kilit Personelin çalıştırılacağı gün/hafta/ay sayısını giriniz]

 

Bu Formda yapılan bir yanlış beyanın veya atlamanın:

 • Teklif değerlendirmesinde dikkate alınabileceğini;
 • İhaleye katılmamı engelleyebileceğini;
 • Sözleşmeden çıkarılmama yol açabileceğini anlıyorum.

 

Kilit Personelin Adı: [adını giriniz]                                               

İmza: __________________________________________________________

Tarih: (gün, ay, yıl): _______________________________________________

 

Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin karşı imzası:

İmza: ________________________________________________________

Tarih: (gün, ay, yıl): __________________________________

 

Ekipmanlar

Teklif Sahibi, Bölüm III’te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) listelenen teknik ekipman gereklerini karşılayacak uygun kabiliyete sahip olduğunu açıkça gösteren yeterli bilgiyi verecektir. Listelenen her bir ekipman kalemi için, veya Teklif Sahibi tarafından teklif edilen alternatif ekipmanın her bir kalemi için, ayrı bir Form hazırlanacaktır. Teklif Sahibi, mümkün olduğu ölçüde, aşağıda istenen bütün bilgileri verecektir. Yıldız (*) ile işaretlenmiş alanlarda verilen bilgiler değerlendirme için kullanılacaktır.

 

Ekipmanın Tipi*

 

Ekipman Bilgileri

İmalatçının Adı

 

 

Modeli ve gücü

 

Kapasitesi*

 

 

İmal edildiği yıl*

Mevcut Durumu

Mevcut yeri

 

 

 

Mevcut taahhütlerle ilgili ayrıntılar

 

 

 

Kaynağı

Ekipmanın kaynağını belirtiniz

                o Kendisinin o Kiralık         o Leasing            o Özel imalat

 

 

Aşağıdaki bilgiler, yalnızca sahibinin Teklif Sahibinin kendisi olmadığı ekipman için verilecektir.

 

Sahibi

Sahibinin adı

 

 

Sahibinin Adresi

 

 

 

 

Telefon

 

İrtibat kişisinin adı ve unvanı

 

Faks

 

Teleks

Anlaşmalar

Projeye özgü kiralama / leasing / imalat anlaşmaları ile ilgili ayrıntılar

 

 

 

 

 

 

 

 

Saha Organizasyonu

 

Teklif Sahibi, İşlerin yürütülmesi için öngördüğü proje ve inşaat yönetim organizasyonunu ve bu organizasyon içerisindeki pozisyonların görev tanımlarını verecektir.

 

 

 

 

Yöntem Bildirimi

 

Teklif Sahibi İşlerde uygulamayı düşündüğü ana İş Kalemlerine ilişkin yapım metodolojisini vermesi gerekmektedir. Teklif Sahibinin iş metodolojileri İhale Dokümanıyla uyumlu olmalıdır.

 

İş metodolojileri, minimum aşağıdaki belirtilen iş kalemlerini kapsayacaktır:

 

 1. İnşaat İşleri
 • Tesisin çalışmasını engellemeyecek şekilde İşlerin nasıl yürütüleceği
 • İnşaat öncesi haritacılık işleri
 • Kazı ve dolgu İşleri
 • Su boşaltma İşleri
 • Boru Döşeme İşleri
 • Montaj İşleri
 • Yol kaplama İşleri
 • İksa ve Palplanş uygulamaları
 • Yol/Dere vb geçişler
 • Yüzeylerin eski haline getirilmesi işleri
 • Saha altyapı işleri
 • Testler

 

 1. Mekanik işleri
 • Pompa montajları
 • Diğer ekipman montajları (ızgara, vinç vb.)
 • Testler,
 • İşletmeye alma

 

 1. . Elektrik ve Otomasyon işleri
 • Montaj işleri
 • Testler,
 • İşletmeye alma
 • Kullanım kılavuzu

 

 

 

 

 

 

 

Mobilizasyon Programı

 

Teklif Sahibi Mobilizasyon sürecinde gerçekleştireceği İşlerin bilgisini, sıralamasını ve tahmini sürelerini içeren iş takvimini verecektir.

 

 

 

İnşaat Programı

[İnşaatla ilgili iş programınızı giriniz]

 

Teklif Sahibi yürüteceği İşlerin bilgisini, sıralamasını ve Sözleşme kapsamındaki her bir aşamanın öngörülen zamanlamasını verecektir.

İş Programı ana Ana faaliyetlerin özet açıklamasını ve her bir iş kaleminin sıralamasını ve gerçekleştirilmesi için önerilen iş süresini kapsamalıdır.

Geçici ve kalıcı İşler de İş programında yer almalıdır. İş programı hazırlanırken hava durumu ve işe başlamadan önce alınacak izinler de dikkate alınmalıdır.

İş Programında ayrıca kritik aktiviteler de gösterilmelidir.

 

 

 

 

ÇS Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları

 

(ÇS-YSUP)

 

(i)              Teklif Sahibi tarafından kapsamlı ve özlü Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları (ÇS-YSUP) hazırlanarak sunulacaktır. Bahse konu stratejiler ve planlarda Yüklenici ve alt yüklenicileri tarafından uygulanacak eylemler, kullanılacak materyal, ekipman ve yönetim süreçleri vs. ayrıntılarıyla açıklanacaktır.

(ii)            Bahse konu stratejilerin ve planların geliştirilmesinde Teklif Sahibi sözleşmenin ÇS hükümlerini dikkate almalı, Bölüm VII Yapım İşleri Şartnamesindeki daha ayrıntılı olabilecek hususları da değerlendirmelidir.

  

 

 

 

Yüklenici Personeli için Davranış Kuralları (ÇS) Formu

Teklif Sahibine Not:

İşverenin belirlediği Davranış Kurallarının asgari içeriğinde esasa ilişkin değişiklik yapılamaz. Ancak; Teklif Sahibi tarafından, uygun olan hallerde, Sözleşmeye özel hususlar ve riskler dikkate alınarak ilave gereklilikler belirlenebilir. 

Teklif Sahibi hazırladığı Davranış Kurallarını paraflayarak, teklifinin bir parçası olarak sunmalıdır.

YÜKLENİCİ PERSONELİ İÇİN DAVRANIŞ KURALLARI

Bizler, Yüklenici olarak [Yüklenici adını giriniz], [İşverenin adı] ile [Yapım İşinin tanımı] yapımı amacıyla Sözleşme imzalamış durumdayız. Bahse konu Yapım İşleri [İşlerin yürütüleceği yer ve diğer sahaları giriniz] gerçekleştirilecektir. Sözleşmemiz uyarınca Yapım İşlerine dair çevresel ve sosyal riskleri; cinsel sömürü ve istismar ile cinsel taciz olayları da dahil; kapsayan tedbirleri uygulamakla yükümlü olduğumuzu beyan ederiz. 

Yapım İşlerine dair çevresel ve sosyal risklerin çözüm tedbirleri içerisinde işbu Davranış Kuralları da bulunmaktadır. Bu Kurallar bütünü tüm çalışanlarımızı, işçilerimizi ve Yapım Sahası ve işlerin yürütüldüğü diğer yerlerdeki tüm çalışanları kapsamaktadır. Davranış Kuralları, ayrıca, her bir alt yüklenicinin personeli ve İşlerin ifasında bizlere yardımcı olan her çalışan için de bağlayıcıdır. Yukarıda değinilen çalışanların hepsi “Yüklenici Personeli” olarak anılacak, Davranış Kurallarına riayet hepsi için zorunlu olacaktır.

İşbu Davranış Kuralları bütünü tüm Yüklenici Personelinden beklenen gerekli davranışları tanımlamaktadır.

Çalışma ortamımızda tehlikeli, nahoş, taciz/istismar veya şiddet içeren davranışlara asla izin verilmeyecek olup; herkes misilleme korkusu olmaksızın düşünce ve endişelerini açıkça paylaşmakta özgürdür.

 

GEREKLİ DAVRANIŞLAR

Yüklenici Personelden beklenen davranışlar şu şekildedir:

 1. Görevlerinin gereken yetkinlik ve özenle ifası;
 2. İşbu Davranış Kurallarına ve geçerli tüm kanunlara, düzenlemelere ve diğer gerekliliklere; diğer Yüklenici Personeli ve diğer herkesin sağlığını, güvenliğini ve refahını muhafaza da dahil; riayet etmek;
 3. Aşağıdakiler marifetiyle güvenli bir çalışma ortamını idame ettirmek:
  1. Çalışma sahaları ile sahada her bir çalışanın kullandığı makine, ekipman ve süreçlerin emniyetli ve sağlık için risk oluşturmamalarının temini;
  2. Gerekli kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı;   
  3. Kimyasal, fiziki ve biyolojik madde ve etmenlerin kullanımında gerekli tedbirlerin alınması ve
  4. Uygun acil durum uygulama prosedürlerinin takibi.
 4. Sağlıklı ve emniyetli olmadığı düşünülen iş istasyonlarını bildirmek, insan hayatının yakın ve ciddi tehlike riski altında olduğu düşünülen alanlardan uzak durmak;
 5. Diğer insanlara saygılı olmak; kadınlar, engelliler, göçmen işçiler ve çocuklar gibi belirli gruplara karşı ayrımcılık yapmamak;
 6. Diğer Yüklenici Personeline veya İşveren Personeline karşı istenmeyen cinsel yaklaşım, cinsel iltimas talepleri ve cinsel içerikli diğer sözlü ve fiziksel davranışları içeren Cinsel Tacizden uzak durmak;
 7. Karşı tarafın kırılganlığını, aradaki güç ve güven ilişkisini cinsel amaçlarla ve/veya cinsel sömürü yoluyla parasal, sosyal ve siyasal kazanç gibi farklı amaçlarla kötüye kullanmak ya da girişiminde bulunmak anlamına gelen Cinsel Sömürüden uzak durmak;
 8. Cebri ve eşitsiz koşullarda cinsel içerikli fiziksel ihlal veya tehdidini içeren Cinsel İstismardan uzak durmak;
 9. Reşit olmayanlarla, önceden mevcut evlilik harici durumlarda, herhangi bir cinsel faaliyette bulunmamak;
 10. Sözleşmenin çevresel ve sosyal unsurlarına ilişkin; sağlık ve güvenlik, Cinsel Sömürü ve İstismar ile Cinsel taciz gibi konularda, verilecek ilgili eğitimlere katılmak;
 11.  İşbu Davranış Kurallarının ihlalini bildirmek ve
 12. Davranış Kurallarının ihlalini bildiren şahıslara ya da bizlere veya İşverene ya da Yüklenici Personeli için Şikayet Mekanizmasıyla Projenin Şikayet Mekanizmasını kullanan şahıslara misilleme benzeri davranışlardan kaçınmak.  

 

ENDİŞELERİN/ŞİKAYETLERİN DİLE GETİRİLMESİ

İşbu Davranış Kurallarının ihlali olabilecek davranışları gözlemleyen veya endişelendiren davranışlara şahit olan şahıslar bu durumu acilen paylaşmalıdır. Olası durumları aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gündeme getirmek mümkündür:

 1. Yüklenicinin Sosyal uzmanı veya Yüklenici tarafından bu konuda görevlendirilmiş kişiyle iletişim adresi ( ) üzerinden yazılı, telefonla ( ) veya yüz yüze temasa geçmek [Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularında çalışma deneyimine sahip sosyal uzmanın veya Yüklenici tarafından bu konuda görevlendirilmiş kişinin adı] veya
 2. Yüklenicinin yardım hattını [ ] arayarak (olması durumunda) konuya ilişkin mesaj bırakmak.

 

İşlerin yapıldığı ülkenin mevzuatı iddiaların kayda geçirilmesini zorunlu kılmadığı müddetçe bildirimde bulunan kişinin kimliği gizli tutulacaktır. İsim verilmeyen şikâyetler ve iddialar da yukarıdaki biçimlerde paylaşılabilir olup, gereken ve uygun bir şekilde dikkate alınacaklardır. Muhtemel uygunsuz davranışlar ve ilgili bildirimler hususu tarafımızca ciddiye alınmakta olup, gerekli araştırma ve uygun tedbirler hayata geçirilecektir. İddia edilen olayı deneyimlemek zorunda kalan kişiye destek olmak amacıyla uygun hizmet sağlayıcılara sevk sağlanacaktır.

 

İşbu Davranış Kuralları kapsamında belirtilmiş olan hususlara ilişkin iyi niyetle herhangi bir şikayet/endişe bildiriminde bulunan kişilere karşı herhangi bir misillemede bulunulmayacaktır.  Bu tür bir misilleme olması durumunda bu durum işbu Davranış Kurallarının ihlali olarak değerlendirilecektir.

 

DAVRANIŞ KURALLARI İHLALLERİNİN SONUÇLARI

İşbu Davranış Kurallarının Yüklenici Personeli tarafından ihlali ciddi sonuçlar doğurabilecek olup, sözleşmenin feshi ve konunun yasal makamlara aktarımıyla sonuçlanabilecektir.

YÜKLENİCİ PERSONELİ İÇİN:

İşbu Davranış Kurallarının yazılı bir nüshası, anladığım/bildiğim bir lisanda, tarafıma ulaştırılmıştır. Davranış Kurallarıyla ilgili herhangi bir sorum olması halinde ilgili uzmanla temasa geçebileceğim tarafıma açıklanmıştır [Yüklenicinin ilgili deneyime sahip irtibat kişisinin/uzmanının adı]. 

 

Yüklenici Personelinin Adı: [adını giriniz]                                      

İmza: __________________________________________________________

Tarih: (gün, ay ve yıl): _______________________________________________

 

Yüklenicinin yetkili temsilcisinin tasdik imzası:

İmza: ________________________________________________________

Tarih: (gün, ay ve yıl): ______________________________________________

DAVRANIŞ KURALLARI FORMU EK I

 

CİNSEL SÖMÜRÜ, CİNSEL İSTİSMAR ve CİNSEL TACİZ TEŞKİL EDEN DAVRANIŞLAR

Aşağıdaki kapsamlı olmayan listenin yasaklı davranış türlerini örneklendirmesi amaçlanmaktadır:

 • Cinsel sömürü ve cinsel istismar, örnek olarak aşağıdaki durumları içermekle beraber bunlarla sınırlı değildir:
 • Bir Yüklenici Personelinin bir toplum üyesine cinsel ilişki karşılığında iş sahasında iş bulabileceğini söylemesi (ör. Mutfak ve temizlik işleri).
 • Bir Yüklenicinin hanelere elektrik bağlantısı yapan personelinin, kadınların yönettiği hanelere cinsel ilişki karşılığında şebekeye bağlantı yapmayı teklif etmesi.
 • Bir Yüklenici Personelinin bir toplum üyesine tecavüz etmesi yahut başka bir şekilde cinsel saldırıda bulunması.
 • Bir Yüklenici Personelinin bir kişiden bulunduğu cinsel isteğin karşılanmaması halinde o kişinin Sahaya erişimini engellemesi.
 • Bir Yüklenici Personelinin Sözleşme kapsamında iş başvurusunda bulunan bir kişiye yalnızca kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi halinde iş verileceğini söylemesi.
 • İş ortamında cinsel taciz örnekleri
 • Bir Yüklenici Personelinin başka bir Yüklenici Personelinin görünüşü ve cinsel çekiciliği hakkında olumlu veya olumsuz yorumda bulunması.
 • Bir Yüklenici Personeli başka bir Yüklenici Personeli tarafından görünüşü hakkında yapılan yorumlardan şikâyetçi olduğunda yorumu yapan Yüklenici Personelinin şikayetçi Yüklenici Personelinin giyinme şekli nedeniyle bu yorumları “hak ettiğini” söylemesi.
 • Bir Yüklenici veya İşveren Personelinin başka bir Yüklenici Personeline istemediği bir şekilde dokunması.
 • Bir Yüklenici Personelinin başka bir Yüklenici Personeline kendisine çıplak fotoğraflarını göndermesi halinde maaş zammı veya terfi sağlayabileceğini söylemesi.

 

 

 

Teklif Sahibinin Yeterliliği

Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) uyarınca sözleşmeyi uygulama yeterliliğinin belirlenmesi için, Teklif Sahibi aşağıda verilen ilgili Bilgi Formlarında istenen bilgileri sunacaktır.

 

 

Form ELI -1.1: Teklif Sahibi Bilgi Formu

Tarih: _________________
İhale Kodu ve Adı: _________________
Sayfa _____/____

 

Teklif Sahibinin Adı

 

Ortak Girişim (OG) durumunda, her bir OG üyesinin adı:

 

Teklif Sahibinin Sicile Kayıtlı olduğu asıl Ülke veya Sicile Kaydedileceği Ülke:

[kurulduğu ülkeyi belirtiniz]

Teklif Sahibinin Kurulduğu veya Kurulacağı Yıl:

Teklif Sahibinin Yasal Adresi [kayıtlı olduğu ülkede]:

 

Teklif Sahibinin Yetkili Temsilcisi ile ilgili Bilgiler

Adı: _____________________________________

Adresi: ___________________________________

Telefon / Faks numaraları: _______________________

E-posta Adresi: ______________________________

1. Aşağıda belirtilen belgelerin nüshası ektedir:

¨    TST 4.4 hükümlerine uygun olarak yukarıda adı verilen tüzel kişiliğin Ana Sözleşmesi (veya eşdeğer kuruluş dokümanları) ve/veya Sicil Kaydı.

¨    OG halinde, TST 4.1 hükümlerine uygun olarak OG oluşturmak için niyet mektubu veya OG anlaşması.

¨    Kamu iktisadi teşebbüsü veya kamu kurumları için, TST 4.6 hükümlerine uygun olarak aşağıdaki hususları gösteren dokümanlar verilmelidir:

 • Yasal ve finansal özerklik
 • Ticaret hukukuna tabi olarak faaliyet gösterme
 • Teklif Sahibinin İşverenin gözetimi altında olmaması

2. Teşkilat şeması, Yönetim Kurulu üyelerinin listesi ve yararlanma hakkı ile ilgili bilgiler ekte verilir. [Teklif Bilgi Formu TST 47.1 uyarınca gerekmesi halinde, başarılı bulunan teklif sahibi Yararlanma Hakkı Beyan Formunu kullanarak yararlanma hakkı ile ilgili ek bilgi sağlayacaktır.]

 

 

Form ELI -1.2: Ortak Girişimdeki Teklif Sahipleri için Bilgi Formu

(Ortak Girişimin Her Bir Üyesi için Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

Tarih: _______________
İhale Kodu ve Unvanı: __________________
Sayfa  _______________ / ____________

 

Teklif Sahibinin Ortak Girişim Adı:

 

 OG üyesinin adı:

 

 OG üyesinin kayıtlı olduğu ülke:

 

 OG üyesinin kuruluş yılı:

 

OG üyesinin kurulu olduğu ülkedeki yasal adresi:

 

 OG üyesinin Yetkili Temsilcisi ile ilgili Bilgiler

Adı: _____________________________________

Adresi: ___________________________________

Telefon / Faks numaraları: _______________________

E-posta Adresi: ______________________________

1. Aşağıda belirtilen belgelerin nüshası ektedir:

¨    TST 4.4 hükümlerine uygun olarak yukarıda adı verilen tüzel kişiliğin Ana Sözleşmesi (veya eşdeğer kuruluş dokümanları) ve/veya Sicil Kaydı.

¨    Kamu iktisadi teşebbüsü veya kamu kurumları için, TST 4.6 hükümlerine uygun olarak yasal ve finansal özerkliği, ticaret hukukuna tabi olarak faaliyet gösterdiğini ve Teklif Sahibinin İşverenin gözetimi altında olmadığını gösteren dokümanlar.

2. Teşkilat şeması, Yönetim Kurulu üyelerinin listesi ve yararlanma hakkı ile ilgili bilgiler ekte verilir. [Teklif Bilgi Formu TST 47.1 uyarınca gerekmesi halinde, başarılı bulunan teklif sahibi Yararlanma Hakkı Beyan Formunu kullanarak her OG üyesinin yararlanma hakkı ile ilgili ek bilgi sağlayacaktır.]

 

 

 

 

ORTAK GİRİŞİM NİYET BEYANNAMESİ

 

Niksar Belediyesi tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan Tokat-Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Yapımı (Sözleşme No. NİKSAR-W1) işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek İşverene verilecektir. İş ortaklığımızın yetkili temsilcisi, işin bitimine kadar [yetkili temsilci adı]’ dır.

 

            Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Niksar Belediyesi’nin yetkili olacağını, İşverence yetkili temsilci firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil yetkili temsilci dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması gibi durumlarda yetkili temsilci ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

Sıra no

İş Ortaklığı ortağının adı

Ortaklık oranı

Tebligat adresi

1)

 

 

 

2)

 

 

 

3)

 

 

 

 

YETKİLİ TEMSİLCİ

DİĞER ORTAK

DİĞER ORTAK

 

 

İmza

İmza

İmza

 

 

 

* Sözleşme imzalamaya davet edilen Ortak Girişim, yerel mevzuata göre Ortak Girişim olarak Vergi Dairesine tescil edilecek ve Ortak Girişim adına vergi numarası alacaktır.

* Sözleşme, ortak girişimin vergi dairesinde tescil edilmesi ve vergi numarası almasından sonra Ortak Girişim ile imzalanacaktır. Sözleşme Damga Vergisi, sözleşme imzalanmadan vergi numarası ile Ortak Girişim tarafından İdare’ye ödenecektir.  

* Sigorta poliçeleri, kesin teminat mektubu ve avans teminat mektubu tescil edilmiş ve vergi numarasına sahip Ortak Girişim adına düzenlenecek ve İşverene sunulacaktır.

* Hakedişler ve faturalar tescil edilmiş ve vergi numarasına sahip Ortak Girişim tarafından düzenlenecek olup, ödemeler Ortak Girişim adına açılan hesaba yapılacaktır.

*Ortak Girişimde yabancı ortak bulunması halinde de yukarıdaki hususlar geçerli olup, aynı yöntem uygulanacaktır. 

*Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Ortak Girişim adına alınacaktır.

 

 

Form CON – 2: Sözleşme Temerrüdü Geçmişi, Devam Eden Davalar ve Dava Geçmişi

Teklif Sahibinin Adı: ________________
Tarih: ______________________
Ortak Girişim Üyesinin Adı _________________________
İhale Kodu ve Adı: ___________________________
Sayfa _______________/ ______________

 

Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik  Kriterleri) uyarınca Yerine Getirilmeyen Sözleşmeler

¨    1 Ocak 2017 tarihinden bu yana bir sözleşme temerrüdü meydana gelmemiştir.

¨    1 Ocak 2017 tarihinden bu yana sözleşme temerrüdü meydana gelmiştir.

Yıl

Sözleşmenin yerine getirilmeyen bölümü

Sözleşme Bilgileri

 

Toplam Sözleşme Tutarı (şimdiki değeri, para birimi, döviz kuru ve ABD doları karşılığı)

[yılı giriniz]

[miktar ve yüzdeyi giriniz]

Sözleşmenin Kayıt Numarası: [sözleşme adını / numarasını ve diğer tanımlayıcı bilgileri eksiksiz olarak giriniz]

İşverenin adı: [tam adını giriniz]

İşverenin Adresi: [sokak/şehir/ülke bilgilerini giriniz]

Temerrüt Sebepleri: [ana sebep(ler)i belirtiniz]

[tutar giriniz]

Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) uyarınca Devam Eden Davalar

¨    Devam eden dava yok.

¨    Devam eden dava mevcut.

 

 

 

İhtilaf yılı

İhtilaf tutarı (para birimi)

Sözleşme Bilgileri

Toplam Sözleşme Tutarı (para birimi), ABD$ Karşılığı (döviz kuru)

 

 

Sözleşmenin Kayıt Numarası: ______

İşverenin adı: ____________

İşverenin Adresi: __________

İhtilaf Konusu: ______________

Davayı açan taraf: ____

İhtilaf durumu: ___________

 

 

 

Sözleşmenin Kayıt Numarası:

İşverenin adı:

İşverenin Adresi:

İhtilaf Konusu:

Davayı açan taraf:

İhtilaf durumu:

 

Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik  Kriterleri) uyarınca Dava Geçmişi

¨        Dava geçmişi yok.

¨        Dava geçmişi mevcut.

Karar yılı

Net değerin yüzdesi olarak sonuç

Sözleşme Bilgileri

Toplam Sözleşme Tutarı (para birimi), ABD$ Karşılığı (döviz kuru)

[yılı giriniz]

[yüzdeyi giriniz]

Sözleşmenin Kayıt Numarası: [sözleşme adını / numarasını ve diğer tanımlayıcı bilgileri eksiksiz olarak giriniz]

İşverenin adı: [tam adını giriniz]

İşverenin Adresi: [sokak/şehir/ülke bilgilerini giriniz]

İhtilaf konusu: [ihtilaf konusu ana sorunları belirtiniz]

Davayı açan taraf: [“İşveren” veya “Yüklenici” olarak belirtiniz] 

Dava ve karar gerekçeleri: [ana sebepleri giriniz]

[tutar giriniz]

           

 

 

Form CON – 3

Çevresel ve Sosyal Performans Beyanı

[Aşağıdaki tablo Teklif Sahibi, bir ortak Girişimin her üyesi ve her Uzman Alt Yüklenici için doldurulacaktır]

 

Teklif Sahibinin Adı: [tam adını giriniz]
Tarih: [gün, ay, yıl giriniz]
Ortak Girişim Üyesinin veya Uzman Alt Yüklenicinin Adı: [tam adını giriniz]
İhale Kodu ve Adı: [ihale kodunu ve adını giriniz]
Sayfa [sayfa numarasını giriniz] / [toplam sayfa sayısını giriniz]

 

Çevresel ve Sosyal Performans Beyanı

Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) uyarınca

¨    Sözleşme askıya alma veya sonlandırma geçmişi yok: Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) Alt Faktör 2.5’te belirtilen tarihten bu yana, Çevresel veya Sosyal (ÇS) performans ile ilgili bir sebepten dolayı herhangi bir İşveren tarafından sözleşme askıya alınmadı veya feshedilmedi ve/veya kesin teminata el konmadı.

¨    Sözleşme askıya alma veya sonlandırma beyanı: Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) Alt Faktör 2.5’te belirtilen tarihten bu yana, Çevresel veya Sosyal (ÇS) performans ile ilgili bir sebepten dolayı aşağıdaki sözleşme(ler) askıya alınmış veya feshedilmiştir ve/veya kesin teminata el konmuştur. Ayrıntılar aşağıda açıklanmıştır:

Yıl

Sözleşmenin askıya alınan veya feshedilen bölümü

Sözleşme Bilgileri

 

Toplam Sözleşme Tutarı (şimdiki değeri, para birimi, döviz kuru ve ABD doları karşılığı)

[yılı giriniz]

[miktar ve yüzdeyi giriniz]

Sözleşmenin Kayıt Numarası: [sözleşme adını / numarasını ve diğer tanımlayıcı bilgileri eksiksiz olarak giriniz]

İşverenin adı: [tam adını giriniz]

İşverenin Adresi: [sokak/şehir/ülke bilgilerini giriniz]

Askıya Alma ve Fesih Sebepleri: [ana sebep(ler)i belirtiniz, ör. toplumsal cinsiyete dayalı şiddet; cinsel sömürü veya cinsel taciz ile ilgili ihlaller]

[tutar giriniz]

[yılı giriniz]

[miktar ve yüzdeyi giriniz]

Sözleşmenin Kayıt Numarası: [sözleşme adını / numarasını ve diğer tanımlayıcı bilgileri eksiksiz olarak giriniz]

İşverenin adı: [tam adını giriniz]

İşverenin Adresi: [sokak/şehir/ülke bilgilerini giriniz]

Askıya Alma ve Fesih Sebepleri: [ana sebep(ler)i belirtiniz]

[tutar giriniz]

[ilgili tüm sözleşmeleri listeleyiniz]

ÇS performansı sebebiyle bir İşveren tarafından el konulan Kesin Teminat

Yıl

Sözleşme Bilgileri

 

Toplam Sözleşme Tutarı (şimdiki değeri, para birimi, döviz kuru ve ABD doları karşılığı)

[yılı giriniz]

Sözleşmenin Kayıt Numarası: [sözleşme adını / numarasını ve diğer tanımlayıcı bilgileri eksiksiz olarak giriniz]

İşverenin adı: [tam adını giriniz]

İşverenin Adresi: [sokak/şehir/ülke bilgilerini giriniz]

Kesin Teminata El Koyma Sebep(ler)i: [ana sebep(ler)i belirtiniz, ör. toplumsal cinsiyete dayalı şiddet; cinsel sömürü veya cinsel taciz ile ilgili ihlaller]

[tutar giriniz]

 

 

 

 

 

Form CON – 4
Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) ve/veya Cinsel Taciz Performans Beyanı

[Aşağıdaki tablo Teklif Sahibi, her bir Ortak Girişim Üyesi ve Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici tarafından doldurulacaktır]

Teklif Sahibinin Adı: [tam adını giriniz]
tarih: [gün, ay, yıl giriniz]
Ortak Girişim Üyesinin veya Alt Yüklenicinin Adı: [tam adını giriniz]
RFB Numarası ve Başlığı: [RFB numarasını ve başlığını biriniz]
Sayfa [sayfa numarasını giriniz] / [toplam sayfa numarasını giriniz]

Bölüm III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri uyarınca hazırlanan

CSİ ve/veya CT Beyanı

Biz:

¨  (a) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle Banka tarafından daha önce ihalelerden men edilmedik

¨  (b) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle Banka tarafından ihalelerden men edilmiş durumdayız

¨  (c) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından ihalelerden men edilmiştik. Men işlemine ilişkin tahkim davasında lehimize karar verildi.

¨  (d) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından iki yıl süreyle ihalelerden men edilmiştik. Daha sonra CSİ ve CT önleme ve müdahale yükümlülüklerine uyum için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olduğumuzu gösterdik.

¨  (e) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından iki yıl süreyle ihalelerden men edilmiştik. Daha sonra CSİ ve CT önleme ve müdahale yükümlülüklerine uyum için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olduğumuzu gösteren belgeler ekte sunulmaktadır.

 

[Yukarıdaki (c) seçeneğinin geçerli olması durumunda, men işleminin altında yatan konulara ilişkin bulguların bozulduğu tahkim kararının kanıtlarını ekte sununuz.]

[Yukarıdaki (d) veya (e) seçeneğinin geçerli olması durumunda, aşağıdaki bilgileri sununuz:]

Men işleminin süresi: Başlangıç tarihi: _______________ Sona erme tarihi: ________________

Eğer daha önce Banka tarafından finanse edilen başka bir yapım işleri sözleşmesinde sunulmuş ise, (yukarıdaki (d) bendi uyarınca) CSİ/CT yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olunduğunu gösteren kanıtların ayrıntılarını sununuz.

İşverenin Adı: ___________________________________________

Projenin Adı: _____________________________________

Sözleşmenin açıklaması: _____________________________________________________

Sunulan kanıtların kısa özeti: ________________________________________

______________________________________________________________________

İletişim Bilgileri: (Tel, e-posta, iletişim sorumlusunun adı): _______________________

______________________________________________________________________

(d) bendi kapsamındaki kanıta alternatif olarak, (yukarıdaki (e) bendi uyarınca) CSİ/CT yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olunduğunu gösteren diğer kanıtlar [ilgili ayrıntıları ekleyiniz].

 

 

 

Form CCC: Mevcut Sözleşme Taahhütleri / Devam Eden İşler

 

 

Teklif Sahipleri ve bir ortak Girişimin her bir üyesi,  kendilerine verilmiş olan tüm sözleşmelere yönelik mevcut taahhütleri veya kendisi için niyet mektubu veya Sözleşmeye Davet Mektubu alınmış olan sözleşmelere yönelik mevcut taahhütleri veya tamamlanması yaklaşan ancak kesin kabul belgesi henüz alınmamış olan sözleşmelere yönelik mevcut taahhütleri hakkında bilgi vermelidir.

 

 

 

 

Sözleşmenin adı

İşveren, iletişim adresi / telefon / faks

Tamamlanmamış işin değeri (Cari değeri, ABD Doları)

Tahmini tamamlama tarihi

Son altı ay için aylık düzenlenen ortalama fatura
(ABD$/ay)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

Form FIN – 3.1: Finansal Durum ve Performans

Teklif Sahibinin Adı: ________________
Tarih: ______________________
Ortak Girişim Üyesinin Adı________________________
İhale Kodu ve Adı: ___________________________
Sayfa _______________/ ______________

 1. Finansal Veriler

Finansal bilgi türü

(para birimi)

Son 5 (beş) yıla ait geçmiş bilgiler,

______________

(miktar, para birimi, döviz kuru, ABD$ eşdeğeri)

 

Yıl 1

Yıl 2

Yıl 3

Yıl 4

Yıl 5

Mali Durum Beyanı (Bilançodan alınan bilgiler)

Toplam Varlıklar (TV)

 

 

 

 

 

Toplam Yükümlülükler (TY)

 

 

 

 

 

Toplam Öz sermaye/Net Değer (ND)

 

 

 

 

 

Cari Varlılar (CV)

 

 

 

 

 

Cari Yükümlülükler (CY)

 

 

 

 

 

İşletme Sermayesi (İS)

 

 

 

 

 

Gelir Tablosundan Alınan Bilgiler

Toplam Gelir (TG)

 

 

 

 

 

Vergi Öncesi Kar (VÖK)

 

 

 

 

 

Nakit Akışı Bilgileri

İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı

 

 

 

 

 

 

 1. Finansman Kaynakları

 

Hâlihazırda devam etmekte olan işlere ve gelecekteki sözleşme yükümlülüklerine ilişkin nakit akışı gereksinimlerini karşılamak için kullanılacak finansman kaynaklarını belirtiniz.

 

No.

Finansman Kaynağı

Tutar (US$ eşdeğeri)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Finansal Belgeler

 

Teklif Sahibi ve tarafları, Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik  Kriterleri)  Alt Faktör 3.2 hükümleri uyarınca 5 (beş) yıla ait mali tabloların birer nüshasını sunacaktır. Mali tablolar:

 

(a) Bağlı bir kuruluşun (ana şirket veya grup üyesi gibi) değil, Teklif Sahibinin veya Ortak Girişim Üyesinin kendi mali durumunu yansıtmalıdır.

 

(b)  Yerel mevzuata uygun olarak bağımsız bir şekilde denetlenmiş veya onaylanmış olmalıdır.

 

(c)  Mali tablo notları dahil olmak üzere eksiksiz olmalıdır.

 

(d) Halihazırda tamamlanmış ve hesap denetimi yapılmış muhasebe dönemlerine karşılık gelmelidir.

 

   Gerekliliklere uygun olarak, yukarıda belirtilen 5 (beş)[9]  yıla ait mali tabloların birer nüshası ekte verilmiştir.

 

 

 

 

 

Form FIN - 3.2: Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu

Teklif Sahibinin Adı: ________________
Tarih: ______________________
Ortak Girişim Üyesinin Adı________________________
İhale Kodu ve Adı: ___________________________
Sayfa _______________/ ______________

 

 

 

Yıllık Ciro verileri (sadece inşaat)

Yıl

Tutar

Para Birimi

Döviz Kuru

ABD$ Eşdeğeri**

[yılı belirtiniz]

[tutarı ve para birimini giriniz]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu *

 

 

 

         

*    Bakınız Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör 3.2.

**    her bir yıl için istenen inşaat cirosu veya finansal veriler için - ilgili takvim yılının (parasal tutarları dönüştürülmesi gereken yıl) 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan ABD Dolarına çevrilecektir

 

 

 

Form FIN - 3.3: Finansal Kaynaklar

 

Bölüm III’te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) belirtildiği gibi, söz konusu sözleşmenin veya sözleşmelerin inşaata yönelik toplam nakit akışı taleplerini karşılamak üzere temin edilebilecek likit aktifler, hacizsiz maddi duran varlıklar, kredi hatları ve diğer mali imkanlar gibi önerilen finansman kaynaklarını, cari taahhütler düşülmüş şekilde belirtiniz.

Finansman Kaynağı

Tutar (US$ eşdeğeri)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

Form EXP - 4.1: Genel İnşaat Deneyimi

 

Teklif Sahibinin Adı: ________________
Tarih: ______________________
Ortak Girişim Üyesinin Adı________________________
İhale Kodu ve Adı: ___________________________
Sayfa _______________/ ______________

 

 

Başlangıç

 

Yılı

Bitiş

Yılı

Sözleşme Bilgileri

Teklif Sahibinin

Rolü

 

 

Sözleşme Adı: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Teklif Sahibi tarafından gerçekleştirilen İşlerin kısa

Açıklaması: _____________________________

Sözleşme Tutarı: ___________________

İşveren adı: ____________________

Adres: _____________________________

 

 

 

Sözleşme Adı: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Teklif Sahibi tarafından gerçekleştirilen İşlerin kısa

Açıklaması: _____________________________

Sözleşme Tutarı: ___________________

İşveren adı: ____________________

Adres: _____________________________

 

 

 

Sözleşme Adı: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Teklif Sahibi tarafından gerçekleştirilen İşlerin kısa

Açıklaması: _____________________________

Sözleşme Tutarı: ___________________

İşveren adı: ____________________

Adres: _____________________________

 

 

 

 

Form EXP - 4.2(a): Benzer İnşaat İşi ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi

Teklif Sahibinin Adı: ________________
Tarih: ______________________
Ortak Girişim Üyesinin Adı________________________
İhale Kodu ve Adı: ___________________________
Sayfa _______________/ ______________

Benzer Sözleşme No.

 

 

Bilgiler

Sözleşme Bilgileri

 

İmza Tarihi

 

Tamamlanma Tarihi

 

Sözleşmedeki Rolü

 

Ana Yüklenici 

OG Üyesi

Yönetim Yüklenicisi

Alt Yüklenici 

Toplam Sözleşme Tutarı

 

US$ *

Bir Ortak Girişimin üyesi veya alt Yüklenici ise, toplam Sözleşme tutarına katılma payı

 

 

*

İşverenin Adı:

 

Adres:

Telefon / Faks No.

E-posta:

 

           

* ABD$ para birimi haricinde düzenlenmiş iş deneyim belgesi tutarlarının ABD$ para birimine dönüştürülmesinde, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru kullanılacak olup, söz konusu iş deneyim belgesi tutarlarının güncellemesi yapılmayacaktır.

 

Form EXP - 4.2(a) (devamı)

Benzer İnşaat İşi ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi (devamı)

 

Benzer Sözleşme No.

 

Bilgiler

Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriteri) Alt Faktör 4.2(a) uyarınca, benzerliğin açıklaması:

 

1. Tutar

 

2. İstenen iş kalemlerinin fiziksel büyüklüğü

 

3. Karmaşıklık/Zorluk

 

4. Yöntemler/Teknoloji

 

5. Kilit faaliyetler için inşaat oranı

 

6. Diğer Özellikler

 

 

Form EXP - 4.2(b): Kilit Faaliyetlerde İnşaat Deneyimi

Teklif Sahibinin Adı: ________________
Tarih: ______________________
Ortak Girişim Üyesinin Adı_________________________
Alt Yüklenicinin Adı [10] (TST 34.2 ve 34.3 uyarınca): ________________

İhale Kodu ve Adı: ___________________________
Sayfa _______________/ ______________

 

Alt Yüklenicinin Adı (TST 34.2 ve 34.3 uyarınca): ________________

Kilit faaliyetlere ilişkin tüm alt yükleniciler, TST 34.2 ve 34.3 ve Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) Alt Faktör 4.2 hükümlerine uygun olarak bu formdaki bilgileri doldurmalıdır.

 

 1. Birinci Kilit Faaliyet: ________________________

 

 

Bilgiler

Sözleşme Bilgileri

 

İmza Tarihi

 

Tamamlanma Tarihi

 

Sözleşmedeki Rolü

 

Ana Yüklenici

 

OG
Üyesi

Yönetim Yüklenicisi

Alt Yüklenici

 

Toplam Sözleşme Tutarı

 

US$

Yıl veya yılın belirli bölümleri bazında, sözleşme kapsamında gerçekleştirilen miktar (ilgisine göre hacim, sayı veya üretim oranı)

 

Sözleşme kapsamındaki toplam miktar

(i)

Katılım

yüzdesi

(ii)

Gerçekleştirilen Miktar

 (i) x (ii)

Yıl 1

 

 

 

Yıl 2

 

 

 

Yıl 3

 

 

 

Yıl 4

 

 

 

İşverenin Adı:

 

Adres:

Telefon / Faks No.

E-posta:

 

             

 

 

 

Bilgiler

İşverenin Adı:

 

Adres:

Telefon / Faks No.

E-posta:

 

 

 

 

Bilgiler

Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriteri) Alt Faktör 4.2(b) uyarınca kilit faaliyetlerin açıklaması:

 

 

 

 

 

 

 

 1. İkinci Faaliyet
 2. …………………

 

 

 

Form EXP - 4.2(c): ÇS Hususlarının Yönetimi ile İlgili Özel Deneyim

[Aşağıdaki tablo Teklif Sahibi ve bir ortak Girişimin her üyesi tarafından yapılan sözleşmeler için doldurulacaktır]

Teklif Sahibinin Adı: ________________
Tarih: ___________________
Teklif Sahibinin OG Üyesinin Adı: __________________
İhale Kodu ve Adı: _____________________

Sayfa __________________/ ________________

 

     

 1. 2 (c) uyarınca Birinci Kilit Gereklilik: ______________________

 

Sözleşme Bilgileri

 

İmza Tarihi

 

Tamamlanma Tarihi

 

Sözleşmedeki Rolü

 

Ana Yüklenici

OG
Üyesi

Yönetim Yüklenicisi

Alt Yüklenici

 

Toplam Sözleşme Tutarı

 

US$

İlgili deneyimin ayrıntıları

 

 1. 2 (c) uyarınca İkinci Kilit Gereklilik: ______________________
 2. 2 (c) uyarınca Üçüncü Kilit Gereklilik: ______________________

 

                         Bölüm V – Uygun Ülkeler

 

Banka Tarafından Finanse Edilen İhalelerde Malların, İşlerin ve Hizmetlerin Temini için Uygunluk 

 

 

           

TST 4.8 ve 5.1 hükümleri uyarınca, Teklif sahipleri için bilgilendirme amaçlı olarak, şu an için aşağıdaki ülkelerin şirketleri, malları ve hizmetleri bu İhale sürecine katılamazlar:

 

 1. TST 4.8 (a) ve 5.1 kapsamında Yok
 2. TST 4.8 (b) ve 5.1 kapsamında Yok

 

 

 

 

Bölüm VI – Sahtecilik ve Yolsuzluk

 1. Amaç
  • Banka’nın Yatırım Projesi Finansmanı operasyonları kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu ve bu ek hükümleri uygulanır.
 2. Gereklilikler
 • Banka, benimsediği politika gereği, (Banka kredilerinin lehtarları da dahil olmak üzere) Borçluların, teklif sahiplerinin, tedarikçilerin, yüklenicilerin ve bunların temsilcilerinin (açıklanmış veya açıklanmamış), alt yüklenicilerinin, alt danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin ve bunların çalışanlarının, Banka tarafından finanse edilen sözleşmelerin ihale süreci ve ifası sırasında en yüksek etik standardını gözetmelerini istemektedir.

 

 • Bu politikayı gözetmek için Banka;
 1. bu hükmün amaçları doğrultusunda aşağıda verilen tanımlamaları yapmaktadır:
 2. “Yolsuzluk uygulaması”, bir başka tarafın hareketlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir değerli şeyin önerilmesi, verilmesi, alınması ya da istenmesi anlamına gelmektedir;
 3. “Sahtecilik uygulaması”; mali veya başka türlü bir çıkar elde etmek veya bir yükümlülükten kaçınmak amacıyla, yanlış yorumlama da dahil olmak üzere, bir tarafı bilerek veya dikkatsizlikle yanıltan veya yanıltmaya teşebbüs eden herhangi bir hareket veya ihmal anlamına gelmektedir;
 4. “Hileli uygulama”; iki veya daha fazla taraf arasında, bir başka tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek de dahil olmak üzere uygunsuz bir amaca ulaşmak amacıyla tasarlanmış bir düzenleme anlamına gelmektedir;
 5. “Baskıcı uygulama”; bir tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek amacıyla, bir tarafa veya o tarafın mülklerine doğrudan veya dolaylı olarak halel getirmek veya zarar vermek, veya halel getirmekle veya zarar vermekle tehdit etmek anlamına gelmektedir;
 6. “Engelleyici uygulama”:
 • Banka’nın yolsuzluk uygulaması, sahtecilik uygulaması, hileli uygulama veya baskıcı uygulama iddiaları ile ilgili soruşturmasını önemli ölçüde engellemek amacıyla soruşturmanın kanıtlarının kasten tahrip edilmesi, tahrif edilmesi, değiştirilmesi veya gizlenmesi veya soruşturmayı yürüten kişilere yanlış beyanda bulunulması; ve/veya soruşturma ile ilgili konularda bilgisi bulunan herhangi bir

 

kişinin sahip olduğu bilgileri açıklamaması veya soruşturmayı takip etmekten vazgeçmesi için tehdit edilmesi, taciz edilmesi veya korkutulması; veya

 • Banka’nın aşağıdaki paragraf 2.2.e’de hüküm altına alınan teftiş ve denetim haklarını kullanmasını önemli derecede engellemeye yönelik eylemler anlamına gelmektedir.
 1. Banka’nın, sözleşme için önerilen şirketin veya bireyin, veya bunların bir personelinin, temsilcilerinin, alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve/veya bunların çalışanlarının söz konusu sözleşmeye yönelik olarak rekabet ederken, doğrudan ya da dolaylı olarak, yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit etmesi halinde teklifi reddedecektir;
 2. Herhangi bir zamanda Borçlunun ya da Kredi tutarlarından herhangi bir bölümünün alıcısının temsilcilerinin seçim sürecinde ya da söz konusu sözleşmenin imzalanması sırasında yolsuz, sahteci, hileli, baskıcı ya da engelleyici uygulamalara başvurduğunun ve Borçlunun bu uygulamalardan haberdar olduğunda Banka’yı zamanında bilgilendirmemek de dahil olmak üzere, durumu düzeltmek için Banka’yı tatmin edecek uygun bir eylemi zamanında uygulamaya koymadığının Banka tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili Hukuki Anlaşmada belirtilen yasal yollara ek olarak, yanlış tedarik ilanı da dahil olmak üzere diğer uygun adımları atabilir;
 3. Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu uyarınca ve Banka’nın mevcut yaptırım prosedürleri ve politikalarına uygun olarak, bir firma veya birey için süresiz veya belirli bir süre için yaptırım uygulayabilir ve söz konusu yaptırım kapsamında ilgili şirket veya bireyin (i) Banka finansmanlı bir sözleşme imzalamasını veya Banka finansmanlı bir sözleşmeden finansal veya başka şekilde yararlanmasını;[11] (ii) Banka finansmanlı bir sözleşme imzalanan uygun bir şirketin alt yüklenicisi, danışmanı, imalatçısı veya tedarikçisi veya hizmet sağlayıcısı olarak atanmasını[12]; ve (iii) Banka tarafından sağlanan bir kredinin tutarlarını kullanmasını veya Banka finansmanlı bir projenin hazırlık veya uygulama çalışmalarına başka şekilde katılmasını aleni bir şekilde yasaklayabilir;
 4. Teklif Sahiplerinin / Başvuru Sahiplerinin, danışmanların, yüklenicilerin ve tedarikçilerin, bunların alt yüklenicilerinin, alt danışmanlarının, temsilcilerinin, personelinin, danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin, temsilcilerinin, personelinin, alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin Banka’ya satın alma süreci, seçim, ve/veya sözleşmenin imzalanması ile ilgili olarak tüm hesapları, kayıtları ve ilgili diğer belgeleri teftiş etme[13] izni vermelerini ve bunların Banka tarafından tayin edilen denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir hükmün teklife çağrı dokümanlarına ve Banka kredisi ile finanse edilen sözleşmeye dahil edilmesini isteyecektir.

 

 

KISIM 2 – Yapım İşlerine ilişkin Gereklilikler

 

 

 

 

Bölüm VII – Yapım İşlerine ilişkin Gereklilikler

 

 

İçindekiler

7.1 Teknik Şartnameler. 110

7.2 Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik gereklilikleri 111

7.3 Çizimler. 112

7.4 Ek Bilgiler. 113

 

 

7.1 Teknik Şartnameler

Bu Bölüm CİLT 2 eki olarak Özel ve Genel Teknik Şartnameler verilmektedir.

 

 

 

 

 

7.2 Çevresel ve Sosyal Gereklilikleri

 

 

[Davranış kuralları için asgari seviyede gereksinim, işveren tarafından, aşağıdaki hususlarda tanımlanan sorunlar, etkiler ve azaltma önlemleri dikkate alınarak belirlenmelidir:

 

 • Tokat Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP)
 • Tokat Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Projesi Paydaş Katılım Planı (PKP)
 • Dünya Bankası Çevresel Değerlendirme Operasyonel Politikası, Dünya Bankası Grubu Genel Sağlık ve Güvenlik Yönergeleri, Dünya Bankası Grubu Genel ÇSG Yönergeleri: Su ve Sanitasyon
 • 2872 numaralı Çevre Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili meri mevzuat

 

İşverenin çevresel ve sosyal gereklilikleri;

 • tehlikeli maddelerin yönetimi ve emniyeti,
 • kaynak verimliliği, kirliliğin önlenmesi ve yönetimi,
 • kirliliğin önlenmesi ve yönetimi,
 • biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaşayan doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi,
 • yol güvenliği konularını içermelidir.

 

 

7.3 Çizimler

Çizimler (PDF formatında ve DVD içerisinde) ayrıca CİLT 2 eki olarak verilmektedir.

 

 

7.4 Ek Bilgiler

 1. Zemin Etüd Raporu

 

Bu Bölüm ayrıca CİLT 2 Eki (PDF formatında) olarak verilmektedir.

 

CİLT 3

 

KISIM 3 – Sözleşme Koşulları ve Sözleşme Formları

 

 

Bölüm VIII – Sözleşme Genel Koşulları

 

 

 

 

 

 

 

İçindekiler

 1. Genel 118
 2. Tanımlar 118
 3. Yorumlama. 121
 4. Dil ve Hukuk. 121
 5. Proje Müdürünün Kararları 121
 6. Görev Devri 121
 7. İletişim.. 121
 8. Alt sözleşmeler 121
 9. Diğer Yükleniciler 122
 10. Personel ve Ekipman 124
 11. İşverenin ve Yüklenicinin Riskleri 129
 12. İşverenin Riskleri 130
 13. Yüklenicinin Riskleri 130
 14. Sigorta. 130
 15. Saha Verileri 131
 16. Yüklenicinin İşleri Yürütmesi 131
 17. Planlanan Tamamlama Tarihi İtibarıyla İşlerin Tamamlanması 131
 18. Proje Müdürünün Onayı 132
 19. Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Korunması 132
 20. Arkeolojik ve Jeolojik Bulgular 135
 21. Sahanın Teslimi 135
 22. Sahaya Erişim.. 135
 23. Talimatlar, İncelemeler ve Denetimler 135
 24. Hakemin Atanması 136
 25. Anlaşmazlık Halinde Uygulanacak Prosedür 136
 26. Sahtecilik ve Yolsuzluk. 137
 27. Paydaş Katılımı 137
 28. Tedarikçiler (alt yükleniciler hariç) 137
 29. Davranış Kuralları 138
 30. Saha Güvenliği 138
 31. Zaman Kontrolü. 139
 32. Program.. 139
 33. Planlanan Tamamlama Tarihi'nin Uzatılması 140
 34. Hızlandırma. 141
 35. Proje Müdürünün Talimat Verdiği Gecikmeler 141
 36. Yönetim Toplantıları 141
 37. Erken Uyarı 141
 38. Kalite Kontrolü. 142
 39. Kusurların Tespiti 142
 40. Testler 142
 41. Kusurların Düzeltilmesi 142
 42. Düzeltilmeyen Kusurlar 142
 43. Maliyet Kontrolü. 142
 44. Sözleşme Bedeli 142
 45. Sözleşme Bedelinde Yapılan Değişiklikler 142
 46. İş Değişikliği 143
 47. Nakit Akışı Tahminleri 144
 48. Hakedişler 145
 49. Ödemeler 146
 50. Telafi Edilmesi Gereken Durumlar 146
 51. Vergi 148
 52. Para Birimleri 148
 53. Fiyat Ayarlaması 148
 54. İhtiyat Kesintisi 148
 55. Gecikme Cezası 149
 56. Erken Bitirme Primi 149
 57. Avans Ödemesi 149
 58. Teminatlar 150
 59. Puantaj (Yevmiyeli İşler) 150
 60. Onarımların Maliyeti 150
 61. Sözleşmenin Tamamlanması 150
 62. Tamamlama. 150
 63. Devralma. 151
 64. Kesin Hesap. 151
 65. İşletme ve Bakım Kılavuzları 151
 66. Fesih. 151
 67. Fesih Sonrası Ödeme. 152
 68. Mülkiyet 153
 69. İşleri Gerçekleştirme Yükümlülüğünün Kaldırılması 153
 70. Banka Kredisinin veya İkrazının Askıya Alınması 153

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşme Genel Koşulları

 1. Genel

1.      Tanımlar

1.1        Koyu renkle yazılanlar, tanımlanmış terimleri belirtmek için kullanılmıştır.

(a)               Kabul Edilen Sözleşme Tutarı, söz konusu İşlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması ile, herhangi bir kusurun giderilmesi için Kabul Mektubu’nda kabul edilmiş olan tutar anlamına gelmektedir.

(b)               Faaliyet Çizelgesi, götürü bedele dayalı bir sözleşmede söz konusu İşlerin yapımı, montajı, test edilmesi ve işletmeye alınmasından meydana gelen faaliyetlerin çizelgesidir. Bu çizelge; her bir faaliyetin, değerlemeler için ve Değişiklikler ve Telafi edilebilecek Durumların (Vakalarının) etkilerini değerlendirmek için kullanılan götürü fiyatını içerir.

(c)               Hakem, SGK (Sözleşme Genel Koşulları) 23’te öngörüldüğü üzere, anlaşmazlıkları ilk elden çözmesi için İşveren ve Yüklenici tarafından beraberce atanmış olan şahıstır.

(d)               Banka, SÖK’de (Sözleşme Özel Koşulları) adı geçen finansman kuruluşu anlamına gelir.

(e)               Metraj ve Birim Fiyat Cetveli, Teklifin bir parçasını oluşturan, fiyatlandırılmış ve doldurulmuş Metraj ve Birim Fiyat Cetveli anlamına gelir  .

(f)                Telafi Edilmesi Gereken Durumlar, bu bölümde SGK Madde 42’de tanımlanan hallerdir.

(g)               Tamamlama Tarihi, SGK Madde 57 uyarınca Proje Müdürü tarafından onaylanan, İşin tamamlanacağı tarihtir.

(h)               Sözleşme, söz konusu İşin yerine getirilmesi, tamamlanması ve bakımının yapılması için İşveren ile Yüklenici arasında düzenlenen Sözleşmedir.  Bu Sözleşme, aşağıdaki SGK Madde 2.3'te listelenen belgelerden meydana gelir.

(i)                 Yüklenici, söz konusu İşi gerçekleştirmek üzere sunduğu Teklif İşveren tarafından kabul edilen taraftır.

(j)                 Yüklenicinin Teklifi, Yüklenici tarafından İşverene  sunulan doldurulmuş ihale dokümanıdır.

(k)               Sözleşme Bedeli, Kabul Mektubu’nda belirtilmiş ve sonrasında Sözleşmeye uygun olarak düzeltilmiş olan Kabul Edilmiş Sözleşme Tutarıdır.

(l)                 Günler takvim günleridir; aylar takvim aylarıdır.

(m)             Puantaj, ilgili Malzeme ve Tesise yönelik ödemelere ek olarak, Yüklenicinin çalışanları ve Ekipmanına yönelik zamana dayalı ödemeye tabi olan çeşitli iş girdileridir.

(n)               Kusur, söz konusu İşin Sözleşmeye göre tamamlanmamış olan herhangi bir parçasıdır.

(o)               Kusur Sorumluluk Belgesi, kusurların Yüklenici tarafından giderilmesi üzerine Proje Müdürü tarafından verilen belgedir.

(p)               Kusur Sorumluluk Süresi, Madde 38.1 uyarınca SÖK’de adı geçen ve Tamamlama Tarihi’ne göre hesaplanan süredir  .

(q)               Çizimler (Projeler), Sözleşmeye dahil edildiği üzere, söz konusu İşe ait çizimler ve Sözleşme uyarınca İşveren tarafından (veya adına) verilen tüm ilave ve değiştirilmiş çizimler anlamına gelir ve Sözleşme’nin yerine getirilmesi için Proje Müdürü tarafından sağlanan veya onaylanan hesaplamaları ve diğer bilgileri içerir.

(r)                İşveren, SÖK’de belirtilen söz konusu İşin gerçekleştirilmesi için Yükleniciyi çalıştıran taraftır.

(s)                Ekipman, söz konusu İşi inşa etmek üzere Sahaya geçici olarak getirilen Yükleniciye ait makineler ve araçlardır.

(t)                 “yazılı olarak” veya “yazılı” ifadeleri, elle, daktiloyla, basılarak veya elektronik olarak hazırlanmış olup, kalıcı bir kayıt oluşturan anlamına gelmektedir;

(u)               İlk Sözleşme Bedeli, İşverenin Kabul Mektubu'nda belirtilen Sözleşme Bedelidir  .

(v)               Planlanan Tamamlama Tarihi, Yüklenicinin söz konusu İşi tamamlaması planlanan tarihtir. Planlanan Tamamlama Tarihi, SÖK’de belirtilmiştir. Planlanan Tamamlama Tarihi, bir süre uzatımı vermek veya bir hızlandırma emri vermek suretiyle yalnızca Proje Müdürü tarafından değiştirilebilir.

(w)             Malzemeler, sarf malzemeleri dahil olmak üzere, söz konusu İşin gerçekleştirilmesi için Yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemelerdir.

(x)               Tesis, söz konusu İşin mekanik, elektrik, kimyasal veya biyolojik bir işleve sahip olacak olan herhangi bir ayrılmaz parçasıdır.

(y)               Proje Müdürü, söz konusu İşin yerine getirilmesini denetlemek ve Sözleşmeyi idare etmekle sorumlu olup, SÖK’de adı geçen şahıstır (veya İşveren tarafından Proje Müdürünün yerine faaliyet göstermek üzere atanmış olup Yükleniciye bildirilen ehliyet sahibi başka herhangi bir şahıstır).

(z)               SÖK, Sözleşme Özel Koşulları anlamına gelmektedir.

(aa)            Saha, SÖK’de saha olarak tanımlanmış olan sahadır

(bb)           Saha Etüdü Raporları, ihale dokümanlarına dâhil edilmiş olup, Sahadaki yüzey ve yeraltı koşulları hakkında hazırlanmış gerçeklere dayalı ve açıklayıcı raporlardır.

(cc)            Şartname, Sözleşmeye dahil edilmiş olan söz konusu İşin Şartnamesi ve bunda Proje Müdürü tarafından yapılan veya onaylanan her türlü değişiklik veya ilave anlamına gelmektedir.

(dd)           Başlangıç Tarihi, SÖK’de belirtilmiştir.  Bu, Yüklenicinin söz konusu İşi gerçekleştirmeye başlayacağı en son tarihtir.  Saha Teslim Tarihlerinin herhangi biriyle mutlaka çakışması gerekmez.

(ee)            Alt-yüklenici, Saha çalışmaları da dahil olmak üzere, Sözleşmede belirtilen işin bir bölümünü gerçekleştirmek üzere Yüklenici ile bir sözleşmesi bulunan şahıs veya tüzel kişidir.

(ff)              Geçici İşler, söz konusu İşin yapımı veya montajı için gerek duyulan ve Yüklenici tarafından tasarlanan, inşa edilen, kurulan ve kaldırılan işlerdir.

(gg)           İş Değişikliği, Proje Müdürü tarafından verilen ve söz konusu İşi değiştiren talimattır.

(hh)           İş, SÖK’de tanımlandığı üzere, Sözleşmenin Yüklenicinin inşa etmesini, montajını ve İşverene teslimini gerektirdiği işlerdir.

(ii)              “Yüklenici Personeli” personel, işçi ve her Alt Yüklenicinin diğer çalışanları da dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sahada veya İşin gerçekleştirildiği diğer yerlerde çalıştırdığı bütün personeldir.

(jj)              “Kilit Personel” Şartnamelerde Yüklenici Personeli için belirtilen (eğer varsa) unvanlardır.

(kk)           “ÇS”, aşağıda açıklanan CSİ ve CT dâhil, Çevresel ve Sosyal anlamına gelir;

(ll)              “Cinsel İstismar ve Sömürü” “(CSİ)” şu anlamlara gelmektedir:

“Cinsel Sömürü” başkasının cinsel sömürüsünden maddi, sosyal veya siyasi anlamda çıkar sağlanması dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere cinsel amaçlara yönelik olarak kırılganlık durumu, güç/yetki ilişkisi veya güvenin kötüye kullanımı veya bu yöndeki teşebbüsleri ifade eder. Banka finansmanlı operasyonlarda/projelerde Bankanın finanse ettiği Mallara, Yapım İşlerine, Danışmanlık Harici Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetlerine erişimin ya da faydalanmanın cinsel kazanca konu edilmeleri durumunda cinsel sömürü meydana gelmektedir;

“Cinsel İstismar” her türlü rızasız, cebri veya eşitsiz ya da zorlayıcı koşullarda cinsel temas teşebbüsünü veya tehdidini ifade eder; 

(mm)      “Cinsel Taciz” “(CT)” yüklenicinin personelinin diğer bir yüklenici veya İşveren personeline hoş karşılanmayan cinsel teklif, cinsel istekte bulunma veya diğer cinsel içerikli sözlü veya fiziksel davranışı gibi durumları ifade eder ve de

(nn)           “İşveren Personeli” Proje Müdürü ve Sözleşme kapsamında İşverenin yükümlülüklerini yerine getiren, Proje Müdürü ve İşveren tarafından görevlendirilmiş personel ve işçiler ile diğer çalışanlar (varsa); ve İşveren veya Proje Müdürü tarafından Yükleniciye bildirilerek İşveren Personeli olarak tanımlanan diğer personeldir.

2.      Yorumlama

2.1        Bu SGK’nin yorumlanmasında, bir cinsiyeti belirten sözcükler tüm cinsiyetleri içerir. Tekil sözcükler ayrıca çoğul anlamı ve çoğul sözcükler ayrıca tekil anlamı ifade eder. Başlıkların hiçbir önemi yoktur. Sözcükler, aksi özellikle belirtilmedikçe, Sözleşme’nin dili içinde normal anlamını taşımaktadır. Proje Müdürü, bu SGK hakkındaki soruları açıklığa kavuşturan talimatları sağlayacaktır.

2.2        SÖK’de işin kısımlar halinde tamamlanması öngörülmüş ise, SGK’de Söz konusu İşlere, Tamamlama Tarihine ve Planlanan Tamamlama Tarihine dair yapılan atıflar, söz konusu İşin herhangi bir bölümü için de geçerlidir (söz konusu İşin tamamına ilişkin Tamamlama Tarihi ve Planlanan Tamamlama Tarihine yapılan atıflar hariç).

2.3        Sözleşmeyi oluşturan belgeler, aşağıdaki öncelik sırasına göre yorumlanacaktır:

(a)               Sözleşme,

(b)               Sözleşmeye Davet Mektubu,

(c)               Yüklenicinin Teklifi,

(d)               Sözleşme Özel Koşulları,

(e)               Sözleşme Genel Koşulları, Ekler dahil olmak üzere,

(f)                Özel Teknik Şartname,

(g)               Çizimler,

(h)               Birim Fiyat Tarifleri

(i)                 Metraj Cetveli (Birim FiyatTeklif Cetveli),[14]

(j)                 Genel Teknik Şartnameler, ve

(k)               Sözleşmeyi oluşturan bir belge olarak SÖK’de listelenmiş olan başka herhangi bir doküman.

3.      Dil ve Hukuk

3.1        Sözleşmenin dili ve Sözleşme için geçerli olan hukuk, SÖK’de belirtilmiştir.

3.2        Sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca, Yüklenici Borçlunun Ülkesinde aşağıdaki şekillerde uygulanan mal ve hizmet ithalatı yasaklarına uyacaktır: 

(a)        yasalar ya da resmi düzenlemeler nedeniyle Borçlunun ülkesinin diğer ülke ile ticari ilişkileri yasaklaması; veya

(b)       Birleşmiş Milletler Şartının VII. Bölümü kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir karara uymak amacı ile Borçlunun ülkesinin herhangi bir ülkeden mal ithalatını ya da herhangi bir ülkeye, şahsa ya da kuruluşa ödeme yapılmasını yasaklaması.

4.      Proje Müdürünün Kararları

4.1        Özellikle aksi belirtilmediği sürece, İşveren ile Yüklenici arasındaki sözleşmeyle ilgili hususlarda, İşverenin temsilcisi olarak Proje Müdürü karar verecektir.

5.      Görev Devri

5.1        SÖK’de aksi belirtilmedikçe, Proje Müdürü görev ve sorumluluklarından herhangi birini, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra, Hakem hariç başkalarına devredebilir ve Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra bu şekildeki herhangi bir devri iptal edebilir.

6.      İletişim

6.1        Koşullarda atıfta bulunulan taraflar arasındaki iletişim, yalnızca yazılı olarak yapıldığında geçerli olacaktır. Bir bildirim, yalnızca teslim edildiği zaman geçerli olacaktır.

7.      Alt sözleşmeler

7.1        Yüklenici, Proje Müdürü'nün onayıyla alt sözleşmeler yapabilir ancak İşverenin yazılı onayını almadan Sözleşmeyi temlik edemez. Alt sözleşme yapılması, Yüklenicinin yükümlülüklerini değiştirmez. Alt Yüklenicilerinin Yapım İşlerini Sözleşme uyarınca ve Alt Madde 28,1’de belirtilen ilgili ÇS gereklilikleri ve yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleştirmesinden Yüklenici de sorumlu olacaktır.

7.2       Yüklenici tarafından, Sözleşmede adı belirtilmeyen bir Alt Yüklenicinin eklenmesi hususunun Proje Müdürü’nün onayına sunulması için yapılacak başvuruda, Alt Yüklenicinin Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) ve/veya Cinsel Taciz (CT) Performans Beyanı başlıklı Ek-C uyarınca hazırlayacağı beyan da sunulacaktır.

8.      Diğer Yükleniciler

8.1        Yüklenici, SÖK’de bahsedildiği üzere, Diğer Yükleniciler Çizelgesinde belirtilen tarihler arasında, diğer yüklenicilerle, kamu görevlileriyle, İdareler ile ve İşverenle işbirliği yapacak ve Sahayı paylaşacaktır. Yüklenici ayrıca, söz konusu Çizelgede açıklanan şekilde onlar için olanaklar ve hizmet sağlayacaktır. İşveren, ‘Diğer Yükleniciler Çizelgesi’ni değiştirebilecek olup, Yükleniciyi herhangi bir değişiklikten haberdar edecektir.

8.2        Yüklenici, ayrıca, Şartnameler veya Proje Müdürünün talimatları uyarınca, İşveren veya Proje Müdürünün kendisine bildirdiği İşveren personeli ya da diğer tüm ilgili uzmanlara her türlü çevresel ve sosyal değerlendirmenin yürütülmesinde işbirliği göstermeli ve destek olmalıdır.

9.      Personel ve Ekipman

9.1        Yüklenici, söz konusu İşi gerçekleştirmek üzere kendi Teklifinde tanımlanmış kilit personeli ve ekipmanı veya Proje Müdürü tarafından onaylanan diğer personel ile ekipmanı kullanacaktır. Proje Müdürü, yalnızca ilgili nitelikleri veya özellikleri, Teklifte önerilen kilit personel ve ekipmanın niteliklerine ve özelliklerine önemli ölçüde eşit veya bunlardan daha iyi olan personelin ve ekipmanın diğerlerinin yerine geçirilmesi yönündeki öneriyi onaylayacaktır.

9.2        Proje Müdürünün Yükleniciden, Yüklenicinin işgücüne dâhil olan bir personelini, Kilit Personel de dâhil, nedenlerini belirterek kadrosundan çıkarmasını istemesine sebep olabilecek durumlar:

a)            Uygunsuz davranışlarda veya kurallara ilgisizlik de ısrarcı olmak;

b)            Görevlerin eksik ve ihmalkâr ifası;

c)            Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymamak;

d)            Sürekli sağlığa ve çevreye olumsuz etki yaratacak davranışlarda bulunmak;

e)            Yapım İşlerinin ifasında Sahtecilik ve Yolsuzluğa karıştığının makul kanıtlar temelinde belirlenmesi;

f)             İşveren Personeli arasından işe alınmış olmak;

g)            Yüklenici Personeli için Davranış Kurallarını ihlal eden davranışlarda bulunmak.

 

Yukarıdaki hallerde, uygun olması durumunda, Yüklenici tarafından eşdeğer beceri ve deneyime sahip uygun bir ikame personel atanacak (ya da atanması sağlanacaktır).

Proje Müdürünün herhangi bir kişiyi görevden alma veya aldırma yetkisine bağlı olmaksızın Yüklenici tarafından yukarıda belirtilen (a)-(g) arası ihlallerin oluşması durumunda gereken tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bahse konu ivedi tedbirler arasında Yüklenici Personelinden, (f) uyarınca işe alınmış veya (a), (b), (c), (d), (e) veya (g)’deki ihlallerde bulunan şahsın İşlerin yürütüldüğü Sahadan veya diğer yerlerden uzaklaştırılması (veya uzaklaştırılmasının sağlanması)gelmektedir.

9.3        Yüklenici tarafından kamuya açık yollar ve altyapı üzerinde herhangi bir Ekipmanın, eğer varsa, kullanımından kaynaklanacak ve üçüncü bir tarafın karışabileceği kaza ve yaralanmalara yol açabilecek olaylara karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alması gerekmektedir. Yol güvenliği durumu ve kazalar Yüklenici tarafından izlenerek, olumsuz unsurlar belirlenmeli ve gerekli çözüm tedbirleri uygulanmalıdır.

9.4        İşgücü

9.4.1        Personel ve İşgücü Kullanımı. Sözleşmenin eksiksiz ve zamanında ifasını teminen vasıflı, yarı vasıflı ve vasıfsız işgücünün temini ve istihdamı Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, makul ve uygun ölçüde, gerekli yeterliliklere ve deneyime sahip Ülke içerisindeki kaynaklardan işgücü temin etmeye teşvik edilmektedir.

Sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe, SGK Alt Madde 9.4.6 uyarınca, Yüklenici Personelinin işe alımı, ulaşım hizmetleri, barındırma ve refahından ve de ilgili tüm ödemelerden Yüklenici sorumludur.

İstihdam hüküm ve koşullarının, Yüklenici Personeline, açık ve anlaşılır bilgi ve belge cinsinden sunumundan Yüklenici sorumludur. Bahse konu bilgi ve belgelerde Yüklenici Personeli için geçerli işgücü mevzuatı kapsamındaki hakları (var olan toplu sözleşme hakkı da dâhil) belirtilecek; çalışma saatleri, ücret, fazla mesai, tazminat ve yardımlar ile Şartnamelerdeki ilgili gereklilikler hakkında bilgi verilecektir.  Yüklenici Personeli istihdam koşul ve hükümlerinde oluşabilecek önemli değişiklikler hakkında bilgilendirilecektir.

9.4.2        Çalışma Koşulları. Yüklenici, Yüklenici Personelini aşağıdaki hususlarda bilgilendirecektir:

(a)   İlgili mevzuat veya Şartnameler uyarınca ödemelerinde yapılabilecek kesintiler ve kesinti şartları ve

(b)   Maaşları, ücretleri, ödenekleri ve Ülkede o anda yürürlükte olan mevzuat gereği vergilendirmeye tabi sosyal yardımlarla ilgili gelir vergisi ödeme yükümlülükleri.

Yüklenici, yukarıdaki hususlara dayanarak, kanunun zorunlu koştuğu kesintileri yapacaktır.

İlgili mevzuat ve Şartnamelerde düzenlendiği müddetçe Yüklenici Personeline iş akdinin feshi ve kıdem tazminatı ayrıntılarının yazılı ve vakitlice bildirimi Yüklenicinin sorumluluğudur. İş akdinin/beraber çalışmanın sona erdiği tarih itibariyle veya öncesinde Yüklenicinin Personeline tüm hak edilmiş ücret ve haklarını, uygun olan durumlarda sosyal güvenlik ve emeklilik katkı payları da dâhil, ödemiş olması gerekmektedir.

9.4.3        Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde İşlerin ifasında gerekli olan yabancı uyruklu personel Yüklenici tarafından Ülkeye getirilebilir. Bahse konu personelin gerekli ikamet vizesi ve çalışma izinlerinin temini Yüklenicinin sorumluluğudur. İşveren, Yüklenici tarafından talep edilmesi durumunda, elinden gelen en hızlı ve uygun biçimde Yükleniciye yardımcı olacak; Yüklenici Personelinin Yapım İşlerinde yer alması için gereken yerel, bölgesel, ulusal veya izinlerinin alımına destek olacaktır.

9.4.4        Sözleşme kapsamında istihdam edilen ve Şantiyede çalışan Yüklenici Personelinin anavatanlarına geri dönmelerine ilişkin yol ve yöntemler Yüklenicinin kendi cebinden karşılanacaktır. Bahse konu personelin iş akitlerinin bittiği tarihle ülkeden ayrılacakları tarih arasındaki geçici bakım vs. ihtiyaçları Yüklenici tarafından karşılanır. Ülkelerine dönüş ve geçici bakım vs. yükümlülüklerinin karşılanmaması durumunda İşveren devreye girerek bahse konu personele, maliyetini bilahare Yükleniciden alacak biçimde, yardımcı olabilir.

9.4.5        Genel Düzeni Bozan Fiiller. Sözleşme süresince her aşamada Yüklenici Personeli tarafından veya arasında vukuu bulabilecek kanunsuz, huzuru veya genel düzeni bozan fiiller ve davranışların önlenmesinden Yüklenici sorumludur.

9.4.6        Personel ve İşgücü için Tesisler/İmkânlar. Şartnamelerde aksi belirtilmedikçe Yüklenici Personeli için tüm barınma ve sosyal tesislerin sunumu ve idamesinden Yüklenici sorumludur. Şartnamede belirtilmesi durumunda Yüklenici Personelin fiziki, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlere erişimin sağlanması veya bizzat sunumu Yüklenicinin sorumluluğudur. Şartnamede belirtilmesi durumunda İşveren personeli için de benzer imkânların sunumu Yüklenicinin sorumluluğudur.

9.4.7        Yüklenici Personeliyle tüm iş ilişkisi süresince resmi bayramlara, tatillere, dini bayramlara ve tatillere ve de işgücü istihdamına ilişkin yürürlükteki tüm kanun ve düzenlemelere riayet edilmeli; ilgili mevzuat veya Şartnameler uyarınca Yüklenici Personeline yıllık ve hastalık izni ile ebeveynlik ve aile izni gibi tüm haklar sağlanmalıdır.

9.4.8        Gıda Maddelerinin Temini. Şartnamede de belirtilebileceği üzere, Sözleşme uyarınca, yeterli gıda maddelerinin makul fiyatlarla teminin düzenlenmesi Yüklenicinin sorumluluğudur.

9.4.9        Su Temini. Çalışma sahasında, yerel koşulları da dikkate alarak, Yüklenici Personelinin içme ve kullanım suyunun yeterli oranda temini Yüklenicinin sorumluluğudur.

9.4.10    Böcek ve Haşerat Kaynaklı Sorunların Yönetimi. Çalışma sahasında istihdam edilen Yüklenici Personelinin böcek ve haşerat kaynaklı sorunlardan korunmaları ve ilgili sağlık risklerinin azaltımı için tüm çalışma süresi boyunca koruma tedbirlerinin alınması Yüklenicinin sorumluluğudur. Haşere ilacı kullanımı dâhil alınacak tüm tedbirlerde yerel sağlık makamlarının düzenlemelerine riayet edilmelidir.

9.4.11    Alkollü İçecekler veya Uyuşturucu vs. Maddeler. Ülkenin ilgili kanunları uyarınca Yüklenici Personeline herhangi bir alkollü içecek veya uyuşturucu vs. maddeler getirilemez, satılamaz, takası gerçekleştirilemez ya da Personelin bu maddelere alım, hediye, takas vs. yollarla erişimine izin verilemez.

9.4.12    Ateşli Silahlar ve Mühimmat. Yüklenici personeline herhangi bir silah veya mühimmat verilemez, sağlanamaz vs. ya da Personelin bu maddelere erişimine izin verilemez.

9.4.13    Defin/Cenaze Düzenlemeleri. Yerel düzenlemelerin izin verdiği ölçüde Yapım İşleri esnasında vefat eden yerel personelinin cenaze/defin işlemlerinden Yüklenici sorumludur.

9.4.14    Zorla Çalıştırma. Yüklenici ve Alt Yüklenicileri zorla çalıştırma içeren herhangi bir faaliyete girişemez. Bu metin bağlamında Zorla Çalıştırmadan güç kullanarak veya yaptırım tehdidiyle bir bireyin kendi isteği dışında yapmak zorunda kaldığı iş veya hizmetleri kastedilmekte; ödünç işçilik, borçlara karşı işçilik veya benzeri iş akdi düzenlemelerine tabi zorla ve gayri ihtiyari çalıştırmada bu kapsamda ele alınmaktadır.

İnsan kaçakçılığına karışmış hiçbir şahıs istihdam edilemez veya Sözleşmeyle alakalı kullanılamaz. İşbu metin bağlamında İnsan Kaçakçılığı kavramı;  başka insanların sömürülmesi amaçlarıyla güç kullanımı veya tehdidiyle ya da diğer cebri, usulsüz, yanlış yönlendirici ve güç ilişkilerinin ve kırılganlıkların kötüye kullanımını içeren yollarla veya başka kişiler üzerinde kontrole sahip kişilerin onayının ödeme almak veya vermek yoluyla temini neticesinde insanların bir yerden başka yere götürülmeleri ve işe alımları eylemlerinde bulunmak veya benzer eylemlere yataklık etmek anlamlarına gelmektedir.

9.4.15    Çocuk İşçiliği. Ulusal mevzuatta asgari yaşın (14’ten yüksek) düzenlenmediği durumlarda Yüklenici ve alt yüklenicileri 14 yaşın altında çocuk çalıştıramaz veya benzer eylemlere dahil olamaz.

Çocuğun eğitimine halel getirecek, tehlikeli olması muhtemel veya çocuğun sağlığıyla fiziki, ruhsal, manevi, akli ve sosyal gelişimine zarar verecek işlerde asgari yaş ve 18 yaş arasındaki çocukların istihdamı yasaktır.

Asgari yaşla 18 yaş arasındaki çocukların istihdamı ancak Yüklenicinin uygun risk değerlendirmesi yapması ve Proje Müdürünün onayıyla mümkündür. Yüklenici bu hususlarda; sağlık, çalışma koşulları ve süresi etmenleri de dâhil olmak üzere; Proje Müdür tarafından düzenli biçimde izlenecektir.

Çocuklar için tehlikeli addedilen işler, doğası veya yapım koşulları nedeniyle, çocukların sağlığını, güvenliğini ve ahlaklarını tehlikeye atabilecek işler olup; çocuklar için yasaklı bu tarz işler aşağıdakileri kapsamaktadır:

(a)    Fiziki, psikolojik veya cinsel istismara maruz kalacakları işler;

(b)    Yer altında, su altında, yüksek yerlerde veya kapalı alanlarda çalışmak;

(c)    Tehlikeli makine, ekipman ve araçların bulunduğu veya bunların kullanımını içeren işler;

(d)    Ağır yüklerin taşınması;

(e)    Çocukları tehlikeli maddelere, etmenlere, süreçlere, sıcaklıklara, gürültü ve titreşime veya sağlığa zararlı diğer unsurlara maruz bırakan işler;

(f)     Uzun sürelerle, gece veya işverenin iş yerinde kapalı kalarak çalışmayı gerektiren zorlu koşullara sahip işler.

9.4.16    Çalışanların İstihdam Kayıtları. Çalışma sahasında istihdama dair kayıtların eksiksiz ve doğru tutulması Yüklenicinin sorumluluğudur. Bahse konu kayıtlarda çalışanların tümünün isim, yaş, cinsiyet, çalışma saatleri ve ücret benzeri bilgileri yer almalıdır. Bu kayıtlar aylık özetler halinde Proje Müdürüyle düzenli paylaşılmalıdır.

9.4.17    İşçi Örgütleri. İlgili emek kanunlarında çalışanların istedikleri işçi örgütünde örgütlenme haklarının ve engellenmeksizin toplu sözleşme yürütme haklarının tanındığı ülkelerde Yüklenici bahse konu kanunlara uygun hareket etmekle mükelleftir. Bahse konu şartlar altında yasal olarak kurulmuş işçi örgütlerinin ve meşru temsilcilerinin haklarına saygı gösterilmeli; anlamlı müzakerelere izin verecek şekil ve sürede bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Yürürlükteki kanunların işçi örgütlerini önemli ölçüde kısıtladığı ülkelerde Yüklenici tarafından işçilerin şikâyetlerinin çözümleneceği ve iş ve çalışma koşullarına ilişkin haklarının korunacağı alternatif araçlar geliştirilmelidir. Bahse konu alternatif araçlar Yüklenici tarafından kontrol edilemez veya etki altına alınamaz. Bu tarz örgütlenmelerde ve toplu sözleşme görüşmelerinde veya alternatif uygulamalarda yer almak isteyen veya yer alan işçilere karşı ayrımcılık ve misilleme yapılamaz. İşçi Örgütlerinden işgücündeki işçilerin haklarını adil biçimde temsil etmeleri beklenir.

9.4.18    Ayrımcılık Yapmama ve Fırsat Eşitliği. Yüklenici personelinin istihdamı ve personele yaklaşımda işin gereklerine içkin gereklilikler haricinde kişisel özellikler temelinde karar alınamaz. Yüklenici Personelinin istihdamında fırsat eşitliği ve adil muamele temelinde davranmak; işe alım, ücret ve yardım ödemeleri, çalışma koşulları ve hakları, görevlendirme, eğitim hizmetleri, iş akdinin feshi, emeklilik ve disiplin uygulamalarında ayrımcılık yapmamak Yüklenicinin sorumluluğudur.

Özel koruma tedbirleri veya geçmiş ayrımcılıkları gidermeye yönelik yardım ya da işin içkin gerekliliklerine göre belirli bir iş için seçilmek ayrımcılık olarak nitelendirilemez. Kadınlar, engelliler, göçmen işçiler ve çocuklar gibi özel gruplar için de ayrımcılık yapılmaması ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik koruma ve destek tedbirlerinin alınması Yüklenici sorumluluğudur (çocuklarla ilgili SGK alt madde 9.4.15 uyarınca çalışma çağında olmak esastır).

9.4.19    Yüklenici Personeli için Şikâyet Giderme Mekanizması. İş yerindeki şikâyetlere ilişkin Yüklenici Personelinin ve ilgili işçi örgütlerinin kullanabilecekleri bir Şikâyet Mekanizmasının, SGK Alt Madde 9.4.17 uyarınca, tesisinden Yüklenici sorumludur. Şikâyet Mekanizması Sözleşmenin doğası, ölçeği, barındırdığı riskler ve etkilerle orantılı yapılandırılmalıdır. Anlaşılır ve şeffaf süreçler kullanılarak endişelerin vaktinde giderilmesi, ilgili şahıslara bildikleri lisanda hızlı geri bildirimlerin sağlanması ve şikâyetten kaynaklanacak misillemelerin yapılmaması ile bağımsız ve tarafsız işleyiş Şikâyet Mekanizmasının temel ilkeleri olmalıdır.

Yüklenici personeline bahse konu mekanizmanın mevcudiyeti hakkında Sözleşme yapılırken bilgi verilmeli; mekanizma kullanımından kaynaklanabilecek misillemelere karşı mevcut koruma tedbirleri anlatılmalıdır. Şikâyet Mekanizmasının tüm Yüklenici Personelinin erişimine kolayca açık olması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Şikâyet mekanizmasının varlığı mevcut diğer yargısal ve idari çözüm yollarına ya da toplu sözleşme gereği var olan mekanizmalara erişimi engellemeyecektir.

Şikâyet mekanizmaları; uygun tasarlanmaları ve uygulanabilmeleri, endişelere cevap verebilmeleri ve kolay erişilebilir olmaları kaydıyla, var olan mekanizmalardan yararlanabilir. Hâlihazırda mevcut olan mekanizmalara, ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşmeye özel düzenlemelerle destek olunabilir.

9.4.20    Yüklenici Personelinin Eğitimi. İlgili Yüklenici Personeline Sözleşmenin ÇS unsurları hakkında; Cinsel Sömürü ve İstismarla Cinsel Tacizin önlenmesi ve farkındalık konuları da dâhil; gereken eğitimin sunumu ile SGK Alt Madde 18.2 uyarınca sağlık ve güvenlik eğitiminin sunumu Yüklenicinin sorumluluğundadır.

Şartnamelerde belirtildiği veya Proje Müdürünce şart koşulduğu şekilde Yüklenicinin, ayrıca, ilgili Yüklenici Personeline Sözleşmenin ÇS unsurlarına dair İşveren Personeli tarafından eğitim alma fırsatının da tanınması gerekmektedir.

Cinsel Sömürü ve İstismarla Cinsel Taciz konularında diğer Yüklenici Personelinin gözetiminden sorumlu personele önleme tedbirlerini de içeren eğitim verilecektir.

 

 

 

10.  İşverenin ve Yüklenicinin Riskleri 

10.1    İşveren, bu Sözleşmenin İşverenin riskleri olarak belirttiği riskleri taşırken; Yüklenici de bu Sözleşmenin Yüklenicinin riskleri olarak belirttiği riskleri taşır.

11.  İşverenin Riskleri

11.1    Başlangıç Tarihinden Kusur Sorumluluk Belgesinin düzenlenmesine kadar, aşağıda sayılanlar İşverenin riskleridir:

(a)        Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan kişisel yaralanma, ölüm, veya mal (söz konusu İş, Tesis, Malzemeler ve Ekipman hariç) kaybı veya zararı riski:

(i)           Söz konusu İşin kaçınılmaz bir sonucu olarak, söz konusu İş tarafından veya söz konusu İş amacıyla Sahanın kullanılması veya işgali veya 

(ii)        Yüklenici hariç, İşveren için işe alınmış veya sözleşme yapılmış olan herhangi bir kişi tarafından veya İşveren tarafından ihmal, kanuni olarak zorunlu görevin ihlali, veya herhangi bir yasal hakkın engellenmesi.

(b)        İşverenin hatası nedeniyle veya İşverenin tasarımı nedeniyle ortaya çıkmış olan, veya söz konusu İşin gerçekleştirildiği ülkeyi doğrudan etkileyen bir savaş veya radyoaktif kirlenme nedeniyle ortaya çıkmış olan, söz konusu İşe, Tesise, Malzemelere ve Ekipmana zarar gelmesi riski.

11.2    Aşağıda sayılan nedenlerden kaynaklanan kayıp veya zararlar hariç; Tamamlama Tarihinden Kusur Sorumluluk Belgesi düzenleninceye kadar, söz konusu İş, Tesis ve Malzemelerin kaybı veya zararı riski, İşverenin riskidir:

(a)        Tamamlama Tarihi itibariyle var olan bir Kusur,

(b)        İşverenin riski olmayıp, Tamamlama Tarihinden önce meydana gelen bir olay, veya 

(c)        Yüklenicinin Tamamlama Tarihinden sonra Sahada gerçekleştirdiği faaliyetler.

12.  Yüklenicinin Riskleri

12.1  Başlangıç Tarihinden Kusur Sorumluluk Belgesi düzenleninceye  kadar, İşverenin riski olmayan kişisel yaralanma, ölüm ve mal (bunlarla sınırlı olmaksızın, söz konusu İş, Tesis, Malzemeler ve Ekipman dahil olmak üzere) kaybı ve zararı riski, Yüklenicinin riskleridir.

13.  Sigorta

13.1    Yüklenici, Yüklenicinin riskleri nedeniyle ortaya çıkan aşağıdaki durumlar için, İşveren ile Yüklenicinin ortak adına, Başlangıç Tarihinden Kusur Sorumluluk Süresinin sonuna kadar olan dönemi kapsayan ve SÖK’de belirtilmiş olan tutarlarda ve tenzilatlarda sigorta yaptıracaktır:

(a)           Söz konusu İşin, Tesisin ve Malzemelerin kaybı veya hasar görmesi;

(b)          Ekipmanın kaybı veya hasar görmesi;

(c)           Sözleşmeyle bağlantılı olarak mal (söz konusu İş, Tesis, Malzemeler ve Ekipman hariç) kaybı veya zararı; ve

(d)          Kişisel yaralanma veya ölüm.

13.2    Sigorta poliçeleri ve belgeleri, Proje Müdürü tarafından onaylanmak üzere, Yüklenici tarafından Başlangıç Tarihinden önce Proje Müdürüne sunulacaktır. Bu gibi her türlü sigorta, meydana gelen kaybı veya zararı karşılamak için gerekli para birimi türlerinde ve oranlarında ödenecek tazminat sağlayacaktır.

13.3    Yüklenicinin gerekli poliçe ve belgelerin hiçbirini sağlamaması durumunda, İşveren, Yüklenicinin sağlamış olması gereken sigortayı düzenletebilecek ve Yüklenici tarafından ödenmesi gereken fakat İdare’ce ödenmiş olan primlerin tutarlarını Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesinti yoluyla geri alabilecektir; eğer yapılması gereken bir ödeme yoksa prim ödemeleri ödenecek borç haline gelecektir.

13.4    Proje Müdürünün onayı olmadan, bir sigortanın koşullarında değişiklik yapılamayacaktır.

13.5    Sigorta poliçelerinin tüm koşullarına her iki taraf da uyacaktır.

14.  Saha Verileri

14.1    Yüklenici, kendi erişebileceği ulaşabileceği her türlü bilgi ile birlikte, SÖK’de bahsedilen tüm Saha Bilgilerini incelemiş sayılacaktır.

15.  Yüklenicinin İşleri Yürütmesi

15.1    Yüklenici, Şartnamelere ve Çizimlere göre söz konusu İşin yapımını ve kurulumunu gerçekleştirecektir.

15.2    Sözleşmede Yüklenicinin kalıcı İşlerin herhangi bir bölümünü projelendirip çizeceğinin belirtilmesi durumunda Yüklenici aşağıdakilerde dâhil Şartnamelerde belirtilebilecek olan İşveren gerekliliklerini dikkate almalıdır:

(a)     Yapım İşinin yapısal unsurlarının iklim değişikliği faktörü dikkate alınarak tasarımı;

(b)     Evrensel erişim ilkesinin (her yaş ve kapasitede tüm bireylerin farklı durum ve koşullarda engelsiz erişimlerinin temini) karşılanması;

(c)     Ekstrem hava olayları da dâhil iş kazalarına ve doğal afetlere kamunun maruz kalma riskinin dikkate alınması.

16.  Planlanan Tamamlama Tarihi İtibarıyla İşlerin Tamamlanması

16.1    Yüklenici, Başlangıç Tarihinde söz konusu İşe başlayabilecek ve söz konusu İşi, Yüklenici tarafından iletilmiş olan Proje Müdürünün onayının alındığı güncelleştirilmiş Programa uygun olarak gerçekleştirecektir ve söz konusu İşi Planlanan Tamamlama Tarihi itibarıyla bitirmiş olacaktır.

16.2    Yüklenicinin çevresel ve sosyal risklerle etkileri içeren, Teklifin içerisinde sunulan ve Sözleşme uyarınca üzerinde mutabık kalınan Yönetim Stratejilerini ve Uygulama Planlarını ve Yüklenici Personeli için Davranış Kurallarını da en azından kapsayan, tedbirleri Proje Müdürünün onayına sunumundan ve gereken onayın makul nedenlerle ertelenmedikçe verilmesini takiben sahada işler başlayabilir.

Devam eden İşlerin ÇS risklerinin ve etkilerinin yönetiminde gereken ilave YSUP’lar da Yüklenici tarafından Proje Müdürünün onayına sunulmalıdır. YSUP bir bütün olarak Yüklenicinin Planı olup; Y-YSUP’un düzenli olarak (en az altı ayda bir) gözden geçirilip güncellenerek İşlere uygun tedbirleri her daim barındırması sağlanmalıdır. Güncellenen Y-YSUP Proje Müdürünün onayından geçmelidir.

17.  Proje Müdürünün Onayı

17.1    Yüklenici, önerilen Geçici İşleri gösteren Şartnameleri ve Çizimleri, onayını almak üzere Proje Müdürü'ne iletecektir.

17.2    Yüklenici, Geçici İşlerin tasarımından sorumlu olacaktır.

17.3    Proje Müdürünün onay vermesi, Yüklenicinin Geçici İşlerin tasarımına yönelik sorumluluğunu değiştirmez.

17.4    Yüklenici gereken hallerde Geçici İşlerin tasarımı için üçüncü tarafların onayını alacaktır.

17.5    Yüklenici tarafından geçici veya sürekli İşlerin yerine getirilmesi için hazırlanmış tüm Çizimler, uygulanmadan önce Proje Müdürünün onayına tabidir.

18.         Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Korunması

18.1    Yüklenici, Sahada yürütülen bütün faaliyetlerin güvenliğinden sorumlu olacaktır.

18.2    Yüklenicinin yapması gerekenler:

(a)          Yürürlükteki tüm sağlık ve emniyet düzenlemelerine ve Kanunlarına uyum;

(b)          Sözleşmede belirtilen geçerli tüm sağlık ve güvenlik yükümlülüklerine uyum;

(c)          Çalışma sahasında ve diğer ilgili yerlerde, eğer varsa, bulunmaya yetkili tüm personelin sağlık ve güvenliğini gözetmek;

(d)          Çalışanlara zarar gelmemesi için Saha ve İşlerin gereksiz engellerden korunması;

(e)          Sözleşme Tamamlanma Belgesinin ihracına kadar olan sürede Yapım İşleri için gerekli çitle çevreleme, aydınlatma, güvenli erişim ve bekçilik/gözetim unsurlarını temin etme;

(f)           Yapım İşlerinin ifasında kamunun ve komşu arazi sahiplerinin/kullanıcılarının kullanımı ve korunması maksadıyla gereken Geçici İşlerin sunumu (yollar, yaya yolları, bekçiler ve çitler gibi);

(g)          Yüklenici Personeline uygun sağlık ve güvenlik eğitimlerinin sunumu ile eğitim kayıtlarının tutulması;

(h)          Yüklenici Personelinin sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ilişkin uygulama yöntemlerini içselleştirmelerini sağlamak; personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile bila bedel kişisel koruyucu malzeme sunmak;

(i)            Sağlıklı ve emniyetli olmadığını düşündükleri iş ortamlarının/durumlarının bildiriminde kullanmaları için Yüklenici Personeline gerekli süreçlerin kurulumu ve de makul gerekçelerle yaşamlarına ve sağlıklarına yakın ve ciddi tehlike arz eden durumlarda iş istasyonlarından ayrılma hakkının tanınması;

(j)            Yukarıda değinilen durumlar neticesinde istasyonlardan ayrılan Yüklenici Personelinin işe tekrar başlamaları ancak gerekli düzeltici tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Bahsi geçen bildirimlerde bulunmaları veya çalışma sahasını sayılan nedenlerle terk etmeleri durumunda Yüklenici Personele karşı misilleme veya olumsuz bir eylemde bulunulamaz;

(k)          Çalışma sahasında veya yakınında İşveren Personelinin, İşverenin kullandığı herhangi bir yüklenicinin ve/veya yasayla kurulmuş herhangi bir kamu makamı veya su ve kanalizasyon işletmesi benzeri özel kurum çalışanlarının Sözleşmede yer almayan bir İş yapıyor olmaları durumunda, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında; ilgili tarafların kendi personellerinin sağlık ve güvenliğine dair sorumluluklarına halel getirmeksizin; işbirliğine gidilmelidir; 

(l)            Sağlık ve güvenlik performansının ve çalışma ortamının gözden geçirilmesinde kullanılacak ve en az altı ayda bir düzenli uygulanacak bir sistemin kurulumu ve kullanımı.

SGK Alt Madde 16.2 uyarınca Yapım İşlerine, Çalışma Sahasına ve yüklenicinin işi yürütmeyi düşündüğü diğer alanlara özel hazırlanmış bir sağlık ve güvenlik rehberinin Yüklenici tarafından hazırlanarak Proje Müdürünün onayına sunulması gerekmektedir.

Bahse konu rehber yürürlükteki diğer sağlık ve emniyet mevzuatına ek olarak hazırlanmalıdır.

Sağlık ve güvenlik rehberi Sözleşme kapsamında sağlık ve güvenlik gerekliliklerini belirleyecek olup;

(a)         Asgari aşağıdaki hususları içermelidir:

                               (i)            Yüklenicinin kontrolündeki tüm çalışma yerlerinde, makine, ekipman ve süreç kullanımlarında sağlığa halel getirmeyecek güvenli iş ortamının tesisi ve idamesi için prosedürler oluşturmak; bu bağlamda kimyasal, fiziki ve biyolojik maddelerin ve etmenlerin kontrol tedbirlerini belirlemek;

                                (ii)            Sunulacak eğitimlerin ve eğitim kayıtlarının ayrıntıları;

                              (iii)            Acil durum halinde; gerek insan gerekse doğa kaynaklı olup işletme kurallarına uymama, ekstrem hava olayları veya erken uyarı sisteminin olmaması gibi farklı nedenlerle meydana gelebilecek yangın, patlama, kaçak veya sızıntı gibi; önleme, hazırlıklı olma ve müdahale adımlarının net biçimde belirlenmesi;

                              (iv)             İş kazaları, ölüm, yaralanma ve hastalıkları gibi olumsuz etkilere karşı düzeltici/önleyici tedbirlerin hazırlanması;

                                (v)            Suyla bulaşan, su kaynaklı veya bağlantılı ve vektör aracılı muhtemel hastalıklara karşı toplumun korunması amaçlı önleyici azaltım tedbirlerinin alınması,

                              (vi)             Yapım İşlerinin ifası kaynaklı bulaşıcı hastalıkların (HIV virüsü gibi Cinsel Yolla Bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar dahil) ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yayılmasını önleyici tedbirler almak; bu bağlamda bilhassa hassas ve kırılgan toplum gruplarının farklı oranlarda risk altında olduğu bilinciyle hareket etmek. Sözleşmeyle bağlantılı geçici veya daimi işgücü hareketliliğinden kaynaklanabilecek bulaşıcı hastalıkların yayılımını önleyici ve etkilerini azaltıcı tedbirleri uygulamak;

                            (vii)            SGK Alt Madde 9.4.6 uyarınca Yüklenicinin barınma ve sosyal tesisler sağlama yükümlülüğü olması durumunda ilgili tesislerin yönetimi ve kalitelerinin temininde kullanılacak politikaların ve usullerin belirlenmesi ve de

(b)         Şartnamelerde belirtilen diğer tüm hususlar.

18.3    Çevrenin Korunması

(a)   Yüklenici çevrenin korunması için gerekli tüm tedbirleri (Saha içerisinde ve dışında) alacaktır ve de

(b)   Kirlilik, gürültü gibi Yüklenicinin operasyonlarından ve/veya faaliyetlerinden kaynaklanan zarar ve rahatsızlıkları sınırlayacaktır.

Yüklenici faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon, yüzey deşarjı, atık madde ve diğer kirletici değerlerinin Şartnamelerde belirtilen ve yürürlükteki kanunların izin verdiği değerleri aşmaması gerekmektedir.

Yüklenici faaliyetleri neticesinde çevre, mal ve mülkiyete ve/veya insanlara zarar ve rahatsızlık verilmesi durumunda, Yüklenici Proje Müdürünün mutabakatıyla uygun zaman ve ölçüde gerekli düzeltici tedbirleri almalı; mümkünse zarar gören çevrenin eski durumuna döndürülmesine çalışmalıdır. Bahse konu tedbirlerin masrafı Yüklenici tarafından karşılanacak, tedbirler Proje Müdürünün yeterli bulacağı standartları karşılayacaktır.

19.      Arkeolojik ve Jeolojik Bulgular

19.1    Çalışma sahasında bulunan tüm fosiller, sikkeler, değerli ve antik maddelerle yapı grupları ve de jeolojik, arkeolojik, paleontolojik, tarihi ve dinsel açıdan önemli tüm buluntular İşverenin nezaretine ve korumasına alınmalıdır. Yüklenici aşağıdakilerden sorumludur:

(a)         Bulgulara daha fazla zararı önlemek üzere ilgili alanın çitle çevrelenmesi de dâhil makul tüm tedbirlerin alınması; Yüklenici Personelinin ve diğerlerinin buluntulara zarar vermesinin ya da almasının önlenmesi;

(b)         Bahse konu buluntulara rastlanması durumunda uygun eylemlerin ne olduğuna dair ilgili Yüklenici Personelinin eğitimi ve de

(c)         Şartnamelerin gereklilikleri ve ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca diğer tüm gerekli tedbirlerin uygulanması.

Bahse konu buluntuların keşfini takiben, mümkün olan en kısa sürede, Proje Müdürü bilgilendirilmeli; Proje Müdürünün ilgili talimatlarına uygun hareket edilmelidir.

20.    Sahanın Teslimi

20.1    İşveren, Sahanın tüm kısımlarını Yükleniciye teslim edecektir.  SÖK’te belirtilen tarihte Sahanın bir kısmının teslim edilmemiş olması halinde, İşveren ilgili faaliyetlerin başlatılmasını geciktirmiş sayılacak ve bu durum Telafi Edilmesi Gereken  Durum oluşturacaktır.

21.  Sahaya Erişim

21.1    Yüklenici, Proje Müdürüne ve Proje Müdürünün yetkilendirdiği herhangi bir kişiye (Banka personeli veya Banka adına yetkili danışmanları; bağımsız uzmanlar, yöre halkı ve STK’lar dahil paydaşlar ve üçüncü taraflar dahil) Sahaya ve Sözleşmeyle bağlantılı olarak işin yapıldığı veya yapılmasının planlandığı herhangi bir mekâna çevresel ve sosyal denetim amaçları da dahil erişim imkânı sağlayacaktır.

22.  Talimatlar, İncelemeler ve Denetimler

22.1    Yüklenici, Proje Müdürünün Sahanın bulunduğu yerde yürürlükte olan yasalara uygun olarak verdiği bütün talimatları yerine getirecektir.

22.2    Yüklenici İşler ile ilgili olarak hesap ve kayıtları, ilgili zaman değişikliklerini ve maliyetleri  açık bir şekilde belirleyecek şekil ve ayrıntıda, doğru ve sistematik bir şekilde tutacak, Alt Yüklenicilerinin ve Alt Danışmanlarının da tutması için her türlü makul çabayı gösterecektir.

22.3    Genel Koşullar Ek-A paragraf 2.2.e hükümleri uyarınca, Yüklenici, Banka’nın ve/veya Banka tarafından atanmış kişilerin Sahayı incelemesine ve/veya Yüklenici ile Sözleşme’nin yürütülmesiyle ilgili Alt-yüklenicilerinin hesaplarını ve kayıtlarını incelemesine izin verecektir ve Banka tarafından gerekli görüldüğü takdirde bu gibi hesap ve kayıtların Banka tarafından atanmış hesap denetçileri tarafından denetlenmesini sağlayacaktır. Diğer hükümlerinin yanında, Banka'nın inceleme ve hesap denetimi yaptırma hakkını, önemli ölçüde engelleme niyeti taşıyan davranışların sözleşmenin feshine (ve Banka’nın yürürlükteki yaptırım prosedürleri uyarınca seçilebilme özelliğinde olmama durumunun tespitine) neden olacak yasaklanmış bir hareket oluşturduğunu ifade eden Madde 25.1’e (Sahtecilik ve Yolsuzluk)  Yüklenicinin, Alt-Yüklenicilerinin ve Alt danışmanlarının dikkati çekilir.

23.  Hakemin Atanması

23.1    Hakem, İşverenin Sözleşmeye Davet Mektubu’nu düzenlediği zaman, İşveren ve Yüklenici tarafından beraberce atanacaktır. İşveren, Kabul Mektubu'nda Hakem atanmasını kabul etmediğini belirtir ise, İşveren SÖK’de belirtilen Atama Makamından talep tarihinden itibaren 14 gün içerisinde bir Hakem atamasını isteyecektir.

23.2    Atanan Hakem görevinden istifa eder veya vefat ederse, veya İşveren ve Yüklenici söz konusu Hakemin Sözleşme hükümlerine uygun davranmadığı konusunda görüş birliğine varırsa, İşveren ve Yüklenici tarafından yeni bir Hakem atanacaktır. İşveren ile Yüklenici bu konuda anlaşamazlarsa, 30 gün içerisinde iki taraftan birinin ileteceği talep üzerine, SÖK’de belirtilen Atama Makamı tarafından bu talebin alınmasından itibaren 14 gün içinde bir Hakem atanacaktır.

24.  Anlaşmazlık Halinde Uygulanacak Prosedür

24.1    Yüklenicinin Proje Müdürü tarafından alınan bir kararın Proje Müdürüne Sözleşmeyle verilen yetkinin dışında olduğuna inanması veya Proje Müdürü tarafından yanlış bir karar alındığına inanması halinde, Proje Müdürünün söz konusu kararı öğrenildikten itibaren 14 gün içinde, bu karar için Hakeme başvurulacaktır.

24.2    Hakem, bu anlaşmazlıkla ilgili bildirimi aldıktan itibaren 28 gün içerisinde yazılı olarak kararını açıklayacaktır.

24.3    Hakem tarafından verilen karar ne yönde olursa olsun, Hakeme, SÖK’de belirtilen geri ödenebilir masraflar ile birlikte, SÖK’de belirtilen tarife üzerinden saatlik ücret ödenecek olup; bununla ilgili maliyet İşveren ve Yüklenici arasında bölüşülecektir.  İki taraftan biri, Hakem tarafından karar verilmesinden itibaren 28 gün içinde, Hakem tarafından verilen bu karar için bir tahkime başvurabilir. Taraflardan herhangi biri yukarıda belirtilen 28 günlük süre içerisinde Hakemin kararıyla ilgili anlaşmazlığı tahkime götürmez ise, Hakemin söz konusu kararı nihai ve bağlayıcı olacaktır.

24.4    Tahkim süreci, SÖK’de anılan kurumun yayınladığı tahkim usullerine göre ve SÖK’de anılan yerde gerçekleştirilecektir.

25.  Sahtecilik ve Yolsuzluk

25.1    Banka, SGK Ek-A’da açıklanan Dünya Bankası Grubu Yaptırım Çerçevesinde yer alan yürürlükteki yaptırım politikalarına ve prosedürlerine ve Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzuna uyulmasını zorunlu kılar.

25.2    İşveren, Yükleniciden, ihale süreci veya Sözleşmenin imzalanması ile ilgili olarak temsilcilere veya başka taraflara ödediği veya ödeyeceği komisyonları ve ücretleri açıklamasını ister. Açıklanan bilgiler asgari olarak temsilcinin veya başka tarafın adını ve adresini, tutarı ve para birimini ve komisyon, bağış veya ücretin amacını içermelidir.

26.  Paydaş Katılımı

26.1    Paydaş katılımını gerçekleştirmek adına İşveren ve/veya Proje Müdürünün makul biçimde talep edebileceği ilgili tüm sözleşme bilgilerinin Yüklenici tarafından sunulması gerekmektedir. “Paydaş” kavramı aşağıdaki bireyler ve gruplar için kullanılır:

(i)       Sözleşmeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olanlar ile

(ii)    Sözleşmede menfaati olan taraflar.

İşverenin ve/veya Proje Müdürünün makul talep etmeleri durumunda Yüklenici de Paydaş Katılım toplantılarında yer alabilir.

27.  Tedarikçiler (alt yükleniciler hariç)

27.1    Zorla Çalıştırma: SGK Alt Madde 9.4.14 uyarınca tedarikçilerinin (alt yüklenicilere ilaveten) zorla çalıştırma içeren, insan kaçakçılığı dâhil, eylemlere girişmemesi veya karışmamasından Yüklenici sorumludur. Zorla çalıştırma/kaçakçılık vakalarının tespiti durumunda Yüklenici gerekli tedbirleri almalı, tedarikçilerinin düzeltici tedbirleri uygulamalarını sağlamalıdır. Düzeltici tedbirlerin tedarikçiler tarafından uygulanmaması durumunda Yüklenici, makul süre zarfında, bahse konu riskleri yönetebilecek yeni tedarikçiler bulacaktır.

27.2    Çocuk İşçiliği: SGK Alt Madde 9.4.15 uyarınca tedarikçilerinin (alt yüklenicilere ilaveten) çocuk işçi çalıştırmamasını veya benzer süreçlere karışmamasını teminden Yüklenici sorumludur. Çocuk işçiliği vakalarının tespiti durumunda Yüklenici gerekli tedbirleri almalı, tedarikçilerinin düzeltici tedbirleri uygulamalarını sağlamalıdır. Düzeltici tedbirlerin tedarikçiler tarafından uygulanmaması durumunda Yüklenici, makul süre zarfında, bahse konu riskleri yönetebilecek yeni tedarikçiler bulacaktır.

27.3    Ciddi Güvenlik Sorunları: Yüklenici ve alt yüklenicileri yürürlükteki tüm güvenlik yükümlülüklerine, SGK Alt Madde 18.2’de belirtilenler dâhil, uymakla mükelleftir. Yüklenici, ayrıca, alt yüklenici haricindeki tüm tedarikçilerinin personeliyle alakalı güvenlik sorunlarını çözmelerini sağlamakla yükümlüdür. Ciddi güvenlik sorunlarının saptanması durumunda Yüklenici tarafından tedarikçilerinin gerekli düzeltici tedbirleri uygulamaları sağlanmalıdır. Tedbirlerin tedarikçiler tarafından uygulanmadığı hallerde Yüklenici, makul süre zarfında, bahse konu riskleri yönetebilecek yeni tedarikçiler bulacaktır.

27.4    Doğal Kaynak maddelerinin tedarikçilerden temini: Yüklenicinin, tedarikçilerinden temin edeceği doğal kaynak maddelerinin elde edilme süreçlerinin doğal ve kritik habitatlara dönüştürücü ve bozucu zarar vermediğinin; sürdürülebilir olmayan odun kesimi veya sahil/nehir yataklarında hafriyat gibi; yürürlükteki doğrulama ve belgelendirme süreçleriyle ispatlanmış olması gerekmektedir.

Bir tedarikçinin bahse konu dönüştürücü ve bozucu etkilerin olmadığını belgeleyememesi durumunda Yüklenici, makul süre zarfında, habitatları önemli ölçüde olumsuz etkilemediğini gösterebilen yeni bir tedarikçi bulacaktır.

28.  Davranış Kuralları

28.1    Yüklenici tarafından Yüklenici Personeli için Davranış Kuralları hazırlanacaktır.

Her bir Yüklenici Personelinin Davranış Kuralları hakkında bilgilendirilmesi ile yasaklı davranışlar dâhil, uygunsuz davranışların doğuracağı neticeleri anlamasının sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır. 

Bahse konu tedbirler Yüklenici Personelinin anlayabileceği/izleyebileceği talimat ve belgelerden oluşmalı; uygun olan hallerde talimat ve belgelerin alındığı personelin imzasıyla teyit edilmelidir.

Sahanın farklı noktalarında veya Yapım İşlerinin yürütüleceği diğer alanlarda ve de yöre halkı ile projeden etkilenenlerin bulunduğu Saha dışı noktalarda Davranış Kurallarının görünür biçimde asılması/bulunması Yüklenicinin sorumluluğudur. Bu ilanlar Yüklenici ve İşveren Personeli ile yöre halkının anlayabileceği lisanlarda olmalıdır.

Yüklenicinin Yönetim Stratejisi ve Uygulama Planları, bahse konu yükümlülüklere riayeti doğrulayacak süreçleri de içermelidir. 

29.   Saha Güvenliği

29.1    Sahanın güvenliğinden ve aşağıdaki hususlardan Yüklenici sorumludur:

(a)         Yetkisiz/izinsiz kişilerin Sahadan uzak tutulması;

(b)         Yetkili/izinli kişiler Yüklenici ve İşverenin personeli ile İşverence veya Proje Müdürünce Yükleniciye bildirimi yapılan diğer personelden (İşverenin sahadaki diğer yüklenicileri gibi) oluşmaktadır.

SGK Alt Madde 16.2 uyarınca Yüklenicinin Proje Müdürünün onayı için Sahadaki güvenlik düzenlemelerini içeren bir güvenlik yönetim planı sunması gerekmektedir.

Yüklenici aşağıdakilerden sorumludur: (i) güvenliği sağlamak için işe alınan tüm personelin geçmiş sorgulamasını yapmak; (ii) güvenlik personeline güç kullanımı (uygun olan hallerde ateşli silah kullanımı), Yüklenici ve İşveren Personeliyle projeden etkilenen topluluklara yaklaşım/davranış kuralları hususlarında eğitim vermek veya eğitim almalarını sağlamak; (iii) güvenlik personelinin yürürlükteki Kanunlar ve Şartnamelerdeki hükümler uyarınca hareket etmelerini şart koşmak.

Tehdidin doğası ve büyüklüğüne orantılı olması kaydıyla ve önleyici ve savunma amaçlı müdahaleler hariç güvenlik personelinin güç kullanmasına izin verilmez.

Yüklenici, güvenlik düzenlemelerinin hazırlanmasında Şartnamelerde belirtilen ilgili hükümlere de uymalıdır.”

 1. Zaman Kontrolü

30.  Program

 

30.1    Sözleşmete Davet Mektubu tarihinden itibaren SÖK’de belirtilen süre içerisinde, Yüklenici söz konusu İşle ilgili genel yöntemleri, düzenlemeleri, düzeni ve her türlü faaliyetin zamanlamasını gösteren bir Programı onaylaması için Proje Müdürüne iletecektir. Götürü usul sözleşmeler için, Programda yer alan faaliyeteler, Faaliyet Çizelgesinde belirtilenlerle tutarlı olacaktır. Proje Müdürünün Programa vereceği onay Yüklenicinin yükümlülüklerini değiştirmeyecektir. Yüklenici bahse konu Programı tekrar, gereken her an, gözden geçirerek Proje Müdürünün onayına sunabilir. Gözden Geçirilmiş Program Sapma/Değişiklik ile Tazminat Gerektiren Durumların ilerlemeye etkilerini de göstermelidir.

30.2    Güncelleştirilmiş Program, faaliyetlerin sıralamasında yapılan herhangi bir değişiklik de dahil olmak üzere, her bir faaliyette kaydedilen fiili ilerlemeyi ve sağlanan ilerlemenin geri kalan İşin zamanlaması üzerindeki etkisini gösteren bir programdır.

30.3    Yüklenici İşlerdeki ilerlemeyi izlemeli, somut ilerlemeyi ve kalan İşlerin durumunu gösteren ilerleme raporu ve güncellenmiş Programı Proje Müdürüne sunmalıdır. Bahse konu raporlarda, SÖK’te belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla, faaliyet sıralamasında oluşabilecek değişiklikler de bildirilmelidir. Belirtilen süre zarfında Yüklenicinin güncellenmiş Programı sunmaması durumunda SÖK’te belirtilen miktarı bir sonraki ödeme sertifikasından kesebilir; Program gerektiği biçimde sunulana kadar bu miktarı bekletmeye devam edebilir. Götürü usul sözleşmelerde Proje Müdürünü talimatını izleyen 14 gün içerisinde Faaliyet Çizelgesinin Yüklenici tarafından hazırlanması gerekmektedir.

30.4    Şartnamelerde aksi belirtilmedikçe her bir ilerleme raporu Ek B’de verilen Çevresel ve Sosyal ölçümleri de içermelidir.  

30.5    Çevreye, projeden etkilenen topluluklara, genel kamuya ve Yüklenici ile İşveren Personeline önemli ters etkiler doğuran veya doğurması muhtemel bir iddia, durum veya Sahadaki bir kaza durumunda Yüklenicinin; ilerleme raporlarından bağımsız olarak, konuyu anında Proje Müdürüne bildirmesi gerekmektedir. Bahse konu durumlar, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, ölüm ve ciddi yaralanmayla sonuçlanan kazaları, özel mülke ciddi zararı veya Cinsel Sömürüyle İstismar ve Cinsel Taciz iddialarını içerebilir. Cinsel Sömürü ve Taciz ve/veya Cinsel Taciz durumunda, uygun biçimde mahremiyeti korumak kaydıyla, iddiaya konu davranış türü (cinsel sömürü, istismar veya taciz), iddia edilen olay mağdurunun cinsiyeti ve yaşı gibi faktörler de toplanan bilgilere eklenmelidir.

Alt Yüklenicinin veya tedarikçilerin bölgesinde Yapım İşleriyle alakalı ve çevreye, projeden etkilenenlere ve genel kamuya, Yüklenici ve İşveren Personeliyle Alt Yüklenici ve Tedarikçilerin çalışanlarına olumsuz etkileri olan veya olması muhtemel iddiadan, olaydan veya kazadan haberdar edildiği andan itibaren Yüklenicinin Proje Müdürünü de hemen bilgilendirmesi gerekmektedir. Bildirimde ilgili olay veya kazaya ilişkin tüm ayrıntılar yer almalıdır. Proje Müdürüyle mutabık kalınacak süre zarfında ilgili tüm ayrıntıların Yüklenici tarafından Proje Müdürüne sunulması gerekmektedir.

Bu Alt Madde kapsamında bahsi olaylar ve kazaların Alt Yüklenicileri ve tedarikçileri tarafından Yükleniciye anında bildirimini sağlamak Yüklenicinin sorumluluğudur.

31.  Planlanan Tamamlama Tarihi'nin Uzatılması

31.1    Yüklenicinin geri kalan işi hızlandıracak adımlar atmadan Planlanan Tamamlama Tarihi'nde söz konusu İşi tamamlamasını imkânsız hale getiren, bu nedenle Yükleniciye ek maliyet doğuracak bir Telafi Edilmesi Gereken Durumun meydana gelmesi veya bir İş Değişiklipinin yapılması halinde, Proje Müdürü Planlanan Tamamlama Tarihi’ni uzatacaktır.

31.2    Yüklenicinin Proje Müdüründen bir Telafi Edilmesi Gereken Durum veya Değiştirme halinde uygulanacak usullerin başlatılması yönünde karar vermesini talep etmesinden ve bununla ilgili tüm destekleyici bilgileri Proje Müdürüne sunmasından itibaren 21 gün içerisinde, Proje Müdürü, Planlanan Tamamlama Tarihi'ni uzatıp uzatmayacağına ve ne kadar uzatacağına karar verecektir.  Yüklenicinin bir gecikme durumunu önceden haber vermemesi veya bir gecikmeyle ilgili işlemlerde işbirliği yapmaması durumunda, bu şekilde ortaya çıkan gecikme, yeni Planlanan Tamamlama Tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

32.  Hızlandırma

32.1    İşverenin Yükleniciden söz konusu İşi Planlanan Tamamlama Tarihinden önce bitirmesini istemesi halinde, Proje Müdürü, Yüklenicinin işlerin gereken şekilde hızlandırılması için fiyatlandırılmış tekliflerini alacaktır.  İşverenin bu teklifleri kabul etmesi durumunda, Planlanan Tamamlama Tarihi buna göre ayarlanacak ve hem İşveren hem de Yüklenici tarafından teyit edilecektir.

32.2    Eğer Yüklenicinin işleri gereken şekilde hızlandırmak için hazırladığı fiyatlandırılmış teklifleri İşveren tarafından kabul edilirse, bunlar Sözleşme Bedeline dahil edilir ve İş Değişikliği olarak işlem görür.

33.  Proje Müdürünün Talimat Verdiği  Gecikmeler

33.1    Proje Müdürü, Yükleniciye söz konusu İş dâhilindeki herhangi bir faaliyetin başlamasını veya yürütülmesini geciktirmesi yönünde talimat verebilecektir.

34.  Yönetim Toplantıları

34.1    Proje Müdürü Yüklenicinin veya Yüklenici Proje Müdürünün bir yönetim toplantısına katılmasını talep edebilecektir.  Yönetim toplantısı; geri kalan işin planlarını incelemek ve erken uyarı prosedürüne göre ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla yapılacaktır.

34.2    Proje Müdürü, yönetim toplantısının kaydını tutacaktır ve toplantı kayıtlarının nüshalarını toplantıya katılanlara ve İşverene iletecektir. Tarafların yapılacak işlemlere ilişkin sorumluluklarına, ya yönetim toplantısı sırasında ya da yönetim toplantısından sonra Proje Müdürü karar verecektir ve karar verilen sorumluluklar toplantıya katılanlara yazılı olarak bildirilecektir.

35.  Erken Uyarı

35.1    Yüklenici, söz konusu İşin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek, Sözleşme Bedelini artırabilecek veya söz konusu İşin yerine getirilmesini geciktirebilecek nitelikte olup, ileride ortaya çıkması muhtemel olaylar veya koşullar konusunda en kısa zamanda Proje Müdürünü uyaracaktır. Proje Müdürü, Yüklenicinin ileride oraya çıkması muhtemel olay veya koşulun Sözleşme Bedeli ile Tamamlama Tarihi üzerinde yaratacağı tahmini etkiyi belirtmesini isteyebilecektir.  Bu tahmin, makul ve mümkün olan en kısa zamanda Yüklenici tarafından sunulacaktır.

35.2    Yüklenici, söz konusu işle ilgili olan herhangi bir kişi tarafından böyle bir olayın veya koşulun etkisinden nasıl kaçınılabileceği veya bu etkinin nasıl azaltılabileceği konusunda önerilerin hazırlanmasında ve dikkate alınmasında, ayrıca Proje Müdürünün bunun sonucunda vereceği talimatların yerine getirilmesinde, Proje Müdürü ile işbirliği yapacaktır.

 1. Kalite Kontrolü

36.  Kusurların Tespiti

36.1    Proje Müdürü, Yüklenicinin çalışmalarını kontrol edecek ve bulunan herhangi bir Kusur konusunda Yükleniciyi bilgilendirecektir. Bu gibi bir kontrolün yapılması, Yüklenicinin sorumluluklarını etkilemez. Proje Müdürü, Yükleniciye bir Kusuru araştırması ve Proje Müdürünün bir Kusur olarak kabul edebileceği herhangi bir işi tespit ve test etmesi yönünde talimat verebilecektir.

37.  Testler

37.1    Proje Müdürünün herhangi bir işin kusurlu olup olmadığını kontrol etmek amacıyla Yükleniciye Şartnamede belirtilmemiş bir testi yapması yönünde talimat vermesi ve bu testin işin kusurlu olduğunu göstermesi halinde, Yüklenici söz konusu testin masraflarını ve her türlü numune masrafını karşılayacaktır.  Eğer hiçbir Kusur yoksa, söz konusu test bir Telafi Edilmesi Gereken Durum olarak değerlendirilecektir.

38.  Kusurların Düzeltilmesi

38.1    Proje Müdürü, SÖK’de tanımlanmış olan ve Tamamlama anında başlayan Kusur Sorumluluk Süresinin bitiminden önce, her türlü kusur hakkında Yükleniciye bildirimde bulunacaktır. Kusur Sorumluluk Süresi, söz konusu Kusurlar giderilmeyip devam ettiği süre boyunca uzatılacaktır.

38.2    Bir Kusur ihbarı her ne zaman bildirilirse, Yüklenici bildirilen Kusuru, Proje Müdürünün söz konusu bildiriminde belirtilen süre içerisinde giderecektir.

39.  Düzeltilmeyen Kusurlar

39.1    Yüklenicinin bir Kusuru Proje Müdürünün ilgili bildiriminde belirtilen süre içerisinde gidermemesi durumunda, Proje Müdürü söz konusu Kusurun giderilmesine ilişkin masrafı belirleyecektir ve Yüklenici bu masrafı karşılayacaktır.

 1. Maliyet Kontrolü

40.  Sözleşme Bedeli

40.1    Metraj ve Birim Fiyat Cetveli, Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek İşlere ilişkin fiyatlandırılmış iş kalemlerini içerecektir. Sözleşme Bedelini hesaplamak için Metraj ve Birim Fiyat Cetveli kullanılır. Tamamlanan iş miktarı için, Yükleniciye Metraj ve Birim Fiyat Cetvelinde her bir kalem için belirtilen fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.

41.  Sözleşme Bedelinde Yapılan Değişiklikler

41.1    Gerçekleştirilen işin nihai miktarı eğer Metraj ve Birim Fiyat Cetvelinde belli bir kalem için gösterilen miktardan yüzde 25’ten fazla değişiklik gösteriyorsa, bu değişikliğin İlk Sözleşme Bedelini yüzde 1 aşması kaydıyla, Proje Müdürü, söz konusu değişikliğe imkan verecek şekilde fiyatı ayarlayacaktır. Konuyla ilgili olarak İşverenden önceden onay alınmış olması hariç, Proje Müdürü, İlk Sözleşme Bedelinin yüzde 15’ten fazla aşılması sonucunu doğuran miktar değişikliklerinin oranını ayarlamayacaktır.

41.2    Proje Müdürü tarafından talep edilmesi halinde, Yüklenici, Metraj ve Birim Fiyat Cetvelindeki herhangi bir fiyatın ayrıntılı maliyet dağılımını Proje Müdürüne sunacaktır.

42.  İş Değişikliği

 

42.1    Tüm İş Değişiklikleri Yüklenici tarafından hazırlanan güncelleştirilmiş Programlara dâhil edilecektir.

42.2    Yüklenici, Proje Müdürü tarafından talep edildiğinde, söz konusu İş Değişikliğini gerçekleştirmeye yönelik bir teklifi ve bahse konu değişikliğin ÇS açısından etkilerini Proje Müdürüne sunacaktır. Proje Müdürü, talebin iletilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde veya Proje Müdürü tarafından bildirilen daha uzun bir süre içinde ve İş Değişikliği talimatı verilmeden önce değerlendirecektir.

42.3    Yüklenicinin teklifinin makul bulunmaması halinde, söz konusu İş Değişikliğinin Yüklenicinin masrafları üzerindeki etkilerine ilişkin Proje Müdürünün kendi tahminleri esas alınacak şekilde Proje Müdürü söz konusu İş Değişikliğinin yapılması için talimatını verebilecek ve Sözleşme Bedelinde değişiklik yapabilecektir.

42.4    Proje Müdürü eğer söz konusu İş Değişikliğinin, işleri geciktirmeden teklif verilmesini ve bu teklifin incelenmesini imkânsız kılacak kadar acil olduğuna karar verirse, hiçbir teklif verilmeyecek ve söz konusu İş Değişikliği, Telafi Edilmesi Gereken Durum olarak işlem görecektir.

42.5    Yüklenici, erken uyarı vererek kaçınmış olacağı masraflar için ilave ödeme almaya hak kazanmayacaktır.  

42.6    Eğer İş Değişikliği kapsamındaki iş Metraj ve Birim Fiyat Cetvelinde açıklanan bir kaleme denk düşüyorsa ve eğer, Proje Müdürünün görüşüne göre, işin miktarı, Madde 41.1'de belirtilen sınırı aşıyorsa veya bu değişikliğin yerine getirilmesi için harcanacak zaman, birim iş miktarı başına düşen maliyetin değişmesine neden olmuyorsa, söz konusu İş Değişikliğinin değerini hesaplamak için Metraj ve Birim Fiyat Cetvelindeki mevcut birim fiyat kullanılacaktır.  Birim iş miktarı başına düşen maliyetin değişmesi halinde veya İş Değişikliğindeki işin niteliğinin veya zamanlamasının Metraj ve Birim Fiyat Cetvelindeki kalemlere denk düşmemesi halinde, Yüklenici tarafından sunulacak teklif, ilgili iş kalemlerine ait yeni fiyatları belirtir şekilde olacaktır.

 

42.7    Değer Mühendisliği: Yüklenici sözleşmenin uygulanması sırasında masraflarını kendisi karşılamak kaydıyla istediği zaman bir değer mühendisliği teklifi hazırlayabilir. Değer mühendisliği teklifi asgari olarak aşağıdakileri içerir;

(a)     Önerilen değişiklik(ler) ve mevcut sözleşme gereklilikleri ile olan farklılıkların kısa açıklaması;

(b)     Değer mühendisliği teklifinin uygulanması halinde İşverenin üstlenmek zorunda kalacağı maliyetlerin (yaşam döngüsü maliyetleri dahil olmak üzere) bir açıklaması ve tahmini dahil olmak üzere, önerilen değişiklik(ler)in tam bir maliyet/fayda analizi; ve

(c)      Değişikliğin performans / işlevsellik üzerindeki etkilerinin açıklaması.

(d)          Gerçekleştirilmesi teklif edilen işin tanımı, uygulama programı ve ÇS risklerini ve etkilerini değerlendirme amaçlı bilgiler.

Eğer değer mühendisliği teklifi, İşlerin işlevselliğini tehlikeye atmaksızın; 

(a)     Sözleşme tamamlama sürecini hızlandırabileceğini; veya

(b)     Sözleşme Bedelini veya İşveren için doğuracağı yaşam döngüsü maliyetlerini düşüreceğini; veya

(c)     Tesislerin kalitesini, verimliliğini, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini arttıracağını; veya

(d)     İşveren için başka faydalar sağlayabileceğini, İşin işlevselliğini bozmadan, ortaya koyuyorsa, İşveren teklifi kabul edebilir.

Eğer değer mühendisliği teklifi İşveren tarafından onaylanır ve;

(a)     Sözleşme Bedelinde bir düşüş sağlarsa; Yükleniciye ödenecek olan tutar Sözleşme Bedelinde sağlanan düşüş miktarının SÖK’de belirtilen yüzdesi kadar olacaktır; veya

(b)     Sözleşme Bedelinde bir artış ancak yukarıdaki (a) ile (d) bentleri arasında sayılan faydalar sebebiyle yaşam döngüsü maliyetinde bir düşüş sağlarsa, Yükleniciye ödenecek olan tutar  Sözleşme Bedelinde kaydedilen artışın tamamı kadar olacaktır.

43.  Nakit Akışı Tahminleri

43.1    Program güncellendiğinde, Yüklenici güncelleştirilmiş nakit akışı tahminlerini Proje Müdürüne sunacaktır. Nakit akışı tahminleri, Sözleşmede tanımlandığı üzere, Sözleşmede tanımlanan farklı para birimlerinin, gerektiğinde Sözleşmede belirtilen döviz kurları kullanılarak çevrilmiş tutarlarını içerecektir.

44.   Hakedişler

44.1    Yüklenici, gerçekleştirilen işin tahmini değerinden daha önce onaylanmış kümülatif tutar çıkarıldıktan sonra bulunan tutarların aylık bildirimlerini Proje Müdürüne sunacaktır.

44.2    Proje Müdürü, Yüklenicinin bu aylık bildirimini kontrol edecek ve Yükleniciye ödenecek tutarı onaylayacaktır.

44.3    Gerçekleştirilen işin değeri, Proje Müdürü tarafından tespit edilecektir.

44.4    Gerçekleştirilen işin değeri, Metraj ve Birim Fiyat Cetvelindeki tamamlanmış iş miktarlarının değerinden oluşacaktır.[15]

44.5    Gerçekleştirilen işin değeri, İş Değişiklikleri ve Telafi Edilmesi Gereken Duruma biçilen değeri kapsayacaktır  .

44.6    Daha sonra edindiği bilgiler ışığında Proje Müdürü, daha önce verilmiş bir ödeme belgesinde onaylanmış olan herhangi bir kalemi çıkarabilir veya herhangi bir ödeme belgesinde daha önce onaylanmış olan herhangi bir kalemin oranını indirebilir.

44.7    Sözleşme kapsamındaki herhangi bir ÇS yükümlülüğünün Yüklenici tarafından yerine getirilmemiş olduğu/getirilmediği hallerde bahse konu iş veya yükümlülüğün değeri, Proje Müdürünce belirlenecek şekilde, iş/yükümlülük tamamlanana kadar ödenmez ve/veya düzeltme/değiştirme maliyeti, Proje Müdürünce belirlenecek şekilde, gerekli düzeltme/değiştirme yapılana kadar Yükleniciye ödenmez. Bu yükümlülüklere uymama durumu aşağıdaki hususları da içermektedir: 

(a)         Yapım İşi Şartnamesinde tanımlanan işlere veya ÇS yükümlülüklerine uyulmaması: Örneğin; saha sınırlarının dışarısında çalışma yapmak, aşırı toza yol açmak, karayollarını güvenli ve kullanılabilir durumda tutmamak, saha dışındaki bitki örtüsüne zarar vermek, kullanılan yağlar ve sedimantasyon neticesinde su kaynaklarının kirletilmesi, karasal kirlilik, beşeri faaliyete dayalı atıklar, arkeolojik veya kültürel mirasa zarar verme, izinsiz ve/veya verimsiz yakma neticesinde hava kirliliği gibi;

(b)         Y-YSUP belgesinin düzenli ve zamanında gözden geçirilmemesi ve/veya güncellenmemesi neticesinde gelişen ÇS sorunlarının veya öngörülen riskleriyle etkilerinin gözden kaçması/çözümsüz bırakılması;

(c)         Gerekli eğitim ve farkındalık çalışmalarının sunulmaması örneğinde olduğu gibi Y-YSUP gereklerinin uygulanmaması;

(d)         Yapım İşleri ve ilgili faaliyetlerin öncesinde gerekli izin/onayların alınmamış olması;

(e)         Ek B’de tanımlanan şekilde ÇS raporlarının sunulmaması veya bahse konu raporların geç sunumu;

(f)          Proje Müdürünün talimatını verdiği iyileştirme tedbirlerinin, uygunsuzlukların düzeltilmesine dönük tedbirler gibi, verilen süre içerisinde uygulanmaması.

45.  Ödemeler

45.1    Ödemeler, avans geri ödemesi ve ihtiyat kesintisine göre ayarlanacaktır. İşveren, Proje Müdürü tarafından onaylanan tutarları, her bir ödeme belgesinin tarihinden itibaren 28 gün içerisinde Yükleniciye ödeyecektir. İşverenin ödemeyi geç yapması halinde, geciken ödeme üzerinden tahakkuk eden faiz bir sonraki ödemede Yükleniciye ödenecektir. Bu faiz, ödemenin yapılmış olması gereken ancak yapılmadığı tarihten, ödemenin geç yapıldığı tarihe kadar olan süre için, ödemelerin yapıldığı para biriminin her birine ilişkin ticari borçlanmada geçerli olan faiz oranı uygulanarak hesaplanacaktır.

45.2    Onaylanan tutarın daha sonraki bir ödeme belgesinde artış göstermesi halinde veya Hakem veya Tahkim kararı ile ödenmesi istenen bir ödemenin sonucu olarak artış göstermesi halinde, Yükleniciye bu maddede belirtildiği şekilde geciken ödeme üzerinden faiz ödenecektir. Bu faiz, artan tutarın anlaşmazlık olmasaydı onaylanmış olacağı tarihten başlayarak hesaplanacaktır.

45.3    Aksi bildirilmediği sürece, tüm ödemeler ve kesintiler  Sözleşme Bedelini oluşturan para birimi oranlarından yapılacak veya uygulanacaktır.

45.4    Hiç bir rayiç veya fiyat belirtilmemiş İş kalemleri için İşveren tarafından ödeme yapılmayacaktır ve bu kalemlerin Sözleşmedeki diğer rayiçlerin ve fiyatların kapsamında olduğu kabul edilecektir.

46.  Telafi Edilmesi Gereken Durumlar

46.1    Aşağıda belirtilenler Telafi Edilmesi Gereken Durumları oluşturur:

(a)           İşverenin, SGK Madde 20.1 uyarınca Sahanın Teslim Tarihi itibarıyla Sahanın bir kısmına giriş izni vermemesi.

(b)          İşverenin, Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki işini etkileyecek şekilde, Diğer Yüklenicilerin Programını değiştirmesi.

(c)           Proje Müdürünün erteleme talimatı vermesi veya söz konusu İşin zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli olan Çizimleri, Şartnameleri veya talimatları vermemesi.

(d)          Proje Müdürünün Yükleniciye sonradan hiçbir Kusur içermediği anlaşılan bir işi araştırma veya bu işi ilave testlere tabi tutma yönünde talimat vermesi.

(e)           Proje Müdürünün verilecek bir alt sözleşmeyi makul olmayan bir şekilde onaylamaması.

(f)            Teklif Sahiplerine verilen bilgilere (Saha Etüdü Raporları dahil olmak üzere), kamuya açık bilgilere ve Sahanın gözle muayenesine dayanılarak Sözleşmeye Davet Mektubunun verilmesinden önce makul olarak tahmin edilebileceğinden çok daha olumsuz zemin koşullarıyla karşılaşılması.

(g)          Proje Müdürünün İşverenin sebep olduğu önceden tahmin edilemeyen bir sorunu çözmesi yönünde talimat vermesi veya güvenlik ya da başka nedenlerden dolayı gerek duyulan ilave bir işin yapılması yönünde talimat vermesi.

(h)          Diğer yüklenicilerin, kamu kurumlarının,  İdarelerin veya İşverenin Sözleşmede belirtilen tarihlerde  çalışmamaları ve sözleşmede belirtilen diğer kısıtlamalar çerçevesinde  Yüklenicinin gecikmesine veya fazladan masraflar yüklenmesine neden olmaları.

(i)            Avans ödemesinin gecikmesi.

(j)            İşverenin Riskleri arasında sayılan herhangi bir riskin Yüklenici üzerinde yarattığı etkiler.

(k)          Proje Müdürünün İş Tamamlama Belgesini vermekte makul olmayan bir şekilde gecikmesi.

46.2     Bir Telafi Edilebilecek Durumun ilave masrafa neden olması veya söz konusu İşin Planlanan Tamamlama Tarihinden önce tamamlanmasını engellemesi halinde, Sözleşme Bedeli artırılacak ve/veya Planlanan Tamamlama Tarihi uzatılacaktır.  Proje Müdürü, Sözleşme Bedelinin artırılıp artırılmayacağına ve ne kadar artırılacağına, ve Planlanan Tamamlama Tarihinin uzatılıp uzatılmayacağına ve ne kadar uzatılacağına karar verecektir.

46.3     Her bir Telafi Edilmesi Gereken Durumun Yüklenicinin tahmin ettiği bedel üzerinde yaratacağı etkiyi gösteren bilgi, Yüklenici tarafından iletilir iletilmez, Proje Müdürü tarafından değerlendirilecektir ve Sözleşme Bedeli buna göre ayarlanacaktır.  Yüklenicinin tahmin ettiği bedelin makul olmadığı belirlenirse, Proje Müdürü, kendi tahminine dayanarak Sözleşme Bedelini ayarlayacaktır. Proje Müdürü, Yüklenicinin bir Telafi Edilmesi Gereken Durum meydana gelmesi halinde gereken şekilde ve zaman yitirmeden harekete geçeceğini varsayacaktır.

46.4     Yüklenici, İşverenin menfaatlerinin Yüklenicinin erken uyarı vermemesi yüzünden veya Proje Müdürüyle işbirliğinde bulunmaması yüzünden olumsuz etkilenmesi halinde tazminata hak kazanmayacaktır.

47.  Vergi

47.1    Proje Müdürü, Sözleşmeye ilişkin tekliflerin iletilmesinden 28 gün öncesi ile son İş Tamamlama Belgesinin tarihi arasında kalan sürede vergi, resim ve diğer harçların değişmesi halinde, Sözleşme Bedelini buna göre ayarlayacaktır.  Bu ayarlama, Yüklenicinin ödemesi gereken vergi tutarındaki değişiklik kadar olacak; ancak bu gibi değişikliklerin Sözleşme Bedelinde halihazırda yansıtılmamış olması veya SGK Madde 49’un bir sonucu olması şartı aranacaktır.

48.  Para Birimleri

48.1    Ödemelerin İşverenin Ülkesinin SÖK’de belirtilen para birimi dışındaki para birimleri cinsinden yapıldığı hallerde, ödenecek tutarları hesaplamakta kullanılan döviz kurları, Yüklenicinin Teklifinde belirtilen döviz kurları olacaktır.

49.  Fiyat Ayarlaması

49.1    SÖK’de bu yönde hüküm bulunması kaydıyla, girdi maliyetlerindeki dalgalanmalar için fiyat farkı uygulanabilir. Böyle bir hüküm bulunması halinde, her bir ödeme belgesinde onaylanan tutarlar, Avans Ödemesi kesintisi  yapılmadan önce, ilgili fiyat farkı katsayısı her bir para biriminde ödenecek olan tutarlara uygulanarak ayarlanır. Her bir Sözleşme para birimi için, aşağıda belirtilen türden ayrı bir formül uygulanır:

Pc = Ac + Bc  Imc/Ioc

Burada;

         Pc; Sözleşme Bedelinin belirli bir para biriminde (“c”) ödenecek olan bölümü için geçerli ayarlama faktörüdür;

         Ac ve Bc;[16] SÖK’de belirtilen ve Sözleşme Bedelinin ilgili para biriminde (“c”) ödenecek olan, sırasıyla, ayarlanamaz ve ayarlanabilir bölümleri için uygulanacak katsayılardır; ve

         Imc faturalanacak(hakediş yapılacak) ayın sonunda geçerli olan endeks ve Ioc ödemesi yapılacak  girdiler için teklif açılışından 28 gün önce geçerli endeks değeridir; her ikisi de “c” spesifik para birimindedir.

49.2    Endeksin değeri eğer hesaplamada kullanıldıktan sonra değişirse, hesaplama düzeltilecek ve bir sonraki ödeme belgesinde bir ayarlama yapılacaktır. Endeks değerinin, fiyatlarda meydana gelen dalgalanmalar sonucu maliyette oluşan bütün değişiklikleri dikkate aldığı kabul edilecektir.

50.  İhtiyat Kesintisi

50.1    İşveren, söz konusu İşin bütünüyle Tamamlanmasına kadar, SÖK’de belirtilen oran tutarında, Yükleniciye ödenmesi gereken hakkedişten ihtiyat kesintisi yapacaktır.

50.2    Proje Müdürü tarafından İş Tamamlama Belgesinin verilmesi üzerine, SGK 57.1 uyarınca, ihtiyat kesintisinin toplam tutarının yarısı Yükleniciye geri ödenecektir ve diğer yarısı da Kusur Sorumluluk Süresi bittikten ve Proje Müdürü, bu süre sona ermeden önce Proje Müdürü tarafından Yükleniciye bildirilen bütün Kusurların giderildiğini onayladıktan sonra Yükleniciye geri ödenecektir. Yüklenici, ihtiyat kesintisinin yerine “talep üzerine” ödenebilir bir Banka garantisi verebilecektir.

51.  Gecikme Cezası

51.1    Yüklenici, Tamamlama Tarihinin Planlanan Tamamlama Tarihini aştığı her gün için, SÖK’de belirtilen gün başına düşen oran üzerinden İşverene gecikme cezası ödeyecektir.  Toplam gecikme cezası tutarı, SÖK’de belirtilen tutarı aşmayacaktır. İşveren, gecikme cezalarını Yükleniciye ödemesi gereken ödemelerden düşebilecektir. Gecikme cezalarının ödenmesi, Yüklenicinin sorumluluklarını etkilemez.

51.2    Planlanan Tamamlama Tarihinin gecikme cezalarının kesilmiş olduğu tarihten sonrasına kadar uzatılması halinde, Proje Müdürü, bir sonraki ödeme belgesinde ayarlama yapmak suretiyle,  Yüklenici tarafından fazladan yapılmış olan herhangi bir gecikme cezası kesintisini düzeltecektir. Yükleniciye, ödediği fazladan gecikme cezası için, SGK Alt-Madde 45.1’de belirtilen oranlar üzerinden, bu fazladan ödeme tarihinden kendisine yapılan geri ödeme tarihine kadar geçen sürede işleyen faiz ödenecektir.

52.  Erken Bitirme Primi

52.1    Yükleniciye, söz konusu İşin Planlanan Tamamlama Tarihinden önce bitirilmesi halinde Planlanan Tamamlama Tarihine kadar olan her gün (Yükleniciye hızlandırma için ödeme yapılan bütün günler düşüldükten sonra) için, SÖK’de belirtilen gün başına düşen oran üzerinden erken bitirme primi ödenecektir. Proje Müdürü, tamamlanmış olmasının zorunlu olması gerekmese bile, söz konusu İşin tamamlanmış olduğunu onaylayacaktır.

53.  Avans Ödemesi

53.1    İşveren tarafından kabul edilebilecek şekilde ve İşveren tarafından  kabul edilebilecek bir bankanın avans ödemesine eşit miktarlarda ve para cinsinde düzenlediği, Yüklenici tarafından sunulan bir Koşulsuz Banka Teminatına karşılık, İşveren, SÖK’de belirtilen tarih itibarıyla SÖK’de belirtilen tutarları Yükleniciye avans olarak ödeyecektir.  Bu Teminat, avans ödemesi geri ödeninceye kadar yürürlükte kalacaktır ancak Teminatın tutarı, Yüklenici tarafından geri ödenen meblağlar tutarında düşürülecektir. Avans ödemesi üzerinden faiz alınmayacaktır.

53.2    Yüklenici, avans ödemesini yalnızca Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli Ekipman, Tesis, Malzemeler ve mobilizasyon harcamalarını karşılamak için kullanacaktır.  Yüklenici, ilgili faturaların nüshalarını veya diğer belgeleri Proje Müdürüne iletmek suretiyle avans ödemesinin yukarıdaki amaçlar için kullanılmış olduğunu gösterecektir.

53.3    Avans ödemesi, söz konusu İşin tamamlanmış yüzdelerini içeren ve bir ödeme temeline dayanılarak hazırlanmış çizelgeye göre, aksi durumda Yükleniciye ödenmesi gerekecek olan hakedişlerden orantılı tutarlar düşürülerek geri ödenecektir.  Gerçekleştirilen işlere, İş Değişikliği, fiyat ayarlamalarına, Telefai Edilebilecek Duruma, İkramiyelere veya Maddi Tazminatlara biçilen değerler değerlendirilirken, avans ödemesi veya avans ödemesine ilişkin geri ödeme dikkate alınmayacaktır.

54.  Teminatlar

54.1    Kesin Teminat ve SÖK’te belirtilmiş ise çevresel ve sosyal kesin teminat, Sözleşmeye Davet Mektubu’nda belirtilenden daha geç bir tarihte olmayacak şekilde İşverence sunulacaktır ve İşverence kabul edilebilir bir banka veya kefil tarafından SÖK'te belirtilen tutarda düzenlenecektir ve Sözleşme Bedelinin ödenmesi gereken para birimleri türünden ve oranlarından bildirilecektir.  Kesin Teminat, bir Banka Teminatının sunulmuş olması halinde İş Tamamlama Belgesi’nin verildiği tarihten itibaren 28 gün sonraki tarihe kadar geçerli olacaktır ve bir Teminat Senedinin sunulmuş olması halinde Tamamlama Belgesinin verildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerli olacaktır..

55.    Puantaj (Yevmiyeli İşler)

55.1    Uygun olduğu hallerde, Yüklenicinin Teklifindeki yevmiyeli işlere ait fiyatlar sadece Proje Müdürü tarafından burada belirtilen şekilde ödemesi yapılacak ilave işler için önceden yazılı talimat verilmiş ise kullanılacaktır.

55.2    Yevmiyeli işler kapsamında ödenecek tüm işler, Proje Müdürünce onaylanmış formların Yüklenici tarafından doldurulması yoluyla kaydedilecektir. Doldurulan formların her biri, yapılmakta olan söz konusu iş tamamlandıktan sonra iki gün içerisinde Proje Müdürü tarafından doğrulanacak ve imzalanacaktır.

55.3    Yükleniciye, yevmiyeli işler için ilgili formların imzalanmış  olması durumunda ödeme yapılacaktır.

56.  Onarımların Maliyeti

56.1    Başlangıç Tarihi ile Kusurların Giderilme sürelerinin bitimine kadar olan zaman zarfında söz konusu İş'e dâhil olacak İşlerin veya Malzemelerin kaybı veya hasarı, bu hasar ve kayıpların Yüklenicinin hareketlerinden veya ihmalinden kaynaklanması halinde masrafı Yüklenicinin hesabından karşılanacak şekilde Yüklenici tarafından giderilecektir.

 1. Sözleşmenin Tamamlanması

57.  Tamamlama

57.1    Yüklenici, Proje Müdüründen İş Tamamlama Belgesi  düzenlemesini talep edecektir ve Proje Müdürü söz konusu İşin bütünüyle tamamlanmış olduğuna karar verirse bu belgeyi Yükleniciye verecektir.

58.  Devralma

58.1    İşveren, Proje Müdürünün Tamamlama Belgesini düzenlemesinden itibaren yedi gün içinde Sahayı ve söz konusu İşi devralacaktır.

59.  Kesin Hesap

59.1    Yüklenici, Kusur Sorumluluk Süresinin bitiminden önce Sözleşme kapsamında Yükleniciye ödenmesinin gerektiğini düşündüğü toplam tutarı belirten ayrıntılı bir hesabı Proje Müdürüne iletecektir. Proje Müdürü, Yüklenicinin kendisine ilettiği hesabın doğru ve eksiksiz olması halinde, bir Kusur Sorumluluk Belgesi düzenleyecektir ve Yükleniciye yapılması gereken tüm nihai ödemenin Yüklenicinin bu hesabı kendisine iletmesinden itibaren 56 gün içinde yapılmasını onaylayacaktır. Bu hesabın doğru ve eksiksiz olmaması halinde Proje Müdürü, 56 gün içinde, gerekli düzeltmeleri veya ilaveleri içeren bir çizelge düzenleyecektir. Yeniden sunulduktan sonra Kesin Hesabın yine tatmin edici bulunmaması halinde ise, Proje Müdürü, Yükleniciye ödenmesi gereken tutara karar verecektir ve bir ödeme belgesi düzenleyecektir.

60.  İşletme ve Bakım Kılavuzları

60.1    “As-Built” Çizimlerinin ve/veya işletme ve bakım kılavuzlarının gerekmesi halinde, Yüklenici bunları SÖK’de belirtilen tarihe kadar temin edecektir.

60.2    Yüklenicinin SGK Fıkra 56.1'e uygun olarak SÖK’de belirtilen tarihten önce söz konusu Çizimleri ve/veya kılavuzları temin etmemesi halinde, veya bu çizim ve kılavuzların Proje Müdüründen onay almaması halinde, Proje Müdürü, SÖK’de belirtilen tutarı, Yükleniciye ödenmesi gereken ödemelerden alıkoyacaktır.

61.  Fesih

61.1    İşveren veya Yüklenici, taraflardan birinin Sözleşmenin temel bir şekilde ihlal edilmesine neden olması halinde, Sözleşmeyi feshedebilecektir.

 

61.2    Sözleşmenin temel bir şekilde ihlali, aşağıdakileri kapsayacak ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır:

 

(a)        Yüklenicinin mevcut Programda hiçbir iş durdurma durumu bulunmamasına rağmen işleri 28 gün süreyle durdurması ve bu tür bir durdurmaya Proje Müdürü tarafından izin verilmemiş olması;

(b)        Proje Müdürünün söz konusu İşin ilerlemesini erteleme yönünde Yükleniciye talimat vermesi ve bu talimatın 28 gün içinde geri alınmaması;

(c)        İşverenin veya Yüklenicinin yeniden yapılanma veya birleşme amaçları dışında iflas etmesi veya tasfiye olması;

(d)        Proje Müdürü tarafından onaylanan bir ödemenin İşveren tarafından Proje Müdürünün verdiği ödeme belgesinin tarihinden itibaren 84 gün içerisinde Yükleniciye ödenmemesi;

(e)        Proje Müdürünün belli bir Kusuru gidermemiş olmanın Sözleşme’nin temel bir ihlalini oluşturacağına dair bir Bildirim vermesi ve Yüklenicinin Proje Müdürü tarafından belirlenen makul bir süre içerisinde söz konusu kusuru gidermemesi;

(f)          Yüklenicinin istenen bir Teminatı  sağlayamaması;

(g)        Yüklenicinin, SÖK’de açıklandığı üzere, cezalı olarak çalışılabilecek ve azami ceza tutarına ulaşılan gün sayısı kadar söz konusu İşin tamamlanmasını geciktirmesi veya

(h)        İşverenin görüşüne göre, SGK Ek-A Madde 2.2 bağlamında, Yüklenicinin Sözleşme için rekabet ederken veya Sözleşmeyi yerine getirirken Sahteciliğe ve Yolsuzluğa karışması halinde,  İşveren Yükleniciye yazılı bir ihbarda bulunarak ondört (14) günlük süre tanıdıktan sonra Sözleşmeyi feshedebilir ve Yükleniciyi Sahadan çıkarabilir.

 

61.3    Yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın, İşveren uygun gördüğünde Sözleşmeyi feshedebilir.

 

61.4    Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Yüklenici hemen işleri durduracaktır, Sahayı güvenli ve emniyetli bir hale getirecektir ve mümkün olan en kısa zamanda Sahayı terk edecektir.

 

61.5    Sözleşme taraflarından birinin, yukarıdaki SGK Madde 61.2’de listelenmiş olanlar dışında bir nedenden dolayı Sözleşmenin temel bir şekilde ihlal edildiğini Proje Müdürüne bildirirse, Proje Müdürü bu ihlalin temel bir ihlal olup olmadığına karar verecektir.

62.  Fesih Sonrası Ödeme

62.1    Yüklenici tarafından Sözleşmenin temel bir şekilde ihlal edilmesi nedeniyle Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Proje Müdürü, yapılan İşlerin ve sipariş edilen Malzemelerin değerinden belgenin düzenlendiği tarihe kadar alınmış olan avans ödemelerinin düşülmesi ile bulunan tutardan, tamamlanmayan işin değeri için SÖK’te belirlenen orandaki tutarı düşecek ve  hesaplanan değer için bir belge düzenleyecektir. İlave bir Maddi Tazminat uygulanmayacaktır.  İşverene ödenmesi gereken toplam tutarın Yükleniciye ödenmesi gereken herhangi bir ödemeyi aşması durumunda, aradaki fark İşverene ödenmesi gereken borç haline gelecektir.      

62.2    İşverenin uygun bulması nedeniyle veya İşveren tarafından Sözleşme’nin temel bir şekilde  ihlal edilmesi nedeniyle Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Proje Müdürü, gerçekleştirilen işin değeri,  sipariş edilen Malzemelerin değeri, Ekipmanın sökülmesine ve Yüklenicinin yalnızca söz konusu İş için tutulan personelinin ülkesine geri gönderilmesine ait makul maliyet, ve Yüklenicinin söz konusu İşi korumak ve emniyete almak için yüklendiği masraflardan söz konusu belgenin verildiği tarihe kadar alınan avans ödemeler düşülerek belirlenen tutarı gösterir bir belge düzenleyecektir..

63.  Mülkiyet

63.1    Sözleşme’nin Yüklenicinin kusuru nedeniyle feshedilmesi halinde, Sahadaki tüm Malzemeler, Tesis, Ekipman, Geçici İşler ve İşler İşverenin malı sayılacaktır.

64.  İşleri Gerçekleştirme Yükümlülüğünün Kaldırılması 

64.1    Savaşın patlak vermesi veya İşverenin ya da Yüklenicinin tamamen kontrolü dışında kalan bir olayın meydana gelmesi yüzünden Sözleşme'nin yerine getirilememesi durumunda, Proje Müdürü, Sözleşme'nin iptal edildiğini onaylayacaktır.  Yüklenici, bu belgeyi aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Sahayı güvenli bir hale getirecek ve işleri durduracaktır ve bu belgeyi almadan önce gerçekleştirdiği tüm işler ve sonrasında taahhüt edilmiş olup yerine getirilen herhangi bir iş için Yükleniciye ödeme yapılacaktır.

65.  Banka Kredisinin veya İkrazının Askıya Alınması

65.1    Banka’nın İşverene sağladığı  ve Yükleniciye yapılan ödemelerin bir kısmının karşılandığı İkrazı veya Krediyi askıya alması halinde:

(a)           İşveren, Banka'nın askıya alma bildirimini aldıktan itibaren 7 gün içerisinde bu gibi askıya alma durumunu Yükleniciye bildirmekle sorumludur.

(b)          Yüklenicinin Madde 45.1'de belirtilen ödeme için kendisine ödenmesi gereken tutarları 28 gün içerisinde almaması halinde, Yüklenici hemen 14 günlük bir fesih ihbarı verebilecektir.

 

 

GENEL KOŞULLAR

EK A

 

Sahtecilik ve Yolsuzluk

 

 

 1. Amaç
  • Banka’nın Yatırım Projesi Finansmanı operasyonları kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu ve bu ek hükümleri uygulanır.
 2. Gereklilikler
 • Banka, benimsediği politika gereği, (Banka kredilerinin lehtarları da dahil olmak üzere) Borçluların, teklif sahiplerinin, tedarikçilerin, yüklenicilerin ve bunların temsilcilerinin (açıklanmış veya açıklanmamış), alt yüklenicilerinin, alt danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin ve bunların çalışanlarının, Banka tarafından finanse edilen sözleşmelerin ihale süreci ve ifası sırasında en yüksek etik standardını gözetmelerini istemektedir.
 • Bu amaçla, Banka:
 1. bu hükmün amaçları doğrultusunda aşağıda verilen tanımlamaları yapmaktadır:
 2. “Yolsuzluk uygulaması”, bir başka tarafın hareketlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir değerli şeyin önerilmesi, verilmesi, alınması ya da istenmesi anlamına gelmektedir;
 3. “Sahtecilik uygulaması”; mali veya başka türlü bir çıkar elde etmek veya bir yükümlülükten kaçınmak amacıyla, yanlış yorumlama da dahil olmak üzere, bir tarafı bilerek veya dikkatsizlikle yanıltan veya yanıltmaya teşebbüs eden herhangi bir hareket veya ihmal anlamına gelmektedir;
 4. “Hileli uygulama”; iki veya daha fazla taraf arasında, bir başka tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek de dahil olmak üzere uygunsuz bir amaca ulaşmak amacıyla tasarlanmış bir düzenleme anlamına gelmektedir;
 5. “Baskıcı uygulama”; bir tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek amacıyla, bir tarafa veya o tarafın mülklerine doğrudan veya dolaylı olarak halel getirmek veya zarar vermek, veya halel getirmekle veya zarar vermekle tehdit etmek anlamına gelmektedir;
 6. “Engelleyici uygulama”:
 • Banka’nın yolsuzluk uygulaması, sahtecilik uygulaması, hileli uygulama veya baskıcı uygulama iddiaları ile ilgili soruşturmasını önemli ölçüde engellemek amacıyla soruşturmanın kanıtlarının kasten tahrip edilmesi, tahrif edilmesi, değiştirilmesi veya gizlenmesi veya soruşturmayı yürüten kişilere yanlış beyanda bulunulması; ve/veya soruşturma ile ilgili konularda bilgisi bulunan herhangi bir kişinin sahip olduğu bilgileri açıklamaması veya soruşturmayı takip etmekten vazgeçmesi için tehdit edilmesi, taciz edilmesi veya korkutulması; veya
 • Banka’nın aşağıdaki paragraf 2.2.e’de hüküm altına alınan teftiş ve denetim haklarını kullanmasını önemli derecede engellemeye yönelik eylemler anlamına gelmektedir.
 1. Banka’nın, sözleşme için önerilen şirketin veya bireyin, veya bunların bir personelinin, temsilcilerinin, alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve/veya bunların çalışanlarının söz konusu sözleşmeye yönelik olarak rekabet ederken, doğrudan ya da dolaylı olarak, yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit etmesi halinde teklifi reddedecektir;
 2. Herhangi bir zamanda Borçlunun ya da Kredi tutarlarından herhangi bir bölümünün alıcısının temsilcilerinin seçim sürecinde ya da söz konusu sözleşmenin imzalanması sırasında yolsuz, sahteci, hileli, baskıcı ya da engelleyici uygulamalara başvurduğunun ve Borçlunun bu uygulamalardan haberdar olduğunda Banka’yı zamanında bilgilendirmemek de dahil olmak üzere, durumu düzeltmek için Banka’yı tatmin edecek uygun bir eylemi zamanında uygulamaya koymadığının Banka tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili Hukuki Anlaşmada belirtilen yasal yollara ek olarak, yanlış tedarik ilanı da dahil olmak üzere diğer uygun adımları atabilir;
 3. Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu uyarınca ve Banka’nın mevcut yaptırım prosedürleri ve politikalarına uygun olarak, bir firma veya birey için süresiz veya belirli bir süre için yaptırım uygulayabilir ve söz konusu yaptırım kapsamında ilgili şirket veya bireyin (i) Banka finansmanlı bir sözleşme imzalamasını veya Banka finansmanlı bir sözleşmeden finansal veya başka şekilde yararlanmasını;[17] (ii) Banka finansmanlı bir sözleşme imzalanan uygun bir şirketin alt yüklenicisi, danışmanı, imalatçısı veya tedarikçisi veya hizmet sağlayıcısı olarak atanmasını[18]; ve (iii) Banka tarafından sağlanan bir kredinin tutarlarını kullanmasını veya Banka finansmanlı bir projenin hazırlık veya uygulama çalışmalarına başka şekilde katılmasını aleni bir şekilde yasaklayabilir;
 4. Banka kredisi ile finanse edilen sözleşmelerde ve ilgili ihale/teklife çağrı dokümanlarında aşağıdakilerin dâhil edilmesini isteyecektir: (i) Teklif Sahiplerinin / Başvuru Sahiplerinin, danışmanların, yüklenicilerin ve tedarikçilerin, bunların alt yüklenicilerinin, alt danışmanlarının, temsilcilerinin, personelinin, danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin, temsilcilerinin, personelinin, alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin Banka’ya satın alma süreci, seçim ve/veya sözleşmenin imzalanması ile ilgili olarak tüm hesapları, kayıtları ve ilgili diğer belgeleri teftiş etme[19] izni vermelerini ve bunların Banka tarafından tayin edilen denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir hükmün İhale/ İhale İlanı dokümanlarına ve Banka kredisi ile finanse edilen sözleşmeye dâhil edilmesini isteyecektir.

EK B

Çevresel ve Sosyal (ÇS)

İlerleme Raporlarında Kullanılacak Ölçütler

Düzenli raporlama ölçütleri:

 1. Toprak veya su kaynaklarının kirletilmesi, kirlenmesi veya bunlara zarar verilmesi dâhil olmak üzere çevresel olaylar veya sözleşme gerekliliklerine uyulmaması;
 2. Sağlık ve güvenlik olayları, tedavi gerektiren kazalar, yaralanmalar ve tüm ölümler;
 3. Düzenleyici merciler ile etkileşimler: temsilci, atama, tarih, konu, sonuç belirleme (gerektiğinde olumsuz durumları bildirme);
 4. Tüm izin ve anlaşmaların durumu:
 5. Çalışma izinleri: gerekli sayı, alınan sayı, alınmayanlar için yapılan işlemler;
 6. İzin ve onayların durumu:
 • İzin gerektiren alanların / tesislerin (taş ocakları, asfalt ve beton santralleri), başvuru tarihlerinin, veriliş tarihlerinin (verilmemiş ise yapılacak işlemlerin), yerleşik mühendise (veya eşdeğerine) sunulan tarihlerin, bir alanın durumunun (izin bekliyor, çalışıyor, eski durumuna getirilmeden terk edilmiş, işletmeden çıkarma planı uygulanıyor, vs.) tespiti;
 • Arazi sahibi ile anlaşma yapılması gereken alanların (ariyet sahası ve atık alanı, şantiye sahası), anlaşma tarihlerinin, yerleşik mühendise (veya eşdeğerine) sunulma tarihlerinin belirlenmesi;
 • Her raporlama döneminde bir alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin, öne çıkan çevresel ve sosyal koruma olaylarının (arazi açma, sınır işaretleme, üst toprak tabakası kurtarma, trafik yönetimi, işletmeden çıkarma planlaması, işletmeden çıkarma uygulaması) belirlenmesi;
 • Taş ocakları için: taşınma ve tazminat durumu (“tamamlandı” veya aylık faaliyetlerin ve mevcut durumun ayrıntıları).
 1. Sağlık ve güvenlik durumunun denetlenmesi:
 2. Güvenlik görevlisi: çalışılan gün sayısı, tem denetimlerin ve kısmi denetimlerin sayısı, inşaat / proje yönetimine raporlama;
 3. İşçi sayısı, çalışma saatleri, kişisel koruyucu teçhizat kullanımı ölçütü (tam ve kısmi kişisel koruyucu teçhizata sahip personel yüzdesi, vs.), gözlenen iç ihlaller (ihlal türüne, kişisel koruyucu teçhizat türüne, vs. göre), verilen uyarılar, verilen tekrar uyarıları, alınan takip önlemleri (varsa);
 4. İşçilerin barınması:
 5. Barınma imkânı sağlanan dışarıdan gelen iççilerin sayısı, yerel personel sayısı;
 6. Son denetim tarihi ve denetimlerde öne çıkan hususlar, personel barınma tesislerinin temizlik, alan, vs. bakımlarından ulusal ve yerel kanun ve iyi uygulamalara uyum durumu dâhil olmak üzere;
 7. Koşullarda iyileştirme tavsiye etmek veya istemek için veya koşulları iyileştirmek için alınan önlemler.
 8. Sağlık hizmetleri: sağlık hizmetleri sağlayıcısı, bilgilendirme ve/veya eğitim, kliniğin yeri, güvenlikle ilgili olmayan hastalık veya rahatsızlıkların tedavisi ve teşhisi (isim verilmeden);
 9. Toplumsal cinsiyet (başka yerlerden gelen işçiler ve yerel işçiler için ayrı ayrı olmak üzere): kadın işçi sayısı, işgücünün yüzdesi, dile getirilen ve çözülen toplumsal cinsiyet ile ilgili sorunlar (gerektiğinde şikâyetler ve diğer bölümler ile çapraz başvuru);
 10. Eğitim:
 11. Yeni işçi sayısı, başlangıç eğitimi alanların sayısı, başlangıç eğitimlerinin tarihleri;
 12. İş güvenliği toplantılarının sayısı ve tarihleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çevresel ve sosyal konularda eğitim alan işçi sayısı;
 13. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda duyarlılık oluşturmaya yönelik eğitimlerin sayısı ve tarihleri, eğitime katılan işçilerin sayısı (bu ay ve geçmişte); toplumsal cinsiyet konusundaki sorular ile aynı sorular, kadın / erkek öncü eğitimi.
 14. Cinsel Sömürü ve İstismarla Cinsel Taciz konularında önleme, duyarlılık ve/veya eğitim faaliyetlerinin sayısı ve tarihleri; Yüklenici Personeli için Davranış Kuralları eğitimine katılan işçilerin sayısı (raporlama döneminde ve geçmişte) vs.
 15. Çevresel ve sosyal denetleme:
 16. Çevre uzmanı: çalışılan gün sayısı, teftiş edilen alanlar ve her birinin teftiş sayısı (yol bölümü, şantiye, konaklama, taş ocakları, ariyet alanları, atık alanları, bataklıklar, orman geçişleri, vs.), faaliyetlerden / bulgulardan öne çıkanlar (çevresel ve/veya sosyal en iyi uygulamaların ihlalleri dâhil olmak üzere, alınan önlemler), çevresel ve/veya sosyal uzmana/inşaat/saha yönetimine raporlama;
 17. Sosyolog: çalışılan gün sayısı, kısmi veya tam saha teftişlerinin sayısı (alan bazında: yol bölümü, şantiye, konaklama, taş ocakları, ariyet alanları, atık alanları, klinik, HIV/AIDS merkezi, toplum merkezleri, vs.), faaliyetlerden öne çıkanlar (gözlenen çevresel ve/veya sosyal gereklilik ihlalleri, alınan önlemler), çevresel ve/veya sosyal uzmana/inşaat/saha yönetimine raporlama;
 18. Halkla ilişkiler sorumlusu/sorumluları: çalışılan gün sayısı (toplum merkezinin açık olduğu saatler), görüşülen kişi sayısı, faaliyetlerden öne çıkanlar (dile getirilen sorunlar, vs.), çevresel ve/veya sosyal uzmana/inşaat/saha yönetimine raporlama.
 19. Şikâyetler: Raporlama döneminde alınan şikâyetlerin ve geçmişteki çözülemeyen şikâyetlerin listesi (alındıkları tarih bazında), şikâyet sahipleri, şikâyetlerin nasıl alındığı, gerekli işlem için kime yönlendirildiği, çözüm ve tarihi (eğer tamamlanmış ise), çözümün şikâyet sahibine bildirildiği tarih, gerekli takip işlemleri (gerektiğinde diğer bölümlere çapraz başvuru):
 20. İşçi şikâyetleri;
 21. Halkın şikâyetleri
 22. Trafik, yol güvenliği ve araç/ekipman:
 23. Proje araçlarının ve ekipmanlarının karıştığı trafik kazaları ve yol güvenliğini ilgilendiren olaylar: tarih, yer, hasar, sebep, takip bilgilerini veriniz;
 24. Proje dışı araçların ve ekipmanların karıştığı trafik kazaları ve yol güvenliğini ilgilendiren (anlık ölçütleri kapsamında da bildirilir): tarih, yer, hasar, sebep, takip bilgilerini veriniz;
 25. Araçların / ekipmanların genel durumu (çevre uzmanının öznel değerlendirmesi); emniyet durumunu ve/veya çevre performansını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan rutin olmayan onarımlar ve bakımlar (dumanı kontrolü, vs. için).
 26. Çevresel etki azaltma ve sorunlar (Neler yapıldığı):
 27. Toz: çalışan arozöz sayısı, günlük sulama sayısı, şikâyet sayısı, çevre uzmanı tarafından verilen uyarılar, çözüm için atılan adımlar; taş ocağı toz kontrolü ile ilgili öne çıkan hususlar (örtüler, püskürtücüler, işletme durumu); örtülü kaya / muram / moloz kamyonlarının yüzdesi, örtüsüz araçlar ile ilgili alınan önlemler;
 28. Erozyon kontrolü: yerler bazında uygulanan kontrol önlemleri, su geçişlerinin durumu, çevre denetimleri ve sonuçları, sorunları çözmek için atılan adımlar, erozyonu / sedimantasyonu kontrol altına almak için ihtiyaç duyulan acil durum onarımları;
 29. Taş ocakları, ariyet alanları, atık alanları, asfalt tesisi, beton santrali: bunların her birinde bu ay gerçekleştirilen başlıca faaliyetleri belirleyiniz, öne çıkan çevresel ve sosyal koruma hususlarını belirtiniz: arazi açma, sınır işaretleme, üst toprak tabakası koruma, trafik yönetimi, işletmeden çıkarma planlaması, işletmeden çıkarma uygulaması;
 30. Patlatma: patlatma sayısı (ve yerleri), patlatma planı uygulama durumu (bildirimler, tahliyeler, vs.), saha dışındaki hasar ve şikâyet olayları (gerektiğinde diğer bölümlere çapraz başvuru);
 31. Varsa yaşanan dökülmelerin temizlenmesi: dökülen madde, yeri, miktarı, atılan adımlar, maddenin bertaraf yöntemi (toprak ve su kirliliğine yol açan tüm dökülme olaylarını bildiriniz);
 32. Atık yönetimi: oluşan ve yönetilen atık türleri ve miktarları, saha dışına götürülen miktar (ve kim tarafından götürüldüğü) veya sahada yeniden kullanılan / geri dönüşüme tabi tutulan / geri kazanılan miktarlar;
 33. Raporlama döneminde gerçekleştirilen ağaç dikimleri ve diğer etki azaltma önlemleri;
 34. Raporlama döneminde gerçekleştirilen su ve bataklık koruma önlemlerinin ayrıntıları.
 35. Uyum:
 36. İş ile ilgili tüm izin ve onayların koşullarına uyum durumu, (taş ocakları, vs. dâhil olmak üzere): uyum bildirimi veya sorunların ve uyumu sağlamak için atılan (veya atılacak) adımların listesi;
 37. ÇSYP / Y-YSUP uyum gereklilikleri: uyum bildirimi veya sorunların ve uyumu sağlamak için atılan (veya atılacak) adımların listesi;
 38. CSİ ve CT önleme ve müdahale eylem planına uyum durumu: uyum bildirimi veya uyum amaçlı gerçekleştirilen (veya gerçekleştirilecek) eylemlerin ve ilgili konuların listesi;
 39. Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planına uyum durumu: uyum bildirimi veya uyum amaçlı gerçekleştirilen (veya gerçekleştirilecek) eylemlerin ve ilgili konuların listesi;

Önceki raporlama dönemlerinden kalan ve çözülmemiş çevresel ve sosyal sorunlar: devam eden ihlaller, devam eden ekipman arızaları, araçlarda örtü eksikliğinin devam etmesi, ilgilenilmeyen dökülme olayları, devam eden tazminat veya patlatma sorunları, vs. (gerektiğinde diğer bölümlere çapraz başvuru).

EK C

Alt Yükleniciler için Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) ve/veya Cinsel Taciz (CT) Performans Beyanı

 

[Aşağıdaki tablo, Yüklenici tarafından önerilen ve Sözleşmede adı bulunmayan her bir alt yüklenici tarafından doldurulacaktır]

Alt Yüklenicinin Adı: [tam adını giriniz]
tarih: [gün, ay, yıl giriniz]

Sözleşme referans numarası: [Sözleşme referans numarasını giriniz]
Sayfa [sayfa numarasını giriniz] / [toplam sayfa sayısını giriniz]

CSİ ve/veya CT Beyanı

 

Biz:

¨  (a) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle Banka tarafından daha önce ihalelerden men edilmedik.

¨  (b) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle Banka tarafından ihalelerden men edilmiş durumdayız.

¨  (c) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından ihalelerden men edilmiştik. Men işlemine ilişkin tahkim davasında lehimize karar verildi.

¨  (d) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından iki yıl süreyle ihalelerden men edilmiştik. Daha sonra CSİ ve CT önleme ve müdahale yükümlülüklerine uyum için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olduğumuzu gösterdik.

¨  (e) CSİ/CT yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle daha önce Banka tarafından iki yıl süreyle ihalelerden men edilmiştik. Daha sonra CSİ ve CT önleme ve müdahale yükümlülüklerine uyum için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olduğumuzu gösteren belgeler ekte sunulmaktadır.

[Yukarıdaki (c) seçeneğinin geçerli olması durumunda, men işleminin altında yatan konulara ilişkin bulguların bozulduğu tahkim kararının kanıtlarını ekte sununuz.]

[Yukarıdaki (d) veya (e) seçeneğinin geçerli olması durumunda, aşağıdaki bilgileri sununuz:]

Men işleminin süresi: Başlangıç tarihi: _______________ Sona erme tarihi: ________________

Eğer daha önce Banka tarafından finanse edilen başka bir yapım işleri sözleşmesinde sunulmuş ise, (yukarıdaki (d) bendi uyarınca) CSİ/CT yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olunduğunu gösteren kanıtların ayrıntılarını sununuz

İşverenin Adı: ___________________________________________

Projenin Adı: _____________________________________

Sözleşmenin açıklaması: _____________________________________________________

Sunulan kanıtların kısa özeti: ________________________________________

______________________________________________________________________

İletişim bilgileri: (Tel, e-posta, iletişim sorumlusunun adı): _______________________

______________________________________________________________________

(d) bendi kapsamındaki kanıta alternatif olarak, (yukarıdaki (e) bendi uyarınca) CSİ/CT yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olunduğunu gösteren diğer kanıtlar [ilgili ayrıntıları ekleyiniz].

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

Alt Yüklenicinin Adı                                                                   

Alt Yüklenici adına imzaya yetkili kişinin adı                             _______

Alt Yüklenici adına imzalayan kişinin ünvanı                             _____________________

Yukarıda adı yazılı kişinin imzası                                                 _____________________

İmza tarihi ________________________________ ___________________, _____

Yüklenicinin yetkili temsilcisinin karşı imzası:

İmza: ________________________________________________________

 

 

 

 

Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları

A. Genel

SGK 1.1 (d)

Finansman kurumu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bakası (IBRD)’dır

 

İLBANK, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Dünya Bankası)’ndan Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II’in finansmanı için kredi almış, kredinin bir kısmını Niksar Belediyesi’ne (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “Tokat Niksar Merkez İçmesuyu Şebekesi Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. .

SGK 1.1 (r)

İşveren

Niksar Belediyesi’dir.

 

Proje Yönetim Ofisi

Çıtakoğlu Konağı, Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:201-A Niksar/Tokat/TÜRKİYE

Telefon: (+90) 356 527 10 60

Gsm: 0544 261 41 80

E-mail: piu@niksar.bel.tr

 

Yetkili Temsilci: Sayın Danişmend Hüseyin Şahin

SGK 1.1 (v)

Söz konusu İşin bütünü için Planlanan Tamamlama Tarihi Sözleşme Genel Şartlarında 1.1 (dd) altında tanımlanan Başlama Tarihinden itibaren 450 (dörtyüzelli) gün olacaktır.

SGK 1.1 (y)

İşbu Yapım İşi Sözleşmesi kapsamındaki İşler’in denetim sorumluluklarını yürütmek amacıyla İşveren, Danışman firma olarak SAFEGE ANKARA CENTRAL BRANCH OFFICE, SAFEGE, OPTIMAL PROJE YÖNETIMI VE İNŞAAT SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI Ortak Girişimini görevlendirmiştir.

 

Proje Müdürü, Danışman SAFEGE ANKARA CENTRAL BRANCH OFFICE, SAFEGE, OPTIMAL PROJE YÖNETIMI VE İNŞAAT SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI Ortak Girişimi tarafından atanmış ve İşveren tarafından onaylanmış olan temsilcisidir.

Proje Müdürü: ………………………………..

Adresi: ……………………………………….

 

SGK 1.1 (aa)

Saha, Niksar Belediyesi hizmet bölgesi içerisindedir.

SGK 1.1 (dd)

Başlangıç tarihi Yükleniciye, Proje Müdürü tarafından İşe Başlama Talimatının gönderildiği tarihtir.

SGK 1.1 (hh)

İşler;

Proje kapsamında çeşitli çaplarda 193,6 km HDPE boru, 16 adet tahliye yapısı, 14 adet vantuz odası, 25 adet şebeke vantuzu, 6 adet basınç kırıcı vana, 25 adet yangın hidrantı, 5 adet debimetre odası, 1 adet maslak odası ve gerekli olacak diğer çeşitli işlerin imalatı yapılacaktır.

SGK 2.2

Bölüm bazında (Kısmi) tamamlama: Uygulanmayacaktır 

SGK 2.3

Aşağıdaki dokümanlar Sözleşmenin bir parçasını oluşturur:

(i)             Çevresel ve Sosyal Yönetim  Planları (ÇSYP); ve

(ii)           Davranış Kuralları (ÇSYP).

(iii)         Metraj Cetveli içinde yer alan bütün iş kalemleri için birim fiyat analizleri,

(iv)         Noter Tasdikli Ortak Girişim Sözleşmesi (Uygulanabilir olduğu durumlarda)

(v)           Metodoloji ve Kalite Planı

SGK 3.1

Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

Sözleşme süresince Sözleşme ile ilgili tüm yazışmalar, belgeler ve projeler Türkçe olarak hazırlanacaktır.  

Sözleşme için geçerli hukuk Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıdır.

SGK 4.1

Madde 4.1’in sonuna ekleyiniz:

Proje Müdürü, aşağıdaki konularda işlem yapmadan önce İşverenin onayını alacaktır:

a)   Sözleşme Genel Koşulları Alt Madde 7.1 çerçevesinde Yüklenicinin, Alt-yükleniciler ile Sözleşme imzalaması

b)   Sözleşme Genel Koşulları Alt Madde 31.1 çerçevesinde Planlanan Tamamlama Tarihinin uzatılması

c)    Sözleşme Genel Koşulları Alt Madde 41.1’e uygun olarak birim fiyatların ayarlanması

d)   Sözleşme Genel Koşulları Madde 42'e göre Değişiklik talimatının verilmesi, yeni birim fiyatın uygulanması ve miktardaki artışlar (ilave işlerden dolayı)

e)    Sözleşme Bedelinin, Sözleşme Genel Koşulları Alt Madde 46.2’e göre bir Telafi Edilmesi Gereken Durumdan dolayı arttırılması

SGK 5.1

Proje Müdürü görev ve sorumlulukları için yetki devri yapabilir. Proje Müdürü, sorumluluk ve görevlerinin devrinden önce İşvereni bilgilendirecek ve yazılı onayını alacaktır.  

SGK 6.1

Taraflar aşağıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.

 

Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Bildirimler aşağıda verilen İşveren ve Yüklenicinin adreslerine yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapıldığında gönderilmiş kabul edilir.

T.C. NİKSAR BELEDİYESİ

Proje Yönetim Ofisi

Çıtakoğlu Konağı, Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:201-A Niksar/Tokat/TÜRKİYE

Telefon: (+90) 356 527 10 60

Gsm: 0544 261 41 80

E-mail: piu@niksar.bel.tr

 

Proje Müdürü için:

Adres:……………………………….

Faks:…………………………………

Elektronik Posta:…………………….

 

Yüklenici için:

………………………………….

Adres:……………………………….

Faks:…………………………………

Elektronik Posta:…………………….

 

Taraflar arasındaki günlük yazışmalar ve teknik bilgi paylaşımı aşağıda yukarıda verilen elektronik posta, posta, faks, posta kuryesi ile yapılabilecektir. Ancak, elektronik postanın gönderilmesinden sonraki 24 saat içerisinde bu bilginin yazılı olarak ilgili Tarafa teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim bu süre içerisinde yapılırsa, bildirim tarihi olarak elektronik posta tarihi kabul edilecektir. Ancak bu süre içerisinde yapılmazsa, bildirim tarihi olarak teslimatın yapıldığı gün kabul edilecektir.

 

Adres değişiklikleri, yürürlükteki kanunlarda belirtilen süre zarfı içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir.

SGK 7.1

Alt Madde’nin sonuna ekleyiniz:

Yüklenici, Sözleşme gereği fatura ve alacaklarını (nakit alacaklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), İşverenin önceden yazılı onayını almadan başkalarına devredemez veya temlik edemez. Yüklenici, İşverene yukarıda belirtilen hususu bildirmelidir. İşveren gerekli izin işlemlerini başlatılabilmesi için İLBANK’tan yazılı onay almalıdır.

 

Yüklenici, Sözleşmenin %25’ine kadar işler için alt yükleniciye iş verebilecektir.

“Teklif edilen Alt-Yüklenicinin yeterliliği Proje Müdürü’nün onayına sunulacaktır.“

SGK 8.1

Diğer yükleniciler Çizelgesi: Mevcut değildir.

Sözleşmenin ifası aşamasında böyle bir çalışma gerekmesi halinde, Yüklenici bu durumdan Proje Müdürü tarafından haberdar edilecektir. Yüklenici, İşveren’in talimatı doğrultusunda sahada “Diğer Yükleniciler”le uyumlu çalışmak üzere gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

SGK 9.1

Kilit Personel

SGK 9.1 aşağıdaki madde ile değiştirilmiştir:

 

9.1           Kilit Personel, Yüklenicinin isimleri bu Sözleşme Özel Koşulları SGK 9.1’de verilen personelidir. Yüklenici İşleri gerçekleştirmek için teklifinde belirtilen Kilit Personeli istihdam edecek ve ekipmanları veya İşveren tarafından onaylanan başka personel ve ekipmanları kullanacaktır. Proje Müdürü ancak ilgili nitelikleri ve özellikleri teklifte önerilenler ile önemli ölçüde eşit veya daha yüksek olması kaydıyla önerilen Kilit Personel ve ekipman değişikliklerini onaylayacaktır.

Sıra No.

Görev / uzmanlık

İsim

1

Yüklenici Proje Müdürü

 

2

Şantiye Şefi

 

3

Teknik Ofis Şefi (İnş. Müh.)

 

4

Saha Mühendisi (İnş. Müh.)

 

5

Makine Mühendisi

 

6

Elektrik Mühendisi

 

7

Kalite Kontrol Müh.

 

8

Harita Mühendisi

 

9

İnşaat Teknikeri

 

10

Harita Teknikeri

 

11

Çevre ve Sosyal Uzmanı

 

12

İş ve İşçi Sağlığı ve Güv. Uzm.

 

İşin niteliğine ve gidişatına (iş programında gelinen aşamaya ve yapılan iş kaleminin niteliğine) göre işin zamanında tamamlanabilmesini sağlayacak sayı ve nitelikte personel çalışma alanında hazır bulundurulacaktır. Ancak, Proje Müdürünce uygun görülen süre içerisinde personeller oluşturulacak ve iş yeri teslimi ile işin tamamlanmasına kadar olan her aşamada yukarıdaki listede bulunan Makine ve Elektrik Mühendisleri hariç diğer tüm Uzmanlar, proje sahasında sürekli bulunacaklardır. Makine ve Elektrik Mühendisleri de Yüklenicinin onaylı İş Programına göre küçük sanat yapılarının imalatlarının başlaması ile tamamlanmasına kadar sahada bulunacaklardır. İşin süresince bu personelden herhangi birinin proje sahasında bulunmaması durumunda bir hafta süreli yazılı ilk ikazdan sonra başka bir ikaza lüzum kalmaksızın taahhüt edildiği halde mevcut olmadığı tespit olunan her personel için ayrı ayrı olmak üzere, ikazı takip eden 8. günden itibaren her takvim günü için mevcut olmayan personel başına Yüklenici Proje Müdürü / Şantiye Şefi için 1.500 TL ve diğer personel için de 750 TL’lik tutar ceza olarak uygulanacak ve ilk Ödeme Belgesinden kesilecektir.

Yüklenici Proje Müdürü Yüklenici’nin sahada yaptığı tüm işleri gözetip denetleyecek ve resmi izinli, hasta veya Sözleşmenin başarılı şekilde ifa edilmesiyle ilgili bir nedenden dolayı olması hariç normal çalışma saatlerinde İş Sahasında bulunacaktır. Yüklenici Proje Müdürünün İş Sahasında bulunmadığı zaman, uygun bir kişi Yüklenicinin Proje Müdürü yerine hareket etmek üzere vekil tayin edilecektir.

SGK 9.2

Davranış Kuralları (ÇSSG)

SGK 9.2 sonuna aşağıdaki metin eklenmiştir:

“Bir kişiyi görevden uzaklaştırma sebepleri arasında (ÇSSG) Davranış Kurallarını ihlal eden davranışlar yer alır (örneğin bulaşıcı hastalık yaymak, cinsel taciz, cinsiyete dayalı şiddet, yasadışı faaliyet veya suç).”

SGK 9.4.2

Yerel olarak belirlenen dinlenme günlerinde veya normal çalışma saatleri dışında sahada hiçbir çalışma yapılmayacaktır. Normal çalışma saatleri: 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre veya Proje Müdürü tarafından onaylandığı şekilde haftada 45 saat. Pazartesiden cumaya, 08:00 - 18:00 arasıdır.

Fazla Çalışma koşulları 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre belirlenecektir.

SGK 13.1

Asgari sigorta meblağları ve indirimler aşağıdaki gibi olacaktır:

(a)     Söz konusu İşin, Tesisin ve Malzemelerin kaybı veya zararı için Sözleşme bedelinin yüzde yüzü (%100) kadar olacaktır. Enkaz kaldırma sigortası da sözleşme bedelinin yüzde onbeşi (%15) kadar olacaktır.

(b)     Ekipman kaybı veya zararı için:

Yüklenici sigorta edilebilir değerleri ile birlikte şantiyede kullanılacak araç, makine ve ekipman listesini İşverene sunacaktır. Söz konusu ekipmanlara ait asgari sigorta bedeli şantiyeye getirilen ekipmanların yenileme maliyeti olacaktır. Sigortasız araçların iş yerinde bulundurulmasına izin verilmeyecektir.

 

(c)     Sözleşmeye bağlı olarak herhangi bir mala gelebilecek (söz konusu İş, Tesis, Malzemeler ve Ekipman hariç) kayıp veya zarar için: Her vaka için asgari 100.000 (yüzbin) Avro ve poliçe süresince toplamda 700.000 (yediyüzbin) Avro olacaktır.

 

(d)    Kişisel yaralanma veya ölüm için: Olay sayısına ilişkin sınırlama olmayacaktır.

(i)           Yüklenicinin çalışanının yaralanması veya ölümünde:

1. Kişi başına 100.000 (yüzbin) Avro (Olay sayısına ilişkin sınırlama olmayacaktır) ve

2.  3. şahıs mali mesuliyet sigortası vaka başına bedeni ve maddi 100.000 (yüzbin) Avro ve poliçe süresince toplamda 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) Avro olacaktır.

(ii)        Diğer kişilerin yaralanması veya ölümünde: 

1. Kişi başına 100.000 (yüzbin) Avro (Olay sayısına ilişkin sınırlama olmayacaktır) ve

 2.  3. şahıs mali mesuliyet sigortası vaka başına bedeni ve maddi 100.000 (yüzbin) Avro ve poliçe süresince toplamda 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) Avro olacaktır.

(e)      İşveren Mali Mesuliyet Sigortası: Şahıs başına 100.000 (yüzbin) Avro ve poliçe süresince toplamda 500.000 (beşyüzbin) Avro. Şahıs başına ve toplamda istenen teminatın %20'si manevi tazminat limiti olarak Manevi Tazminat teminatı olacaktır.

Yüklenici yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) maddeleri kapsamındaki sigortaları, üçüncü şahıs sorumluluk sigortası ile birlikte All-Risk sigortası kapsamında sağlayacaktır.

İşveren, Yüklenici tarafından alınan tüm sigortalarda Sigortalı olarak adlandırılacaktır. Yüklenici ve Alt Yükleniciler ise tüm bu sigorta poliçelerinde Alt Sigortalı olarak adlandırılacaktır. Proje Müdürü personeli de sigorta kapsamına dahil edilecektir.

All-Risk sigorta, İşe Başlama Tarihinden Hedeflenen Tamamlanma Tarihine kadar olan dönemi kapsayacaktır. Hedeflenen tamamlanma tarihininin uzatılması durumunda uzayan süre kadar poliçenin süresi de uzatılacaktır. Sigorta tutarı sözleşme bedelinde meydana gelebilecek artış tutarında artırılacaktır. Ayrıca sigorta tutarı, 3’er aylık dönemlerle Yükleniciye ödenecek fiyat farklarının (eğer varsa) toplam tutarı kadar artırılacaktır.

Geçici Kabul ile Kesin Kabul Belgesinin düzenlenmesi arasındaki dönem için de “Genişletilmiş bakım devresi” ek teminatı verilecektir. Bahse konu “Genişletilmiş bakım devresi” ek teminatı güncel sözleşme bedeli tutarında düzenlenecektir.

 

Her bir kloz için muafiyet oranı:

Deprem, sel, seylap, yer kayması için sigorta bedelinin azami yüzde iki (%2)’si tenzili muafiyet olarak uygulanmalıdır.

Diğer muafiyetler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdadır:

Diğer tabiat olayları: 7.500 Avro

Bakım devresi hasarları: 7.500 Avro

Test Devresi/Dizayn hatası: 7.500 Avro

3. Şahıs Mali Mesuliyet hasarlarında: 1.500 Avro

Yeraltı kablo ve tesisler hasarlarında: 3.500 Avro

Diğer hasarlarda: 5.000 Avro

Sözleşme süresince, sigorta kapsamını etkileyecek olan her türlü durum, kapsam ve programdaki değişiklikleri sigorta şirketine bildirmek Sigorta ettiren tarafın sorumluluğundadır.

Poliçede yer alan muafiyetlerin karşılığı bedellerin tazmininden Yüklenici sorumlu olacaktır.

Poliçede: “Poliçenin, İşverenin yazılı izni olmadan değiştirilemeyeceği, iptal edilemeyeceği ve oluşan hasar bedellerinin İdarenin yazılı izni olmadan sigorta ettirene ödenmeyeceği’’ hükümleri bulunacaktır.

 

 

 

SGK 13.6

Aşağıdaki metin SGK Alt Madde 13.6 olarak eklenecektir:

“Sigorta edilmemiş veya sigortanın karşılamadığı meblağlar, bu yükümlülük veya sorumluluklara uygun olarak Yüklenici ve/veya İşveren tarafından karşılanacaktır”

SGK 13.7

Aşağıdaki metin SGK Alt Madde 13.7 olarak eklenecektir:

Yüklenici "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır.

SGK13.8

Aşağıdaki metin SGK Alt Madde 13.8 olarak eklenecektir:

Sözleşme süresince, sigorta kapsamını etkileyecek olan her türlü durum, kapsam ve programdaki değişiklikleri sigorta şirketine bildirmek Sigorta ettiren tarafın sorumluluğundadır.

SGK 14.1

Yüklenici, ihale dokümanı ile birlikte verilmiş olan Geoteknik Zemin Raporunu ve sahanın, topografik, iklimsel, sosyal koşulları ve kentsel yerleşim bilgilerini incelediği ve vermiş olduğu teklifte bu durumları göz önünde bulundurduğu kabul edilecektir.

İmalatlarla ve saha ile ilgili bilgiler sözleşme dokümanında tariflenmiş olup, ilave bilgi temini Yüklenici’nin sorumluluğu altında olacaktır.

.

 

 

SGK 15.3

Aşağıdaki metin SGK Alt Madde 15.3 olarak eklenecektir:

 

Deneyimli bir Yüklenicinin gerekli özeni göstererek (maliyet ve süreyi dikkate alarak) Teklifini sunmadan önce Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikleri incelerken hatayı, kusuru ve diğer kusurları da belirleyerek Teklifini sunduğu, proje süresi ve tutarının artırılmayacağı kabul edilir. Yapım İşlerine İlişkin gerekliliklerde öngörülemeyen hataları, ve kusurları Proje Müdürüne bildirmekle yükümlüdür. Bildirimi alan Proje Müdürü madde 41 de belirtilen İş Değişikliğinin uygulanıp uygulanmayacağını belirleyip, Yüklenici ’ye gerekli bildirimde bulunacaktır.

SGK 16.1 (yeni 16.2 eklendi)

Aşağıdaki metin Alt-Madde sonuna eklenecektir:

Yüklenici, devam etmekte olan işlerin ÇS risklerini ve etkilerini yönetmek için Üç Aylık Çevre ve Sosyal izleme Raporlarını (sözleşme ekinde yer alan ÇSYP ile uyumlu) hazırlayarak Proje Müdürü’nün onayına sunacaktır.

ÇSYP ve ona uygun hazırlanmış olan YSUP’da yer alan önlemler (iş takvimine uygun olarak) hayata geçirilmeden, Yüklenici Sözleşme kapsamındaki çalışmalara (örneğin kazı, hafriyat işleri, köprü ve yapı çalışmaları, dere ve yol güzergâhlarının değiştirilmesi, taş ocakçılığı ve malzeme çıkarma, beton ve asfalt imalatı gibi) başlamayacaktır.

Sahada İşlerin gerçekleştirilmesi süresince Yüklenicinin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik gerekliliklerini yerine getirmemesi durumunda, Proje Müdürü tarafından tespit edilerek Yükleniciye bildirimi yapılan hususlar giderilinceye kadar Yüklenici İşlere başlayamayacaktır.

SGK 18.2

Aşağıdaki madde 18.2 Alt-Maddesine son paragraf olarak eklenecektir:

 

İşlerin yürütülmesi sırasında Yüklenici, iş yaptığı sahada çalışmaların güvenliğini teminen gerek işin emniyetli bir şekilde yürütülmesi için, gerekse de işyerinin diğer üçüncü taraflara güvenlik açısından sakınca oluşturmaması için gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Ayrıca güvenliği teminen Proje Müdürünün gerek duyması halinde vereceği talimatlara uyacaktır. Yüklenici, işin tüm aşamalarında, çevre emniyeti ve korunması için gerekli olan önlem ve idari adımların atılması konusunda yürürlükteki tüm ulusal ve yerel ilgili şartnamelere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu sağlayacaktır.

SGK 18.3

Yüklenici, güvenlik ile ilgili olarak Proje Müdüründen resmi talimat alması durumunda, gerekli her türlü önlemi, bu talimatı almasını müteakip ilk gün yerine getirecektir. Yüklenicinin bu şartı yerine getirememesi durumunda, gerekli önlemleri alana kadar günlük Sözleşme Bedelinin %0,05’i tutarındaki meblağ Yüklenicinin ilgili Aylık Ödeme Belgesinden tutulacaktır. Yüklenicinin gerekli şartları sağladığı Proje Müdürü tarafından onaylandıktan hemen sonra tutulan bu meblağ iade edilecektir.

SGK 19.1

Alt Madde 19.1 aşağıdaki paragraf ile değiştirilmiştir:

 

Sahada beklenmedik bir şekilde keşfedilen ve tarihi değeri olan ya da başka bir yönden önem veya hatırı sayılır değer taşıyan herhangi bir buluntu için SGK Alt Madde 3.1’de belirtilen geçerli kanunlara göre işlem yapılacaktır. Yüklenici, bu gibi keşiflerden Proje Müdürünü haberdar edecek ve süreç Proje Müdürü tarafından başlatılacaktır. Yüklenici, bu konuda yapılacak işlemler için Proje Müdürünün verdiği talimatları yerine getirecektir

SGK 20.1

Yer Teslim Tarihi: Tüm İş sahası için SGK 1.1 (dd) Alt Maddesinde belirtilen Başlangıç Tarihi olacaktır.

İşe Başlama Talimatı ise, Sözleşmenin imzasını takiben en geç bir (1) hafta içerisinde Proje Müdürü tarafından Yükleniciye verilecektir.

SGK 22.3

Aşağıdaki paragraf Alt Madde 22.3’ün sonuna eklenecektir.

 

Yüklenici; performansı (yaptığı işler) ile ilgili kayıt ve hesaplarının İller Bankası tarafından incelenmesine ve İller Bankası gerekli gördüğünde İller Bankasının belirleyeceği mali denetçilerin yıllık denetimler yapmasına izin ve yetki verecektir.

SGK 23.1 &

SGK 23.2

Hakem Atama Makamı:

Taraflar, Sözleşmenin imzalanmasından önce hakemin ismi veya hakem seçmeye yönelik prosedür hususunda karşılıklı olarak mutabık kalacaklardır. Eğer Sözleşmenin imzalanmasından önce taraflar arasında bir anlaşma sağlanamazsa hakem Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği  (TMMMB) tarafından atanacaktır:

SGK 24.3

Hakeme ödenecek saatlik ücret ve geri ödenebilir masraf türleri:

TMMMB'nin uyguladığı rayiçler olacak ve seyahat, konaklama, şehir içi ulaşım, kırtasiye vb. gibi masraflar da bu maliyetlerin belgelenmesi durumunda geri ödenecektir.

Masrafların tamamı ve ve hakem ücreti, İşeveren ve Yüklenici tarafından yarı yarıya olacak şekilde beraberce ödenecektir.

SGK 24.4

Tahkim prosedürleri kullanılacak kurum: İstanbul Tahkim Merkezi

Tahkim Yeri: İstanbul, Türkiye olacaktır.

Tahkim Dili: Türkçe

Hakem sayısı: 1 (bir)

Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir

B. Zaman Kontrolü

SGK 30.1

Yüklenici, Kabul Mektubunun tarihinden itibaren 28 (yirmisekiz) gün içinde, İş Programını İşverenin onayına sunacaktır.

SGK 30.3

Yüklenici, iş programına, gerçekleşen işleri ve ilerlemeyi işleyerek Proje Müdürüne onay için her ayın ilk haftası içinde (ayın 7. Günü mesai saati bitene kadar) sunacaktır.

Bir güncellenmiş Programın geç sunulması sebebiyle alıkonulacak tutar Madde 51.1’ de belirtilen gecikme cezasının 1/6’ sı olarak belirlenmiştir.

SÖK 30.5

SGK 30.5 sonuna aşağıdaki metin eklenmiştir:

İlerleme raporuna ek olarak Yüklenici, aşağıdaki kategorilere giren olayların meydana gelmesi halinde Proje Müdürünü aynı gün içerisinde bilgilendirecek ve anlık raporunu sunacaktır. Bu olaylara ilişkin tüm ayrıntılar, en geç üç takvim günü içerisinde Proje Müdürüne sunulacaktır.

(a)   teyit edilen veya olası bir kanun veya uluslararası anlaşma ihlali;

(b)   ölüm veya ciddi (kaybedilen zaman) yaralanma ve alınan tedbirler;

(c)   özel mülk üzerindeki ciddi olumsuz etkiler veya hasar (örneğin araç kazası, düşen kayaların yol açtığı hasar, sınır ötesinde çalışma)

(d)   içme suyu kaynaklarında önemli bir kirlenme veya nadir veya nesli tehlike altında olan bir türe veya yaşam alanına zarar verilmesi veya tahrip edilmesi (koruma altındaki alanlar dahil olmak üzere); veya

herhangi bir cinsel taciz, cinsel açıdan uygunsuz davranış, çocuk istismarı, iftira veya çocukları içeren başka ihlal iddiaları.

SGK 35.1

Alt Madde 35.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Yüklenici, söz konusu İşin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek, Sözleşme Bedelini artırabilecek veya söz konusu İşin yerine getirilmesini geciktirebilecek nitelikte olup, ileride ortaya çıkması muhtemel olaylar veya koşullar konusunda olay ya da koşulu fark etmesini müteakip 21 gün içerisinde Proje Müdürünü uyaracaktır. Proje Müdürü, Yüklenicinin ileride ortaya çıkması muhtemel olay veya koşulun Sözleşme Bedeli ile Tamamlama Tarihi üzerinde yaratacağı tahmini etkiyi belirtmesini isteyebilecektir.  Bu tahmin, Proje Müdürünün yapacağı istekten itibaren 7 gün içerisinde Yüklenici tarafından sunulacaktır”

C. Kalite Kontrolü

SÖK 37.2

Aşağıdakiler yeni Madde 37.2 olarak eklenecektir:

a. Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, Tesisin ve Sözleşmede belirtilen herhangi bir bölümünün testini ve/veya muayenesini üretim yerinde ve/veya Sahada gerçekleştirecektir.

b. Yüklenici bir test ve/veya muayene yapmaya hazır olduğunda, Yüklenici söz konusu test ve/veya incelemeyi ve yerini ve zamanını Proje Müdürüne 7 (yedi) gün önceden bildirecektir. Yüklenici, İşverenin ve Proje Müdürünün ya da atanmış temsilcilerinin test ve/veya muayenelere katılmalarını sağlamak için ilgili herhangi bir üçüncü Şahıs ya da üreticiden gerekli izin ya da onayı alacaktır.

c. Yüklenici, Proje Müdürüne test ve/veya muayenelerin onaylı sonuç raporunu sunmalıdır.

İşveren veya Proje Müdürü veya görevlendirilmiş temsilcileri teste ve/veya muayeneye katılmazlarsa veya katılım olmayacağı hususunda Taraflar arasında mutabakata varılırsa, Yüklenici bu kişilerin nezaretinde olmadan da test ve/veya muayene işlemlerine devam edebilir ve Proje Müdürüne test ve/veya muayenenin onaylı sonuç raporunu sunabilir.

d. Tesis veya Tesislerin herhangi bir kısmı herhangi bir test ve/veya muayeneyi geçemezse Yüklenici, Tesisi veya Tesislerin bu kısmını düzeltmeli veya değiştirmelidir ve SÖK Alt Madde 37.2 (b) uyarınca gerekli bildirimleri yaparak testi ve/veya muayeneyi yineler.

e. Yüklenici, ne bir Tesisin veya Tesisin herhangi bir kısmının/bölümünün/yapısının testinin ve/veya muayenesinin yapılmasının, ne de İşveren veya Proje Müdürünün katılımının veya SÖK Alt Madde 37.2 (c) uyarınca herhangi bir test sertifikası/onaylı sonuç raporu verilmesinin, Yükleniciyi Sözleşme kapsamındaki diğer sorumluluklardan muaf tutmayacağını kabul etmektedir.

f) Yüklenici, Sözleşme kapsamında gerekli herhangi bir test ve/veya muayene tamamlanmadan, Tesis bölümlerinin ve yapılarının veya temellerin üstü kapatılmayacaktır. Yüklenici, Tesisin herhangi bir bölümünü veya temelleri test ve/veya muayeneye hazır olduğunu veya hazır olmak üzere olduğu hususunda Proje Müdürüne makul bir süre içerisinde (2 günden daha az günde olmayacaktır) bildirimde bulunacaktır; bu tür test ve/veya muayene ve bildirimler, Sözleşmenin gerekliliklerine tabidir.

SGK 38.1

Kusur Sorumluluk Süresi 365 gündür.

SGK 39.1

Alt Madde 39.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yüklenicinin bir Kusuru Proje Müdürünün ilgili bildiriminde belirtilen süre içerisinde gidermemesi durumunda, Proje Müdürü söz konusu Kusurun giderilmesine ilişkin masrafları belirleyecek ve bu masraf Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenicinin bu masrafı karşılamaması veya karşılamada gecikmesi halinde, söz konusu masraf Yüklenicinin takip eden ilk Ödeme Belgesinden ve/veya alıkoymadan ve/veya kesin teminatı bozdurulmak suretiyle tahsil edilecektir.

D. Maliyet Kontrolü

SGK 41.3

Aşağıdaki paragraf Alt-Madde 41.3 olarak eklenecektir:

Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Sözleşme kapsamındaki işlerde değişiklik zorunlu olduğu veya Sözleşme dışında kalan fakat gerek görülmesi üzerine yapılması sözleşmeden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı takdirde, Yüklenici bu fazla veya eksik işleri (Kümülatif olarak Sözleşme Fiyatının %15’ine karşılık gelen eksik veya fazla), aynı Sözleşme hükümleri ve Sözleşme Fiyatları ile yapmak zorundadır. Sözleşme Fiyatının yüzde 5 (%5) ile yüzde onbeş’i (%15) arasındaki artış veya azalışlara karşılık gelen sözleşme kapsamındaki değişiklikler öncesinde, İşveren İller Bankası’nın uygun görüşünü alacaktır. Sözleşme Fiyatının yüzde onbeş (%15)’inden fazla artış veya azalışlara karşılık gelen sözleşme kapsamında değişiklik olduğu takdirde İşveren, Yüklenicinin rızasını ve İller Bankası ve Dünya Bankası’nın uygun görüşünü almak şartıyla aynı Sözleşme hükümleri ve sözleşme fiyatları çerçevesinde bu gibi fazla işleri Yükleniciye yaptırabilecektir.

SGK 42.6

Alt Madde 42.6 sonuna aşağıdaki paragraf eklenecektir:

Sözleşmeden sonra kararlaştırılmış işlerin birim fiyatları Metraj Cetvelindeki kalemlere denk düşmüyor ise bu durumda yeni fiyatlar Proje Müdürü görüşü ve İşveren’in onayı ile belirlenecektir. Bu konuda oluşacak herhangi bir ihtilafta Yüklenici itiraz hakları saklı kalmak koşulu ile imalatlara İşveren tarafından onaylanan yeni fiyatlar ile devam edecektir.

 

Yeni fiyatlar Yüklenici tarafından hazırlanırken öncelik sırası aşağıdaki şekilde olacaktır;

1.  Sözleşme birim fiyat analizleri

2.  Yeni fiyat yapıldığı yılda yayınlanmış olan İller Bankası Birim Fiyatları

3.  Diğer Resmi Kurumlara ait yeni fiyat yapıldığı yılda yayınlanmış olan Birim Fiyatlar

4.  Teklif Almak Suretiyle oluşturulacak Birim Fiyatlar kullanılacak olup,

Proje Müdürünün onayına sunulacaktır.

SGK 42.7

İşveren tarafından değer mühendisliği teklifi kabul edilmeyecektir.

SGK 44.1

Aşağıdaki ifadeler eklenecektir.

 

Yüklenici, her ayın ilk yedi iş günü içerisinde şekli Proje Müdürü tarafından onaylanmış tablolar halinde, bir evvelki aya ait yaptığı işler karşılığı olarak hak kazandığı kanaatinde olduğu meblağları gösterir Hakediş raporunu dört (4) nüsha basılı ve dijital nüsha olarak Proje Müdürüne sunacaktır.

  

Hakediş rapor formatının son hali Proje Müdürü ile İşveren arasında kararlaştırılacaktır ve İşe Başlama Talimatından itibaren yirmisekiz (28) gün içerisinde Yüklenici ‘ye verilecektir.

 

Hakedişler aylık olarak düzenlenecek olup, her bir hakediş ilgili ayın ilk ve son günü dâhil bir aylık periyodu kapsayacaktır.

 

Proje Müdürü’nce gerek görülmesi durumunda, Yüklenici’nin hakediş düzenlememesi halinde ilgili aya ait hakediş, Proje Müdürü tarafından Yüklenici adına düzenlenecektir.

 

Hakedişe konu olan imalatların iş sonu (as-built) projeleri (basılı ve dijital) hakedişle birlikte sunulacaktır.

 

Minimum Hakediş Tutarı Sözleşme Bedelinin %3 ünden az olamaz.

 

SGK 45.1

8974-TR Nolu Finansman Anlaşması ve 12.01.2022  tarih- 3 Nolu Finansman Anlaşması hükümleri gereği, yükleniciye yapılacak ödemelerin tamamı (KDV Hariç), Alt-Finansman tutarını aşmaması ve Finansman kapanış tarihinden sonraki dönemi kapsamaması kaydıyla İlbank aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Alt-Finansman tutarını aşan ve/veya Finansman kapanış tarihinden sonraki dönemi kapsayan ödemeler İşveren tarafından yapılacaktır.

 

Hakedişlerden ihtiyat, avans kesintisi ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar Yükleniciye ödenecektir. İşveren, Yüklenici’ye her bir hakedişin Proje Müdürü’ne onay için sunulmasından sonraki altmış (60) gün içerisinde, Kesin Hakediş durumunda doksan (90) gün içinde Proje Müdürü tarafından onaylanan miktarların ödemesini yapacaktır. Eğer İşveren, geç ödeme yaparsa, bir sonraki hakedişte Yüklenici’ye bu geç ödemeden dolayı gecikme faizi ödenecektir.

SGK 45.5

Yeni SGK 45.5 eklenecek:

Herhangi bir malzeme için ihzarat ödenmeyecektir.

SGK46.1 (a)

Aşağıdaki paragraf maddenin sonuna eklenecektir. 

……………ancak Proje Müdürünün İşveren tarafından saha teslimi yapılmayan kısmı, Yüklenicinin onaylı iş programına göre Yüklenicinin daha önceden teslim aldığı kısımların imalatının devamına engel teşkil etmez .”

SÖK 47.2

Aşağıdaki metin Alt Madde 47.2 olarak eklenecektir

İşverenin Yükleniciye yapacağı müstakil ve tüm ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte yasanın gerektirdiği orandaki her türlü KDV'yi (Katma Değer Vergisini) İşveren ödeyecektir.

SGK 48.1

Tüm ödemeler ve kesintiler Sözleşme Bedelini oluşturan para birim(ler)i cinsinden ödenecek veya tahsil edilecektir.

SGK 49.1

Fiyat farkı uygulaması yanlızca Türk Lirası cinsinden verilen teklifler için uygulanacaktır.

Fiyat ayarlama katsayıları şunlardır:

(a)          Türk lirası para birimi için :

(i)           Yüzde 0.15 ayarlanamaz bölümdür (A katsayısı).

(ii)        Yüzde 0.85 ayarlanabilir bölümdür (B katsayısı). P=A+BX(Im/Io)

Im: hakedişe konu imalatların yapıldığı aya ait ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE)

Io: Son teklif verme tarihinden 28 gün önceki tarihte geçerli olan TÜİK yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE)

Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve İşverenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (P) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (P) değerinden düşük olanı esas alınır. Şu şartla ki: eğer süre uzatımı verildiyse bu paragraftaki hükümler sadece bu süre uzatımının dolmasından sonra geçerli olacaktır.

 

Ancak, Yabancı Para Birimi teklif edilen kısım ve fiyatlar için fiyat farkı uygulanmayacaktır.

SGK 50.1

İhtiyat kesintisi oranı % 5’dir. İhtiyat kesintisi; Madde 44 uyarınca yapılan iş, fiyat farkı, değişiklik emirleri ve telafi edilebilecek hallerle ilgili ödemelerin toplam bedeli üzerinden yapılacaktır.

SGK 50.2

Alt Madde 50.2 aşağıdaki paragraf ile değiştirilecektir:

Proje Müdürü tarafından İş Tamamlama Belgesinin verilmesi üzerine, SGK 57.1 uyarınca, ihtiyat kesintisi toplam tutarın yarısı Yükleniciye geri ödenecektir ve diğer yarısı da Kusur Sorumluluk Süresi bittikten ve Proje Müdürü, bu süre sona ermeden önce Proje Müdürü tarafından Yükleniciye bildirilen bütün Kusurların giderildiğini onayladıktan sonra Yükleniciye geri ödenecektir. İş Tamamlama Belgesinin verilmesinden ve ihtiyat kesintisi toplam tutarın yarısının Yükleniciye iadesinden sonra Yüklenici tarafından talep edilmesi durumunda, ihtiyat kesintisi toplam tutarın diğer yarısı, İşveren tarafından kabul edilebilir “talep edildiğinde nakde çevrilebilen” Banka Teminat Mektubu karşılığında Yüklenci’ye iade edilebilir. Banka Teminat Mektubu, Kusur Sorumluluk Süresi içerisinde Proje Müdürü tarafından tespit edilerek Yüklenci’ye bildirilen tüm eksik ve kusurlu imalatların tamamlanması/düzeltilmesi ve Proje Müdürü tarafından hazırlanacak Kusur Sorumluluk Belgesinin bir kopyasının İşveren’e ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde Yükleniciye iade edilecektir. İhtiyat kesintisi geri ödemesinde fiyat farkı uygulanmayacaktır.

İşlerin geçici kabulünden sonra, ihtiyat kesintilerinin geri kalanının tamamına eşit miktarda “talep edildiğinde nakde çevrilebilen” bir kesin banka teminat mektubu karşılığında, İhtiyat Kesintilerinin geri kalan miktarı Yükleniciye ödenecektir.  Banka Kesin Teminat Mektubu, Kusur Sorumluluk Dönemi sona erip Proje Müdürü tarafından tespit edilen ve Yükleniciye bu sürenin sona ermesinden önce bildirilen bütün kusurların düzeltilmesi durumunda Yükleniciye iade edilecektir. 

SGK 51.1

Söz konusu İşin tamamı için ödenecek maddi tazminat günlük nihai Sözleşme Bedelinin %0,1 (bindebir)’dir. İşin tamamı için ödenecek azami maddi tazminat tutarı nihai Sözleşme Bedelinin %10 (on)’udur.

Bu kesinti miktarı tavan değere ulaştığında İşveren Sözleşmeyi Sözleşmenin Genel Şartları 61.2(g) alt-maddesine istinaden tek taraflı olarak feshedebilir veya bu süre Yüklenicinin talebi ve İşverenin kabulü ile taraflarca belirlenen bir süre daha Yüklenicinin alacaklarından yukarıda belirtilen oranda ceza kesintisi yapılması kaydı ile uzatabilir.

Gecikme cezasının Proje Müdürü tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilmesinden sonra “Hedeflenen Tamamlama Tarihi” nin uzatılması durumunda, Proje Müdürü bir sonraki hakedişte ayarlama yapmak suretiyle İşveren tarafından kesilen gecikme cezasını iade edecektir.

SGK 51.2

Yükleniciye, süre uzatımı nedeniyle gecikme cezasının iade edilmesi durumunda, kesinti tarihinden geri ödeme tarihine kadar olan süre için herhangi bir faiz ödemesi yapılmayacaktır

SGK 52.1

Bu Alt Madde uygulanmayacaktır

SGK 53.1

Avans ödemesi nihai Sözleşme Bedelinin %10 (on)’u kadar olacaktır ve en geç aşağıdaki koşulların sağlandığı Proje Müdürü tarafından İşveren’e bildirilmesinden sonra 28 (yirmisekiz) gün içerisinde Yükleniciye ödenecektir:

i)         Taraflarca Anlaşma Formunun imzalanması

ii)       Yüklenici tarafından SGK Alt Madde 54.1’e uygun olarak Kesin Teminat Mektubunun İşveren’e sunulması

iii)    Yüklenici tarafından, İşveren tarafından kabul edilen Türkiye’de yerleşik mutebir bir banka tarafından düzenlenmiş avans ödemesine eşit Koşulsuz Banka Teminat Mektubunun verilmesi ve

iv)     Sözleşme Özel Koşulları Alt Madde 13 de belirtilen Sigortaların İşveren’e sunulması

 

SGK 53.3

Alt Madde 43.3 aşağıdaki paragraf ile değiştirilecektir;

Hakedişlerden yapılacak avans ödemesi kesintisi, Yüklenicinin her hakedişinin KDV hariç bedelinin (fiyat farkı hariç) yüzdeonbeş (% 15)’i oranında olacaktır. Hedeflenen tamamlama süresinin sonunda düzenlenecek hakedişten kalan avansın tamamı kesilir. Avans kesintilerine paralel olarak avans teminat mektubunun kesilen miktarı serbest bırakılır. Kesintilerin yüzdeyüz (%100)‘e ulaşması durumunda avans teminat mektubu serbest bırakılır.

SGK 54.1

İşverene bir Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Performans Teminatı verilmeyecektir

SGK 54.1

Alt-Madde 54.1’deki metin aşağıdaki metin ile değiştirilecektir:

Yüklenici Kabul Mektubunda belirtilen tarihe kadar, Sözleşme çerçevesindeki İşlerin düzgün biçimde yürütülmesine karşılık teşkil etmek üzere İşveren’e Kesin Teminat verecektir. Kesin Teminat, İhale Dokümanları, Bölüm X-Sözleşme Formları içerisinde yer alan formatta koşulsuz (talep üzerine ödenebilir) banka teminat mektubu şeklinde olacaktır. Kesin Teminat miktarı, Sözleşme Bedeli’nin en az % 10’u (yüzde on) kadar olacaktır ve sözleşme para biriminde düzenlenecektir.

Kesin Teminat, Türkiye’de yerleşik İşveren’ce kabul edilen mutebir bir banka tarafından ve teminatın düzenlendiği tarihten itibaren süresiz veya en az Kusur Sorumluluk Belgesi tanzim tarihinden 84 (seksendört) gün sonrasına kadar geçerli olacaktır. Kesin teminatın, Hedeflenen Tamamlanma Tarihi uzatıldığında Kesin teminatın süresinin Kusur Sorumluluk Belgesi tanzim tarihinden 84 (seksendört) gün sonrasına kadar geçerli olacağı kontrol edilecek ve gerekmesi halinde Kesin Teminatın süresi uzatılacaktır.

Kesin Teminat, Kusur Sorumluluk Süresinin bitiminde Proje Müdürü tarafından Kesin Kabul Belgesinin düzenlenmesi, Kesin Hesabın onaylanarak ödemesinin yapılması ve Yüklenici’nin bu işe ilişkin SGK İlişiksizlik Belgesinin İşveren’e ulaşması sonrasında iade edilecektir. 

Yukarıdaki paragraf hükümlerine bir kısıtlama getirmemek kaydıyla, Proje Müdürü maliyet ve/veya mevzuatta herhangi bir değişiklik ya da Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra Sözleşme Bedelinde bir artırım yapılmasını gerekli gördüğünde, Yüklenici, Proje Müdürü’nün yazılı talebi üzerine, kesin teminat miktarını aynı para cinsinden ve eşit bir yüzdeyle bu bildiriyi alışından sonra en geç ondört (14) gün içinde derhal artıracaktır.  Ek kesin teminat, Bölüm X-Sözleşme Formları’nda verilen formata uygun koşulsuz (talep üzerine ödenebilir) banka teminat mektubu olarak verilebilir.  Ek kesin teminat verildikten sonra sözleşme bedelinde artırım yapılacaktır. 

Kesin Teminat miktarı, verilecek olan fiyat farkının üçer aylık dönemler sonundaki kümülatif toplamının yüzde on (% 10) oranına göre artırılacaktır. Yüklenicinin kesin teminat miktarını artırmaması halinde, fiyat farkı ve iş artışı için banka teminat mektubu miktarı takip eden ödeme belgesinden kesilecektir.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, Kesin Teminat Mektubu ortak girişim adına düzenlenecek ve Bölüm X-Sözleşme Formları’nda verilen koşullara uygun olarak verilecektir.

E. Sözleşmenin Tamamlanması

SGK 59.2

Aşağıdaki paragraf 59.2 Alt-Maddesi olarak eklenecektir:

Yüklenicinin Sözleşme Genel Şartları Madde 59.1 uyarınca Kesin Hesabı sunmaması halinde, Proje Müdürü yazılı olarak Yükleniciyi uyaracak ve Kesin Hesabın yapılmasını talep edecektir.  Proje Müdürünün yazılı talebinden itibaren 28 gün içerisinde Kesin Hesabın yapılmaması halinde, Proje Müdürü tarafından Kesin Hesap çıkartılacaktır.

SGK 60.1

İş sonu projeleri (yazılı, orijinal ve sayısal olarak USB’ye kaydedilmiş), bakım ve işletme kılavuzları yüklenici tarafından hazırlanacak ve en geç Geçici Kabul tarihine kadar Proje Müdürü’ne sunulup, onay alınacaktır.

SGK 60.2

Yüklenicinin söz konusu iş sonu projeleri ve/veya kılavuzları Madde 60.1’de tanımlanan tarihe kadar teslim etmemesi ve onaylanmaması durumunda, varsa hakedişi ve ihtiyat kesintisi ödenmeyecektir. Söz konusu dokümanlar onaylandıktan sonra, hakediş ve ihtiyat kesintisi ödemesi yapılabilecektir.

SGK 61.2 (g)

Azami gün sayısı: 100 gün Sözleşme Özel Koşulları madde 51.1’de belirtildiği üzere günlük bindebir (%0,1)‘lik kesinti olmak üzere, işin tamamı için ödenecek azami maddi tazminat tutarı nihai Sözleşme Bedelinin % 10‘a ulaşana kadar geçen süredir.

SGK 62.1

Tamamlanmayan işin değeri için uygulanacak olan ve İşverenin işleri tamamlamak için üstleneceği ilave masrafı temsil eden tutar %25 (yüzde yirmibeş)’tir.

Bu durumda İşverenin alacakları ihtiyat ve teminatlardan mahsup edilerek borç kapatılır. Buna rağmen İşveren’in alacağı olan toplam miktar Yüklenici’ye yapılacak olan ödemeyi geçerse, aradaki fark İşverene ödenecek borç olarak kaydedilecektir

SGK 64.1

Aşağıdaki paragraf, Alt Madde 64.1’in sonuna eklenecektir.

Yüklenicinin ya da İşverenin tamamen kontrolu dışındaki olağanüstü olaylar aşağıda sıralanmaktadır:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) İşlerin yapılmasına mani olacak arkeolojik buluntulara rastlanması ve ilgililerce inşaatın durdurulması veya yavaşlatılması

SGK 65.1 (b)

Aşağıdaki paragraf ile değiştirilecektir:

(b) Eğer Yüklenici, Alt-Madde 45.1'de belirtilen ödemenin yapılması gereken sürenin sonunda kendisine ödenmesi gereken meblağları alamamışsa, otuz (30) gün süreli bir fesih ihbarında bulunabilir.

SGK 65.1 (c)

Aşağıdaki paragraf eklenecektir:

(c) İller Bankası’nın Kredinin durdurulduğuna/askıya alındığına veya kapanacağına dair tebligatının İşveren’in eline geçmesinden itibaren yedi (7) gün içerisinde İşveren bu durumu Yüklenici’ye bildirmekle sorumludur.

 

 

Bölüm X – Sözleşme Formları

 

Bu bölüm, doldurulduktan sonra Sözleşmenin birer parçasını oluşturacak formları içermektedir.

 

İçindekiler

 

İhale Kararı Bildirimi 181

Yararlanma Hakkı Bilgilendirme Formu………………………………………………. 194

Sözleşmeye Davet Mektubu. 187

Sözleşme (Anlaşma Formu) 188

Kesin Teminat - Talep Garantisi 190

Kesin Teminat – Kesin Teminat Formu. 192

Çevresel ve Sosyal (ÇS) Kesin Teminat 194

Avans Teminat Mektubu. 196


 

İhale Kararı Bildirimi

 

[İhale Kararı Bildirimi, Teklif veren her Teklif Sahibine gönderilecektir.]

[Bu Bildirim Teklif Sahibi Bilgi Formunda yer alan Teklif Sahibi Yetkili Temsilcisine gönderilecektir]

Teklif Sahibinin Yetkili Temsilcisi dikkatine

Adı: [Yetkili Temsilcinin adını giriniz]

Adresi: [Yetkili Temsilcinin adresini giriniz]

Telefon / Faks Numarası: [Yetkili Temsilcinin telefon / faks numaralarını giriniz]

E-posta adresi: [Yetkili Temsilcinin e-posta adresini giriniz]

[ÖNEMLİ: Bildirimin Teklif Sahiplerine gönderildiği tarihi belirtiniz. Bildirim tüm Teklif Sahiplerine aynı anda, yani aynı tarihte ve mümkün olduğunca aynı zamanda gönderilmelidir.] 

GÖNDERİM TARİHİ: Bu Bildirim [tarih] (yerel saat) itibariyle [eposta / faks] yoluyla gönderilmiştir

İhale Kararı Bildirimi

İşveren: [İşverenin adını giriniz]

Proje: [Projenin adını giriniz]

Sözleşme Başlığı: [Sözleşmenin adını giriniz]

Ülke: [İhale ilanının yayınlandığı ülkeyi giriniz]

Kredi - İkraz No. / Hibe No.: [kredi / hibe referans numarasını giriniz]

Teklife Çağrı/İhale No: [Satın Alma Planından ihale numarasını giriniz]

İhale Kararı Bildirimi yukarıda belirtilen sözleşme için düzenlenen ihaleye ilişkin kararımızı bildirmek için gönderilmiştir. Bu bildirimin gönderilmesi ile birlikte itiraz süresi işlemeye başlar. İtiraz Süresi içerisinde:

 1. Teklifinizin değerlendirmesi ile ilgili bilgilendirme talep edebilirsiniz ve/veya
 2. İhale sonucu kararına ilişkin bir şikâyet başvurusunda bulunabilirsiniz.
 3. Başarılı Teklif Sahibi

Adı:

[başarılı Teklif Sahibinin adını giriniz]

Adresi:

[başarılı Teklif Sahibinin adresini giriniz]

Sözleşme Bedeli:

[başarılı Teklif Sahibinin sözleşme bedelini giriniz]

 1. Diğer Teklif Sahipleri [TALİMATLAR: Teklif veren tüm Teklif Sahiplerinin adlarını giriniz. Eğer Teklif fiyatı değerlendirilmiş ise, hem değerlendirilen hem de okunan Teklif fiyatını belirtiniz.]

Teklif Sahibinin Adı

Teklif Fiyatı

Değerlendirilen Teklif Fiyatı

(ilgisine göre)

[adını giriniz]

[Teklif Fiyatını giriniz]

[değerlendirilen fiyatı giriniz]

[adını giriniz]

[Teklif Fiyatını giriniz]

[değerlendirilen fiyatı giriniz]

[adını giriniz]

[Teklif Fiyatını giriniz]

[değerlendirilen fiyatı giriniz]

[adını giriniz]

[Teklif Fiyatını giriniz]

[değerlendirilen fiyatı giriniz]

[adını giriniz]

[Teklif Fiyatını giriniz]

[değerlendirilen fiyatı giriniz]

 1. Teklifinizin başarısız bulunmasının sebep(ler)i

[TALİMATLAR: Bu Teklif Sahibinin Teklifinin neden başarısız bulunduğunun sebep(ler)ini yazınız. Şunları BELİRTMEYİNİZ: (a) bir başka Teklif Sahibinin Teklifi ile madde madde karşılaştırma veya (b) Teklif Sahibi tarafından Teklifinde gizli olarak belirtilen bilgiler.]

 1. Nasıl bilgilendirme talebinde bulunulabilir?

SON TARİH: Bilgilendirme talebinde bulunma süresi [tarih giriniz] (yerel saat) gece yarısında sona erer.

Teklifinizin değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirme talebinde bulunabilirsiniz. Eğer bilgilendirme talebinde bulunmayı tercih ederseniz, bu Sözleşme İmzalama İhale Kararını aldıktan sonra üç (3) İş Günü içerisinde yazılı başvuruda bulunmanız gerekecektir.

Başvuru yazınızda sözleşme adını, referans numarasını, Teklif Sahibinin adını iletişim bilgilerini belirtiniz ve bilgilendirme talep yazısını aşağıdaki adrese gönderiniz:

Dikkatine: [ilgili kişinin tam adını giriniz  ]

Unvan/Görev: [Unvan / görev bilgilerini giriniz]

Kurum: [İşverenin adını giriniz]

E-posta adresi: [e-posta adresini giriniz]

Faks numarası: [faks numarasını giriniz. Kullanılmıyor ise siliniz]

Eğer bilgilendirme talebiniz 3 İş Günü olarak belirlenen süre içerisinde alınırsa, talebinizden itibaren beş (5) İş Günü içerisinde tarafınıza bilgilendirme sağlanacaktır. Söz konusu süre içerisinde bilgilendirme sağlayamamamız halinde,  İtiraz Süresi söz konusu bilgilendirmenin sağlandığı tarihten itibaren beş (5) İş Günü uzatılacaktır. Bu durumda, uzatılan İtiraz Süresinin sona ereceği tarih bilahare tarafınıza bildirilerek teyit edilecektir.

Bilgilendirme yazılı olarak, telefon yoluyla, video konferans yoluyla veya bizzat yapılabilir. Bilgilendirmenin nasıl gerçekleştirileceği derhal tarafınıza bildirilecek ve bilgilendirme tarihi ve saati teyit edilecektir.

Eğer bilgilendirme talebinde bulunma süresi sona erdiyse, yine de bilgilendirme talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda,  mümkün olduğunca hızlı şekilde ve her halükarda Sözleşme Karar Bildiriminin yayınlandığı tarihten itibaren en geç on beş (15) İş Günü içerisinde tarafınıza bilgilendirme sağlanacaktır.

 1. Nasıl şikâyet başvurusunda bulunabilirsiniz?

Süre:  İhale kararına itirazda bulunmak için yapılacak şikâyet başvuruları, en geç [tarih giriniz] (yerel saat ile) gece yarısına kadar teslim edilebilir.

Başvuru yazınızda sözleşme adını, referans numarasını, Teklif Sahibinin adını iletişim bilgilerini belirtiniz ve ihale ile ilgili şikâyet başvurunuzu aşağıdaki adrese gönderiniz:

Dikkatine: [ilgili kişinin tam adını giriniz  ]

Unvan/Görev: [Unvan / görev bilgilerini giriniz]

Kurum: [İşverenin adını giriniz]

E-posta adresi: [e-posta adresini giriniz]

Faks numarası: [faks numarasını giriniz. Kullanılmıyor ise siliniz)

İhale sürecinin bu noktasında, ihale kararına itiraz etmek için ihale ile ilgili bir şikâyet başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu şikâyet başvurusunda bulunabilmek için önceden, bilgilendirme talebinde bulunmuş olmanız veya bilgilendirme almanız gerekmez. Şikâyet başvurunuzun İtiraz Süresi içerisinde sunulması ve İtiraz Süresi sona ermeden tarafımıza ulaşması gerekir.

Daha fazla bilgi:

Daha fazla bilgi için, bakınız IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri (Satın Alma Düzenlemeleri)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Ek III). Şikâyet başvurunuzu hazırlamadan ve sunmadan önce bu hükümleri okumanız gerekir. Ayrıca, Dünya Bankası’nın “İhale ile ilgili şikâyetlerinizi nasıl iletebilirsiniz?” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] başlıklı rehberi de sürece ilişkin faydalı açıklamalar ve örnek bir şikâyet mektubu sunmaktadır.

Özet olarak, dört temel gereklilik mevcuttur:

65.1.1    ‘İlgili bir taraf’ olmanız gerekir. Yani bu durumda ihaleye teklif veren bir Teklif Sahibi ve Sözleşme İmzalama İhale kararını alan taraflardan birisi olmanız gerekir.

65.1.2    Şikâyet başvurusunda sadece ihale kararına itiraz edilebilir.

65.1.3     Şikâyet başvurusunu yukarıda belirtilen süre içerisinde sunmanız gerekir.

65.1.4    Şikâyet başvurusunda, Satın Alma Düzenlemelerinde istenen tüm bilgileri sunmanız gerekir (Ek-III’te açıklandığı gibi).

 1. İtiraz Süresi

SON TARİH: İtiraz Süresi [tarih giriniz] (yerel saat ile) gece yarısı itibariyle sona erer.

İtiraz Süresi, işbu Sözleşme İmzalama İhale kararı iletildikten sonra on (10) İş Günüdür.

İtiraz Süresi yukarıda Bölüm 4’te açıklandığı gibi uzatılabilir.

Bildirim ile ilgili sorularınızı lütfen çekinmeden bize iletiniz.

İşveren adına:

İmza: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­               ______________________________________________

İsim:                  ______________________________________________

Unvan / Görev: ______________________________________________

Telefon:            ______________________________________________

E-posta:            ______________________________________________

 

 

Sözleşmeye Davet (Kabul) Mektubu

[İşverenin antetli kağıdına]

 

. . . . . . . [tarih]. . . . . . .

 

Kime:           . . . . . . . . . .  [Yüklenicinin adı ve adresi] . . . . . . . . . .   

 

Konu:           . . . . . . . . . .   [No'lu Sözleşme Karar Bildirimi].  . . . . . . . . . .  

 

Bu mektup, tarafınızca iletilmiş olup, Teklif Sahiplerine Talimatlar doğrultusunda düzeltilmiş ve değiştirilmiş olduğu üzere _____________ [rakamla ve yazıyla tutarı ve para birimini belirtiniz]______tutarındaki Kabul Edilen Sözleşme Bedeli karşılığında _______ [Sözleşme Özel Koşullarında belirtilen sözleşme adını ve kayıt numarasını yazınız]_____’in yerine getirilmesine ilişkin ____________ [tarihi yazınız] ______ tarihli Teklifinizin Kurumumuzca kabul edildiğini bildirir.

 

Tarafınızca sunulması gereken bilgi ve belgeler şu şekildedir (i) Kesin Teminat ve Çevre ve Sosyal (ÇS) Kesin Teminatını [Sözleşme kapsamında ÇS Kesin teminatı istenmiyorsa siliniz] Sözleşme Koşulları uyarınca ve Kesin Teminat ile ÇS Kesin Teminat formlarını kullanarak 28 gün içerisinde sunmak [Sözleşme kapsamında ÇS Kesin teminatı istenmiyorsa siliniz] ve (ii) TBF TST 47.1 uyarınca yararlanma hakkına dair ek bilgileri Yararlanma Hakkı Bilgilendirme Formunu kullanarak, işbu ihale dokümanı Bölüm 10 Sözleşme Formlarında belirtilen, sekiz (8) iş günü içerisinde sunmak.

[Aşağıdaki ifadelerden birini seçiniz:]

 

__________________________ Hakem olarak atanmasını kabul ediyoruz [Teklif Sahibinin önerdiği Hakemin adı].

 

[veya]

 

_______________________ Hakem olarak atanmasını kabul etmiyoruz [Teklif Sahibinin önerdiği Hakemin adı], Kabul Mektubunun bir nüshasını gönderdiğimiz ________________________________________ [Hakem atama makamı] Hakem atama makamından TST 48.1 ve SGK Alt Madde 23.1 uyarınca bir Hakem atamasını talep ediyoruz.

 

 

Yetkili İmza:  .................................................................................................................................

 

İmza Sahibinin Adı ve Unvanı:  ....................................................................................................

 

Kurum Adı:  ...................................................................................................................................

 

Ek: Sözleşme

 

Sözleşme

 

İŞBU ANLAŞMA …..……… yılının ……………. günü, bir tarafta …….[İşverenin adı]………..(bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta …….[Yüklenicinin adı]…….(bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır) imzalanmıştır:

 

İşveren .......[Sözleşme’nin adı]...... olarak bilinen İşin, Yüklenici tarafından yerine getirilmesini istemekle ve söz konusu İşin yerine getirilmesi, tamamlanması ve adı geçen İşle ilgili her türlü kusuru gidermesi için Yüklenicinin Teklifini kabul etmiştir,

 

İşveren ile Yüklenici aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmıştır:

 1. İşbu Anlaşmadaki sözcükler ve ifadeler, işbu Sözleşme belgelerinde bu sözcüklere ve ifadelere verilenle aynı anlamı taşıyacaktır.
 2. Aşağıdaki belgeler, işbu Anlaşmayı oluşturan belgeler olup, işbu Anlaşmanın bir parçası olarak okunacak ve kabul edilecektir. İşbu Anlaşma, diğer tüm Sözleşme belgeleri üzerinde geçerli olacaktır.
 • Sözleşmeye Davet (Kabul) Mektubu
 • Teklif Mektubu
 • İşveren tarafından yayınlanan Zeyilnameler, (eğer varsa)
 • Sözleşmenin Özel Koşulları
 • Sözleşmenin Genel Koşulları ve Ekler;
 • Şartnameneler
 • Projeler/Çizimler
 • Metraj ve Birim Fiyat Cetveli [20] ve
 • Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere SÖK’te Sözleşme içerisinde değerlendirilen bölümler;
  1. ÇS Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları ve
  2. Yüklenici Personeli için Davranış Kuralları (ÇS).
  3. İşbu Anlaşmada belirtildiği üzere İşveren tarafından Yükleniciye yapılacak olan ödemeler bakımından, işbu belge ile Yüklenici işbu Anlaşmanın hükümlerine her bakımdan uygun olarak söz konusu İşi yerine getireceğini ve söz konusu İş ile ilgili her türlü kusuru gidereceğini İşverene taahhüt eder.
  4. İşbu belge ile İşveren, söz konusu İşin yerine getirilmesi ve söz konusu İş ile ilgili kusurların giderilmesi ile, Sözleşme Bedelini veya işbu Sözleşme hükümleri kapsamında ödenmesi gereken bu gibi diğer meblağları işbu Sözleşmede belirtilen zamanlarda ve şekilde Yükleniciye ödemeyi taahhüt eder.

YUKARIDAKİ HUSUSLARI TEVSİKEN, taraflar . . . . . [borçlunun ülkesi]. . . . . kanunlarına uygun olarak, yukarıda belirtilen gün, ay ve yılda işbu Anlaşmayı yürürlüğe koymuştur.

 

 

İmza:

 

İmza:

 

İşveren nam ve hesabına

Yüklenici nam ve hesabına

Aşağıdakinin huzurunda:

 

Aşağıdakinin huzurunda:

 

Şahit, Adı, İmzası, Adresi, Tarih

Şahit, Adı, İmzası, Adresi, Tarih

 

 

 

 Kesin Teminat Formu

 

 

BU KESİN TEMİNAT FORMUYLA Müvekkilimiz [Teklif Sahibinin adı] (bundan böyle “Müvekkil” olarak anılacaktır) ve İşverenin ülkesinde [İşverenin ülkesi] ticari işlerde bulunmaya yetkili Kefil (bundan böyle “Kefil” olarak anılacaktır) olarak Kurumumuz; aşağıda belirtilen durumlarda Lehtara (bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) [İşverenin adı] Teminat miktarının [Teminat tutarı] [yazıyla] tamamen ödeneceğini; Müvekkil ve Kefil olarak bizler ve haleflerimiz ile vekillerimiz adına müştereken ve müteselsilsen taahhüt ederiz.

 

Müvekkilin __________ tarihinde  ___________  ilgili dokümanlar, şartnameler ve tadilatlar uyarınca ve burada belirtilen, atıfta bulunulan ve bundan sonra Sözleşme olarak anılacak işin ifası için [Sözleşmenin Adı ve İşlerin kısa tanımı] İşverenle yaptığı YAZILI ANLAŞMA DİKKATE ALINARAK;

 

İŞBU YÜKÜMLÜLÜĞÜN MECBURİ KOŞULLARI UYARINCA Yüklenicinin bahse konu Sözleşmeyi gerektiği gibi ve sadıkane (yapılacak tadilatlar da dâhil) uygulaması halinde işbu yükümlülük kesin hükümsüz hale gelecek; aksi takdirde ise tam olarak yürürlükte kalacaktır. Yüklenicinin Sözleşme ifasında kusurlu olması veya İşveren tarafından Sözleşmede kusurlu olduğunun ilanı halinde ve İşverenin kendi ilgili yükümlülüklerini tamamlaması kaydıyla Kefil olarak tarafımızca kusurun gereken düzeltmesi temin edilecek veya aşağıdakilerin gerçekleşmesi sağlanacaktır:

 

(1)     Sözleşmenin koşulları ve hükümleri uyarınca tamamlanması veya

 

(2)     Nitelikli Teklif Sahiplerinden teklif veya tekliflerin, Sözleşmeyi koşulları ve hükümleri uyarınca tamamlamak adına, alınarak İşverene sunumu ve İşveren ile Kefilin en düşük fiyatla yeterlilikleri karşılayan Teklif Sahibini tespitini müteakip bahse konu Teklif Sahibi ve İşveren arasında Sözleşme düzenlemek; İş ilerledikçe (işbu paragrafla tamamlanma koşulları düzenlenen Sözleşme veya Sözleşmelerde kusurlu uygulama veya kusurlu uygulama silsilesi yaşansa dahi) Sözleşme Fiyatının bakiyesinden, bu alt madde kapsamında Kefilin yükümlü olabileceği diğer maliyetler ve tazminatlar dahil ilk paragrafta değinilen teminata konu miktarı aşmamak kaydıyla, düşülecek ödemelerle tamamlanma maliyetlerini karşılamak.  “Sözleşme Fiyatının Bakiyesi”, bu paragraf amaçları doğrultusunda, İşverenin Sözleşme kapsamında Yükleniciye ödeyeceği toplam miktardan İşverenin Yükleniciye hâlihazırda uygun biçimde ödediği miktarı çıkardıktan sonraki rakam kastedilmektedir veya

 

(3)     İşverene, Sözleşmeyi hüküm ve koşulları uyarınca tamamlaması için gereken miktarı, işbu Teminatın tutarını aşmamak kaydıyla ödemek.

 

Teminata konu yaptırım miktarının ötesindeki tutarlar Kefilin sorumluluğunda değildir.

 

İşbu Teminat kapsamında herhangi bir hukuk davasının Tamamlanma Belgesinin ihracından sonra en geç bir yıl içerisinde açılması gerekecektir.

 

Burada adı anılan İşveren, yasal varisleri, tenfiz görevlileri, vekilleri, halefleri veya hakların feragat edildiği taraflar hariç hiçbir şahıs veya kurum İşbu Teminatla ilgili dava açma hakkı taşıyamaz.

 

Yukarıdaki hususları tevsiken, imza ve mührü burada bulunan Yüklenici ve Kefil ile yasal temsilcinin huzurunda işbu belgeler                                                    tarihinde                                  20       .

 

 

Adına                                                   İMZA                                                                              

 

 

                                                                   Sıfatıyla TARAFINDAN                                         

 

 

Huzurunda                                                                                                                                   

 

 

 

Adına                                                   İMZA                                                                              

 

 

                                                                   Sıfatıyla TARAFINDAN                                         

 

 

Huzurunda                                                                                                                                   

 

 

 

 

Avans Teminat Mektubu Formu

Talep Garantisi

[Garantör anteti veya SWIFT kodu]

Lehtar: [İşverenin adını ve adresini giriniz]                                  

Tarih: _ [düzenlenme tarihini giriniz]

AVANS TEMİNATI No.:   [Teminat referans numarasını giriniz]

Garantör:  [antette belirtilmiyorsa, düzenlendiği yerin adını ve adresini belirtiniz]

 

_____________’in [Sözleşmenin adı ve söz konusu İşin kısa açıklamasını yazınız] (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) yerine getirilmesi amacıyla ___________ [Yüklenicinin adı, Ortak Girişim halinde ise Ortak Girişimin adı]______________’nin (bundan böyle "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır) Lehtar ile ___________ [Sözleşmenin referans numarasını yazınız] No’lu Sözleşmeyi imzaladığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Ayrıca, Sözleşme Koşulları uyarınca, avans ödemesi teminatına karşılık [rakamla tutarı giriniz]  (    ) [yazıyla tutarı giriniz] [para birimini belirtiniz] tutarında bir avans ödemesinin yapılacağını anlıyoruz.

Başvuru Sahibinin talebi üzerine, Garantör olarak, Başvuru Sahibinin, aşağıdaki hususları belirten yazılı beyan ile birlikte Lehtarın yazılı olarak ilettiği ilk talebinin tarafımızca alınması üzerine toplam _______________ [rakamla]1 [para biriminin adı] tutarı geçmeyen herhangi bir meblağı veya meblağları, Lehtara ödemeyi işbu belge ile gayrikabili rücu olarak taahhüt ederiz:

 • Avans ödemeyi söz konusu İşlere ilişkin mobilizasyon masraflarının karşılanması dışında başka amaçlar için kullandığını veya
 • Avans ödemesini Sözleşme Koşullarına uygun olarak geri ödemediğini ve Başvuru Sahibinin geri ödememiş olduğu tutarı.

 

Bu teminat kapsamında bir talep, Lehtarın bankasından alınıp Garantöre sunulan ve yukarıda belirtilen avans ödemesinin Başvuru Sahibinin   [Başvuru Sahibinin bankasının adını ve adresini giriniz] bankasındaki  [hesap numarası giriniz] no’lu hesabına yatırıldığına dair belgenin sunulduktan sonra iletilebilir.

Bu teminatın azami tutarı, Yüklenicinin geri ödemesini yaptığı avans miktarını tevsik eden ve tarafımıza sunulacak olan ara ödemeler veya hakediş belgelerinin nüshalarında belirtilen tutar oranında düzenli olarak azaltılacaktır. Aşağıda belirtilen iki tarih arasından önce gelen tarihte sona ermek üzere, bu teminat, en geç şarta bağlı meblağlar  düşüldükten sonra Kabul Edilen Sözleşme Bedelinin yüzde doksanını (90) gösteren geçici ödeme belgesinin ödeme için onaylanmış olduğunu belirten dokümanın bir nüshasının elimize geçtiği gün, veya ______ yılının ____ günü2 sona erecektir. Sonuç olarak, bu garanti kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin herhangi bir talep, söz konusu tarihte veya söz konusu tarihten önce, burada belirtilen ofisimizde elimize geçmiş olmalıdır.

Bu teminat, Madde 15(a) kapsamındaki destekleyici beyan hariç olmak üzere, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Yayın No.758, Talep Garantilerine ilişkin Birörnek Kurallara (URDG, 2010 Revizyonu) tabidir.

____________________
[imza(lar)]


Not:  İtalikle belirtilen tüm metinler (dipnotlar dâhil olmak üzere), bu formun hazırlanmasına yol gösterici olarak verilmiş olup, son şeklini almış belgeden silinecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]          Bir firma, eğer İşverenin ülkesinde tescil edilmiş ise, sahiplerinin yüzde 50’den fazlası İşverenin ülkesinin uyruğundan ise ve şarta bağlı tutarlar hariç olmak üzere sözleşme bedelinin yüzde 10’dan fazlasını yabancı alt yüklenicilere yaptırmıyor ise, tercih marjı bakımından yerli Teklif Sahibi olarak kabul edilir. Ortak Girişimler, ancak ortak firmalar İşverenin ülkesinde tescil edilmiş ise veya sahiplerinin yüzde 50’den fazlası İşverenin ülkesinin uyruğundan ise yerli Teklif Sahibi olarak kabul edilir ve tercih marjından yararlanabilir. Bunun için, Ortak Girişimin Borçlunun ülkesinde tescil edilmesi gerekir. Ortak Girişim şarta bağlı tutarlar hariç olmak üzere sözleşme bedelinin yüzde 10’dan fazlasını yabancı alt yüklenicilere yaptıramaz. Yabancı ve yerli firmalar arasında kurulan ortak girişimler yerli tercihinden yararlanamaz.

[2]      Götürü usul sözleşmelerde, “Metraj Cetveli” ifadesinin yerine “Faaliyet Çizelgesi” ifadesini kullanınız.

5      Puantaj usulü çalışma, Proje Müdürünün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilip, Teklifte verilen birim fiyatlara dayalı olarak işçiler tarafından harcanan zaman, malzeme ve Yüklenici ekipmanlarının kullanımı bazında ödemesi yapılan çalışma anlamına gelir. Teklif değerlendirme amaçları bakımından, puantaj usulü çalışmaların rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılabilmesi için, İşveren, puantaj usulü çalışmalar (örneğin spesifik bir traktör sürücüsü personel-gün rakamı, veya spesifik bir Portland çimento tonajı) karşılığında maliyetlendirilecek ve Teklif Sahibinin teklif ettiği fiyatlar ile çarpılarak toplam Teklif Bedeline dahil edilecek münferit İş kalemleri için tahmini miktarları liste halinde vermelidir.

 

 

[4] İşveren tarafından verilecek karara tabi olarak, temerrüt durumu aşağıda açıklanan tüm sözleşmeleri içerir: (a) ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurma dahil olmak üzere, temerrüt kararına yüklenici tarafından itiraz edilmemesi ve (b) bu şekilde itiraz edilmekle birlikte yüklenici aleyhine kararın çıkması. temerrüt durumu, İşveren tarafından verilen kararın ihtilaf çözüm mekanizması yoluyla geçersiz kılındığı durumları içermez. Temerrüt kararı tamamen çözüme kavuşturulmuş ihtilaflar veya davalar, yani ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına uygun olarak çözüme kavuşturulan ve Teklif sahibinin başvurabileceği tüm temyiz yollarının tükendiği ihtilaf ve davalar ile ilgili bilgilere dayalı olmalıdır..

[5]      Bu gereklilik aynı zamanda Teklif Sahibi tarafından OG üyesi olarak imzalanan sözleşmeler için de geçerlidir.

[6]  Teklif Sahibi,  son beş yıllık dönemde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan dava veya tahkim dosyaları ile ilgili olarak Teklif Mektubunda doğru bilgiler sunmalıdır. Teklif Sahibi veya herhangi bir OG üyesi aleyhine verilen tutarlı bir mahkeme / tahkim kararı geçmişi Teklif Sahibinin ihale dışı bırakılması ile sonuçlanabilir.

[7] İşveren durum tespit çalışması yaparken daha fazla bilgi veya açıklama elde etmek için bu bilgilerden yararlanabilir. 

[8] OG olarak teklif verilmesi halinde, tek sözleşmenin asgari değeri ile ilgili gerekliliğin karşılanıp karşılanmadığını belirlemede,  OG üyeleri tarafından tamamlanan sözleşmelerin değerlerinin toplamı alınmayacaktır. Bunun yerine, her bir OG üyesi tarafından gerçekleştirilen her bir sözleşmenin, tek firma iş bitirmesi için istenen asgari sözleşme değeri gerekliliğini karşılaması gerekmektedir. Ortak Girişimin toplam sözleşme sayısı gerekliliğini karşılayıp karşılamadığını belirlerken, sadece tüm üyeler tarafından tamamlanan, istenen asgari değere eşit veya daha yüksek değerdeki sözleşmelerin sayıları toplanacaktır.

6 Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece Teklif Sahibinin katılımdaki pay değeri bu gereklilik açısından dikkate alınır.

[9]      Eğer mevcut en son mali tablolar teklif tarihinden 12 aydan önceye ait ise, bunun sebebi belirtilmelidir.

[10]      İlgili ise.

[11]  Herhangi bir şüphenin önlenmesi bakımından, yaptırıma tabi tutulan bir tarafın  sözleşme yasağı, bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdakileri içerir, (i) o sözleşme ile ilgili olarak doğrudan veya görevlendirilmiş bir alt yüklenici, görevlendirilmiş danışman, görevlendirilmiş imalatçı veya tedarikçi veya görevlendirilmiş hizmet sağlayıcı olarak, ön yeterlilik başvurusunda bulunma, bir danışmanlık hizmeti için ilgi beyanında bulunma ve teklif verme, ve (ii) mevcut bir sözleşmede önemli bir değişiklik getirecek bir zeyilname veya değişiklik yapma.

[12]  Görevlendirilmiş bir alt yüklenici, görevlendirilmiş danışman, görevlendirilmiş imalatçı veya tedarikçi veya görevlendirilmiş  hizmet sağlayıcı (ihale dokümanına bağlı olarak farlı isimler kullanılır),  (i) teklif sahibinin ilgili ihale için yeterlilik gerekliliklerini karşılamasına olanak tanıyacak spesifik ve kritik deneyim ve bilgi birikimi katması sebebiyle teklif sahibi tarafından ön yeterlilik başvurusuna veya teklifine dahil edilen veya (ii) Borçlu tarafından atanan bir taraftır. 

[13]  Bu bağlamda teftiş faaliyetleri yapısı gereği sorgulayıcıdır (yani adli araştırmaya dayalıdır). Olası be Sahtecilik ve Yolsuzluk iddiasının gerçekliğinin uygun mekanizmalar yoluyla değerlendirilmesi gibi soruşturmalar / denetimler ile ilgili spesifik konuların ele alınması amacıyla Banka tarafından veya Banka’nın atadığı kişilerce gerçekleştirilen inceleme faaliyetlerini içerir. Söz konusu faaliyetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: bir firmanın veya bireyin finansal kayıtlarına ve bilgilerine erişme ve bunları inceleme, gerektiğinde bunların kopyalarını alma; soruşturma / denetim için gerekli görülen diğer belge, veri ve bilgilere erişme (ister basılı isterse elektronik nüshalarına)   gerektiğinde bunların kopyalarını alma;  personel ve diğer ilgili kişiler ile görüşme; fiziksel denetimler ve saha ziyaretleri gerçekleştirme; ve bilgilerin üçüncü taraflarca doğrulanmasını sağlama.

[14]      Götürü usul sözleşmelerde, “Metraj Cetveli” ifadesi yerine “Faaliyet Çizelgesi” ifadesini kullanınız.

[15]      Götürü usul sözleşmelerde, bu paragraf yerine şu paragrafı ekleyiniz: “Gerçekleştirilen işin değeri, Faaliyet Çizelgesindeki tamamlanmış işlerin değerinden oluşacaktır.”

[17] Herhangi bir şüphenin önlenmesi bakımından, yaptırıma tabi tutulan bir tarafın  sözleşme yasağı, bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdakileri içerir, (i) o sözleşme ile ilgili olarak doğrudan veya görevlendirilmiş bir alt yüklenici, görevlendirilmiş danışman, görevlendirilmiş imalatçı veya tedarikçi veya görevlendirilmiş hizmet sağlayıcı olarak, ön yeterlilik başvurusunda bulunma, bir danışmanlık hizmeti için ilgi beyanında bulunma ve teklif verme, ve (ii) mevcut bir sözleşmede önemli bir değişiklik getirecek bir zeyilname veya değişiklik yapma.

[18]   Görevlendirilmiş bir alt yüklenici, görevlendirilmiş danışman, görevlendirilmiş imalatçı veya tedarikçi veya görevlendirilmiş  hizmet sağlayıcı (ihale dokümanına bağlı olarak farlı isimler kullanılır),  (i) teklif sahibinin ilgili ihale için yeterlilik gerekliliklerini karşılamasına olanak tanıyacak spesifik ve kritik deneyim ve bilgi birikimi katması sebebiyle teklif sahibi tarafından ön yeterlilik başvurusuna veya teklifine dahil edilen veya (ii) Borçlu tarafından atanan bir taraftır. 

[19]              Bu bağlamda teftiş faaliyetleri, yapısı gereği sorgulayıcıdır (yani adli araştırmaya dayalıdır). Olası be Sahtecilik ve Yolsuzluk iddiasının gerçekliğinin uygun mekanizmalar yoluyla değerlendirilmesi gibi soruşturmalar / denetimler ile ilgili spesifik konuların ele alınması amacıyla Banka tarafından veya Banka’nın atadığı kişilerce gerçekleştirilen inceleme faaliyetlerini içerir. Söz konusu faaliyetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: bir firmanın veya bireyin finansal kayıtlarına ve bilgilerine erişme ve bunları inceleme, gerektiğinde bunların kopyalarını alma; soruşturma / denetim için gerekli görülen diğer belge, veri ve bilgilere erişme (ister basılı isterse elektronik nüshalarına)   gerektiğinde bunların kopyalarını alma;  personel ve diğer ilgili kişiler ile görüşme; fiziksel denetimler ve saha ziyaretleri gerçekleştirme ve bilgilerin üçüncü taraflarca doğrulanmasını sağlama.

[20]      Götürü usul sözleşmelerde “Metraj ve Birim Fiyat Cetveli” yerine “Faaliyet Cetveli” yazın.

1      Garantör Sözleşmede belirtilen avans para birimlerinde veya İşverence uygun konvertibl bir para birimindeki avans ödeme tutarını girecektir.

2      Genel Koşullar Madde 57.1’de belirtilen tahmini tamamlama tarihinden yirmi sekiz gün sonrasının tarihini yazınız. İşveren, Sözleşme’nin tamamlanmasına ilişkin bir süre uzatımı verilmesi halinde, bu teminatın süresinin de uzatılmasını Garantörden talep etmek durumunda kalacağına dikkat etmelidir.  Bu gibi bir talep yazılı olmalı ve teminatta belirtilen tarih sona ermeden iletilmelidir. İşveren bu teminat belgesini hazırlarken, sondan bir önceki paragrafın sonuna aşağıdaki metni eklemeyi düşünebilir: “Garantör, Lehtarın bir süre uzatımına ilişkin yazılı talebi üzerine, bu talebin söz konusu teminat sona ermeden önce Garantöre iletilmesi kaydıyla, söz konusu teminatın [altı aylık] [bir yıllık] süreyi geçmeyecek şekilde bir defalığına uzatılmasını kabul eder” 

 

 

DİĞER DUYURULAR